Artikkeli

Sijoittaisinko Venäjälle?

Voisin ajatella tyydyttäväni hurjastelutarpeeni ostamalla Venäjällä toimivan suomalaisen yhtiön osakkeita.

En. Pie­nel­lä sum­mal­la voi­sin lo­to­ta, ky­sy­mys on sen­tään suu­res­ta maas­ta ja ta­lou­des­ta, mut­ta sa­mal­la erit­täin on­gel­mal­li­ses­ta.

Ve­nä­jä kuu­luu suur­ten ke­hit­ty­vien mark­ki­noi­den niin sa­not­tuun BRIC­ryh­mään. Ve­nä­jän (R) ohel­la ryh­mäs­sä ovat Bra­si­lia (B), In­tia(I) ja Kii­na (C) – yk­si­kään ei A-luo­kan pörs­si­maa. Ve­nä­jän suu­rin pörs­si, Mos­ko­van pörs­si, on kool­taan vas­ta 19. maa­il­mas­sa, jon­kin ver­ran Es­pan­jan pörs­siä pie­nem­pi. Mui­den BRIC-mai­den pörs­sit ovat suu­rem­pia, si­joil­la 6–14 maa­il­man pörs­sien suu­ruus­lis­tal­la.

Ve­nä­jää pi­de­tään kiin­nos­ta­va­na ta­lou­sa­lu­ee­na. Se on mark­ki­naa­lu­ee­na ta­vat­to­man suu­ri.

Ve­nä­jän kou­lu­tus­ta­so ke­hit­ty­vien mark­ki­noi­den jou­kos­sa on hyvä. Ko­ti­mark­ki­nat ovat suu­ret, ja ku­lu­tus kas­vaa. Toi­saal­ta Ve­nä­jän ta­lou­den poh­ja on ka­pea. Raa­ka-ai­neet, eri­tyi­ses­ti polt­to­ai­neet ja kaa­su, ovat avai­na­se­mas­sa.

Ta­lous­poh­jan laa­jen­tu­mi­ses­ta pu­hu­taan, mut­ta to­del­li­suut­ta se ei vie­lä ole. Öl­jyn hin­nan muu­tok­set hei­lut­ta­vat maan ta­lout­ta en­ti­seen ta­paan. Maan po­liit­ti­nen joh­to on kun­ni­an­hi­moi­nen. Mos­ko­vas­ta on tar­koi­tus luo­da Lon­toon kans­sa kil­pai­le­va fi­nans­si­kes­kus. Se ei kui­ten­kaan syn­ny käs­ke­mäl­lä, vaan puit­teet pi­täi­si saa­da kun­toon: ra­hal­la on pal­jon ha­lu­a­jia; ra­has­ta ja sen ko­ti­pe­säs­tä on kova kan­sain­vä­li­nen kil­pai­lu.

Mikä Ve­nä­jäs­sä mät­tää? Suo­ma­lai­nen kau­pan suu­ry­ri­tys Kes­ko toi­mii ja laa­je­nee Ve­nä­jäl­lä. Kes­kon ko­ke­mat ris­kit ovat sa­mal­la kaik­kien Ve­nä­jäl­lä toi­mi­vien ja sin­ne si­joit­ta­vien ris­ke­jä.

Kes­ko ku­vaa nii­tä in­ter­net-si­vuil­laan: ”Ve­nä­jän maa­ris­kit, ku­ten kor­rup­tio, vi­ra­no­mais­toi­min­nan en­na­koi­mat­to­muus ja no­pe­at muu­tok­set la­eis­sa ja nii­den so­vel­ta­mi­ses­sa sekä yl­lät­tä­vät muu­tok­set toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä voi­vat hi­das­taa laa­jen­tu­mis­ta ja vai­keut­taa lii­ke­toi­min­taa.”

Ve­nä­jäl­lä on ke­hit­ty­vil­le mail­le omi­nai­ses­ti no­pea inf­laa­tio, ku­lut­ta­ja­hin­noil­la mi­tat­tu­na vii­me vuon­na 7 pro­sent­tia (Bra­si­lia 6 %, In­tia 11 %, Kii­na 3 % – eu­ro-alue 1 %). Ve­nä­jä näyt­täy­tyy pa­rem­pa­na ve­nä­läi­sel­le si­joit­ta­jal­le kuin suo­ma­lai­sel­le: rup­lis­sa Mos­ko­van pörs­si­kurs­sit py­syi­vät vuo­den 2013 en­nal­laan, eu­rois­sa mi­tat­tu­na ne las­ki­vat 10 pro­sent­tia.

Kun Viro it­se­näis­tyi ja sai oman pörs­sin, pyy­sin si­joi­tus­vink­ke­jä tal­lin­na­lai­sel­ta ys­tä­väl­tä­ni.

Hän neu­voi: jäi­tä hat­tuun. Em­me ole tot­tu­neet ja­ka­maan saa­lis­ta, em­me ai­na­kaan tun­te­mat­to­mien kans­sa, varo balt­ti- ja ve­nä­läis­joh­toa, to­den­nä­köi­ses­ti hy­vä­kään tu­los ei näy ti­lin­pää­tök­ses­sä tai hä­vi­ää joka ta­pauk­ses­sa en­nen yh­ti­ö­ko­kous­ta.

Aloin ym­mär­tää nii­den uu­tis­ten taus­to­ja, jois­sa ker­ro­taan ve­nä­läi­sy­ri­tyk­siä joh­ta­vis­ta mil­jar­döö­reis­tä. Ei­pä sil­ti, tus­kin esi­mer­kik­si val­ti­o­nyh­tiö For­tu­mis­sa näh­ty ra­han­ja­ko yri­tys­joh­dol­le oli­si ol­lut tuol­loin­kaan mah­dol­lis­ta vaik­ka­pa Er­kon tai Her­li­nin fir­mois­sa; naa­pu­rin on­gel­mat on kui­ten­kin hel­pom­pi näh­dä kuin omat.

Suo­mes­sa on kui­ten­kin ai­na­kin pää­o­sin jo ohi­tet­tu ne hy­vän hal­lin­noin­nin ki­pu­pis­teet, jot­ka itä­naa­pu­ris­sa ovat vie­lä an­ke­aa ar­kea joh­don li­säk­si esi­mer­kik­si si­sä­pii­ri­kau­pois­sa sekä ta­lous­tie­to­jen laa­dus­sa ja jul­kis­ta­mi­ses­sa.

Si­joit­ta­ja­na mi­nua rau­hoit­taa, jos voin it­se seu­ra­ta mark­ki­noi­ta ja si­joi­tus­koh­tei­de­ni ede­sot­ta­muk­sia. Tä­män vuok­si suu­ri­na etui­na pi­dän tut­tua kiel­tä ja eu­ro­va­luut­taa, in­ter­net­seu­rat­ta­vuut­ta sekä kaup­pa­ta­voil­taan koto-EU:n kal­tai­sia olo­ja. Kos­ka nämä ei­vät to­teu­du ve­nä­läi­sis­sä osak­keis­sa, en nii­tä os­ta.

Ve­nä­jä-ra­has­to­jen myy­jät sa­no­vat: os­ta, maan ta­lous on ai­nut­laa­tui­ses­sa kas­vus­sa. Tämä ei kui­ten­kaan ole os­to­pe­rus­te. Kaik­ki ta­lout­ta seu­raa­vat tie­tä­vät Ve­nä­jän po­ten­ti­aa­lin. Tun­net­tu­jen asi­oi­den tie­tä­mi­nen ei au­ta kau­pan­te­os­sa. Nii­den vai­ku­tus nä­kyy jo osak­kei­den hin­nois­sa.

Skep­ti­kot sa­no­vat: Ve­nä­jän ris­kit ovat niin suu­ret, et­tei sin­ne kan­na­ta si­joit­taa. Tämä ei rii­tä kiel­täy­ty­mis­pe­rus­teek­si: pel­ko nä­kyy jo osak­kei­den al­hai­se­na ar­vos­tus­ta­so­na. Hin­to­ja ei hei­lu­ta se, et­tä tie­det­ty ja odo­tet­tu to­teu­tuu, vaan hin­to­ja hei­lut­ta­vat yl­lä­tyk­set. Yl­lä­tys­ten et­si­jäl­le ve­nä­läi­set osak­keet so­vel­tu­vat, sii­tä si­ki­ää kir­joi­tuk­sen alun lot­to­ver­taus. Sa­man­lais­ta vuo­ris­to­ra­taa kuin Mos­ko­van pörs­si-in­dek­si muu­ta­man vuo­den tar­kas­te­lus­sa saa ha­kea. Vas­taa­vaa voi löy­tää Tur­kis­ta ja In­do­ne­si­as­ta.

Omat hur­jas­te­lu­tar­pee­ni ve­nä­läi­sel­lä pörs­si­vuo­ris­to­ra­dal­la voi­sin aja­tel­la to­teut­ta­va­ni os­ta­mal­la ra­has­to-osuu­den tai sel­lai­sen suo­ma­lai­syh­ti­ön osak­kei­ta, jol­la on toi­min­taa Ve­nä­jäl­lä (esi­mer­kik­si No­ki­an Ren­kaat, Kes­ko, Stock­mann, SRV). Ra­has­to­si­joi­tuk­sen ku­lut vie­vät to­den­nä­köi­ses­ti enem­män kuin län­nes­sä: ek­so­tii­kan tar­jo­a­mi­nen ja li­sä­vai­va on yleen­sä hin­noi­tel­tu palk­ki­oi­hin hy­vin.

Ei-pe­rin­tei­sen pörs­si­maan kau­pan­käyn­ti­kus­tan­nuk­set ovat myös kor­ke­am­mat kuin mi­hin me olem­me tot­tu­neet. Kos­ka Ve­nä­jäl­lä osak­kei­den kurs­si­muu­tok­set ovat suu­ria ja pörs­si pie­neh­kö, en ha­lu­ai­si ra­has­to­ni kes­kit­ty­vän yk­sin sii­hen. Kup­lia syn­tyy ja puh­ke­aa, kun suu­ri kan­sain­vä­li­nen si­joit­ta­ja­jouk­ko in­nos­tuu ja pe­läs­tyy sa­ma­nai­kai­ses­ti pie­nes­sä pörs­sis­sä.

Edes jon­kin ver­ran hur­jas­te­lu­ha­lu­ni ris­ke­jä hal­li­tak­se­ni tyy­dyt­täi­sin koko BRIC- tai myös Ete­lä-Af­ri­kan si­säl­tä­väl­le BRICS-alu­eel­le si­joit­ta­van ra­has­ton kaut­ta. Ra­has­to voi­si vaih­taa pai­no­pis­tei­tä Suo­mes­ta kat­so­en ek­soot­ti­sel­la si­joit­ta­mi­sa­lu­eel­la ti­lan­tei­den vaih­te­lun mu­kaan.

Juu­ri nyt

● Ve­nä­jäl­lä on kova po­liit­ti­nen pai­ne ke­hit­tää Mos­ko­vas­ta fi­nans­si­kes­kus. Fa­sa­di on si­säl­töä kau­niim­pi. Tah­to on kui­ten­kin pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä ris­kin hal­lin­taa edis­tä­vä te­ki­jä.

● Ve­nä­läis­ten osak­kei­den kurs­si­hei­lah­te­lu on erit­täin voi­ma­kas­ta. Vää­rään ai­kaan os­ta­mis­ta voi jou­tua ka­tu­maan pit­kään. Toi­saal­ta jos us­kal­tau­tuu mu­kaan kurs­sien poh­ja­vai­hees­sa, pal­kin­to­kin voi ol­la hyvä.

● Mos­ko­van pörs­si on las­ke­nut al­ku­vuon­na voi­mak­kaas­ti. Jos tren­di jat­kuu, nou­su­suh­dan­ne tuo on­ne­net­si­jöi­tä myös sin­ne, jol­loin nou­su voi ol­la jyrk­kää. Tämä spe­ku­laa­tio ei kyl­lä­kään oh­jaa mi­nun va­ro­ja­ni Mos­ko­vaan, ha­luk­kaam­man pe­lu­rin kyl­lä­kin.

● Ve­nä­jän mark­ki­nat ovat vie­lä ke­hit­ty­mät­tö­mät. Voi­mak­kai­den kurs­si­vaih­te­lui­den li­säk­si kau­pan­käyn­ti­kus­tan­nuk­set ovat kor­ke­at, Ve­nä­jä-ris­ke­jä pää­see mais­te­le­maan myös esi­mer­kik­si suo­ma­lais­ten Ve­nä­jää ra­ken­ta­vien ra­ken­nus­liik­kei­den tai siel­lä ta­va­raa myy­vien yri­tys­ten vä­li­tyk­sel­lä, el­lei täy­si­mää­räi­nen lot­to­a­mi­nen kiin­nos­ta.

● Stock­man­nin osak­keen omis­ta­mi­nen on mi­nun va­lin­ta­ni Ve­nä­jän mah­dol­li­suuk­sien mais­te­luun – vii­me ai­koi­na to­sin sen­kin kurs­si­las­ku on muis­tut­ta­nut ris­kin ole­mas­sa­o­los­ta.

Jar­mo Lep­pi­nie­mi

KIR­JOIT­TA­JA ON KAUP­PA­TIE­TEI­DEN TOH­TO­RI JA PRO­FES­SO­RI AAL­TO-YLI­O­PIS­TOS­SA. HÄN TOI­MI PIT­KÄÄN OSA­KE­SÄÄS­TÄ­JIEN KES­KUS­LII­TON PU­HEEN­JOH­TA­JA­NA JA ON NY­KY­ÄÄN SEN KUN­NI­A­PU­HEEN­JOH­TA­JA.

Oma Ai­ka 3/2014

Lue Myös