Tietosuojaseloste

LehtiMoguli Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä sekä toimialan itsesääntelyä, kuten Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n antamia ohjeistuksia. Tietoja käsitellään vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Keräämme henkilötietoja eri yhteyksissä, kuten lehtitilausten, digilehden lukemiseen rekisteröitymisen, kilpaluihin osallistumisen tai artikkelien kommentoinnin yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös muuten sopimussuhteen tai muun asiallisen yhteyden voimassaollessa. Näin kerättyihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi:

  • perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero
  • asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja laskutustiedot, asiakasnumero, tiedot tilauksen maksajasta ja saajasta tai näiden tietojen muutokset, henkilötunnus luotolla myytäessä
  • asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalautteet, asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä, asiakaspalvelu- tai myyntipuhelutallenteet
  • lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista
  • tietoja vastauksista tutkimuksiin, kyselyihin, arvontoihin tai kilpailuihin

Potentiaalisista asiakkaista, kuten palveluistamme mahdollisesti kiinnostuneista henkilöistä tai entisistä asiakkaistamme, käsittelemme tyypillisesti tiedot nimestä ja yhteystiedoista sekä suppean yhteenvedon tilaus- ja tarjonta-historiasta.

Henkilötietoja käsitellään pääasiallisesti asiakassuhteen hoitamiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja niiden kehitykseen sekä markkinointiin.

Tietoja käsitellään tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi, jotta kuluttajan kanssa tehdyt sopimukset voidaan toteuttaa ja tilattu palvelu tai tuote voidaan toimittaa. Ilman henkilötietojen käsittelyä tarjouksen tekeminen, sopimuksen täyttäminen eli tilatun lehden toimittaminen ja palvelusta laskuttaminen tai sopimuksiin liittyvistä asioista asiakkaan tiedottaminen ei onnistu ilman henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja kerätessä on pyritty informoimaan selkeästi, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä kuluttaja voi antaa halutessaan.

Tietoja käytetään tuotteiden ja palveluiden makkinointiin sekä mainontaan. Tietoja voidaan myös luovuttaa markkinointitarkoituksiin valikoiduille yhteistyökumppaneillemme. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös kilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi ja voittajien arpomiseksi tai valitsemiseksi. Tällöin käsittely perustuu aina osallistumisen yhteydessä annettuun suostumukseen.

LehtiMoguli Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin niiden säilyttäminen on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Pääsääntöisesti henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ajan sekä noin 48 kuukautta tilauksen päättymisestä. Tämä mahdollistaa sen, että kuluttajalle voidaan lähettää tarjouksia, kehittää palveluita ja vastata mahdollisiin reklamaatioihin.

Potentiaalisten asiakkaiden, kuten arvontoihin tai kilpailuun osallistuneiden taikka aiemmin tuotteita tilanneiden kuluttajien, tietoja käsitellään markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Voimassaoleva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö, voi velvoittaa säilyttämään henkilötietoja asiakassuhteen tai muun pääasiallisen käsittelytarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja. Kirjanpitolainsäädäntö edellyttää säilyttämään tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihdon sekä muun mahdollisen liiketapahtumia varmentavan kirjanpitoaineiston vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt

Pyrimme pitämään käsittelemämme henkilötiedot ajantasaisina ja virheettöminä poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Kuluttaja voi vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.

LehtiMoguli hyödyntää evästeitä ja muita tekniikoita digitaalisten palveluidensa tavoittavuuden tutkimisessa sekä kävijämäärien tilastollisessa seurannassa (Google Analytics). LehtiMoguli voi lisäksi käyttää evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa kohdentaakseen sisältöä ja mainontaa verkkosivustonsa käyttäjille. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palveluita edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi.  Sivuston seurantaan käytämme Google Analytics -palvelua. Seurannan tarkoituksena on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä.

Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea tästä linkistä. Evästetiedot auttavat meitä parantamaan sivustomme toimivuutta ja käytettävyyttä.

Kuluttajan vaikutusmahdollisuudet:

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Kuluttajalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen siirtäminen: Kuluttaja voi myös halutessasi saada siirretyksi antamansa henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Kuluttaja voi milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Kuluttaja voi vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun kuluttaja kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Suostumuksen peruuttaminen: Kuluttaja voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Suoramarkkinointisuostumuksen voi peruuttaa painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Oikeuksien käyttäminen: Yllä kuvattuihin oikeuksiin liittyvissä asioissa kuluttaja voi olla suoraan yhteydessä asiakaspalveluun. Tällöin kuluttajan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä. Mikäli henkilö toimii toisen henkilön puolesta, tulee hänen varautua esittämään valtakirja tai muun selvityksen siitä, että henkilöllä on oikeus asioida toisen henkilön puolesta.

Valitusoikeus: Kuluttaja voi tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsoo, että hänen tietoja on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.

Edellä on eritelty ne toimet, joiden toteuttamiseksi henkilötietoja käsitellään. Lisäksi LehtiMoguli Oy voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Suostumus: Voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille, mikäli kuluttaja on antanut siihen suostumuksensa.

Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille. Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset: Voimme luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei kuluttaja ole tätä kieltänyt.

Perintä: Voimme luovuttaa tietoja valikoiduille kumppaneillemme saataviemme perimiseksi.

Oikeusvaateet ja rikkomukset: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Lisäksi käytämme kolmansien osapuolten palveluja, jolloin varmistamme tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan toimeksiannosta ja lukuumme.

Emme pääsääntöisesti siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Suojaamme henkilötietoja katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, oikeudettomalta pääsyltä ja luovutukselta asianmukaisin tietoturvakeinoin. Varmistamme tietoturvallisen käsittelyn vesimerkiksi palomuurein ja muilla teknisin keinoin, rajaamalla pääsyä tietoihin ja varmistamalla, että työntekijämme sekä alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja annettujen ohjeiden, heille myönnetyn käyttöoikeuden ja sopimusten mukaisesti. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Tämä tietosuojaseloste koskee tilanteita, joissa LehtiMoguli Oy määrittelee henkilötietojen käsittelytarkoitukset ja keinot, ja toimii näin ollen tietosuojalainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä.

Varaamme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Tietosuojaselosteen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan palveluissamme.

Lisätietoja ja rekisteriä koskevat tiedustelut:

omaaika@elmomedia.fi