Opas
Raha

Fotolia

Mat­ti Re­mes

10 vinkkiä - tietopaketti talvimuuttajalle

Talvi etelän lämmössä ei kuulosta hassummalta, mutta pitkä loma ulkomailla vaatii valmisteluja. Keräsimme muistilistan asioista, jotka on syytä hoitaa ennen muuttolinnuksi ryhtymistä.

Eläk­keel­lä tai vuo­rot­te­lu­va­paal­la voi teh­dä ir­ti­o­ton Suo­men vaih­te­le­viin säis­tä ja läh­teä muu­ta­man kuu­kau­den mat­kal­le vaik­ka­pa Vä­li­me­ren läm­pöön. Es­pan­jan au­rin­ko­ran­to­jen ohel­la pit­kien lo­mien suo­sik­ki­koh­tei­ta ovat Por­tu­ga­lin ja Rans­kan ran­ta­koh­teet.

Kau­ko­koh­teek­si moni suo­ma­lai­nen va­lit­see Thai­maan tai Flo­ri­dan.

On­nis­tu­neen lo­man ta­kaa­vat huo­lel­li­nen suun­nit­te­lu ja en­nak­ko­val­mis­te­lut. Ai­na­kin nämä asi­at kan­nat­taa muis­taa en­nen mat­kal­le läh­töä.

1. Tar­kis­ta pas­sin voi­mas­sa­o­lo?

Pas­sin tai hen­ki­lö­to­dis­tuk­sen voi­mas­sa­o­lo­ai­ka on syy­tä tar­kis­taa hy­vis­sä ajoin en­nen mat­kaa, jot­ta en­nät­tää tar­vit­ta­es­sa ha­kea it­sel­leen uu­den mat­kus­tu­sa­si­a­kir­jan.

Schen­gen-mais­sa (26 Eu­roo­pan maa­ta) riit­tää, et­tä pas­si tai hen­ki­lö­to­dis­tus on voi­mas­sa mat­kan ajan. Eu­roo­pan ul­ko­puo­lel­la vaa­di­taan usein, et­tä pas­si on voi­mas­sa 3–6 kuu­kaut­ta mat­kan päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Kau­ko­mail­le suun­taa­van on hyvä tar­kis­taa myös pai­kal­li­set vii­su­mi­mää­räyk­set. Yh­dys­val­lois­sa voi oles­kel­la 90 päi­vää il­man vii­su­mia niin sa­no­tul­la ES­TA-mat­kus­tus­lu­val­la, joka ha­e­taan in­ter­ne­tis­tä.

Thai­mas­sa saa lo­mail­la 30 päi­vää il­man vii­su­mia. Sitä pi­dem­pään oles­ke­luun tar­vi­taan Thai­maan suur­lä­he­tys­tös­tä vii­su­mi, jon­ka avul­la maas­sa voi oles­kel­la 60 päi­vää ja anoa tar­vit­ta­es­sa pai­kan pääl­lä vie­lä 30 päi­vää li­sä­ai­kaa.

2. Muis­ta kol­men kuu­kau­den sään­tö

Suo­men kan­sa­lai­nen voi oles­kel­la toi­ses­sa Schen­gen-maas­sa 90 päi­vää, min­kä jäl­keen on re­kis­te­röi­dyt­tä­vä pai­kal­li­sel­le vi­ra­no­mai­sel­le. Maas­ta riip­pu­en se voi ol­la si­kä­läi­nen po­lii­si­a­se­ma tai kun­nan­vi­ras­to.

Re­kis­te­röin­nin yh­tey­des­sä on to­dis­tet­ta­va, et­tä ha­ki­jal­la on riit­tä­vä tu­lon­läh­de elä­mi­seen ja kat­ta­va sai­raus­va­kuu­tus.

Yli kol­mek­si kuu­kau­dek­si ul­ko­mail­le muu­tos­ta on teh­tä­vä li­säk­si muut­toil­moi­tus Suo­mes­sa maist­raat­tiin. Tätä kaut­ta tie­to muu­tos­ta me­nee use­al­le vi­ra­no­mai­sel­le, muun mu­as­sa ve­rot­ta­jal­le. Ve­ro­tuk­seen oles­ke­lu ul­ko­mail­la ei vai­ku­ta, jos ul­ko­mail­la on vuo­den ai­ka­na enin­tään 183 päi­vää eli noin puo­li vuot­ta.

3. Il­moi­ta Ke­lal­le ul­ko­maan­mat­kas­ta

Muu­ta­man kuu­kau­den ul­ko­maan­reis­su ei vai­ku­ta eläk­kei­den mak­suun. Suo­men so­si­aa­li­tur­va­kin py­syy yleen­sä voi­mas­sa, jos ko­ti­maas­ta muut­taa ul­ko­mail­le ti­la­päi­ses­ti al­le vuo­dek­si. Suo­men so­si­aa­li­tur­vaan ei voi kui­ten­kaan kuu­lua, jos ul­ko­mail­la oles­ke­lee sään­nöl­li­ses­ti yli puo­let vuo­des­ta.

Kaik­kia Ke­lan etuuk­sia ei kui­ten­kaan mak­se­ta ul­ko­mail­le, vaik­ka mat­kal­la oli­si vain muu­ta­man kuu­kau­den. Tämä riip­puu etuu­des­ta ja mat­ka­koh­tees­ta.

Kela suo­sit­te­lee­kin, et­tä etuuk­sia saa­va on en­nen mat­kaa yh­tey­des­sä ja sel­vit­tää oman ti­lan­teen­sa. Tä­män voi teh­dä Ke­lan pu­he­lin­pal­ve­lus­sa tai verk­ko­pal­ve­lus­sa.

4. Re­sep­tit kun­toon jo ko­ti­maas­sa

En­nen läh­töä kan­nat­taa tar­kis­taa oma ro­ko­tus­suo­ja ja ot­taa tar­vit­ta­vat täy­den­nyk­set. Sään­nöl­lis­tä lää­ke­hoi­toa saa­vien on hyvä lait­taa myös re­sep­ti­a­si­at kun­toon jo Suo­mes­sa.

Omaan käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja lääk­kei­tä saa vie­dä yleen­sä maas­ta toi­seen, mut­ta sil­loin pi­tää ol­la re­sep­ti mu­ka­na, jot­ta tul­lis­sa ei syn­ny on­gel­mia.

Koh­de­maan mää­räyk­sis­tä kan­nat­taa ot­taa sel­vää, sil­lä esi­mer­kik­si huu­maa­via ai­ne­so­sia si­säl­tä­vien lääk­kei­den tuo­mi­nen voi ol­la ko­ko­naan kiel­let­ty.

Suo­ma­lai­sel­la re­sep­til­lä ei voi os­taa lääk­kei­tä ul­ko­mail­la. Omaa lää­kä­riä voi kui­ten­kin pyy­tää kir­joit­ta­maan eu­roop­pa­lai­sen lää­ke­mää­räyk­sen, jon­ka ap­tee­kit hy­väk­sy­vät muis­sa EU-mais­sa.

Toi­ses­sa EU-maas­sa os­te­tuis­ta lääk­keis­tä on mah­dol­lis­ta ha­kea myö­hem­min kor­vaus­ta Ke­lal­ta.

5. Tar­kis­ta mat­ka­va­kuu­tus

Eu­roo­pas­sa mat­kus­ta­van kan­nat­taa ha­kea it­sel­leen Ke­lal­ta eu­roop­pa­lai­nen sai­raan­hoi­to­kort­ti, jota näyt­tä­mäl­lä saa EU-mais­sa (sekä Sveit­sis­sä, Nor­jas­sa, Is­lan­nis­sa ja Liech­tens­tei­nis­sa) vält­tä­mä­tön­tä sai­raan­hoi­toa. Hoi­dos­ta mak­se­taan pai­kal­li­nen oma­vas­tuu.

Myös mat­ka­va­kuu­tus on hyvä tar­kis­taa en­nen mat­kal­le läh­töä. Eri­tyi­sen tär­ke­ää va­kuu­tuk­sen riit­tä­vä kat­ta­vuus on Eu­roo­pan ul­ko­puo­lel­la, sil­lä sai­rau­den hoi­to voi vaa­tia kal­liin yk­si­tyis­sai­raa­lan käyt­töä tai jopa kul­je­tuk­sen ta­kai­sin Suo­meen.

Mat­ka­va­kuu­tus­ten eh­dot vaih­te­le­vat eri va­kuu­tu­syh­ti­öis­sä. Jat­ku­va mat­ka­va­kuu­tus voi ol­la esi­mer­kik­si voi­mas­sa enin­tään kah­den tai kol­men kuu­kau­den mit­tai­sil­la mat­koil­la. Jat­ku­van va­kuu­tuk­sen myön­tä­mi­sen eh­to­na saat­taa ol­la, et­tä va­kuu­tet­tu on al­le 70-vuo­ti­as.

Pit­kien ul­ko­maan­mat­ko­jen ja ikäih­mis­ten va­kuu­tuk­siin kan­nat­taa ky­syä neu­voa omas­ta va­kuu­tu­syh­ti­ös­tä ja kar­toit­taa myös mui­den yh­ti­öi­den vaih­to­eh­to­ja.

6. Tois­tu­vat mak­sut e-las­kuik­si

Sa­no­ma­leh­den tu­lon voi kat­kais­ta ti­la­päi­sel­lä ja­ke­lun­kes­key­tyk­sel­lä. Ajan her­mol­la py­syy, kun hank­kii it­sel­leen lu­kuo­i­keu­den leh­den di­gi­taa­li­seen ver­si­oon, el­lei sitä ole jo ti­lan­nut.

Pos­ti­laa­ti­kon sään­nöl­li­ses­tä tyh­jen­tä­mi­ses­tä voi so­pia naa­pu­rin tai lä­hei­sen kans­sa. Pos­tin pys­tyy myös kään­tä­mään ti­la­päi­ses­ti ul­ko­mai­seen osoit­tee­seen. Vain al­le 250 gram­man kir­jei­tä kos­ke­va pal­ve­lu mak­saa 25,50 eu­roa en­sim­mäi­sel­tä kah­del­ta kuu­kau­del­ta ja sen jäl­keen 8,60 eu­roa kuu­kau­des­sa.

Säh­kö­las­ku ja yh­ti­ö­vas­tik­keen kal­tai­set tois­tu­vat mak­sut kan­nat­taa muut­taa e-las­kuk­si, jol­loin ra­hat läh­te­vät au­to­maat­ti­ses­ti pank­ki­ti­lil­tä. Las­ku­tus­ta­van muu­tok­sen voi teh­dä omas­sa verk­ko­pan­kis­sa.

7. Muis­ta ot­taa mu­kaan pank­ki­tun­nuk­set

Muu­ta­man kuu­kau­den ul­ko­maan­mat­kaa var­ten ei tar­vit­se ava­ta pank­ki­ti­liä pai­kal­li­ses­sa pan­kis­sa, sil­lä mak­sa­mi­nen suo­ma­lai­sil­la mak­su­kor­teil­la käy kä­te­väs­ti eri puo­lil­la maa­il­maa. Niil­lä saa myös kä­teis­tä au­to­maa­tis­ta.

Ota oman verk­ko­pan­kin tun­nuk­set mu­kaan, jot­ta voit tar­vit­ta­es­sa hoi­taa mak­su­ja ul­ko­mail­la ja tark­kail­la kort­ti­os­to­ja.

Verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia saat­taa tar­vi­ta myös esi­mer­kik­si Ke­lan verk­ko­pal­ve­luun kir­jau­tu­mi­ses­sa. Li­säk­si len­to­lip­pu­jen kal­tai­set verk­ko-os­tot edel­lyt­tä­vät usein, et­tä luot­to­kor­til­la teh­ty mak­su var­men­ne­taan pank­ki­tun­nuk­sil­la.

8. Vuok­ra-asun­to­ja joka läh­töön

Asun­non vuok­raa­mi­nen

- Sel­vi­tä vuok­raa­jan taus­tat

- Lue asi­a­kas­pa­laut­teet tai pyy­dä suo­si­tuk­sia

- Kysy alu­een suo­ma­lai­syh­dis­tyk­sis­tä

- Han­ki tar­vit­ta­es­sa osaa­va kie­len­kään­tä­jä

- Älä al­le­kir­joi­ta jos et ole var­ma so­pi­muk­sen si­säl­lös­tä

- Älä mak­sa iso­ja en­nak­ko­ja en­nen kuin olet näh­nyt asun­non

- On­han asun­nos­sa lan­ga­ton net­tiyh­teys? Il­man sitä on kal­lis­ta hoi­taa asi­oi­ta.

Au­rin­ko­ran­noil­la usein viih­ty­vä voi har­ki­ta loma-asun­non os­ta­mis­ta, mut­ta eten­kin en­sim­mäis­tä ker­taa pit­kää lo­maa viet­tä­väl­le hel­poin vaih­to­eh­to on vuok­ra-asun­to.

Mat­kai­li­joi­den suo­sik­ki­koh­teis­sa so­pi­vaa ma­joi­tus­ta löy­tyy jo­kai­seen ma­kuun ja jo­kai­sel­le kuk­ka­rol­le.

Vuok­ra-asun­nois­sa pä­tee yleen­sä van­ha to­tuus: sitä saa mitä ti­laa. Eni­ten mak­sa­vat re­mon­toi­dut ja va­rus­te­lul­taan kor­ke­a­ta­soi­set huo­neis­tot lä­hel­lä mat­kai­li­joi­den suo­si­mia näh­tä­vyyk­siä ja ra­vin­to­loi­ta. Kat­to­te­ras­si tai ik­ku­nas­ta avau­tu­vat ki­vat mai­se­mat nos­ta­vat yleen­sä hin­taa.

Es­pan­jan Fu­en­gi­ro­las­sa si­sä­maas­ta voi saa­da yh­den ma­kuu­huo­neen asun­non 800 eu­rol­la kuu­kau­des­sa. Me­ren ran­nal­la kuu­kau­si­vuok­ra nou­see hel­pos­ti yli 2000 eu­ron.

Myös ajan­koh­ta vai­kut­taa hin­taan. Esi­mer­kik­si Es­pan­jas­sa hin­nat ovat tal­vi­ai­kaan sel­väs­ti ma­ta­lam­mat kuin pai­kal­li­sen lo­ma­se­son­gin ai­kaan hei­nä–elo­kuus­sa.

Vuok­ra-asun­nos­ta on syy­tä tar­kis­taa, mitä hin­taan si­säl­tyy. Es­pan­jas­sa huo­neis­tos­ta voi löy­tyä kaik­ki tar­peel­li­nen lii­na­vaat­teis­ta as­ti­oi­hin. Rans­kas­sa vuok­ra­kämp­pä saat­taa ol­la täy­sin rii­sut­tu, ei­kä esi­mer­kik­si keit­ti­ös­sä ole jää­kaap­pia tai liet­tä.

Vuok­ran pääl­le voi tul­la myös mui­ta ku­lu­ja, ku­ten säh­kö-, vesi- tai jä­te­mak­su­ja. Jois­sa­kin mais­sa vuok­ra­lai­sen on mak­set­ta­va huo­neis­tos­ta ve­roa.

9. Näin löy­tyy luo­tet­ta­va vuok­ra­nan­ta­ja

Vuok­rat­ta­via loma-asun­to­ja tar­jo­aa moni iso kan­sain­vä­li­nen toi­mi­ja, ku­ten Airbnb, Ho­me­a­way, 9flats ja Wim­du. Tu­ris­tien suo­si­mis­sa pai­kois­sa toi­mii li­säk­si lu­kui­sa jouk­ko pai­kal­li­sia vuok­ra-asun­to­jen vä­lit­tä­jiä.

Run­saa­seen tar­jon­taan pää­see kiin­ni, kun in­ter­ne­tin ha­ku­ko­nee­seen kir­joit­taa vaik­ka­pa ”ho­li­day apart­ments” ja kau­pun­gin ni­men.

Suur­ten fir­mo­jen etu on, et­tä nii­den kaut­ta asun­non vuok­raa­mi­nen on suh­teel­li­sen ris­ki­tön­tä. Esi­mer­kik­si Airbnb ve­loit­taa koko mak­sun luot­to­kor­til­ta va­rauk­sen yh­tey­des­sä, mut­ta yri­tys ti­lit­tää ra­hat asun­non omis­ta­jal­le vas­ta vuo­ro­kau­si si­sään­kir­jau­tu­mi­sen jäl­keen. Näin vuok­ra­lai­sel­le jää rek­la­maa­ti­oai­kaa, jos asun­to ei tyy­dy­tä­kään.

Asun­non vuok­raus on­nis­tuu pie­nen­kin toi­mi­jan kaut­ta, mut­ta vä­lit­tä­jäs­tä ja asun­nos­ta kan­nat­taa sil­loin ha­kea hie­man taus­ta­tie­to­ja. Hä­ly­tys­kel­lo­jen pi­tää soi­da eten­kin sil­loin, jos asun­non ku­via on sel­väs­ti kä­si­tel­ty ja hin­ta huo­mat­ta­van hal­pa.

Eräät vä­lit­tä­jät ha­lu­a­vat pank­ki­ti­lil­le va­raus­mak­sun. Hui­jaus­ten eh­käi­se­mi­sek­si ma­joi­tus­ta ei kan­na­ta mak­saa ko­ko­nai­suu­des­saan en­nen kuin on näh­nyt ma­ja­pai­kan omin sil­min.

Mui­den mat­kai­li­joi­den pa­lau­te voi pal­jas­taa hui­jau­sy­ri­tyk­set. Riip­pu­mat­to­mia ar­vi­oi­ta löy­tyy esi­mer­kik­si Tri­pad­vi­sor-mat­kai­lu­pal­ve­lus­ta.

Hy­viä vink­ke­jä asun­non löy­tä­mi­seen saa myös suo­ma­lai­syh­tei­söil­tä ja Suo­mi-yh­dis­tyk­sil­tä, joi­ta löy­tyy Es­pan­jan ja Por­tu­ga­lin au­rin­ko­ran­noil­ta ja Rans­kan Ri­vie­ral­ta.

Näil­lä alu­eil­la toi­mii myös suo­ma­lai­so­mis­tei­sia kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jiä, joi­den lis­toil­la on vuok­ra-asun­to­ja. Yh­teys­tie­to­ja suo­si­tel­luis­ta vä­lit­tä­jis­tä voi ky­syä esi­mer­kik­si Suo­mi-Seu­ran neu­von­ta­pal­ve­lus­ta.

10. Oma asun­to vuok­ral­le mat­kan ajak­si?

Pit­kä mat­ka vaa­tii jär­jes­te­ly­jä myös Suo­mes­sa tyh­jil­leen jää­vän asun­non suh­teen. Löy­tyy­kö lä­hei­sis­tä tai naa­pu­reis­ta joku, jota voi pyy­tää ke­rää­mään pos­tit ja kas­te­le­maan ku­kat?

Oma­ko­ti­ta­lon asu­kas jou­tuu miet­ti­mään myös lu­mi­töi­den jär­jes­tä­mis­tä, jot­ta paik­ka näyt­täi­si asu­tul­ta.

Yk­si vaih­to­eh­to on et­siä asun­toon vä­li­ai­kai­nen vuok­ra­lai­nen. Sel­lai­nen saat­taa löy­tyä tut­ta­va­pii­ris­tä, jos joku tar­vit­see esi­mer­kik­si töi­den tai opin­to­jen puo­les­ta ti­la­päis­tä ma­joi­tus­ta toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la.

Asun­non voi an­taa vuok­ral­le myös ly­hy­tai­kai­sia vuok­ra-asun­to­ja vä­lit­tä­vän yri­tyk­sen kaut­ta. Se vaa­tii kui­ten­kin yli­mää­räis­tä vai­van­nä­köä, kos­ka asun­to on sil­loin jär­jes­tet­tä­vä vuok­ra­kun­toon. Esi­mer­kik­si ar­vok­kaat esi­neet on vie­tä­vä säi­ly­tyk­seen.

Li­säk­si asun­non on so­vel­lut­ta­va ly­hy­tai­kai­seen vuok­ra­käyt­töön. Esi­mer­kik­si eri paik­ka­kun­nil­la toi­mi­va Ko­ti­maa­il­ma.com-pal­ve­lu edel­lyt­tää vä­li­tet­tä­vil­tä asun­noil­ta hy­vää si­jain­tia sekä hy­vä­kun­tois­ta keit­ti­ö­tä ja kyl­py­huo­net­ta.

Yk­si vaih­to­eh­to on vär­vä­tä joku lä­hei­nen tai ys­tä­vä vuok­raa­maan asun­toa Airbnb:n kal­tais­ten ma­joi­tus­si­vus­to­jen kaut­ta. Avain­ten luo­vu­tuk­set ja sii­vouk­set vie­rai­den jäl­jil­tä vaa­ti­vat kui­ten­kin si­tou­tu­mis­ta.

Asun­non vuok­rauk­sen voi an­taa niin sa­no­tun Airbnb-emän­nän tai -isän­nän hoi­det­ta­vak­si. Täl­lai­sia pal­ve­lu­ja on tul­lut tar­jol­le eten­kin pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Palk­ki­o­pe­rus­teet ovat kir­ja­vat, mut­ta esi­mer­kik­si We Host -pal­ve­lu ve­loit­taa 30 pro­sent­tia vuok­ra­tu­lois­ta.

Pie­net­kin vuok­ra­tu­lot on il­moi­tet­ta­va ve­rot­ta­jal­le ja niis­tä on mak­set­ta­va pää­o­ma­tu­lo­ve­ro, joka on 30 pro­sent­tia al­le 34 000 eu­ron pää­o­ma­tu­lois­ta.

Asi­an­tun­ti­jat: Suo­mi-Seu­ran se­ni­o­ri­neu­vo­ja He­le­na Ba­lash, Ke­lan osaa­mis­kes­kuk­sen pääl­lik­kö Suvi Ra­si­mus ja Ko­ti­maa­il­ma.co­min joh­ta­ja Vesa Kaup­pi­la.

Li­sä­tie­to­ja

Suo­mi-Seu­ran neu­von­ta­pal­ve­lu 09-684 1210, säh­kö­pos­ti in­fo@suo­mi-seu­ra.fi

Lue Myös