Artikkeli

Sopot: kylpyläelämää ja kävelyä laiturilla

Sopot on hemmotellut kylpylävieraita Napoleonin ajoista saakka. Legendaarinen Grand Hotel kukoistaa jälleen, ja Molo-laiturilla voi aistia perinteikkään lomakaupungin eleganssin.

Pai­kal­lis­ju­na yh­dis­tää Gdansk-So­pot-Gdy­nia-kol­mois­kau­pun­gin. Gdy­nia on 1900-lu­vun sa­ta­ma­kau­pun­ki ja So­pot suo­sit­tu ran­ta­lo­ma­kau­pun­ki, Itä­me­ren Ri­vie­ra.

Kun Na­po­le­o­nin jouk­ko­jen ki­rur­gi Jean-Ja­qu­es Hof­f­ner py­säh­tyi Ve­nä­jän so­ta­ret­kel­tä pa­la­tes­saan So­po­tin ka­las­ta­ja­ky­lään, hän ihas­tui val­ko­hiek­kai­siin ran­toi­hin ja pe­rus­ti sin­ne kyl­py­län. Pian ky­lään ra­ken­net­tiin kau­nii­ta hu­vi­loi­ta, ho­tel­le­ja ja ka­si­no.

Ber­lii­ni-Gdansk-ju­na­yh­tey­den val­mis­tut­tua 1870 So­po­tis­ta tuli suo­sit­tu kei­sa­ril­li­nen kyl­py­lä­kau­pun­ki. Vil­kas Mon­ci­ak-kä­ve­ly­ka­tu syk­kii elä­mään päi­vin öin.

Suo­sit­tu koh­taus- ja pro­me­na­di­paik­ka on Molo, me­rel­le vie­vä, le­veä 500 met­rin mit­tai­nen puu­lai­tu­ri.

Upea Grand Ho­tel    

So­po­tin Grand Ho­te­lis­sa ovat viih­ty­neet ku­nin­kaal­li­set ja kuu­lui­suu­det Greta Gar­bos­ta Fi­del Cast­roon ja An­nie Len­no­xiin. Adolf Hit­ler piti siel­lä pää­ma­jaan­sa ja ihai­li par­vek­keel­taan aloit­ta­man­sa toi­sen maa­il­man­so­dan me­ri­tais­te­lua. Rans­kan pre­si­dent­ti Char­les de Gaul­le saa­pui ho­tel­liin 1950-lu­vul­la oman, tar­peek­si pit­kän sän­kyn­sä kans­sa.

Samp­pan­ja­baa­rin sei­niä ko­ris­ta­vat kuu­lui­sim­pien vie­rai­den ku­vat. Gran­dil­la on ylel­li­nen kyl­py­lä ja oma hiek­ka­ran­ta. Vii­den täh­den pal­ve­lut kat­ta­vat myös lem­mi­kit. Nii­tä ul­koi­lu­te­taan, ja mus­teil­le ja mir­reil­le on omat ruo­ka­lis­tat, ran­nal­la au­rin­ko­var­jot ja ve­si­ku­pit. So­fi­tel-Gran­din vie­res­sä on She­ra­ton ja vä­hän kau­em­pa­na uu­sin tu­lo­kas, poh­jois­mais­ta de­sig­nia hen­ki­vä Mera Spa -ho­tel­li.

Teks­ti ja ku­vat Tert­tu Le­vo­nen

Lue li­sää Oma Ai­ka -leh­des­tä 8/2014.

Lue Myös