Artikkeli

Torun: keskiajan lumoa ja tähtitiedettä

Gdanskista voi seurata Veikseljokea etelään Toruniin. Tähän saksalaisritarien 1200-luvulla perustamaan kaupunkiin harva turisti löytää, vaikka se on tähtitieteilijä Kopernikuksen kotikaupunki.

To­ru­nin suu­ri poi­ka täh­ti­tie­tei­li­jä Ni­ko­laus Ko­per­ni­kus on läs­nä kaik­ki­al­la: pat­saa­na kau­pun­gin­ta­lon vie­res­sä, ka­tu­jen, ho­tel­lien, ra­vin­to­loi­den ni­mis­sä sekä pi­par­kak­kui­hin ja suk­laa­seen ikuis­tet­tu­na.

To­run muu­rei­neen ja port­tei­neen on hie­no kes­ki­ai­kai­nen kau­pun­ki­ko­ko­nai­suus. Se on kuin ih­meen kaut­ta sääs­ty­nyt so­tien ja pii­ri­tys­ten tu­hoil­ta. Kes­ku­sau­ki­o­ta reu­nus­ta­vat ra­ken­nuk­set ovat al­ku­pe­räi­siä. Raa­ti­huo­ne on his­to­ri­al­li­nen mu­seo, jon­ka tor­nis­ta avau­tu­vat hui­ke­at nä­ky­mät. Au­ki­ol­ta joh­taa vil­kas kä­ve­ly­ka­tu 1600-lu­vun Uu­del­le to­ril­le.

To­ru­nis­sa riit­tää hy­viä ra­vin­to­loi­ta. Suo­sik­ki­ni Karcz­ma si­jait­see Brama Mos­to­wan eli Sil­ta­por­tin vie­res­sä. Nau­tim­me sun­nun­tai­lou­naak­si val­kois­ta bors­si­keit­toa, riis­taa ja puo­la­lais­ta olut­ta. Nau­tim­me pai­kal­lis­ten kans­sa iloi­ses­ta tun­nel­mas­ta.

Kau­pun­gin­muu­rien vie­res­sä Veik­se­lin ran­nal­la ko­ho­aa mo­der­ni kyl­py­lä­ho­tel­li Co­per­ni­cus. Hoi­dot ovat tai­vaal­li­sia ja ui­ma-al­taat val­ta­vat. Ho­tel­lin si­sus­tuk­ses­sa täh­ti­tie­de yh­dis­tyy mo­der­niin de­sig­niin.

Teks­ti ja ku­vat Tert­tu Le­vo­nen

Lue li­sää Oma Ai­ka -leh­des­tä 8/2014.

Lue Myös