Opas
Hyvinvointi

www.mikapollari.com

Kir­si-Mar­ja Kaup­pa­la

Kylli Kukk ohjaa kotijoogan, katso joogavideo!

Kokeile helppoja joogaliikkeitä Kyllin ohjeilla. Hengityksen mukaan virtaavat liikeparit saavat kehon ja mielen hymyilemään!

Jäyk­kyy­den su­lat­ta­ja

Kyl­li Kukk on toi­mi­nut joo­ga­o­pet­ta­ja­na 24 vuot­ta, mut­ta en­sim­mäi­si­nä ope­tus­vuo­si­naan hän ei tai­pu­nut pal­jo­a­kaan. Vas­ta vuo­sien kär­si­väl­li­sen har­joit­te­lun jäl­keen ke­hoon on tul­lut jous­toa.

­– Joo­gas­sa ke­hon not­keut­ta tär­ke­äm­pää on mie­len not­keus, sal­li­vuus, ar­mol­li­suus ja it­sen­sä hy­väk­sy­mi­nen, Kyl­li Kukk sa­noo.

Kukk muis­tut­taa, et­tä jäyk­kyys joh­tuu usein gee­ni­pe­ri­mäs­tä. Toi­sil­la meis­sä on ni­ve­lis­sä syn­nyn­näi­ses­ti enem­män kol­la­gee­nia, mikä te­kee jäy­kem­mäk­si. Toi­sil­la on taas enem­män elas­taa­nia, jol­loin ni­ve­let ovat jous­ta­vam­mat.

Joo­gas­sa ei ole tär­kein­tä se, mil­tä asen­to näyt­tää, vaan et­tä sii­nä on hyvä ol­la ja on help­po hen­git­tää ja naut­tia.

Vaik­ka joo­gan aloit­tai­si kuin­ka kan­ke­a­na ta­han­sa, har­joi­tus ta­sa­pai­not­taa ke­hoa: jäyk­kä not­kis­tuu ja heik­ko vah­vis­tuu. Sama ta­pah­tuu myös luon­teel­le. Suo­rit­ta­jas­ta tu­lee ren­nom­pi, ja tai­vaan­ran­nan­maa­la­ri saa jämp­tiyt­tä. Mitä oma keho ja luon­ne sit­ten kai­paa­vat­kin, puut­tu­vat omi­nai­suu­det hi­ou­tu­vat hi­taas­ti mut­ta var­mas­ti esiin joo­ga­ma­tol­la.

Vi­deo Mika Pol­la­ri

Help­po ko­ti­joo­ga Kyl­li Kuk­kin kans­sa

Lue Myös