Timo ja Sirpa Ylitalo: ­”Ilman nettiä tätä rakkautta ei olisi”

Ylitalot vihittiin Porin Reposaaren kirkossa vuonna 2014.

HenkilötHyvinvointi

Timo ja Sirpa Ylitalo: ­”Ilman nettiä tätä rakkautta ei olisi”

Timo ja Sirpa Ylitalo eivät nolostele nettideittailua. Onni alkoi treffisivustolta seitsemän vuotta sitten.

Oma Aika arkisto | TEKSTI ANU VAL­LIN­KOS­KI

– Se oli hymy. Ti­mon hymy, kun hän nou­si au­tos­taan ja as­te­li ul­ko-oves­ta­ni si­sään. Sen muis­tan par­hai­ten en­si­koh­taa­mi­ses­tam­me, Sir­pa muis­te­lee. Onnistuneet nettitreffit siis.

En­sit­ref­fe­jä oli­vat edel­tä­neet kuu­kau­den vies­tit­te­ly ja pu­he­lin­rum­ba. Sir­pa ja Timo löy­si­vät toi­sen­sa ne­tin tref­fi­si­vus­tol­ta.

Sens­si­pal­ve­luun Sir­pan yl­lyt­ti työ­ka­ve­ri, joka suo­sit­te­li mak­sul­lis­ta si­vus­toa. Pie­ni mak­su tor­jui kol­le­gan mu­kaan seik­kai­li­joi­ta. Hei­tä ei vuot­ta ai­em­min les­kek­si jää­nyt Sir­pa et­si­nyt­kään.

Oli ku­lu­nut vain pari viik­koa tref­fi­si­vus­tol­la, kun Sir­pa kiin­nos­tui tur­ku­lai­sen maan­vil­je­li­jän pro­fii­lis­ta. Il­moi­tus an­toi mie­hes­tä maan­lä­hei­sen ja luo­tet­ta­van ku­van.

Ul­ko­nä­öl­lään vil­je­li­jä ei Sir­paa hur­man­nut, sil­lä sul­ha­seh­dok­kaal­la ei ol­lut il­moi­tuk­ses­saan ku­vaa it­ses­tään.

– On­nek­si en ta­jun­nut lu­kea pro­fii­lia ai­van lop­puun as­ti, sil­lä siel­lä Ti­mol­la oli ai­ka kova lis­taus vaa­ti­muk­sia kump­pa­nil­le. Oli­si pi­tä­nyt ol­la muun mu­as­sa ter­ve ja kau­nis. Eten­kin tuo kau­neus on mie­les­tä­ni ai­ka kova vaa­ti­mus, Sir­pa sa­noo ja nau­rah­taa.

– Mi­nun kiin­nos­tuk­se­ni taas he­rät­ti sana les­ki. Sii­tä pys­tyi päät­te­le­mään, et­tä oli ko­ke­mus­ta nai­mi­sis­sa ole­mi­ses­ta ja oli ol­lut avi­os­sa niin kau­an kuin pys­tyi. Ei mi­kään seik­kai­li­ja, Timo ku­vai­lee.

Kaupunkilaiselämään tottunut Sirpa aloitti maatalon emäntänä, kun ensikohtaamisesta oli kulunut vajaa kaksi vuotta.

NET­TI­DEI­TEIL­LÄ TÄRP­PÄÄ JOS TÄRP­PÄÄ

Ti­mol­le tref­fip­ro­fii­lin luo­mi­nen nos­ti hi­ki­kar­pa­loi­ta ot­sal­le.

– Tie­to­ko­ne­hom­ma ei mil­lään tah­do luis­taa täl­lai­sel­ta 50-lu­vun alus­sa syn­ty­neel­tä. Ka­ve­ri vä­hän aut­toi on­nek­si. Oli­han se it­sen­sä ku­vai­lu­kin vai­ke­aa. Jot­kut tie­tys­ti osaa­vat ke­hua um­met ja lam­met, mut­ta en minä, Timo väit­tää.

Sir­pas­ta­kin it­sen­sä ku­vai­le­mi­nen tun­tui han­ka­lal­ta. Edel­li­ses­tä seu­ran­haus­ta oli eh­ti­nyt vie­räh­tää vuo­si­kym­me­niä. Nyt piti miet­tiä, mi­ten ker­too it­ses­tään mie­len­kiin­toi­ses­ti ja sa­mal­la lu­nas­taa lu­pauk­sen­sa.

– Ei sii­nä muu au­ta kuin re­hel­li­ses­ti ker­toa. Sit­ten tärp­pää, jos tärp­pää, Timo tuu­maa.

MAA­JUS­SIN MOR­SI­A­MEK­SI

Kuu­kau­den ta­pai­lun jäl­keen Timo to­te­si Sir­pal­le, et­tä ”tää on me­noa nyt”.

– Tuon to­kai­sun jäl­keen aloin it­se­kin luot­taa ja an­noin men­nä, Sir­pa sa­noo hy­my­suin.

Mo­lem­mat sa­no­vat, et­tä toi­sen kans­sa oli hir­ve­än help­po ol­la heti alus­ta läh­tien. Myös jut­tu luis­ti, kes­kus­tel­ta­vaa riit­ti hel­pos­ti tun­ti­kau­sik­si. Huu­mo­ri­kin kuk­ki.

Timo pää­si ta­ri­noi­maan maan­vil­je­li­jän am­ma­tis­ta kau­pun­ki­lai­se­lä­mää viet­tä­neel­le Sir­pal­le.

– Asuin Po­ris­sa ja työs­ken­te­lin pe­rus­hoi­ta­ja­na van­hus­pal­ve­luis­sa. En tien­nyt maan­vil­je­lyk­ses­tä mi­tään. Ta­val­laan se uu­si ja ou­to vain li­sä­si kiin­nos­tus­ta, Sir­pa poh­tii.

Edel­leen Sir­pa sa­noo opet­te­le­van­sa maa­ta­lon emän­nyyt­tä. Min­ne pel­lol­le ne eväät pi­ti­kään vie­dä? Sel­väk­si on kui­ten­kin tul­lut, et­tä töi­tä teh­dään säi­den mu­kaan. Sir­pas­ta on­kin tul­lut ne­tin sää­si­vus­to­jen suur­ku­lut­ta­ja.

– On­han se tuos­sa iäs­sä kova hom­ma emän­näk­si ru­ve­ta, Timo sa­noo my­häil­len.

Nettitreffit johti lopulta avioliittoon. Tu­run Paat­ti­sil­la si­jait­se­van Yli­ta­lon emän­tä Sir­pas­ta tuli va­jaat pari vuot­ta en­si­koh­taa­mi­sen jäl­keen. Yli­ta­lot vi­hit­tiin Po­rin Re­po­saa­ren kir­kos­sa tou­ko­kuus­sa 2014.

Tuo­reen avi­o­pa­rin hää­au­ton ta­kaik­ku­naa ko­ris­ti suu­ri sy­dän, jos­sa luki ”Maa­jus­sil­le mor­si­an”. Au­ton pe­räs­sä ko­li­si liu­ta le­lut­rak­to­rei­ta sekä suk­ka­pui­kot.

Sirpa ja Timo tulivat juttuun heti alusta lähtien.

HIS­TO­RIA ON YH­TEI­NEN HAR­RAS­TUS

Nyt Yli­ta­lot viet­tä­vät elä­ke­läis­pa­ris­kun­nan elä­mää. Timo on myy­nyt ja vuok­ran­nut pel­to­jaan. Edel­leen hän kui­ten­kin ura­koi tien­pi­toa – au­raa ja hie­koit­taa tei­tä tal­vi­sin.

– Eh­kä sitä yh­teis­tä ai­kaa on nyt enem­män. Voi­daan teh­dä pie­niä ret­kiä Tu­run kes­kus­taan ja naa­pu­ri­mai­hin, Timo miet­tii.

Yh­tei­nen pro­jek­ti pa­ris­kun­nal­la on myös su­ku­ti­lan 261-vuo­ti­sen his­to­ri­an tal­len­ta­mi­ses­sa. Sir­pa on haa­li­nut ai­tois­ta ja va­ras­tois­ta pirt­tiin van­ho­ja maa­ta­lon ta­va­roi­ta, esi­mer­kik­si vyyh­din­puun ja li­ha­tyn­ny­rin. Ti­mon ja Sir­pan ta­voit­tee­na on koo­ta ait­taan pie­ni mu­seo nais­ten käyt­tä­mis­tä työ­ka­luis­ta.

– Ti­lan his­to­ri­aan pa­neu­tu­mal­la ym­mär­rän Ti­mo­a­kin ai­na vä­hän enem­män, Sir­pa sa­noo ja hy­myi­lee.

Net­ti­deittailun ABC

Laa­di pro­fii­li­si huo­lel­la ja re­hel­li­ses­ti. Ker­ro it­ses­tä­si ja mie­len­kiin­non koh­teis­ta­si. Älä lis­taa haa­ve­puo­li­so­si omi­nai­suuk­sia. Muis­ta iloi­nen mie­li ja huu­mo­ri.

Va­li­koi pro­fii­li­ku­vak­si tuo­re ja edus­ta­va otos it­ses­tä­si. Kiin­ni­tä huo­mi­o­ta sii­hen, mitä ku­van taus­tal­la on. Älä pal­jas­ta esi­mer­kik­si työ­paik­kaa­si.

Ole it­se ak­tii­vi­nen. Kes­kus­te­lun voi ava­ta ju­tus­te­le­mal­la sa­maan ta­paan kuin ta­va­tes­sa­si tans­seis­sa uu­den ih­mi­sen.

Muis­ta, et­tä toi­set deit­tai­li­jat ovat oi­kei­ta ih­mi­siä. Kes­kus­te­le kun­ni­oit­ta­vas­ti. Nettitreffit voi rinnastaa aitoon kohtaamiseen.

Muis­ta tur­val­li­suus. Älä ker­ro heti ni­me­ä­si, osoi­tet­ta­si, pu­he­lin­nu­me­ro­a­si tai työ­paik­kaa­si. Jut­te­le pu­he­li­mes­sa en­nen en­sim­mäi­siä tref­fe­jä. Sovi en­sim­mäi­set ta­paa­mi­set jul­ki­sel­le pai­kal­le.

Jos seu­raa ei löy­dy ak­tii­vi­suu­des­ta huo­li­mat­ta, pidä pie­ni tau­ko. Voit myös vaih­taa tref­fi­si­vus­toa.

Ai­kuis­ta seu­raa voi et­siä esi­mer­kik­si näil­tä si­vus­toil­ta: E-kon­tak­ti, Suo­mi24, Eliit­ti­kump­pa­ni, Hap­py Pan­ca­ke.

Kump­pa­ni voi löy­tyä myös mo­bii­li­so­vel­lus Tin­de­ris­tä tai Fa­ce­boo­kin sink­ku­ryh­mis­tä.