Artikkeli
Henkilökuva

Hanna Linnakko

An­na-Lii­sa Hä­mä­läi­nen

Sutu Markkanen - Olisinpa tiennyt, että minulla on lihavuusgeeni

Kuka?

Satu ”Sutu” Mark­ka­nen, 51

Tans­si­no­pet­ta­ja, lii­kun­na­noh­jaa­ja. Opet­taa Move- ja Haa­pa­lai­nen-Suu­ta­ri-Jääs­kö Dan­ce Stu­di­os –tans­si­kou­luis­sa. Ke­hit­tä­nyt Bai­la­ti­no- ja Dan­Za­tu-tans­si­lii­kun­ta­tun­nit.

Sink­ku, kak­si koi­raa, Sii­ri ja Dai­sy.

Asuu Es­poos­sa.

Olen ollut monta kertaa se omituinen tanssinopettaja, kun olen pyöreä. Kun olin Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa Antti Kaikkosen kanssa ja ihmiset tutustuivat persoonaani, olikin ihanaa nähdä normaali nainen, Sutu kertoo.

Olen ollut monta kertaa se omituinen tanssinopettaja, kun olen pyöreä. Kun olin Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa Antti Kaikkosen kanssa ja ihmiset tutustuivat persoonaani, olikin ihanaa nähdä normaali nainen, Sutu kertoo.

Hanna Linnakko

Niin kau­an kuin ih­mi­set muis­ta­vat mi­nut, he koh­taa­vat mi­nut, Su­tun. Muu­ten li­ha­via koh­del­laan kak­kos­luo­kan kan­sa­lai­si­na: tyh­mi­nä ih­mi­si­nä vail­la it­se­ku­ria. Li­ha­vil­le ol­laan il­kei­tä, vaik­ka kos­kaan ei voi tie­tää, mikä ta­ri­na ih­mi­sen ta­ka­na on. Il­keys saa mi­nut voi­maan pa­hoin.

Sain 50-vuo­tis­lah­jak­si gee­ni­tes­tin, ja sii­nä löy­tyi li­ha­vuus­gee­ni. Oli­si­pa se ol­lut tie­dos­sa, kun olin 20-vuo­ti­as! Oli­sin osan­nut kiin­nit­tää huo­mi­o­ta mah­dol­li­siin ter­veys­pom­mei­hin. Tes­tin mu­kaan mi­nul­la on bit­ter tas­te ja olen ha­ju­herk­kä: jos ruo­ka hai­see vää­räl­tä ja suu­tun­tu­ma on huo­no, en syö. En ole syö­nyt it­se­ä­ni tä­hän kun­toon.

Sitruunavesi kulkee aina Sutun mukana, etenkin sen jälkeen kun hän Kuuban-matkalla koki nestehukan.

Sitruunavesi kulkee aina Sutun mukana, etenkin sen jälkeen kun hän Kuuban-matkalla koki nestehukan.

Hanna Linnakko

Teen rau­hal­lis­ta elä­män­ta­pa­muu­tos­ta. Opet­te­len ruo­ka­ryt­miä, sil­lä opet­ta­es­sa hu­rah­taa seit­se­män­kin tun­tia syö­mät­tä. Aa­mui­sin syön kau­ra­puu­roa ja teen vi­hers­moot­hien. Töis­sä mi­nul­la on mu­ka­na soi­ja­juo­mia ja val­mii­ta las­ten smoot­hie­i­ta tai it­se te­ke­mi­ä­ni. Kaup­po­jen sa­laat­ti­baa­rit ovat hy­viä. Ra­kas­tan sie­men­näk­kä­riä ja juus­to­ja. Nuu­de­lit ja ra­e­juus­to ovat pa­hee­ni.

Olen yhä no­pea. Se on li­has­muis­tis­sa. Opet­ta­es­sa­ni lii­kun koko ajan, ja olen päät­tä­nyt tans­sia it­se mu­ka­na enem­män. Gol­fin aloi­tin vii­si vuot­ta sit­ten. Kä­ve­len koi­rien kans­sa ja rat­sas­tan. Kun­to­sa­lis­ta en tyk­kää ja olen ol­lut huo­no ve­nyt­te­li­jä.

Ter­veyt­tä­ni on hai­tan­nut vii­me ke­sä­nä sai­ras­ta­ma­ni kuu­mee­ton keuh­ko­kuu­me. Se pu­dot­ti kun­to­ni nol­laan, mut­ta nyt pää­sen jäl­leen liik­ku­maan.

Tanssikengät ovat tärkeät. Ray Rose -leopardikengissä on kolmen sentin korko. Sutu suosittelee niitä ensimmäisiksi tanssikorkkareiksi.

Tanssikengät ovat tärkeät. Ray Rose -leopardikengissä on kolmen sentin korko. Sutu suosittelee niitä ensimmäisiksi tanssikorkkareiksi.

Hanna Linnakko

Olen par­haim­mil­la­ni opet­ta­es­sa­ni. Tans­sin idea on saa­da ih­mi­set tun­ne­ti­loi­hin. Tans­sies­sa voi unoh­taa ikä­vät asi­at, kun kes­kit­tyy mu­siik­kiin ja liik­kee­seen. Maa­il­man iha­nin­ta on pa­ri­tans­si.

Suur­ta iloa tuot­taa mu­siik­ki. Sir­pa (Suu­ta­ri-Jääs­kö) ja Juk­ka (Haa­pa­lai­nen) ovat mi­nul­le suu­ri ins­pi­raa­ti­on läh­de. Luo­vuu­te­ni kup­lii, kun imen hei­dän työs­ken­te­ly­ta­po­jaan.

Sutu on ratsastanut Peikin tallilla noin 20 vuotta. Nykyinen hevonen on Concento eli Teijo. On huikeaa, että tukkajumalaksi kutsumani Teijo tuntee minut, Sutu kertoo.

Sutu on ratsastanut Peikin tallilla noin 20 vuotta. Nykyinen hevonen on Concento eli Teijo. On huikeaa, että tukkajumalaksi kutsumani Teijo tuntee minut, Sutu kertoo.

Hanna Linnakko

Eläi­met loh­dut­ta­vat ja voi­maan­nut­ta­vat. Ys­tä­vä­ni vei mi­nut yli 20 vuot­ta sit­ten Pei­kin rat­sas­tus­kou­lul­le. Jäin sin­ne. Mi­nul­la on myös ol­lut siel­lä ai­na hoi­to­he­vo­nen.

Kääpiösnautserit Siiri ja Daisy kulkevat Sutun mukana talleilla.

Kääpiösnautserit Siiri ja Daisy kulkevat Sutun mukana talleilla.

Hanna Linnakko

Ra­kas­tan per­het­tä­ni, eläi­mi­ä­ni, ys­tä­vi­ä­ni, nau­rua ja elä­mää. Ra­kas­tan mu­siik­kia, tans­sia, lu­ke­mis­ta, ko­ti­a­ni ja Ge­ral­di­ne-au­to­a­ni. Rau­hoi­tan it­se­ni rat­ko­mal­la ris­ti­koi­ta ja neu­lo­mal­la kau­la­lii­no­ja.

Älyvaatteisiin Sutu tutustui Tanssi vieköön -messuilla. Hän käyttää älytoppeja ja käsimansetteja, jotka huoltavat ihoa ja parantavat pintaverenkiertoa.

Älyvaatteisiin Sutu tutustui Tanssi vieköön -messuilla. Hän käyttää älytoppeja ja käsimansetteja, jotka huoltavat ihoa ja parantavat pintaverenkiertoa.

Hanna Linnakko

Ha­lu­ai­sin sa­noa: pi­tä­kää huol­ta it­ses­tän­ne! Kan­nat­taa us­kal­taa koh­da­ta kro­pan heik­kou­det ajois­sa, jot­ta pys­tyy liik­ku­maan ka­si­kymp­pi­se­nä. Ai­ra Sa­mu­lin on pa­ras esi­merk­ki sii­tä, mi­ten voi iloi­ta ih­mi­sis­tä ja elä­mäs­tä. Kiel­tei­syys ja ka­deh­ti­mi­nen syö­vät mei­tä.

Lue Myös