Artikkeli

Rentoilijoiden Sydney

Sydneyssä kannattaa unohtaa pilvenpiirtäjien kansoittama liikekeskusta ja suunnata muihin, kiehtovampiin kaupunginosiin. Australian suurin kaupunki on rempseä, muodikas tai sporttinen riippuen siitä, millä alueella milloinkin kuljeskelee.

MAN­LEY – AU­RIN­KOA JA RAN­TA­E­LÄ­MÄÄ

Puo­li­met­ri­nen lis­ko ta­pit­taa ohi­kul­ki­joi­ta ran­ta­ka­dun vie­res­sä. Ka­me­rat räp­si­vät, ja otus kään­te­lee yl­vää­nä pää­tään. Eh­kä­pä se kat­se­lee mai­se­mia: ran­ta­ki­viin lyö­viä tyrs­ky­jä ja lä­het­ty­vil­lä kaar­tu­vaa vaa­le­a­hiek­kais­ta pou­ka­maa. Lap­si­per­heet ovat lei­riy­ty­neet Shel­ly-ran­nan hie­kal­le kyl­mä­lauk­ku­jen­sa kans­sa. Ai­kuis­po­ru­kat is­tu­vat Le Ki­osk -ra­vin­to­las­sa syö­mäs­sä gril­lat­tua ka­laa. Su­kel­lus­kurs­si­lai­set tree­naa­vat tai­to­jaan tyy­nes­sä ran­ta­ve­des­sä. Kau­em­pa­na le­vit­ty­vät sa­to­ja met­re­jä pit­kä Man­leyn pää­ran­ta ja Tyy­ni val­ta­me­ri. Jos mie­leen on juur­tu­nut kuva Syd­neys­tä ran­ta­lo­ma­koh­tee­na ja surf­fi­pum­mien pa­ra­tii­si­na, Man­leyn kau­pun­gi­no­sas­sa se pi­tää paik­kan­sa. Tun­nel­ma muis­tut­taa lo­ma­ky­lää tai saar­ta. Vä­keä on pal­jon eten­kin ke­sä­vii­kon­lop­pui­sin, mut­ta ryt­mi on hi­das ja huo­le­ton. Pää­ka­dul­la, The Cor­sol­la, as­tel­laan ui­ma-short­seis­sa ja var­vas­tos­suis­sa. Kau­pat myy­vät ran­ta- ja surf­fi­muo­tia lai­ne­lau­tai­li­joil­le sekä muil­le ur­hei­lul­li­sil­le.

RAN­TA­E­LÄ­MÄN EKS­PER­TIT OVAT LIIK­KEES­SÄ

Eh­kä­pä haus­kin­ta on seu­rail­la ran­ta­e­lä­män eks­pert­te­jä. Vain har­va loi­koi­lee au­rin­gos­sa. Sen si­jaan he lenk­kei­le­vät ja rul­la­luis­te­le­vat, lai­ne­lau­tai­le­vat tai hyp­pi­vät yli aal­to­jen. Jot­kut is­tus­ke­le­vat ran­ta­kah­vi­lois­sa, toi­set ovat tuo­neet gril­lit mu­ka­naan ja pi­tä­vät ys­tä­vien­sä kans­sa mo­nen tun­nin syö­min­git. Vaik­ka Man­leyn hy­vän­tuu­li­suu­des­ta on­kin sää­li ir­tau­tua, on puo­len tun­nin hi­das­tem­poi­nen laut­ta­mat­ka ta­kai­sin kes­kus­taan puo­let koko hu­vis­ta. Nä­ky­mät ovat hui­ke­at. Pit­kän­huis­kea, nie­mek­kei­den pirs­to­ma sa­ta­ma­lah­ti on kau­nis hiek­ka­ran­toi­neen, pou­ka­mi­neen ja laa­joi­ne puis­to­mai­neen. Pai­koin saa ihail­la kal­li­o­jyr­kän­tei­tä tai ko­mei­ta hu­vi­loi­ta. Pur­je­ve­neet li­pu­vat yl­väi­nä vas­taan. Lo­pul­ta laut­ta kiin­nit­tyy lai­tu­riin, kes­kel­le oop­pe­ra­ta­lon ja kaa­ri­sil­lan ko­ris­ta­maa sa­ta­maa. Syd­ney­läis­nei­dot vaih­ta­vat var­vas­tos­sun­sa kor­ko­ken­kiin ja ka­to­a­vat tuo­ta pi­kaa koh­ti pil­ven­piir­tä­jiä, te­hok­kaan ja vilk­kaan lii­ke­kes­kus­tan uu­me­niin.

ME­REN LUO

UI­MA­KAU­SI AJOIT­TUU KE­SÄÄN eli mar­ras­kuun lo­pul­ta tou­ko­kuul­le. Hie­no­ja hiek­ka­ran­to­ja ja ui­ma­pou­ka­mia on usei­ta kym­me­niä. Kuu­lui­sin on lai­ne­lau­tai­li­joi­den suo­si­ma Bon­di Be­ach, jon­ne men­nään myös näyt­täy­ty­mään. Bron­te on lap­si­per­hei­den suo­sik­ki. Jos meri on lii­an aal­lok­kois­ta, voi ui­da me­ri­ve­si­al­tais­sa, joi­ta on mo­nil­la ran­noil­la. Pai­kal­li­set ha­keu­tu­vat va­paa-ajal­laan me­ren ää­rel­le myös ul­koi­le­maan. Kau­nii­ta, kä­ve­lyyn ja lenk­kei­lyyn so­ve­li­ai­ta ran­ta­tei­tä ja -pol­ku­ja on ym­pä­ri Syd­ney­tä. Yk­si suo­si­tuim­mis­ta ja kau­neim­mis­ta rei­teis­tä joh­taa Bon­di-ran­nal­ta Coo­geen ran­nal­le. Vii­den ki­lo­met­rin mat­kal­le mah­tuu mon­ta ui­ma- ja le­väh­dys­paik­kaa.

THE ROCKS – HIS­TO­RI­AA JA HAUS­KAN­PI­TOA

Syd­neyn kes­kus­ta­sa­ta­ma tun­tuu tu­tul­ta, vaik­ka oli­si kau­pun­gis­sa en­sim­mäis­tä ker­taa. Toi­sel­la puo­len säih­kyy oop­pe­ra­ta­lo val­koi­si­ne ke­ra­miik­ka­sii­vek­kei­neen. Vas­ta­pää­tä kaar­tuu ihan yh­tä mo­nis­sa ku­vis­sa po­see­ran­nut kaa­ri­sil­ta, Syd­ney Har­bour Brid­ge. Tu­tun oloi­sia ovat myös lä­hi­kort­te­lit. Pik­ku­ka­tu­ja reu­nus­ta­vat ma­ta­lat tii­li­ra­ken­nuk­set ja ris­tik­ko­ko­ris­tel­lut ta­lot. Mo­nen oven pääl­lä ko­mei­lee pu­bin kylt­ti. Nä­ky­mä voi­si ol­la Brit­tein saa­ril­ta. Se ei ole ih­me, sil­lä bri­tit pe­rus­ti­vat tän­ne siir­to­kun­tan­sa 1780-lu­vul­la. Tääl­tä al­koi eu­roop­pa­lais­ten Aust­ra­li­an-val­loi­tus. The Rock­sik­si kut­sut­tu muu­ta­mien ka­tu­jen ris­tik­ko on pik­ku pala 4,5 mil­joo­nan asuk­kaan kau­pun­kia, mut­ta se on his­to­ri­al­li­ses­ti tär­keä ja Syd­neyn mit­ta­puul­la iki­van­ha. Al­kuun se oli me­ri­mies­ten, va­laan­pyy­tä­jien ja kaup­pi­ai­den asui­na­lue, sit­ten pa­ha­mai­nei­nen öyk­kä­röin­ti­paik­ka. Ny­ky­ään huo­li­tel­tu tie­noo muis­tut­taa hie­man ul­koil­ma­mu­se­o­ta.

SEIK­KAI­LU­JA NU­PU­KI­VI­KA­DUIL­LA

Vaik­ka Rock­sis­sa on tu­ris­ti­pyy­dyk­sen tun­tua mat­ka­muis­to­puo­tei­neen ja mat­kai­li­joi­neen, alue vie­hät­tää. Tääl­lä on rau­hal­lis­ta, ja kul­jes­ke­lu on mu­ka­vaa, kos­ka au­tois­ta ei ole kiu­saa. Nu­pu­ki­vi­ka­dut joh­dat­ta­vat mil­loin um­pi­ku­jaan, mil­loin so­maan pa­ti­o­kah­vi­laan. Voi poik­keil­la his­to­ria- ja tai­de­mu­se­oi­hin sekä tai­de­gal­le­ri­oi­hin, jois­sa myy­dään abo­ri­gi­naa­lien vä­rik­käi­tä maa­lauk­sia, soit­ti­mia ja ke­ra­miik­kaa. Tun­nu­so­mai­sia ovat his­to­ri­al­li­set pu­bit. Lord Nel­son Bre­we­ry Ho­tel tar­jo­aa tuh­tia, hie­nos­te­le­ma­ton­ta mur­ki­naa ja oman pien­pa­ni­mon tuo­tok­sia. Py­säh­tyä pi­tää myös The Aust­ra­li­an He­ri­ta­ge Ho­te­liin. Ka­tu­ta­son pubi on klas­sik­ko, jon­ne syd­ney­läi­set­kin poik­ke­a­vat olu­el­le tai kro­ko­tii­li­piz­zal­le. Vii­kon­lop­puil­toi­na tun­gos on mel­koi­nen. Mitä pi­dem­mäl­le il­ta ete­nee, sitä rai­lak­kaam­mak­si meno yl­tyy.

NÄH­TÄ­VÄÄ

1 OOP­PE­RA­TA­LO Vuon­na 1973 val­mis­tu­nut oop­pe­ra­ta­lo on Syd­neyn maa­merk­ki ja UNES­COn suo­je­lu­koh­de. Sen val­mis­tu­mi­nen kes­ti 16 vuot­ta. Ra­ken­nuk­sen suun­nit­te­li­ja, tans­ka­lai­nen ark­ki­teh­ti Jørn Ut­zon ei eh­ti­nyt näh­dä ra­ken­nus­ta val­mii­na. Tai­de­kes­kus kieh­too sekä mo­der­nil­la ark­ki­teh­tuu­ril­laan et­tä mo­ni­puo­li­sel­la oh­jel­mis­tol­laan: oop­pe­ran li­säk­si on muun mu­as­sa ba­let­tia, jaz­zia, ny­ky­mu­siik­kia, ka­ba­ree­ta – tai muo­ti­näy­tök­siä ja sir­ku­se­si­tyk­siä. Ra­ken­nuk­sen pel­kis­te­tyt sa­lit ja muut ti­lat nä­kee myös tun­nin kes­tä­väl­lä opas­te­tul­la kier­rok­sel­la. syd­ney­o­pe­ra­hou­se.com 2 SYD­NEY TO­WER Nä­kö­a­la­tor­nis­ta kat­sel­laan 250 met­rin kor­keu­des­ta, la­sin ta­kaa, yl­väi­tä nä­ky­miä yli kau­pun­gin. syd­ney­to­we­reye.com.au 3 RO­YAL BO­TA­NIC GAR­DENS Sa­ta­man ku­pees­sa si­jait­si­vat en­nen van­haan brit­tien en­sim­mäi­set vil­je­lyk­set. Nyt ti­lal­la on val­ta­va, hy­vin hoi­det­tu vi­he­ra­lue jät­ti­mäi­si­ne eu­ka­lyp­tus­pui­neen. Aust­ra­li­al­le tyy­pil­lis­ten kas­vien ohel­la on la­je­ja ym­pä­ri maa­il­maa. Puis­ton asuk­ke­ja ovat suu­ret he­del­mä­le­pa­kot ja ka­ka­du-pa­pu­kai­jat. 4 ART GAL­LE­RY OF NORTH SOUTH WA­LES Mo­ni­puo­li­sen tai­de­mu­se­on näyt­te­lyt ovat laa­jo­ja ja mie­len­kiin­toi­sia; eten­kin aust­ra­li­a­lais­tai­teen ko­ko­el­ma on kiin­nos­ta­va. Pai­no­pis­te on ny­ky­tai­tees­sa. Si­sään­pää­sy on il­mai­nen. art­gal­le­ry.nsw.gov.au

SUR­RY HIL­LS – TREN­DIK­KYYT­TÄ JA PIK­KU­KAU­PUN­KI­TUN­NEL­MAA

Bour­ke Street Ba­ke­rys­sä tuok­suu cap­puc­ci­nol­le ja suk­laac­rois­san­teil­le. Ka­dun­kul­mauk­ses­sa nö­köt­tä­vään lei­po­mo­kah­vi­laan mah­tuu vain kol­me pöy­tää, mut­ta niis­tä nä­kee sekä ka­dul­le et­tä herk­ku­tis­kin suun­taan. Joku ti­laa kah­via, ha­kee pa­lan pii­rak­kaa tai lei­pää. Tut­ta­val­li­ses­ta ju­tus­te­lus­ta voi ou­nas­tel­la, et­tä kaik­ki tun­te­vat toi­sen­sa. Sur­ry Hil­l­sin il­ma­pii­ri on­kin ko­toi­sa kuin pik­ku­kau­pun­gis­sa. Ka­tu­ja reu­nus­ta­vat pas­tel­li­vä­ri­set pien­ta­lot liki pa­rin­sa­dan vuo­den ta­kaa. Ko­ris­tuk­se­na on ta­ko­rau­ta­par­vek­kei­ta, ve­ran­to­ja ja pie­niä pi­ho­ja, joi­den is­tu­tuk­set ovat var­mas­ti tar­koi­tuk­sel­la vä­hän rem­pal­laan.

TREN­DI­TIE­TOIS­TEN SUO­SIK­KI­PAIK­KA

Seu­tu on tren­di­tie­tois­ten pai­kal­lis­ten suo­sik­ki muo­dik­kai­ne ra­vin­to­loi­neen, kah­vi­loi­neen ja vii­ni­baa­rei­neen. Ra­vin­to­lois­sa saa eteen­sä kau­niis­ti ase­tel­tu­ja, laa­duk­kais­ta ja ek­soot­ti­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta val­mis­tet­tu­ja fuu­si­oan­nok­sia, joil­la on toi­nen tois­taan han­ka­lam­pia ni­miä. Täl­lai­nen on muun mu­as­sa The Wi­ne­ry, ra­vin­to­lan ja vii­ni­baa­rin yh­dis­tel­mä. Ylä­ker­ta on so­mis­tet­tu mo­nen vä­ri­sil­lä, ko­ris­teel­li­sil­la soh­vil­la, pöy­tä­lam­puil­la ja kir­ja­vil­la ma­toil­la – iso­äi­din olo­huo­neen ta­paan. Kah­vi­lois­sa on ren­toa. Nii­hin on rat­toi­sa is­tah­taa pe­ri­syd­ney­läi­seen ta­paan kun­non aa­mi­ai­sel­le ja vii­kon­lo­pun rau­hal­li­sel­le bruns­sil­le, syö­mään mu­na­kas­ta, oma­te­kois­ta mys­liä ja me­he­vää ba­naa­ni­lei­pää. Joka puo­lel­la mai­nos­te­taan isos­ti luo­mu- ja lä­hi­ruo­kaa.

AN­TIIK­KIA, VIN­TA­GEA JA GAL­LE­RI­OI­TA

Sur­ry Hil­l­sis­sä as­tel­les­sa tu­lee vas­taan sa­tun­nai­sia vin­ta­ge-vaa­te­kaup­po­ja ja tai­de­gal­le­ri­oi­ta. Var­si­nai­nen os­tos­paik­ka on naa­pu­ri­kau­pun­gi­no­sa, ele­gant­ti Pad­ding­ton. Tän­ne ovat kes­kit­ty­neet kau­pun­gin kieh­to­vim­mat pu­tii­kit. Hie­nos­tu­nein­ta on an­tiik­ki­liik­kei­den ko­mis­ta­mal­la Qu­een Stree­til­lä ja pie­nel­lä Wil­li­am Stree­tin poik­ki­ka­dul­la. Tyy­lik­kääs­ti pu­keu­tu­neet rou­vat kul­jes­ke­le­vat koru-, ken­kä- ja suk­laa­kau­pas­ta toi­seen. Vaa­te­pu­tii­keis­sa myy­dään pai­kal­lis­ten ja ul­ko­maa­lais­ten suun­nit­te­li­joi­den luo­muk­sia – ja ai­no­as­taan sel­lai­sia, joi­ta ei saa mis­tään muu­al­ta Syd­neys­tä. Huo­ke­am­pia os­tok­sia voi teh­dä lau­an­tai­na to­ril­ta St Joh­nin kir­kon au­ki­ol­ta. Yh­des­sä ko­jus­sa en­nus­ta­ja po­vaa kor­teis­ta, toi­ses­sa tar­jo­taan jal­ka­hie­ron­taa. Kau­pan on kaik­kea ko­ris­te­saip­puo­is­ta maa­lauk­siin ja van­hoi­hin esi­nei­siin. Pää­o­sas­sa ovat sil­ti pai­kal­lis­ten suun­nit­te­li­joi­den vaat­teet ja asus­teet. Ker­ro­taan­kin, et­tä mo­net tuo­reet ky­vyt ovat en­sin lyö­neet it­sen­sä läpi to­ril­la ja avan­neet myö­hem­min liik­keen­sä lä­hi­seu­dul­le. MIRA JA­LO­MIES TEKS­TI / PEP­PE MAN­CU­SO KU­VAT

Oma Ai­ka 5/2013

Lue Myös