Artikkeli
Henkilökuva

Juha Sa­lo­nen

"Retriitissä tajusin, että kaikkea ei voi jakaa"

Sirpa Lehtinen on retriiteissä oppinut, että hänen halunsa jakaa asioita voi myös häiritä toisia. - Retriitissä tajusin, että kaikkea ei voi jakaa, vaan asioista voi nauttia yksinkin.

Sir­pa Leh­ti­nen on käy­nyt ret­rii­teis­sä sään­nöl­li­ses­ti pa­ri­kym­men­tä vuot­ta. Kim­mo­ke hil­jai­suu­den et­sin­tään tuli ys­tä­väl­tä, joka ker­toi op­pi­neen­sa ret­rii­tis­sä uu­sia asi­oi­ta it­ses­tään.

Pie­nen kyp­syt­te­lyn jäl­keen Leh­ti­nen ha­keu­tui työ­to­ve­rei­den­sa kans­sa ke­vät­ret­riit­tiin seu­ra­kun­nan yl­lä­pi­tä­miin ti­loi­hin. En­si ko­ke­mus oli hy­vin myön­tei­nen.

- Muis­tan edel­leen, kuin­ka pöy­däl­le oli ase­tel­tu si­ni­vuok­ko­ja ris­tin muo­toon. En­sim­mäi­nen vi­ri­ke­pu­he kä­sit­te­li taa­kan­kan­toa, ja mat­kas­sam­me ol­lut pap­pi pu­hui sii­tä hy­vin vai­kut­ta­vas­ti.

Odo­tan pää­syä hil­jai­suu­teen

Sii­tä läh­tien ret­riit­ti on ol­lut Leh­ti­sel­le sään­nön­mu­kai­nen tapa sy­ven­tyä oman elä­män ää­rel­le. Ret­rii­teis­sä hän on miet­ti­nyt ajan kul­kua, omien las­ten kas­vua pie­nis­tä po­jis­ta mur­ro­si­käi­sik­si tei­neik­si ja per­heel­li­sik­si mie­hik­si. Näi­den asi­oi­den ää­rel­lä hil­jen­ty­mi­nen an­taa voi­maa.

- Oi­kein odo­tan pää­syä hil­jai­suu­teen, poh­ti­maan ar­jen iso­ja ja pie­niä not­kah­duk­sia.

Hil­jai­suu­des­sa vie­tet­ty ai­ka on kas­vat­ta­nut it­se­tun­te­mus­ta. Leh­ti­nen ker­too pi­tä­neen­sä so­si­aa­lis­ta luon­net­taan ja ko­ros­tu­nut­ta ha­lu­aan asi­oi­den ja­ka­mi­seen pel­käs­tään po­si­tii­vi­se­na piir­tee­nä.

- Se, min­kä minä näen hie­no­na ja tär­ke­ä­nä, voi­kin häi­ri­tä toi­sen rau­haa ja aja­tuk­sia. Jos esi­mer­kik­si ha­lu­an mie­he­ni kat­so­maan tai­vaal­la lois­ta­vaa täy­si­kuu­ta, hän saat­taa mie­luum­min lu­kea kir­jaa tai kat­sel­la tv-oh­jel­maa. Ret­rii­tis­sä ta­ju­sin, et­tä kaik­kea ei voi ja­kaa, vaan asi­ois­ta voi naut­tia yk­sin­kin.

Syk­syn ret­rii­tit par­hai­ta

Vuo­de­nai­ko­jen vaih­te­lut tuo­vat oman maus­tee­na ret­riit­ti­ko­ke­muk­siin. Par­hai­ta, mut­ta myös haas­ta­vim­pia ovat syk­syn ret­rii­tit.

- Nii­hin liit­ty­vät vil­la­su­kat, pi­meys, hä­mä­ryys ja luo­pu­mi­nen. Sil­loin on lupa pääs­tää it­sen­sä tal­vi­hor­rok­seen ja kar­hu­nu­neen.

Leh­ti­nen viih­tyy myös mö­kil­lään, mut­ta ko­ke­muk­se­na ei ret­riit­tiä voi ylit­tää.

- Ret­riit­ti on mi­nul­le py­hä­kou­lu, rip­pi­lei­ri ja kirk­ko. Ja ret­rii­teis­sä on ai­na tosi hy­vät ruo­at. On iha­na men­nä val­mii­seen pöy­tään!

Lue Myös