Artikkeli

JAA­NA KI­VI­PEL­TO-TULK­KI KUVA 123RF Oma Ai­ka 9/2015

Valmistaudu pesän tyhjenemiseen

Kun lapset lähtevät maailmalle, parisuhdekriisi ei synny tyhjästä.

”Usein pa­ri­suh­de on lai­tet­tu hyl­lyl­le vuo­sien mit­taan”, sa­noo Vä­es­tö­lii­ton Pa­ri­suh­de­kes­kuk­sen psy­ko­lo­gi Eli­na Nur­mi­nen.

Jos pa­ri­suh­de jää ruuh­ka­vuo­sien ai­ka­na si­vuun ja puo­li­sot etään­ty­vät toi­sis­taan, vaa­ra­na on, et­tä van­hem­mat ri­pus­tau­tu­vat lap­siin­sa. Sil­loin pe­sän tyh­je­ne­mi­nen ai­heut­taa krii­sin myös pa­ri­suh­tees­sa.

On pa­rem­pi nos­taa kis­sa pöy­däl­le kuin yrit­tää hil­jen­tää se: etään­ty­mi­ses­tä kan­nat­taa pu­hua.

”On ta­val­lis­ta ha­kea pa­ri­te­ra­pi­as­ta apua tyh­jän pe­sän vai­hee­seen. Tun­tei­den tu­kah­dut­ta­mi­nen voi ai­heut­taa isom­man ’rä­jäh­dyk­sen’ myö­hem­min”, Eli­na Nur­mi­nen sa­noo.

Pe­sän tyh­je­ne­mis­tä voi myös en­na­koi­da. Puo­li­soon­sa voi tu­tus­tua uu­del­leen. Yh­des­sä kan­nat­taa miet­tiä, mitä kum­pi­kin toi­voo va­pau­tu­val­ta ajal­ta ja pa­ri­suh­teel­ta.

”On tär­ke­ää pu­hua myös sii­tä, mikä pe­lot­taa.”

Las­ten ko­toa muut­ta­mi­nen ei ole pel­käs­tään krii­sin paik­ka. Tut­ki­mus­ten mu­kaan se pää­a­si­as­sa li­sää van­hem­pien tyy­ty­väi­syyt­tä pa­ri­suh­tee­seen­sa.

”Las­ten pois­muut­to en­si­si­jai­ses­ti vä­hen­tää van­hem­pien stres­siä. Heil­lä on uu­den­lai­nen va­paus, enem­män ai­kaa toi­sil­leen ja vä­hem­män haas­tei­ta työ- ja per­he-elä­män yh­teen so­vit­ta­mi­ses­sa.”

Pesä ei oi­ke­as­taan ole­kaan tyh­jä, Nur­mi­nen muis­tut­taa. Pa­ris­kun­nal­la on yhä toi­sen­sa.

Lue Myös