Artikkeli

Pysyvä tilapäisyys on arkea

Toimittaja Markku Saksa kohtasi 1986 Brasiliassa nuoren diplomaatin, Anne Lammilan. Siitä alkoi elämä diplomaatin puolisona ja ekspatriaattina. Saksa kirjoittaa kiinteästä perheestä, sopeutumisesta eri maanosiin sekä pienestä alakulosta, joka liittyy jatkuvaan tilapäisyyteen.

Olem­me asu­neet yh­des­sä Mad­ri­dis­sa, Pa­rii­sis­sa ja Was­hing­to­nis­sa. Nyt Mek­si­kos­sa asum­me jäl­leen kah­den kes­ken. Lap­set ovat läh­te­neet pois ko­toa, mut­ta koi­rat Tuis­ku ja Vili ovat jää­neet.

Olem­me Mek­si­kos­sa vie­lä kak­si vuot­ta ja pa­laam­me sen jäl­keen to­den­nä­köi­ses­ti Hel­sin­kiin. Suur­lä­het­ti­lään ul­ko­maan­ko­men­nuk­set kes­tä­vät ne­li­sen vuot­ta.

Use­at ul­ko­mail­ta pit­kän ajan ku­lut­tua pa­laa­vat va­lit­ta­vat kult­tuu­ris­hok­kia, mut­ta me olem­me läh­te­neet ja pa­lan­neet niin mon­ta ker­taa, et­tä olem­me jo tot­tu­neet kier­to­lai­suu­teen. Suo­men oloi­hin lok­sah­taa niin hy­vin, et­tä jo muu­ta­man kuu­kau­den ku­lut­tua tun­tuu kuin em­me oli­si mis­sään muu­al­la asu­nut­kaan.

Eläm­me niin sa­not­tua dip­lo­maa­tin elä­mää, joka on yl­lät­tä­vän ta­val­lis­ta. Dip­lo­maa­tit pu­hu­vat ta­val­li­sis­ta asi­ois­ta ku­ten au­ton pa­ko­put­ken uu­si­mi­ses­ta, las­ten­sa kou­luis­ta, sai­ras­tu­neis­ta van­hem­mis­taan tai mat­kois­taan ase­ma­maas­sa.

Olen ka­teel­li­nen sel­lai­sil­le ih­mi­sil­le, jot­ka ovat asu­neet ja elä­neet vuo­si­kym­me­niä sa­mat ih­mi­set ys­tä­vi­nään. Kol­le­ga­ni Ei­no Lei­no kuu­luu hei­hin. Hän pu­huu usein van­hois­ta ajois­ta ja sii­tä, ket­kä kaik­ki hän tun­si jo kan­sa­kou­lus­ta läh­tien pu­hu­mat­ta­kaan Hel­sin­gin poi­ka­nors­sin ajois­ta. Mi­nul­la ei ole pal­jon ker­to­mis­ta kou­lu­a­jois­ta.

Pai­kas­ta toi­seen muut­ta­mi­nen lap­se­na aut­toi mi­nua so­peu­tu­maan tu­le­vaan elä­mää­ni dip­lo­maa­tin puo­li­so­na. Olen ai­na teh­nyt ko­din sin­ne mis­sä kul­loin­kin asun. Vaik­ka ul­ko­mail­la asu­mi­seen liit­tyy mo­nia on­gel­mia, joi­ta Suo­mes­sa asu­vil­la ei ole, olen tyy­ty­väi­nen sii­hen, et­tä olen saa­nut asua asu­nut kol­man­nek­sen elä­mä­ni vuo­sis­ta ul­ko­mail­la mie­len­kiin­toi­sis­sa pai­kois­sa.

 

Lue Myös