Artikkeli

Anu Vir­nes-Kar­ja­lai­nen teks­ti / Kir­si-Mar­ja Sa­vo­la ku­vat Oma ai­ka 7/2013

Virpi ja Jaakko Hämeen-Anttila: "Yhdessä elämme rohkeammin”

Tutkija-kirjailijapariskunta Virpi ja Jaakko Hämeen-Anttila ovat löytäneet yhdessä rohkeutta ja oman boheemin tavan elää. Tärkeintä heille on ajatuksen vapaus. Suhteen harmoniaa on rakennettu tietoisesti, ja nyt kotipesä on molemmille voimanlähde.

Vir­pi ja Jaak­ko Hä­meen-Ant­ti­la ovat suo­sit­tu­ja lu­en­noit­si­joi­ta ja pu­hu­jia. Kun me­dia kai­paa lau­sun­toa is­la­mis­ta tai Lähi-idän ta­pah­tu­mis­ta, soi­te­taan usein Jaak­ko Hä­meen-Ant­ti­lal­le. Hän on ara­bi­an kie­len ja is­la­min tut­ki­muk­sen pro­fes­so­ri Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa. Mies on jul­kais­sut lu­kui­sia kir­jo­ja sekä kään­nök­siä itä­mai­ses­ta kir­jal­li­suu­des­ta, myös Ko­raa­nin suo­men­nok­sen. Ira­nin kan­sal­li­see­pok­sen, Ku­nin­kai­den kir­jan, suo­men­nos il­mes­tyy 2015.

Vir­pi opet­taa muun mu­as­sa ”In­ti­an la­ti­naa”, sansk­ri­tia, ja In­ti­an kir­jal­li­suut­ta sekä käy pu­hu­mas­sa ro­maa­nien­sa tii­moil­ta.

”Olem­me myös toi­mi­neet tois­tem­me ma­na­ge­rei­na. Vir­pi on so­pi­nut puo­les­ta­ni aa­mu-tv:n esiin­ty­mi­sen. Minä olen ot­ta­nut Vir­pil­le vas­taan työn, jos­ta olen tien­nyt hä­nen ole­van kiin­nos­tu­nut”, Jaak­ko ker­too.

Mo­net miel­tä­vät pa­ris­kun­nan yk­si­kök­si, ”Hä­meen-Ant­ti­loik­si”. Jos tois­ta on pyy­det­ty pu­hu­maan ei­kä ajan­koh­ta sovi, on soit­ta­ja saat­ta­nut ky­syä, kä­vi­si­kö toi­sel­le.

”Se on ai­ka hu­vit­ta­vaa. Ovat­han tut­ki­mus­koh­teem­me ja työm­me niin­kin eri­lai­set”, Vir­pi sa­noo.

Hä­meen-Ant­ti­loi­den mie­les­tä on­nel­li­nen elä­mä vaa­tii to­teu­tu­ak­seen kol­me pi­la­ria: hy­vän pa­ri­suh­teen, mie­lek­kään työn ja kiin­nos­tuk­sen kaik­keen uu­teen. Omas­sa elä­mäs­sä tämä to­teu­tuu.

Ai­na ei ole ol­lut yh­tä har­mo­nis­ta.

”Meil­lä­kin on ol­lut omat krii­sim­me. Suh­teen alus­sa olin hy­vin va­rau­tu­nut ja epä­luu­loi­nen. Olin lap­suu­den­ko­dis­sa­ni tot­tu­nut tor­jun­taan en­kä voi­nut us­koa tois­ten pi­tä­vän mi­nus­ta sel­lai­se­na kuin olen. Jaak­ko jak­soi va­kuut­taa mi­nut”, Vir­pi muis­te­lee.

Lue Myös