Artikkeli

Fotolia

Jar­mo Aal­to­nen

Ta­lous

Taksilaki muuttuu, tiedätkö miten toimia?

Uusi taksilaki astuu voimaan 1.7.2018 ja vapauttaa taksien hinnoittelun. Nyt voit valita taksin halvimman hinnan tai parhaan palvelun perusteella. Muista siis kysyä hintaa etukäteen.

Hei­nä­kuun alus­sa voi­maan tu­le­va tak­si­la­ki va­paut­taa tak­si­lu­pien mää­rän ja hin­noit­te­lun. Jat­kos­sa ka­duil­la som­pai­lee kir­ja­va jouk­ko eri­nä­köi­siä, -laa­tui­sia ja -hin­tai­sia tak­se­ja mo­po­au­tois­ta ja kol­mi­pyö­ris­tä läh­tien. Tak­si­kylt­ti­kään au­ton ka­tol­la ei vas­te­des ole pa­kol­li­nen.

Tak­sin on ker­rot­ta­va mat­kan hin­ta tai mää­räy­ty­mis­pe­rus­te (esim. eu­roa/ki­lo­met­ri) jo en­nen ajoa. Hin­ta­tie­to­jen ja kul­jet­ta­jan hen­ki­lö­tie­to­jen täy­tyy ol­la tak­sis­sa sel­väs­ti nä­ky­vil­lä, mut­ta tak­sa­mit­ta­ri ei ole pa­kol­li­nen. Kyy­dis­tä pi­tää saa­da kuit­ti.

Hin­taan voi­vat vai­kut­taa mm. kel­lo­nai­ka, tak­siy­ri­tys, ti­laus­ta­pa ja ha­lu­tut pal­ve­lut. Vaik­ka tak­si saa hin­noi­tel­la pal­ve­lun­sa va­paas­ti, hin­nas­ta pi­tää so­pia etu­kä­teen, jos se ylit­tää sata eu­roa.

Asi­ak­kaan ei jat­kos­sa tar­vit­se ot­taa tak­si­tol­pal­ta en­sim­mäis­tä tak­sia, vaan tak­se­ja voi kil­pai­lut­taa vaik­ka­pa hin­nal­la tai pal­ve­lul­la. Myös alu­e­ra­jat pois­tu­vat: uu­den lain mu­kaan tak­si voi ajaa toi­seen kau­pun­kiin ja jää­dä sin­ne odot­ta­maan uut­ta kyy­tiä.

Tak­si­lu­paan ei vaa­di­ta enää kou­lu­tus­ta, mut­ta Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­ton Tra­fin ajo­koe täy­tyy lä­päis­tä. Kul­jet­ta­jan ter­veys- ja ri­kos­taus­ta sel­vi­te­tään ja kie­li­tai­don täy­tyy ol­la riit­tä­vä.

Lue Myös