Artikkeli

Hanna Linnakko

Selvänä olenkin sober curious & kiitos Oman Ajan lukijoille!

Hauskaa törmätä termiin sober curious. Erittäin niukasti alkoholia sisältävä elämäntapani on johdattanut minut yllättäen trendin harjalle. Tämä on viimeinen pääkirjoitukseni Omaan Aikaan. Kiitos yhteisestä matkasta kaikille lukijoilleni.

Yh­te­nä päi­vä­nä surf­fai­lin so­mes­sa ja huo­ma­sin keik­ku­va­ni uu­den tren­din har­jal­la.

Olen jo vuo­si­kym­me­niä elel­lyt kuin so­ber cu­ri­ous. Eli et­ten ole ab­so­lu­tis­ti, mut­ta al­ko­ho­li ei juu­ri­kaan kuu­lu elä­mää­ni. Lu­ke­mis­sa­ni ju­tuis­sa useim­mat elä­män­ta­van va­lin­neet ovat vä­hen­tä­neet al­ko­ho­lin­käyt­tö­ään osin sen ta­kia, et­tä ovat huo­maa­mat­taan naut­ti­neet enem­män al­ko­ho­lia kuin oli­vat ku­vi­tel­leet.

Mi­nun syy­ni kan­taa kau­kaa. Nuo­res­ta as­ti mi­nul­la on ol­lut tai­pu­mus kra­pu­laan, joka tuot­taa suu­ren hen­ki­sen ja fyy­si­sen tus­ka­ti­lan. Pään­sä­ryn kes­täi­sin vie­lä, mut­ta sy­dä­men ja mie­len tyh­jyyt­tä ja mi­tät­tö­myyt­tä en.

Al­ko­ho­li hait­tai­si elä­män­laa­tu­a­ni

Ai­kui­si­äl­lä en ole juu­ri­kaan ko­ke­nut, et­tä juo­mat­to­muu­tee­ni oli­si kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta. Pu­hun, nau­ran ja it­ken il­man­kin. Tie­tys­ti elä­män­ti­lan­ne on ol­lut toi­mi­va nes­te­jar­ru. Pien­ten las­ten kans­sa oli syy­tä ol­la sel­vin päin. Isom­pia kul­je­tin au­tol­la tai­to­luis­te­lu- ja jal­ka­pal­lo­har­ras­tuk­siin.

Yh­dek­sän­tois­ta vuot­ta per­hee­seem­me on kuu­lu­nut yli 40-ki­loi­nen ber­nin­pai­men­koi­ra. Sel­lais­ta ei voi ul­koi­lut­taa pie­nes­sä sie­väs­sä ei­kä tä­ri­se­väs­sä kra­pu­las­sa.

Ra­kas­tan lii­kun­taa en­kä voi men­nä tans­siin ja jump­paan kän­nis­sä tai kank­ku­ses­sa.

So­pi­van ruo­an kans­sa vii­ni voi kyl­lä ol­la hy­vää. Juon jos­kus til­kan, mut­ta vä­hä­kin al­ko­ho­li häi­rit­see un­ta­ni. Olen hyvä nuk­ku­maan, ja kat­ko­nai­nen uni on mei­kä­läi­sel­le shok­ki.

Puo­leen vuo­teen olen naut­ti­nut al­ko­ho­lia kol­mes­ti. Hei­nä­kuus­sa yk­si olut mais­tui iha­nal­ta tans­si­kurs­sin päät­teek­si tro­pii­kin kuu­muu­des­sa. Syys­kuus­sa ko­ho­tim­me synt­tä­ri­mal­jat ys­tä­vien kans­sa tun­tu­ri­ma­jal­la. Lo­ka­kuus­sa otin la­sin vii­niä ky­läs­sä. Ihan mu­ka­vaa elä­mä­ni on ol­lut. Ai­on jat­kaa sa­mal­la lin­jal­la. Var­sin­kin nyt, kun se on tren­di­käs­tä­kin.

Kii­tos kai­kil­le lu­ki­joil­le­ni!

Kii­tän kaik­kia tei­tä, Oman Ajan lu­ki­jat. Tämä on ol­lut hie­no yh­tei­nen mat­ka. Olen teh­nyt toi­mi­tuk­sen kans­sa työ­tä am­mat­tiyl­pe­ä­nä ja pys­ty­päin, kai­kis­sa vai­heis­sa. Toi­mi­tam­me laa­du­kas­ta ai­ka­kaus­leh­teä, suu­rel­la sy­dä­mel­lä.

Aloim­me suun­ni­tel­la Omaa Ai­kaa Al­ler Me­di­as­sa al­ku­vuo­des­ta 2012, ja maa­lis­kuus­sa 2013 il­mes­tyi en­sim­mäi­nen nu­me­ro. Se oli jän­nit­tä­vää, ja muis­tan in­nos­tu­neen vas­taa­no­ton. Vuo­den 2018 alus­sa Omaa Ai­kaa al­koi kus­tan­taa Fo­kus Me­dia.

En­si vuon­na Oma Ai­ka siir­tyy uu­del­le kus­tan­ta­jal­le ja saa uu­den pää­toi­mit­ta­jan, ny­kyi­sen toi­mi­tus­pääl­lik­köm­me Anu Vir­nes-Kar­ja­lai­sen.

Anu on ol­lut mu­ka­na Oman Ajan tii­mis­sä alus­ta as­ti ja tun­tee brän­din ja lu­ki­joi­den mie­len­mai­se­man sy­väl­li­ses­ti. Tie­dän, et­tä Oma Ai­ka on hä­nen pää­toi­mit­ta­juu­des­saan hy­vis­sä kä­sis­sä. Toi­von, et­tä viih­dyt­te jat­kos­sa­kin laa­duk­kaan leh­den pa­ris­sa!

Minä jään jat­ka­maan Fo­kus Me­di­aan toi­sen brän­di­ni, Koti ja keit­ti­ön, pa­ris­sa, noin puo­lek­si vuo­dek­si. Si­tä­kin olin pe­rus­ta­mas­sa 1996, ja pi­dän sii­tä hur­jas­ti. Ke­sä­kuun alus­sa pää­tän palk­ka­työ­u­ra­ni, kos­ka täy­tän näi­nä päi­vi­nä 63 vuot­ta ja saa­vu­tan elä­kei­än ala­ra­jan tou­ko­kuun lo­pus­sa 2020. En kui­ten­kaan mil­lään muo­toa aio jät­tää jour­na­lis­mia ja kir­joit­ta­mis­ta, mut­ta teen sitä eri muo­dos­sa kuin tä­nään.

P.S. Ber­nin­pai­men­koi­ra­ni Ro­meo lä­het­tää läm­pi­mät kii­tok­set kai­kis­ta ter­vei­sis­tä, joi­ta se on saa­nut teil­tä. Myös Ham­let lä­het­tää ter­vei­siä koi­rien tai­vaas­ta. Mon­ta vies­tiä eh­ti se­kin Oman Ajan lu­ki­joil­ta saa­da.

Lue Myös