Opas
Laki

istockphoto

Mat­ti Re­mes teks­ti

6 vinkkiä sijoittajalle - Kärsivällinen sijoittaja palkitaan

Säästöjen kartuttaminen osake- ja rahastosijoituksilla ei ole salatiedettä, mutta perusasiat on hyvä hallita. Näillä vinkeillä pääset sijoittamisessa hyvään alkuun pienilläkin summilla.

1. Ase­ta it­sel­le­si ta­voi­te

Suun­ni­tel­mal­li­nen si­joit­ta­ja aset­taa it­sel­leen ra­ha­mää­räi­siä ta­voit­tei­ta. Sa­mal­la kan­nat­taa hah­mot­taa, kuin­ka pal­jon ra­haa pys­tyy lait­ta­maan sään­nöl­li­ses­ti si­vuun vaik­ka­pa palk­ka­päi­vä­nä.

Ta­voit­teet vai­kut­ta­vat oleel­li­ses­ti sii­hen, mil­lai­siin koh­tei­siin ra­hat kan­nat­taa si­joit­taa. Jos sääs­tö­jä tar­vit­see pa­rin vuo­den pääs­tä, si­joi­tuk­set on hyvä kes­kit­tää vä­hä­ris­ki­seen koh­tee­seen, esi­mer­kik­si kor­ko­pai­not­tei­seen ra­has­toon. Sii­nä pää­o­man me­net­tä­mi­sen ris­ki on pie­ni.

Jos si­joi­tu­sai­ka on pi­dem­pi, voi ot­taa enem­män ris­kiä ja si­joit­taa esi­mer­kik­si osa­ke­pai­not­tei­seen ra­has­toon tai suo­raan pörs­si­o­sak­kei­siin. Pörs­si­kurs­sit sa­haa­vat ylös ja alas, mut­ta kym­me­nen vuo­den täh­täi­mel­lä si­joi­tuk­sil­le ker­tyy to­den­nä­köi­ses­ti mu­ka­vaa tuot­toa.

2. Ha­jau­ta si­joi­tuk­set mo­neen paik­kaan

No­ki­an osak­keen ro­mah­dus 2000-lu­vun alun huip­pu­vuo­sis­ta opet­ti mo­nel­le suo­ma­lai­sel­le, et­tä kaik­kia ra­ho­ja ei kan­na­ta lait­taa yh­teen tai edes kah­teen pörs­siyh­ti­öön. Eten­kin osa­ke­si­joi­tuk­sis­sa on oleel­lis­ta ha­jaut­taa si­joi­tuk­si­aan use­aan yh­ti­öön. Sil­loin yk­sien yh­ti­öi­den nou­sut ta­soit­ta­vat tois­ten las­ku­ja.

Ha­jau­tus al­kaa ol­la jo koh­ta­lai­sen hy­väl­lä ta­sol­la, jos osa­ke­sal­kus­sa on 5–10 yh­ti­ö­tä eri toi­mi­a­loil­ta.

Myös maan­tie­teel­li­nen ha­jau­tus on pai­kal­laan. Suo­ma­lais­ten osa­ke­o­mis­tus pai­not­tuu vah­vas­ti Hel­sin­gin pörs­siin. Suo­mi-riip­pu­vuut­ta voi kui­ten­kin vä­hen­tää si­joit­ta­mal­la yh­ti­öi­hin, joi­den lii­ke­vaih­dos­ta iso osa tu­lee kan­sain­vä­li­sil­tä mark­ki­noil­ta.

Si­joi­tuk­sia on mah­dol­lis­ta ha­jaut­taa myös ul­ko­mais­ten pörs­sien osak­kei­siin. Nii­tä voi hank­kia yleen­sä oman osa­ke­vä­lit­tä­jän, esi­mer­kik­si oman verk­ko­pan­kin kaut­ta.

Osa­ke­ra­has­tois­sa asi­a­kas saa ha­jau­tuk­sen au­to­maat­ti­ses­ti, sil­lä nii­den sal­kun­hoi­ta­jat si­joit­ta­vat va­rat yleen­sä kym­me­niin yh­ti­öi­hin.

Ha­jau­tuk­seen kuu­luu se­kin, et­tä va­ro­ja on kiin­ni useis­sa omai­suus­la­jeis­sa. Pörs­si­o­sak­kei­den vas­ta­pai­nok­si voi omis­taa esi­mer­kik­si vuok­ra­tu­lo­ja tuo­van si­joi­tu­sa­sun­non tai puu­ta kas­va­van met­sä­pals­tan.

3. Si­joi­ta vä­hän mut­ta sään­nöl­li­ses­ti

Tai­ta­va pörs­si­si­joit­ta­ja os­taa osak­kei­ta sil­loin, kun ne ovat hal­vim­mil­laan ja myy ne pois kurs­si­hui­pun ai­kaan. Käy­tän­nös­sä tämä on­nis­tuu vain har­voin, sil­lä edes ra­hoi­tu­sa­lan rau­tai­sim­mat am­mat­ti­lai­set ei­vät pys­ty en­na­koi­maan tar­kas­ti, mi­ten kurs­sit ke­hit­ty­vät tu­le­vai­suu­des­sa.

Osa­ke­si­joi­tus­ten ris­ki­nä on, et­tä kurs­si­hui­pun ai­ka­na teh­dyt si­joi­tuk­set voi­vat ol­la pit­kään tap­pi­ol­la, kun las­ku­kau­si koit­taa. Ris­kiä voi vä­hen­tää hank­ki­mal­la osak­kei­ta ja ra­has­to-osuuk­sia sään­nöl­li­sin vä­li­a­join, esi­mer­kik­si ker­ran kuu­kau­des­sa tai puo­len vuo­den vä­lein.

Ra­has­to­si­joi­tuk­sia voi teh­dä jo pa­ril­la kym­pil­lä kuu­kau­des­sa. Osa­ke­si­joi­tuk­sis­sa ker­ta­si­joi­tus­ten on hyvä ol­la muu­ta­mia sa­ta­sia, jot­ta kau­pan­käyn­nin ku­lut ei­vät nou­se suh­tees­sa tur­han kor­keik­si.

4. Seu­raa ta­lou­suu­ti­sia, älä­kä hu­rah­da si­joi­tus­vink­kei­hin

Mo­nen mie­les­tä si­joit­ta­mi­nen on vai­ke­aa ja vaa­tii pe­rus­teel­lis­ta pa­neu­tu­mis­ta vaik­ka­pa pörs­siyh­ti­öi­den ta­lou­teen. Har­ras­ta­ja­si­joit­ta­jil­le ta­lou­suu­tis­ten seu­raa­mi­nen voi ol­la kiin­nos­ta­va har­ras­tus. Vä­hem­mäl­lä­kin pe­reh­ty­mi­sel­lä pää­see al­kuun.

Aloit­ta­van si­joit­ta­jan ei tar­vit­se hal­li­ta p/e-lu­ku­ja ja mui­ta am­mat­ti­lais­ten käyt­tä­miä tun­nus­lu­ku­ja, mut­ta täh­täi­mes­sä ole­van yri­tyk­sen net­ti­si­vuil­la kan­nat­taa kä­väis­tä ja lu­kea yh­ti­ös­tä teh­ty­jä uu­ti­sia. Kiin­nos­ta­viin asi­oi­hin kuu­luu esi­mer­kik­si, mil­lais­ta osin­koa yri­tys mak­saa omis­ta­jil­leen.

Myös osa­ke­kurs­sin his­to­ri­aa on hyvä seu­ra­ta ja odot­taa so­pi­vaa os­to­het­keä. Os­ta mie­luum­min, kun kurs­si on al­haal­la, jol­loin toi­voa nou­sus­ta on.

Yk­sit­täi­siin si­joi­tus­vink­kei­hin ei kan­na­ta oi­ko­pää­tä hu­rah­taa. En­nen os­to­pää­tös­tä on hyvä pe­reh­tyä taus­toi­hin: mi­hin vaik­ka­pa ka­ve­rin suo­sit­te­le­ma osa­ke­ra­has­to si­joit­taa ja so­pii­ko se juu­ri mi­nun si­joi­tus­salk­kuu­ni.

5. Si­joi­ta tut­tui­hin koh­tei­siin ja ole tark­ka­na pan­kis­sa

Si­joi­tus­vink­ke­jä saa ne­tin si­joi­tus­si­vus­toil­ta ja ta­lous­leh­dis­tä. Tie­toa voi kar­tut­taa myös seu­raa­mal­la Fa­ce­boo­kin kes­kus­te­lu­pals­to­ja ja käy­mäl­lä pien­si­joit­ta­jil­le suun­na­tuis­sa ti­lai­suuk­sis­sa.

Oman pan­kin si­joi­tus­neu­vo­jan­kin luo­na voi käy­dä kes­kus­te­le­mas­sa. Kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa, et­tä pan­kin int­res­sis­sä on myy­dä omia si­joi­tus­tuot­tei­taan. Vaih­to­eh­to­jen ver­tai­lu kan­nat­taa täs­sä­kin.

Pörs­si­o­sak­kei­siin si­joit­ta­van kan­nat­taa ha­kea koh­tei­ta it­sel­le lä­hei­sil­tä ja tu­tuil­ta toi­mi­a­loil­ta. Joi­ta­kin saat­ta­vat kiin­nos­taa kaup­pa ja muut ku­lut­ta­ja­mark­ki­noil­la toi­mi­vat yri­tyk­set, toi­sil­le lä­hem­pä­nä ovat taas ko­ne­pa­jat tai met­sä­te­ol­li­suus.

Va­lin­nois­sa voi ot­taa huo­mi­oon myös me­gat­ren­de­jä. Mil­lai­set yri­tyk­set hyö­ty­vät, kun vä­es­tö ikään­tyy ja muut­taa kau­pun­kei­hin? En­tä mit­kä yh­ti­öt to­den­nä­köi­ses­ti voit­ta­vat, kun maa­il­ma siir­tyy öl­jys­tä uu­siu­tu­vaan ener­gi­aan?

6. Älä säi­käh­dä kurs­sien hei­lah­te­lu­ja

Pörs­si­kurs­sit ovat nous­seet huo­mat­ta­vas­ti pa­rin vii­me vuo­den ai­ka­na. Nou­su päät­tyy jos­kus. Ku­kaan ei osaa kui­ten­kaan en­nus­taa, mil­loin tämä ta­pah­tuu.

Osa­ke­mark­ki­noil­la on ai­na nou­su- ja las­ku­kau­sia, ja hei­lah­te­lut eten­kin alas­päin voi­vat ol­la hy­vin­kin ra­ju­ja.

Pörs­si­myl­ler­rys­ten­kin ai­ka­na on tär­kein­tä säi­lyt­tää pää kyl­mä­nä, ei­kä läh­teä myy­mään kurs­sien ol­les­sa hal­vim­mil­laan. Kär­si­väl­li­nen si­joit­ta­ja jak­saa odot­taa muu­ta­man vuo­den, jol­loin kurs­sit ovat mitä to­den­nä­köi­sim­min nous­seet.

Lue Myös