Opas
Hyvinvointi

Dmytro Flisak

Anu Vir­nes-Kar­ja­lai­nen teks­ti

7 ky­sy­mys­tä pso­ri­a­sik­ses­ta

Pistä
psoriasis kuriin

Psoriasis on elinikäinen kumppani, jonka kanssa pärjää, kun opettelee hyvät hoitorutiinit. Stressin välttäminen ja säännöllinen rasvaus ovat hoidossa tärkeitä. Kysyimme asiantuntijalta, mistä taudissa on kyse ja kuinka sitä tulisi hoitaa.

1

Mikä on pso­ri­a­sis?

Pso­ri­a­sis on tu­leh­duk­sel­li­nen iho- ja/tai ni­ve­loi­rei­ta ai­heut­ta­va kroo­ni­nen sai­raus. Kyse on ei ole vain läis­käs­tä ihos­sa, sil­lä tu­leh­dus vai­kut­taa koko ke­hos­sa sil­loin, kun sai­raus on kes­ki­vai­kea tai vai­kea.

Pso­ri­a­sis al­tis­taa useil­le lii­tän­näis­sai­rauk­sil­le ku­ten mm. sy­dän- ja ve­ri­suo­ni­sai­rauk­sil­le, di­a­be­tek­sel­le ja tu­leh­duk­sel­li­sil­le suo­lis­to­sai­rauk­sil­le.

2

Mikä ai­heut­taa tau­din puh­ke­a­mi­sen?

Tar­vi­taan pe­rin­nöl­li­nen alt­tius, joka voi siir­tyä jopa muu­ta­man su­ku­pol­ven yli. Pso­ri­a­sis ei tar­tu. Puh­ke­a­mis­ta ede­saut­ta­vat eli­mis­tön tu­leh­duk­set vaik­ka­pa ham­pais­sa tai nie­lus­sa. Myös stres­si, run­sas al­ko­ho­lin käyt­tö, tu­pa­koin­ti ja yli­pai­no li­sää­vät ris­kiä tau­din ak­ti­voi­tu­mi­seen. Ne myös saat­ta­vat pa­hen­taa jo puh­jen­neen tau­din oi­rei­ta.

3

Kuin­ka di­ag­noo­si teh­dään?

Iho­tau­ti­lää­kä­ri tun­nis­taa tau­din sil­mä­mää­räi­ses­ti. Ei ole ole­mas­sa tiet­tyä la­bo­ra­to­ri­o­tes­tiä, mut­ta jos­kus ihos­ta ote­taan ko­e­pa­la di­ag­noo­sin var­mis­ta­mi­sek­si. Lää­kä­riin kan­nat­taa men­nä, jos oi­reet ovat kes­tä­neet yli puo­li vuot­ta tai ti­lan­ne ei hel­po­tu voi­tei­den käy­tös­tä huo­li­mat­ta. Usein ku­ti­na on syy ha­keu­tua lää­kä­riin.

Ni­velp­so­ri­a­sik­sen di­ag­no­soin­nis­sa aut­taa reu­ma­lää­kä­ri. Yleen­sä ni­ve­loi­reet al­ka­vat vas­ta vuo­sia iho-oi­rei­den il­maan­tu­mi­sen jäl­keen, mut­ta ai­na näin ei ole.

4

Mit­kä ovat tyy­pil­li­set oi­reet?

Ihol­le il­maan­tuu tark­ka­ra­jai­sia, pu­noit­ta­via, hil­sei­le­viä ja pak­suun­tu­nei­ta läis­kiä. Tyy­pil­li­siä paik­ko­ja ovat kyy­när­päät, pol­vet ja hius­poh­ja.

Ni­velp­so­ri­a­sik­ses­sa oi­rei­na ovat jäyk­kyys ja lii­ke­ar­kuus eri­tyi­ses­ti aa­mui­sin sekä ni­vel­ten tur­vo­tus ja kuu­mo­tus. Ni­vel­tu­leh­duk­seen voi liit­tyä sor­mien ja var­pai­den mak­ka­ra­mai­sia tur­vo­tuk­sia ja kyn­si­muu­tok­sia.

Pso­ri­a­sik­seen saat­taa myös liit­tyä kroo­nis­ta vä­sy­mys­tä. Oi­reet ovat yleen­sä tal­vel­la han­ka­lam­pia kuin ke­säl­lä. Tyy­pil­lis­tä on myös oi­rei­den esiin­ty­mi­sen aal­to­mai­suus. Vä­lil­lä voi ol­la pit­ki­ä­kin vä­hä­oi­rei­sia jak­so­ja.

5

Mil­lai­sia eri il­me­ne­mis­muo­to­ja ihop­so­ri­a­sik­sel­la on?

Ylei­sin on läis­käp­so­ri­a­sis, jos­sa ihol­la on eri­ko­koi­sia pak­suun­tu­nei­ta, hil­sei­le­viä läis­kiä.

Tai­vep­so­ri­a­sis esiin­tyy na­vas­sa, rin­to­jen al­la, ni­vu­sis­sa ja esi­mer­kik­si pa­ka­ra­va­os­sa. Läis­kä on ohut ja hil­see­tön, ja voi myös ol­la kos­tea.

Pi­sa­rap­so­ri­a­sik­ses­sa koko var­ta­lol­le tu­lee pie­niä al­le sen­tin läis­kiä ikään kuin ro­kos­sa. Mär­kä­rak­ku­lai­nen muo­to ai­heut­taa ihowl­le, eri­tyi­ses­ti käm­me­niin ja jal­ka­poh­jiin, pie­niä, kel­ler­tä­viä rak­ku­loi­ta.

6

Mi­ten pso­ri­a­sis­ta hoi­de­taan?

Hoi­to­muo­don va­lin­taan vai­kut­taa pso­ri­a­sik­sen vai­keu­sas­te: lie­vä, kes­ki­vai­kea tai vai­kea. Hoi­dos­sa huo­mi­oi­daan elä­män­ti­lan­ne ja se, kuin­ka hyvä mah­dol­li­suus po­ti­laal­la on to­teut­taa hoi­toa.

Lie­väs­sä pso­ri­a­sik­ses­sa riit­tää pai­kal­lis­hoi­to pe­rus- ja kor­ti­so­ni­voi­teil­la. Pe­rus­voi­teil­la tor­ju­taan ihon oi­rei­ta yl­lä­pi­tä­vää kui­vuut­ta ja hel­po­te­taan ku­ti­naa ja ihon ar­kuut­ta.

Jos pai­kal­lis­hoi­to ei rii­tä tai ihot­tu­maa on laa­jal­ti, lää­kä­ri voi mää­rä­tä va­lo­hoi­toa. Va­lo­hoi­toa saa niin va­lo­hoi­to­lait­teis­ta kuin au­rin­gos­ta. Au­rin­gon­va­los­ta saa­ta­van hyö­dyn te­hos­ta­mi­sek­si tu­lee hil­se kuo­ria ihol­ta sa­li­syy­li­val­mis­teil­la tai ras­vai­sil­la pe­rus­voi­teil­la. Pso­ri­a­sis­liit­to jär­jes­tää au­rin­ko­pai­not­tei­sia so­peu­tu­mis­val­men­nuk­sia, joi­den pää­jak­so pi­de­tään Ka­na­ri­al­la. Kurs­seil­le voi­vat ha­kea yli 18-vuo­ti­aat pso­ri­aa­ti­kot.

Kes­ki­vai­ke­aa tai vai­ke­aa muo­toa sai­ras­ta­vil­le voi­daan mää­rä­tä myös tab­let­ti- tai pis­tos­hoi­to­ja. En­si­si­jai­nen si­säi­nen lää­ke (tu­leh­dus­ki­pu­lääk­kei­den jäl­keen) on me­tot­rek­saat­ti.

Bi­o­lo­gi­sis­sa lääk­keis­sä käy­te­tään elä­viä so­lu­ja. Nii­tä käy­te­tään, jos ta­val­li­set lääk­keet ei­vät te­hoa toi­vo­tul­la ta­val­la. Pso­ri­a­sik­sen hoi­dos­sa käy­te­tyt bi­o­lo­gi­set lääk­keet ovat lä­hes kaik­ki it­se pis­tet­tä­viä val­mis­tei­ta.

Suo­ma­lai­sen Lää­kä­ri­seu­ra Duo­de­ci­min jul­kai­se­ma Käy­pä hoi­to -suo­si­tus oh­jaa pso­ri­a­sik­sen hoi­toa.

7

Mil­lais­ta on ni­velp­so­ri­a­sik­sen hoi­to?

Hoi­don ta­voit­tei­na ovat ni­vel­tu­leh­duk­sen rau­hoit­tu­mi­nen ja työ- ja toi­min­ta­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mi­nen. Ni­velp­so­ri­a­sis­ta hoi­de­taan tu­leh­dus­ki­pu- ja reu­ma­lääk­keil­lä, jois­ta uu­sim­pia ovat bi­o­lo­gi­set lääk­keet. Tu­leh­tu­nei­ta jän­tei­tä ja ni­ve­liä voi­daan rau­hoit­taa myös kor­ti­so­ni­pis­tok­sil­la. Lii­kun­ta aut­taa ki­puun ja jäyk­kyy­teen. Ni­ve­lil­le lii­ke on lää­ket­tä. 

Asi­an­tun­ti­ja­na pso­ri­a­sis­lii­ton kun­tou­tus­suun­nit­te­li­ja, sai­raan­hoi­ta­ja Kris­tii­na Rau­tio. Läh­de: Pso­ri­a­sis kos­ket­taa pin­taa sy­vem­mäl­tä, Pso­ri­a­sis­lii­ton jul­kai­su.

Tie­sit­kö, et­tä

✽ Pso­ri­a­sis­ta sai­ras­taa 150 000 suo­ma­lais­ta eli jopa 2-3 pro­sent­tia ih­mi­sis­tä. Heis­tä 3-5 pro­sen­til­la pso­ri­a­sis on eri­tyi­sen vai­kea.

✽ 10-30 pro­sen­til­la ihop­so­ri­a­sis­ta sai­ras­ta­vis­ta on myös ni­velp­so­ri­a­sis.

✽ Pso­ri­a­sik­seen voi sai­ras­tua mis­sä iäs­sä ta­han­sa.

✽ Yh­tä ylei­nen nai­sil­la ja mie­hil­lä.

✽ Pso­ri­a­sik­sen il­maan­tu­mis­hui­put ovat 15-25-vuo­ti­aa­na ja 50-65-vuo­ti­aa­na. Mo­lem­mis­sa on pit­käl­ti omat gee­ni­taus­tan­sa.

✽ Pso­ri­a­sis­lii­ton Pso­ri­lin­ja on mak­su­ton pu­he­lin­pal­ve­lu, jos­sa voit kes­kus­tel­la ja ky­syä sai­rau­teen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta.

(0800 55 77 67, ma 8–12 ja ti–ke 14–18.)

Lue Myös