Artikkeli

Toimi näin: voit pienentää turistiripulin riskiä

Iän myötä vastustuskyky huononee, ja matkalla saadut vakavat hengitystieinfektiot ovat hankalampia iäkkäillä. Toisaalta turistiripulia on vähemmän ikäihmisillä kuin nuoremmilla.

”Van­hem­mat ovat nuo­ria tar­kem­pia ja va­ro­vai­sem­pia, mut­ta tu­ris­ti­ri­pu­lia vas­taan ke­hit­tyy myös jon­ki­nas­tei­nen vas­tus­tus­ky­ky, jos mat­kus­taa pal­jon”, ker­too mat­kai­lu­lää­kä­ri, si­sä­tau­tien ja in­fek­ti­o­sai­rauk­sien eri­kois­lää­kä­ri Heli Sii­ka­mäki.

Tu­ris­ti­ri­pu­li is­kee yleen­sä en­sim­mäi­sen lo­ma­vii­kon lop­pu­puo­lel­la. Ta­val­li­ses­ti ri­pu­li pa­ra­nee it­ses­tään muu­ta­mas­sa päi­väs­sä, kun­han le­pää ja juo riit­tä­väs­ti.

”Jos ri­pu­liin sai­ras­tuu pie­ni lap­si, ras­kaa­na ole­va tai hen­ki­lö, jol­la on va­ka­via pe­rus­sai­rauk­sia, esi­mer­kik­si sy­dän­sai­raus tai kroo­ni­nen suo­lis­to­sai­raus, pi­tää ha­keu­tua her­kem­min lää­kä­riin. Myös kuu­me ja ve­ri­ri­pu­li ovat merk­ke­jä va­ka­va­vam­mas­ta tau­dis­ta”, Heli Sii­ka­mä­ki sa­noo.

Jos­kus ri­pu­li saat­taa vie­dä jopa sai­raa­la­hoi­toon, sil­lä kuu­muu­des­sa se joh­taa hel­pos­ti nes­te­huk­kaan ja voi vaa­tia päi­vän pa­rin ajan jopa suo­nen­si­säis­tä nes­tey­tys­tä sai­raa­las­sa.

Tu­ris­ti­ri­pu­lin ris­kiä voi pie­nen­tää it­se, vaik­ka se näyt­tää riip­pu­van enem­män koh­teen hy­gie­ni­a­ta­sos­ta kuin mat­kai­li­jan käy­tök­ses­tä. Mat­kal­la ri­pu­lin ai­heut­ta­vat yleen­sä bak­tee­rit, ko­ti­maas­sa vi­ruk­set, ku­ten ro­ta­vi­rus.

Te­hok­kain tapa tu­ho­ta bak­tee­rit on pes­tä kä­siä huo­lel­li­ses­ti ja käyt­tää kä­si­de­siä.

”Sil­lä voi vä­hen­tää tu­ris­ti­ri­pu­lin ris­kiä, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti sitä ei pys­ty täy­sin vält­tä­mään. Oleel­lis­ta on ko­kin kä­si­hy­gie­nia”, sa­noo Heli Sii­ka­mä­ki.

Älä myös­kään käy­tä ha­na­vet­tä mis­sään muo­dos­sa. Pese ham­paat­kin pul­lo­ve­del­lä. Ve­den so­pi­vuut­ta ei voi pää­tel­lä sen ha­jus­ta, maus­ta tai vä­ris­tä.

Syö ruo­ka kie­hu­van kuu­ma­na, sil­lä keit­tä­mi­nen tu­ho­aa ruo­an bak­tee­rit.

Väl­tä sal­mo­nel­la­vaa­ran vuok­si raa­kaa ka­nan­mu­naa si­säl­tä­viä ruo­kia, pas­tö­roi­mat­to­mia mai­to­tuot­tei­ta ja kyl­mi­nä tar­jot­ta­via me­re­ne­lä­viä. Kuo­ri he­del­mät, sil­lä ne on saa­tet­tu pes­tä saas­tu­neel­la ve­del­lä.

Lue Oman Ajan nu­me­ros­ta 3/2015, mi­ten va­rau­tua mat­kaan ja reis­sa­ta ter­veem­pä­nä.

TEKS­TI Jaa­na Ki­vi­pel­to-Tulk­ki KUVA 123rf  

Lue Myös