Artikkeli

Suomen paras työpaikka 50+ VOITTAJAT

Suomen paras työpaikka 50+ -kilpailussa Aller Media Oy tuo esille työpaikkoja, jotka arvostavat kokeneita työntekijöitä ja näin osallistuvat työurien pidentämiseen. Palkituissa yrityksissä tehdään merkittävää työtä ikärasismin torjumiseksi.

Al­ler Me­dia Oy ha­lu­si Oma Ai­ka -brän­din lan­see­rauk­sen yh­tey­des­sä kiin­nit­tää huo­mi­o­ta yli 50-vuo­ti­ai­den roo­liin työ­mark­ki­noil­la. Työ­u­rien pi­den­tä­mi­nen ja eläk­keel­le jää­mi­sen iän nos­ta­mi­nen ovat suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan tär­kei­tä teh­tä­viä. Niil­lä pa­ran­ne­taan työl­li­syyt­tä ja voi­daan osal­taan eh­käis­tä kes­tä­vyys­va­jet­ta.

”Pa­ras työ­paik­ka 50+ -kil­pai­lul­la ha­lu­sim­me tuo­da esil­le yri­tyk­siä, jot­ka toi­mi­vat ak­tii­vi­ses­ti työ­u­rien pi­den­tä­mi­sen puo­les­ta ja sa­mal­la työ­e­lä­mäs­sä il­me­ne­vää ikä­ra­sis­mia vas­taan”, to­te­aa raa­din pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut Al­ler Me­dia Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Pau­li Aal­to-Se­tä­lä.

Mi­ten työ­u­ria tu­e­taan?

Kil­pai­luun osal­lis­tu­nei­den yri­tys­ten ja jul­ki­syh­tei­sö­jen tuli ha­ke­muk­ses­saan eri­tel­lä, mi­ten ne tu­ke­vat yli 50-vuo­ti­ai­den ase­maa ja työ­hy­vin­voin­tia. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si rek­ry­toin­ti, työ­hy­vin­voin­ti- ja eri­tyi­set ikä­oh­jel­mat sekä yli 50-vuo­ti­ai­den mah­dol­li­suu­det ede­tä ural­laan.

Yh­des­sä­kään ka­te­go­ri­as­sa ei ol­lut help­po va­li­ta yh­tä voit­ta­jaa. Kaik­ki raa­din ruo­dit­ta­vik­si tul­leet eh­dok­kaat oli­vat teh­neet an­si­o­kas­ta ja suun­ni­tel­mal­lis­ta työ­tä yli 50-vuo­ti­ai­den työs­sä jak­sa­mi­sen ja jat­ka­mi­sen puo­les­ta.

Eten­kin kil­pai­luun osal­lis­tu­neet jul­ki­syh­tei­söt oli­vat toi­mi­neet erit­täin sys­te­maat­ti­ses­ti: to­teut­ta­neet tyhy-oh­jel­maa, ikä­oh­jel­mia, työn si­säl­tö­jen ja työ­ai­ko­jen jous­to­ja sekä ikä­joh­ta­mis­ta.

Työn­te­ki­jöi­den mie­li­pi­de ko­ros­tui

”Ha­lu­sim­me pai­not­taa työn si­säl­töön liit­ty­viä toi­men­pi­tei­tä, ku­ten ural­la ete­ne­mis­tä ja työ­teh­tä­vien rää­tä­löin­tiä enem­män kuin esi­mer­kik­si te­at­te­ri­lip­pu­ja tai kun­toi­lu­päi­viä, vaik­ka ne­kin toki ovat tär­kei­tä työ­viih­ty­vyyt­tä li­sää­viä ja työn­te­ki­jöi­tä kan­nus­ta­via asi­oi­ta”, Aal­to-Se­tä­lä ker­too.

Raa­din työs­ken­te­lyn tu­ek­si kil­pai­luun osal­lis­tu­nei­den yri­tys­ten työn­te­ki­jöil­le jär­jes­tet­tiin ky­se­ly, jos­sa he saat­toi­vat va­paas­ti kom­men­toi­da oman työ­paik­kan­sa il­ma­pii­riä ja toi­men­pi­tei­tä.

”Raa­ti pää­tyi täs­sä en­sim­mäi­ses­sä kil­pai­lus­sa ko­ros­ta­maan työn­te­ki­jöi­den omaa ko­ke­mus­ta sii­tä, on­ko oma työ­paik­ka Suo­men pa­ras yli 50-vuo­ti­ail­le”, Aal­to-Se­tä­lä to­te­aa.

Suo­men pa­ras työ­paik­ka 50+-kil­pai­lun voit­ta­jat sai­vat pal­kin­ton­sa 2.4. jär­jes­te­tys­sä ti­lai­suu­des­sa. Tun­nel­mia ja ku­via ti­lai­suu­des­ta verk­ko­si­vuil­lam­me: omaa­i­ka­leh­ti.fi

Suo­men pa­ras työ­paik­ka 50+ -raa­ti:

Pau­li Aal­to-Se­tä­lä, raa­din pu­heen­joh­ta­ja, Al­ler Me­dia Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja. Lau­ri Iha­lai­nen, mi­nis­te­ri, kan­sa­ne­dus­ta­ja, työ­mi­nis­te­ri. Kris­tii­na Mu­ka­la, lää­kin­tö­neu­vos, so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö, hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen osas­to, ter­vey­den edis­tä­mi­sen ryh­mä. Ris­to E. J. Pent­ti­lä, Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja. Alf Rehn, joh­ta­mi­sen ja or­ga­ni­saa­ti­on pro­fes­so­ri Åbo Aka­de­mis­sa, kir­jai­li­ja, ko­lum­nis­ti, bis­ne­sa­jat­te­li­ja. An­na-Lii­sa Hä­mä­läi­nen, pää­toi­mit­ta­ja, Oma Ai­ka.

Sar­ja 1:

Pie­ni työ­paik­ka

● 10–50 hen­keä.

● Lii­ke­vaih­to enin­tään 10 mil­joo­naa eu­roa.

Voit­ta­ja:

Speed Oy, Hel­sin­ki

FAK­TA

● Vuon­na 1992 pe­rus­tet­tu kul­je­tu­sa­lan yri­tys.

● 15 työn­te­ki­jää.

● Yli 50-vuo­ti­ai­den mies­ten pro­sent­ti­o­suus työn­te­ki­jöis­tä: 100 %.

● Yli 50-vuo­ti­ai­den nais­ten pro­sent­ti­o­suus työn­te­ki­jöis­tä: 30 %.

● Kes­ki­mää­räi­nen eläk­keel­le jää­mi­sen ikä (ar­vio): 65.

● Pit­kän työ­u­ran kan­nus­ti­met:

– Työ­a­jan jous­to.

– Työn si­säl­lön jous­to.

– Su­ku­pol­vien vä­li­sen op­pi­mi­sen mal­li.

– Ta­lou­del­li­set kan­nus­ti­met.

– Työ­hy­vin­voin­ti­oh­jel­ma.

”Kil­pai­lu haas­toi poh­ti­maan asi­oi­ta, jot­ka ar­jes­sa jää­vät lii­an vä­häl­le huo­mi­ol­le. Kun pei­la­sin työ­yh­tei­sö­äm­me kil­pai­lun kri­tee­rei­den kaut­ta, oi­val­sin, et­tä vau, mil­lai­sen huip­pu­po­ru­kan olen­kin on­nis­tu­nut rek­ry­toi­maan.”

Tuo­mo Val­las, toi­mi­tus­joh­ta­ja

Raa­din pe­rus­te­lut:

● Spee­din työn­te­ki­jöi­den vaih­tu­vuus on ol­lut pien­tä, sil­lä vii­des­tä­tois­ta työn­te­ki­jäs­tä seit­se­män on työs­ken­nel­lyt yri­tyk­ses­sä yli kym­me­nen vuot­ta. Kak­si tuo­rein­ta rek­ry­toi­tua ovat iäl­tään 57- ja 62-vuo­ti­ai­ta.

Raa­ti kiin­nit­tää huo­mi­o­ta pie­neen hen­ki­lös­tö­vaih­tu­vuu­teen ja pyr­ki­myk­seen pi­den­tää työ­u­ria. Työs­sä jak­sa­mis­ta on tu­et­tu etä­työl­lä ja työ­a­jan jous­toil­la. Van­hem­pain- ja vuo­rot­te­lu­va­pai­ta sekä ly­hen­net­tyä työ­päi­vää ovat käyt­tä­neet niin äi­dit kuin isät­kin.

Eri­tyis­tä huo­mi­o­ta raa­ti kiin­nit­ti ta­paan, jol­la moot­to­ri­pyö­rä-

on­net­to­muu­des­sa va­ka­vas­ti louk­kaan­tu­neen työn­te­ki­jän pa­laa­mis­ta hel­po­tet­tiin työn si­säl­töä ja työ­ai­kaa muut­ta­mal­la.

Työn­te­ki­jöi­tä kan­nus­te­taan lii­kun­ta­se­te­lei­den ja työ­hy­vin­voin­ti­päi­vien avul­la.

Speed Oy:n työn­te­ki­jät oli­vat vas­tauk­sis­saan erit­täin yk­si­mie­li­siä sii­tä, et­tä yri­tys on hyvä työ­paik­ka yli 50-vuo­ti­ail­le. Hen­ki­lös­tön vas­tauk­sis­sa ko­ros­tet­tiin ko­ke­muk­sen mer­ki­tys­tä vas­tuun ot­ta­mi­ses­sa ja iän tuo­maa us­kot­ta­vuut­ta.

”Yh­tei­söm­me yh­tei­sel­lä ko­ke­muk­sel­la ja tie­to­tai­dol­la me­nes­tym­me työs­säm­me”, vas­tauk­sis­sa to­de­taan. ●

KUVA FA­BI­AN BJÖRK

Lue jut­tu Spee­dis­tä ver­kos­ta omaa­i­ka­leh­ti.fi, jul­kais­tu Oma Ai­ka 9/2013

Sar­ja 2:

Pie­ni ja kes­ki­suu­ri työ­paik­ka

● Enin­tään 250 työn­te­ki­jää.

● Lii­ke­vaih­to enin­tään 50 mil­joo­naa eu­roa.

Voit­ta­ja:

Ka­jaa­nin Mam­sel­li -lii­ke­lai­tos, Ka­jaa­ni

Fak­ta

● To­teut­taa ate­ria- ja puh­taa­na­pi­to­pal­ve­lui­ta Ka­jaa­nin kau­pun­gil­le.

● Noin 180 työn­te­ki­jää.

● Yli 50-vuo­ti­ai­den mies­ten pro­sent­ti osuus työn­te­ki­jöis­tä: 0 %.

● Yli 50-vuo­ti­ai­den nais­ten pro­sent­ti osuus työn­te­ki­jöis­tä: 60 %.

● Kes­ki­mää­räi­nen eläk­keel­le jää­mi­sen ikä (ar­vio): 61.

● Pit­kän työ­u­ran kan­nus­ti­met:

– Työ­a­jan jous­to.

– Su­ku­pol­vien vä­li­sen op­pi­mi­sen mal­li.

– Ta­lou­del­li­set kan­nus­ti­met.

”Vii­saus asuu työn­te­ki­jöis­sä”

”Olem­me ni­mi­tyk­ses­tä iloi­sia ja yl­pei­tä. Alam­me ei ole ve­to­voi­mai­sim­pia, sil­lä työ on ras­kas­ta, mut­ta olem­me teh­neet pal­jon työn­te­ki­jöi­dem­me työ­hy­vin­voin­nin eteen”, sa­noo Ka­jaa­nin kau­pun­gin lii­ke­lai­tok­sen Ka­jaa­nin Mam­sel­lin joh­ta­ja Tui­ja Vuo­ri­nen.

Vuo­ri­sen mu­kaan vii­saus asuu työ­tä te­ke­vis­sä yk­si­köis­sä. Jo­kai­nen yk­sik­kö saa ke­hit­tää omaa työ­tään, ja ar­jen pa­ran­nuk­sis­ta ja ke­hi­ty­si­de­ois­ta ja­e­taan tie­to kai­kil­le noin 220 työn­te­ki­jäl­le.

”Ja­et­tu tie­to mo­nin­ker­tais­tuu.”

Ikä­joh­ta­mi­nen tuot­taa hy­vää tu­los­ta: kun eri-ikäi­set ja eri elä­män­vai­het­ta elä­vät työs­ken­te­le­vät yh­des­sä, vä­lit­tyy hil­jais­ta tie­toa, mut­ta myös in­no­vaa­ti­oi­ta. Mam­sel­lis­sa kiin­ni­te­tään pal­jon huo­mi­o­ta myös työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mi­seen ja työ­er­go­no­mi­aan. Yh­teis­toi­min­nal­li­suus on tär­kein asia.

”Yh­teis­työ­tä teh­dään niin työn­te­ki­jöi­den, työ­ter­veys­huol­lon, Työ­ter­veys­lai­tok­sen ja Ka­jaa­nin am­mat­ti-kor­ke­a­kou­lun kans­sa”, ker­too Vuo­ri­nen.

Ka­jaa­nin Mam­sel­li huo­leh­tii muun mu­as­sa kau­pun­gin kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien ja Ka­jaa­nin kau­pun­gin­sai­raa­lan puh­taa­na­pi­dos­ta ja ate­ri­a­pal­ve­luis­ta.

Raa­din pe­rus­te­lut:

● Raa­ti kiin­nit­ti eri­tyis­tä huo­mi­o­ta sii­hen, et­tä lii­ke­lai­tok­ses­sa on ol­lut yli 50-vuo­ti­ai­ta op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­sa ja hei­dät on va­ki­nais­tet­tu kou­lu­tuk­sen jäl­keen. Ar­vo­kas on myös ta­voi­te koko työ­u­ran kes­tä­väs­tä, jat­ku­vas­ta op­pi­mi­ses­ta.

Työ­hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­di­taan suun­ni­tel­mal­li­ses­ti. Ka­jaa­nin Mam­sel­lis­sa to­teu­te­taan työ­hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­maa ja pai­no­pis­tee­nä on työ­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mi­nen muun mu­as­sa lii­kun­nan avul­la. Ikä­joh­ta­mi­nen on huo­mi­oi­tu hen­ki­lös­tö­oh­jel­mas­sa, ja työ­yk­si­köi­hin va­li­taan eri-ikäi­siä ih­mi­siä.

Raa­ti pai­not­taa, et­tä työ­hy­vin­voin­ti on sel­väs­ti mer­kit­tä­vä osa Ka­jaa­nin Mam­sel­lin toi­min­taa. Li­säk­si lii­ke­lai­tos te­kee yh­teis­kun­nan kan­nal­ta ar­vo­kas­ta työ­tä, jota ei ai­na muis­te­ta ot­taa huo­mi­oon.

Hen­ki­lös­tön vas­tauk­sis­sa hil­jai­sen tie­don hyö­dyn­tä­mi­nen ja yli 50-vuo­ti­ai­den mah­dol­li­suu­det ede­tä ural­laan oli­vat eri­no­mai­sel­la ta­sol­la.

”Tääl­lä ote­taan huo­mi­oon ih­mis­ten jak­sa­mi­nen töis­sä. Työ­nan­ta­ja tu­kee lii­kun­taa. Jos työn­te­ki­jän kun­to al­kaa hei­ke­tä sai­rau­den myö­tä, hä­nel­le et­si­tään ke­vy­em­pää tai osa-ai­ka­työ­tä. Mei­tä kan­nus­te­taan opis­ke­le­maan, ja jos it­sel­lä on ha­lua tai huo­ma­taan hen­ki­lös­tön ky­vyt, on ai­na mah­dol­lis­ta ede­tä työ­teh­tä­vis­sä. Meil­lä on myös mah­dol­lis­ta siir­tyä ta­lon si­säl­lä työ­pis­tees­tä toi­seen”, avoi­mis­sa vas­tauk­sis­sa to­de­taan. ●

KUVA PEK­KA AGARTH

Sar­ja 3:

Suu­ri työ­paik­ka

● Yli 250 työn­te­ki­jää.

Voit­ta­ja:

Es­poon seu­ra­kun­ta-yh­ty­mä, Es­poo

Fak­ta

● Noin 600 työn­te­ki­jää, usei­ta toi­mi­pis­tei­tä eri puo­lil­la kau­pun­kia.

● Yli 50-vuo­ti­ai­den mies­ten pro­sent­ti­o­suus työn­te­ki­jöis­tä: 10 %.

● Yli 50-vuo­ti­ai­den nais­ten pro­sent­ti­o­suus työn­te­ki­jöis­tä: 30 %.

● Kes­ki­mää­räi­nen eläk­keel­le jää­mi­sen ikä (ar­vio): 65.

● Pit­kän työ­u­ran kan­nus­ti­met:

– Työ­a­jan jous­to.

– Työn si­säl­lön jous­to.

– Kuun­nel­laan työn­te­ki­jöi­tä.

– Pa­nos­te­taan työ­hy­vin­voin­tiin.

– Työn­te­ki­jöi­den vä­li­nen ar­vos­tus.

– Hy­vät työ­vä­li­neet.

– Esi­mie­hien tu­ke­mi­nen.

”Voi­ton myö­tä on tul­lut tun­ne, et­tä se on tot­ta, mitä it­se olen aja­tel­lut jo vuo­sia. Nyt muut­kin saa­vat sen tie­tää. Tätä on mu­ka­va ker­toa eteen­päin.

Mar­ja Ja­kobs­son, hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­pääl­lik­kö

Raa­din pe­rus­te­lut:

Hen­ki­lös­töl­le teh­dys­sä ky­se­lys­sä lä­hes 67 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta oli val­mis pi­tä­mään omaa työ­paik­kaan­sa Suo­men par­haa­na yli 50-vuo­ti­ail­le. Vuo­ro­vai­ku­tus eri-ikäis­ten vä­lil­lä ko­et­tiin hy­väk­si, ja seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­den ikä­hai­ta­ri on le­veä. Rek­ry­toi­tu on myös yli 50-vuo­ti­ai­ta ja yli 60-vuo­ti­as työn­te­ki­jä.

Raa­ti pai­not­ti työn­te­ki­jöi­den vas­tauk­sia, jot­ka toi­vat esil­le työ­u­ran jat­ka­mi­sen ja työs­sä jak­sa­mi­sen kan­nal­ta tär­kei­tä te­ki­jöi­tä.

Kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sia pi­det­tiin hy­vi­nä. Li­säk­si esi­mies­ten ko­et­tiin kan­ta­van vas­tuu­ta työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mi­ses­ta työs­sä.

Es­poon Seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä on ol­lut mah­dol­lis­ta työs­ken­nel­lä osa-ai­kai­se­na ja vaih­taa roo­lia esi­mies­teh­tä­vis­tä käy­tän­nön seu­ra­kun­ta­työ­hön, min­kä vas­taa­jat oli­vat ko­ke­neet kan­nus­ta­va­na.

Raa­ti pai­not­taa, et­tä ural­la ete­ne­mi­nen voi tar­koit­taa myös muu­ta kuin ura­por­tail­la ylös­päin ko­ho­a­mis­ta. On tär­ke­ää, et­tä työ on mie­le­käs­tä. Ko­ke­nut työn­te­ki­jä voi pi­tää asi­an­tun­ti­ja­teh­tä­viä kiin­nos­ta­vam­pi­na kuin esi­mie­sa­se­maa.

”Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lut toi­mi­vat erit­täin hy­vin, sa­moin tyky- ja vir­kis­tys­toi­min­ta. Työn­te­ki­jöi­hin luo­te­taan ja ke­hi­tys­kes­kus­te­lut hoi­de­taan sään­nöl­li­ses­ti. Kou­lu­tuk­seen suh­tau­du­taan po­si­tii­vi­ses­ti. Työn­te­ki­jöi­den kart­tu­nut­ta am­mat­ti­tai­toa ar­vos­te­taan. Ja omal­la alal­la­ni ym­mär­rys ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ovat vii­si­kymp­pi­sil­lä ke­hit­ty­neet huip­puun­sa”, vas­tauk­sis­sa to­de­taan.

”Hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­nin ke­hi­tys­tä seu­ra­taan, sel­vi­tyk­siin pe­rus­tu­via pa­ran­nuk­sia teh­dään. Pal­kit­se­mis­jär­jes­tel­mät on käy­tös­sä. llma­pii­ri­a­si­at ovat kun­nos­sa, kiu­saa­mi­seen tai epä­a­si­al­li­seen koh­te­luun puu­tu­taan, asia on mal­lin­net­tu. Var­hais­kun­tou­tus- ja kun­tou­tus­toi­min­ta sekä hy­vin­voin­ti­kas­va­tus ovat hy­väl­lä ta­sol­la”, to­de­taan avoi­mis­sa vas­tauk­sis­sa.

Lue jut­tu Es­poon seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­tä ver­kos­ta omaa­i­ka­leh­ti.fi, jul­kais­tu Oma Ai­ka 8/2013.

KUVA MIKA POL­LA­RI

Kun­ni­a­mai­nin­ta

Yk­si­tyi­nen per­he­päi­vä­hoi­ta­ja Tui­re Mo­no­nen, Lah­ti

”Kun­ni­a­mai­nin­ta on ai­van mah­ta­va jut­tu. Mi­nus­ta se ker­too per­he­päi­vä­hoi­ta­jan työn ar­vos­tuk­ses­ta.”

Per­he­päi­vä­hoi­ta­ja Tui­re Mo­no­nen on unel­ma­työs­sään. Lap­sia ko­to­naan vuo­si­kym­me­net hoi­ta­nut Mo­no­nen, 58, ei kek­si työs­tään huo­noa sa­not­ta­vaa.

”Tämä on lap­ses­ta saak­ka ol­lut toi­ve­am­mat­ti­ni. Voi­ko mi­tään iha­nam­paa ol­la­kaan kuin ol­la las­ten kans­sa”, yli sa­taa las­ta hoi­ta­nut Mo­no­nen sa­noo. Kak­si las­ta on hä­nel­lä hoi­dos­sa jo toi­ses­sa pol­ves­sa.

It­se­näi­se­nä yrit­tä­jä­nä työs­ken­te­le­vä Mo­no­nen on huo­man­nut las­ten muut­tu­neen vuo­si­kym­men­ten ku­lu­es­sa.

”Lap­set ei­vät enää sa­mal­la ta­val­la lei­ki kuin en­nen. Kaup­pa- ja kou­lu­lei­kit pi­tää opet­taa heil­le. Olen yrit­tä­nyt opas­taa myös rau­hal­li­siin kes­kit­ty­mis­tä vaa­ti­viin puu­hiin ku­ten piir­tä­mi­seen ja muo­vai­le­mi­seen.”

Yrit­tä­jyys an­taa va­pau­den päät­tää omis­ta työ­a­jois­ta ja va­li­ta hoi­det­ta­vat lap­set. Työ­paik­ka­na on koti.

”Yrit­tä­jyys on ol­lut hyvä rat­kai­su en­kä oli­si ryh­ty­nyt tä­hän työ­hän, jos en ha­lu­ai­si ava­ta ko­ti­ni ovia. Jak­sa­mi­sen kans­sa ei kos­kaan ole ol­lut on­gel­mia eten­kään sen jäl­keen, kun pu­do­tin pai­nos­ta­ni 45 ki­loa.”

Raa­din pe­rus­te­lut:

● Yh­den hen­gen yri­tyk­sen pyö­rit­tä­mi­nen on vaa­ti­vaa työ­tä. It­sen­sä työl­lis­tä­mi­nen yrit­tä­jäk­si ryh­ty­mäl­lä yleis­tyy työ­mark­ki­noi­den mur­rok­ses­sa.

Yk­si­nään yrit­tä­jien kan­nus­ta­mi­sek­si raa­ti päät­ti an­taa kun­ni­a­mai­nin­nan kil­pai­luun osal­lis­tu­neel­le yk­si­tyi­sel­le per­he­päi­vä­hoi­ta­jal­le, Tui­re Mo­no­sel­le.

Mo­no­nen on 33 vuo­den työ­u­ran­sa ai­ka­na hoi­ta­nut yli sa­taa las­ta, suu­rim­mak­si osak­si vau­vas­ta kou­lui­kään as­ti.

”Ei tätä työ­tä oli­si jak­sa­nut teh­dä 33 vuot­ta, jos ei viih­tyi­si it­sen­sä kans­sa lap­sia hoi­ta­en”, Tui­re Mo­no­nen to­te­aa. ●

KUVA MIKA POL­LA­RI

TEKS­TI AN­NA-LII­SA HÄ­MÄ­LÄI­NEN, JAA­NA KI­VI­PEL­TO-TULK­KI JA ANU VIR­NES-KAR­JA­LAI­NEN

Oma Ai­ka 4-5/2014

Lue Myös