Artikkeli

Hanne Manelius

Riik­ka Mah­la­mä­ki-Kais­ti­nen

Mai­ja Sil­ven­noi­nen

Terveellinen ruokailu ei ole tähtitiedettä

Huippukokki Maija Silvennoinen hoitaa terveyttään liikkumalla monipuolisesti ja syömällä lähellä tuotettua ruokaa. Hän ei usko, että ruokailun tarvitsee olla niin monimutkaista tähtitiedettä ja tasapainoilua.

Hoi­dan kun­to­a­ni liik­ku­mal­la vuo­de­nai­ko­jen mu­kaan. Tal­vel­la esi­mer­kik­si hiih­dän ja lu­mi­ken­käi­len. Ke­säl­lä pyö­räi­len ja maas­to­juok­sen. Lii­kun pal­jon luon­nos­sa koi­rie­ni kans­sa. Polt­to­pui­den hak­kaa­mi­nen on hi­mo­hom­maa­ni. Teen it­se kaik­ki polt­to­puut ta­lon kah­teen tak­kaan.

En pidä jou­te­no­los­ta, en­kä kai­paa sel­lais­ta lain­kaan. Pi­has­ta­ni löy­tyy riip­pu­mat­to, mut­ta en ole tänä ke­sä­nä loi­koil­lut sii­nä vie­lä ker­taa­kaan.

Syön pro­tei­i­nia ja vih­rei­tä kas­vik­sia

Ruo­ka­va­li­o­ni koos­tuu pää­o­sin pro­tei­i­nis­ta ja vih­reis­tä kas­vik­sis­ta. Syön päi­vit­täin myös omal­la juu­rel­la lei­po­maa­ni ruis­lei­pää. En ole kas­vis­syö­jä, vaik­ka mi­nul­la on ve­gaa­ni­ra­vin­to­la. Vaa­le­aa vil­jaa ja so­ke­ria en syö. Ne ovat jää­neet pois ruo­ka­va­li­os­ta­ni sik­si, et­ten pidä niis­tä. Nyt naa­pu­ris­sa asu­va 83-vuo­ti­as äi­ti­ni­kin on jo us­ko­nut, et­tä en syö pul­laa. En tee täs­tä kui­ten­kaan mi­tään nu­me­roa.

Tar­vit­sen ruo­kaa kol­men tun­nin vä­lein tai tu­len äkäi­sek­si. Lap­se­ni­kin tie­tä­vät tä­män hy­vin ja osaa­vat eh­dot­taa äi­dil­le syö­mis­tä, jos mie­li­a­la al­kaa las­kea.

Ra­kas­tan ruo­kaa. Se on ol­lut mi­nun suu­ri rak­kau­te­ni lap­ses­ta as­ti. Muis­tan, kuin­ka mum­mon hel­mas­sa hais­te­lin ruo­an ha­ju­ja ja hän ot­ti mi­nut vä­lil­lä sy­liin, jot­ta sain kur­ka­ta kat­ti­laan. Jau­ho­jen rus­kis­ta­mi­ses­ta tu­le­va tuok­su vie mi­nut yhä lap­suu­teen.

He­mog­lo­bii­ni kil­pa­hiih­tä­jän ta­soa

Olen ko­keil­lut kai­ken­lai­sia ruo­ka­va­li­oi­ta, sil­lä olen ha­lun­nut tie­tää, mikä nii­den teho on. Näin tie­dän myös, mis­tä pu­hun, kun sa­non, et­tä mo­ni­puo­li­nen ruo­ka­va­lio on pa­ras.

Käyn it­se sään­nöl­li­ses­ti ter­veys­tar­kas­tuk­sis­sa. Ve­ri­ar­vo­ni ovat ai­na ol­leet hy­vät. He­mog­lo­bii­ni­ni on kuu­lem­ma kil­pa­hiih­tä­jien ta­soa. Kun syö kun­non ruo­kaa ei­kä ke­vyt­tuot­tei­ta tai pro­ses­soi­tu­ja ruo­kia, eli­mis­tö py­syy kun­nos­sa.

Une­moin iha­nas­ta mie­hes­tä

Lo­mai­len mat­kus­te­le­mal­la, sil­lä yrit­tä­jä on va­paal­la vain, jos hän ei ole maas­sa. Jos­kus to­sin teen töi­tä ul­ko­mail­la­kin. Olen käy­nyt 36 maas­sa ja me­nen har­voin sa­maan koh­tee­seen kah­des­ti.

Unel­moin iha­nas­ta mie­hes­tä, jol­la on käy­tös­ta­po­ja ja joka kes­tää voi­ma­kas­tah­toi­sen nai­sen. Olen van­han kan­san kas­vat­ti. Mi­nus­ta on iha­naa, et­tä mies on mies ja nai­nen on nai­nen. En kai­paa pul­lan­tuok­suis­ta mies­tä, joka imu­roi es­su pääl­lä.

LUE MYÖS: Ter­vey­te­ni avai­met: Rai­li Hulk­ko­nen

KUKA

Mai­ja Sil­ven­noi­nen, 57. Asuu Saa­ri­jär­vel­lä.

Yrit­tä­jä, keit­ti­ö­mes­ta­ri, ruo­ka­toi­mit­ta­ja, kir­jai­li­ja.

Kas­vis­ra­vin­to­la Kat­rii­na toi­mii Jy­väs­ky­läs­sä.

Kir­joit­ta­nut 23 keit­to­kir­jaa ja esiin­ty­nyt yli 700 ker­taa te­le­vi­si­os­sa, mm. oh­jel­mas­sa Bon Ap­pé­tit.

Lue Myös