Artikkeli

Teks­ti Tii­na Komi

Kuva Fo­to­lia

Seksitön suhde? 3 ongelmaa ja ratkaisua

Seksuaaliterapeutti Mia Perhiön mukaan seksi loppuu harvoin kuin seinään. Se hiipuu yleensä vähitellen. Parista tulee ikään kuin kämppiksiä, jotka jakavat parisängyn. Mutta jotain on tehtävissä.

1. Teh­kää so­pi­mus, mikä joh­taa sek­siin

On­gel­ma:

Sek­su­aa­li­seen ha­lut­to­muu­teen kyt­key­tyy usein muun­kin lä­hei­syy­den ja fyy­si­sen hel­lyy­den puu­te. Ei us­kal­le­ta lä­hes­tyä, kun pe­lot­taa, et­tä toi­nen tul­kit­see sen kut­suk­si sek­siin. Ha­lai­lun ja suu­te­le­mi­sen puu­te etään­nyt­tää puo­li­so­ja toi­sis­taan.

Rat­kai­su:

”Toi­sel­le voi sa­noa, et­tä ha­lu­aa kä­per­tyä kai­na­loon tai tul­la sy­liin, mut­ta ei ha­lua sek­siä. Sil­loin­kin, kun pari ha­lu­aa löy­tää toi­sen­sa uu­del­leen sek­su­aa­li­ses­ti, voi teh­dä so­pi­muk­sia sii­tä, mil­lai­nen kos­ke­tus joh­taa sek­siin, mil­loin ha­lu­taan vain tan­ka­ta hel­lyyt­tä. Il­tai­sin pi­tää voi­da kä­per­tyä toi­sen kai­na­loon il­man pai­nei­ta sek­siin, mut­ta lä­hel­le tu­le­mi­seen pi­tää ol­la toi­sen lupa.”

2. Pu­hu­kaa roh­ke­as­ti toi­veis­tan­ne

On­gel­ma:

On­gel­ma on usein toi­sen osa­puo­len ha­lut­to­muus. Yk­si syy voi ol­la se, et­tä sek­sis­tä on tul­lut pit­käs­sä suh­tees­sa tyl­sää. Se ei tuo­ta mo­lem­mil­le riit­tä­väs­ti mie­li­hy­vää.

Rat­kai­su:

”Omis­ta toi­veis­ta pu­hu­mi­nen vaa­tii roh­keut­ta. Vii­si­kymp­pi­sen sek­si on eri­lais­ta kuin nuo­re­na. Van­hem­mi­ten ih­mi­nen ja­los­tuu sek­sin­kin sa­ral­la ei­kä tyy­dy enää epä­tyy­dyt­tä­vään sek­siin.”

3. Ol­kaa vas­ta­vuo­roi­sia

On­gel­ma:

Toi­sen lä­hes­ty­mi­nen tun­tuu vai­ke­al­ta.

”Mitä lä­hei­sem­pi ja tär­ke­äm­pi kump­pa­ni on, sitä vai­ke­am­mal­ta pit­kän kui­van kau­den lo­pet­ta­mi­nen tun­tuu. Kos­ket­ta­mi­nen jän­nit­tää, vaik­ka toi­nen oli­si ol­lut vie­rel­lä 30 vuot­ta. Jän­ni­tyk­seen kyt­key­tyy me­net­tä­mi­sen pel­koa.”

Rat­kai­su:

Kui­va kau­si voi lop­pua sii­hen, et­tä toi­nen päät­tää niin. Muu­tok­seen tar­vi­taan kui­ten­kin ai­na kak­si. Apu­vä­li­nei­tä voi käyt­tää maus­tee­na maus­tee­na, mut­ta ne ei­vät yk­sin rii­tä.

"Sek­sin on ol­ta­va vas­ta­vuo­rois­ta ja sii­nä on lupa ol­la vä­hän it­se­käs­kin. Mo­lem­mil­la on oi­keus saa­da mie­li­hy­vää."

Lue Myös