Artikkeli

An­na-Lii­sa Hä­mä­läi­nen teks­ti Kir­si Mar­ja Sa­vo­la kuva

Vapaaehtoistyö: jumppaa muistisairaille

Helsingin Alzheimer-yhdistys ja HJK järjestävät yhdessä jumppaa muistisairaille

Hel­sin­gin Alz­hei­mer-yh­dis­tys ja HJK ryh­tyi­vät pi­lot­ti­hank­kee­seen, jota Raha-au­to­maat­tiyh­dis­tys tu­kee. Ne jär­jes­tä­vät yh­des­sä jump­paa muis­ti­sai­rail­le kak­si ker­taa vii­kos­sa HJK:n ti­lois­sa So­ne­ra Sta­di­o­nil­la. HJK tar­jo­aa jum­pal­le ti­lat ja Alz­hei­mer-yh­dis­tys tuo oh­jaa­jat ja jump­paa­jat pai­kal­le.

Pi­lot­ti­han­ke on tar­koi­tus mo­nis­taa: näin voi­si toi­mia mikä ta­han­sa ur­hei­lu­seu­ra ja esi­mer­kik­si Alz­hei­mer yh­dis­tys.

Jump­pa­tuo­ki­ot ei­vät kui­ten­kaan oli­si mah­dol­li­sia il­man va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jöi­tä. Mu­ka­na  kä­ve­le­vät ja jump­paa­vat va­paa­eh­toi­set Sei­ja Lau­ri­maa ja Rai­ja Sa­lit­tu-Ho­lo­pai­nen.

”Va­paa­eh­tois­työ an­taa rik­kaut­ta elä­mään”, he ker­to­vat.

Hel­sin­gin Alz­hei­mer-yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mar­kus Löfst­röm, va­paa­eh­toi­nen it­se­kin, puo­les­taan to­te­aa, et­tä Sei­jan ja Rai­jan kal­tai­set aut­ta­jat ovat kul­la­nar­voi­sia.

”Il­man va­paa­eh­toi­sia työs­täm­me ei tu­li­si mi­tään.”

Lue Myös