Artikkeli

Fotolia

Anu Vir­nes-Kar­ja­lai­nen

Sauvakävely on tehokas liikuntamuoto, katso faktat ja vinkit

Sauvakävelybuumi alkoi pienestä lehti-ilmoituksesta 1997. Helsingin Paloheinään kokoontui hetkessä 300 lajista innostunutta. Tiedotusvälineet kiinnostuivat ja uusi lajisi levisi niin Suomessa kuin maailmalla.

Suo­ma­lai­sen sau­va­kä­ve­lyn juu­ret ovat maas­to­hiih­tä­jien ke­sä­har­joit­te­lus­sa, jos­sa sau­vo­ja käy­tet­tiin var­sin­kin ylä­mä­keen har­joi­tel­ta­es­sa. Kil­pa­hiih­tä­jät ovat käyt­tä­neet tätä har­joi­tus­me­ne­tel­mää jo 1950 -lu­vul­ta läh­tien, ken­ties jopa 1930-40 -lu­vuil­la.

Kai­ken kan­san la­jik­si sau­va­kä­ve­ly al­koi ke­hit­tyä lii­kun­ta­neu­vos Lee­na Jääs­ke­läi­nen alul­le­pa­ne­ma­na. Jääs­ke­läi­nen ot­ti sau­vat käyt­töön työs­ken­nel­les­sään lii­kun­na­no­pet­ta­ja­na Vi­her­laak­son kou­lus­sa 1966 ja in­nos­ti kol­le­goi­ta te­ke­mään sa­man työs­ken­nel­les­sään myö­hem­min kou­lu­hal­li­tuk­ses­sa. Hän myös kä­ve­li 1987 Fin­lan­dia-kä­ve­lyn sau­vo­ja käyt­tä­en ja kum­mas­tus­ta he­rät­tä­en.

Pa­lo­hei­nän jyt­ky

To­del­li­nen jyt­ky ta­pah­tui kui­ten­kin vas­ta 1997-1998, kun har­ras­ta­ja­mää­rä kas­voi muu­ta­mas­ta has­sus­ta puo­leen mil­joo­naan. Ex­cel Oyj oli Suo­men La­dun Tuo­mo Jan­tu­sen kans­sa to­teu­te­tun yh­teis­työp­ro­jek­tin ai­ka­na ke­hit­tä­nyt sau­va­kä­ve­ly­sau­van, joka ni­met­tiin Wal­ke­rik­si. Nyt kun va­rus­teet oli­vat ole­mas­sa, kut­sut­tiin pie­nel­lä leh­ti-il­moi­tuk­sel­la ih­mi­siä Hel­sin­gin Pa­lo­hei­nään oh­ja­tul­le sau­va­kä­ve­lyl­le.

En­sim­mäi­seen ta­pah­tu­maan saa­pui 50 hen­ki­löä, seu­raa­val­la vii­kol­la 100, sit­ten 200, sit­ten jopa 300. Suo­sio oli yl­lä­tys, ja en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la kai­kil­le ha­luk­kail­le riit­ti sau­vo­ja juu­ri ja juu­ri.

­– Eten­kin kes­ki-ikäi­set nai­set ym­mär­si­vät la­jin hie­nou­den ja tart­tui­vat roh­ke­as­ti sau­voi­hin. Hei­dän an­si­os­taan sau­va­kä­ve­ly läh­ti le­vi­ä­mään, sa­noo ICNW ry:n pu­heen­joh­ta­ja ja la­jin kan­sain­vä­li­nen kou­lut­ta­ja Tii­na Ar­ran­kos­ki.

Myös tie­do­tus­vä­li­neet kiin­nos­tui­vat il­mi­ös­tä ul­ko­mai­ta myö­ten ja täl­le “suo­ma­lai­sel­le sau­va­kä­ve­lyl­le” kek­sit­tiin eng­lan­nin­kie­li­nen nimi: Nor­dic Wal­king - sau­van­kin ni­mek­si muu­tet­tiin Nor­dic Wal­ker. Suo­mes­sa in­nos­tus on tä­hän päi­vään men­nes­sä ta­saan­tu­nut, mut­ta kos­ka laji on le­vi­ä­mäs­sä muun mu­as­sa Kii­naan, on har­ras­ta­ja­mää­ris­sä odo­tet­ta­vis­sa kas­vua. Sau­va­kä­ve­lyn oh­jaa­jia on jo noin 40 eri maas­sa.

Help­pous li­sä­si suo­si­o­ta

Sau­va­kä­ve­ly le­vi­si no­pe­as­ti, kos­ka laji on help­po aloit­taa, se so­pii kai­kil­le ja sitä voi har­ras­taa liki mis­sä ta­han­sa.

­– Mo­der­nis­sa sau­va­kä­ve­lys­sä har­joi­te­taan kä­ve­lyä. Hy­vän­nä­köis­tä kä­ve­lyä nä­kee ka­dul­la har­voin. Oi­kea sau­vo­jen käyt­tö ko­ros­taa kä­ve­lyä ja muis­tut­taa liik­keis­tä, joi­ta kä­ve­lys­sä tu­lee ol­la. Kun sau­va­kä­ve­ly on hal­lus­sa, sil­lä on siir­to­vai­ku­tus nor­maa­li­kä­ve­lyyn ja se­kin al­kaa su­jua.

Jos tek­niik­ka on kun­nos­sa, sau­va­kä­ve­ly on myös yl­lät­tä­vän te­ho­kas­ta. Tut­ki­muk­sis­sa on ha­vait­tu, et­tä hi­taam­mil­la kä­ve­ly­no­peuk­sil­la (3-4 ki­lo­met­riä tun­nis­sa) ka­lo­rei­ta ku­luu jopa tup­las­ti se, mitä sa­maa vauh­tia kä­vel­les­sä. Sau­va­kä­ve­ly ei kui­ten­kaan tun­nu kä­ve­lyä ra­sit­ta­vam­mal­le, kos­ka ra­si­tus ja­kau­tuu ta­sa­puo­li­sem­min koko ke­hol­le.

– Usein aja­tel­laan, et­tä kä­ve­ly on vain jal­ko­jen lii­ke. Mut­ta kä­ve­ly on­kin kes­ki­var­ta­los­ta läh­te­vä lii­ke, jos­sa kä­sien käyt­tö tu­kee lan­ti­on ja rin­ta­ke­hän vä­li­siä vas­ta­kier­to­ja.

Läh­teet: nor­dic­wal­king­coun­cil.com/fin/icnw-jul­ki­lau­su­mat.html, Tii­na Ar­ran­kos­ki, Tuo­mo Ket­tu­nen, Mo­der­ni Nor­dic Wal­king, liik­kees­sä läpi elä­män, As­kel 2013.

Näin sau­vat te­hos­ta­vat kä­ve­lyä

• syke nou­see, ha­pen- ja ener­gi­an­ku­lu­tus kas­va­vat ja kä­sien seu­dun li­has­kes­tä­vyys pa­ra­nee

• ala­mä­es­sä pol­vi­ni­ve­leen koh­dis­tuu vä­hem­män ra­si­tus­ta

• ylä­var­ta­lon kier­to pa­ran­taa rin­ta­ran­gan liik­ku­vuut­ta

• vat­sa­li­hak­set vah­vis­tu­vat ja eh­käi­se­vät sel­kä­on­gel­mia

• nis­ka- ja har­ti­a­ki­vut hel­pot­tu­vat

suo­men­la­tu.fi

Vink­ke­jä sau­va­kä­ve­lyyn

1. Ojen­na it­se­si hy­vään ryh­tiin. Sau­vat muis­tut­ta­vat ryh­din säi­lyt­tä­mi­ses­tä myös liik­keen ai­ka­na.

2. Pidä as­kel­pi­tuus luon­nol­li­se­na, älä har­po. Kes­ki­ty sen si­jaan lon­kan ojen­nuk­seen ja pä­ki­ä­työn­töön.

3. An­na kä­sien liik­kua eteen-taak­se ol­ka­ni­ve­les­tä. Pidä lii­ke sa­ma­na kuin nor­maa­li­kä­ve­lys­sä, kyy­när­pää tait­tuu edes­sä, ojen­tuu lan­ti­on ta­ka­na.

4. Tee ak­tii­vi­nen sau­va­työn­tö hih­naa vas­ten ja ir­ro­ta ote kah­vas­ta sau­van liik­ku­es­sa lan­ti­o­lin­jan ohi.

5. An­na har­ti­an seu­ra­ta kä­den lii­ket­tä taak­se, jol­loin rin­ta­ran­gan kier­to to­teu­tuu. Hyvä ryh­ti on edel­ly­tys se­län ter­veyt­tä yl­lä­pi­tä­vil­le kier­to­liik­keil­le.

Mo­dern­Nor­dic­Wal­king.com

Kä­ve­ly­sau­van pi­tuus = oma pi­tuus x 0,68

Lue Myös