Artikkeli

Tel-Aviv kuhisee modernia elämää

Israelin taloudellinen ja viihteellinen keskus Tel-Aviv ei vastaa lainkaan sitä kuvaa, jonka televisio antaa lähi-idän tilanteesta.

Tel-Avi­vis­sa ei näe juu­ri­kaan or­to­dok­si­juu­ta­lai­sia tum­man­pu­hu­vas­sa vaa­te­tuk­ses­saan  ei­kä so­ti­lai­ta tei­tä par­ti­oi­mas­sa. Päin­vas­toin Tel-Aviv on tu­ris­til­le hy­vin mo­der­ni län­si­mai­nen kau­pun­ki, jos­sa on läpi vuo­den miel­lyt­tä­vä vä­li­me­rel­li­nen il­mas­to, hie­noa hiek­ka­ran­taa ja mai­ni­o­ta ruo­kaa.

Tel-Avi­vis­ta hu­raut­taa hel­pos­ti maan hen­ki­seen kes­kuk­seen Je­ru­sa­le­miin, ku­nin­gas Daa­vi­din kau­pun­kiin. Sin­ne pää­see hy­vää val­ta­väy­lää pit­kin bus­sil­la tai au­tol­la al­le tun­nis­sa, ju­nal­la mat­ka ot­taa tun­nin ja var­tin.

Jos Je­ru­sa­le­miin as­ti me­nee, sii­tä ei ole kuin al­le tun­nin reis­su Kuol­leel­le­me­rel­le, jon­ka suo­la­ve­des­sä pys­tyy ke­vy­es­ti kel­lu­maan.

JAR­MO AAL­TO­NEN TEKS­TI / IS­RA­E­LI MI­NIST­RY OF TOU­RISM, WWW.GOIS­RA­EL.COM KU­VAT

Lue li­sää Is­ra­el-vink­ke­jä elo­kuun 2014 Oma Ai­ka –leh­des­tä.

Lue Myös