Artikkeli

Teks­ti Mat­ti Re­mes

Pelisäännöt selviksi kimppamökillä

Veikö kimppamökillä lomailu hermot? Ota vinkit talteen ensi kesää varten, kuinka yhteispeli sujuu paremmin.

1) Pe­li­sään­nöt pa­pe­ril­le

Kimp­pa­mö­kin osak­kai­den on hyvä so­pia alus­sa ai­na­kin suul­li­ses­ti pe­li­sään­nöis­tä. Ne voi­vat kos­kea esi­mer­kik­si käyt­tö­vuo­ro­jen, teh­tä­vien töi­den ja mö­kis­tä ai­heu­tu­vien kus­tan­nus­ten ja­ka­mis­ta osak­kai­den kes­ken.

Pe­li­sään­tö­jen kir­jaa­mi­nen pa­pe­ril­le ei ole huo­no aja­tus. Tiu­kan kiel­to­lis­tan si­jaan ren­toon mök­ki­tun­nel­maan so­pi­vat pa­rem­min muis­ti­lis­ta asi­ois­ta, jot­ka jo­kai­sen mö­kin käyt­tä­jän on hyvä pi­tää mie­les­sä.

2) Jo­kai­nen sii­vo­aa omat jäl­ken­sä

Mök­ki­vii­kon­lop­pua ei ole kiva aloit­taa sii­vo­a­mi­sel­la. Sik­si on tär­ke­ää, et­tä jo­kai­nen sii­vo­aa jäl­ken­sä ja aset­taa ta­va­rat pai­koil­leen oman vuo­ron­sa päät­ty­es­sä. Se­kin on hyvä var­mis­taa, et­tä seu­raa­val­le tu­li­jal­le on va­rat­tu polt­to­puut sau­nan läm­mi­tyk­seen.

3) Sovi muu­tok­sis­ta mui­den kans­sa

Moni kimp­pa­mök­ki on jää­nyt si­sa­ruk­sil­le pe­rin­nök­si van­hem­mil­ta, jol­loin paik­kaan liit­tyy muis­to­ja vuo­sien var­rel­ta. Hei­dän puo­li­soil­laan ei ole vält­tä­mät­tä vas­taa­via tun­ne­si­tei­tä.

Pie­net­kin muu­tok­set vaik­ka­pa huo­ne­ka­lu­jen jär­jes­tyk­ses­sä voi­vat ai­heut­taa mie­li­pa­haa toi­sis­sa. Sik­si uu­sis­ta asi­ois­ta on hyvä so­pia etu­kä­teen.

Sama pä­tee esi­mer­kik­si pui­den kaa­ta­mi­seen. Ki­tu­kas­vui­nen käk­kä­rä­män­ty voi ol­la toi­sel­le ros­ka­puu, toi­sel­le ton­tin kau­nein.

4) Kaik­ki osal­lis­tu­vat mö­kin yl­lä­pi­toon

Mök­ki ja pi­ha­pii­ri vaa­ti­vat jat­ku­vaa huo­len­pi­toa ja kun­nos­tus­ta. Vält­tä­mät­tö­mis­tä töis­tä on hyvä so­pia yh­des­sä ja ja­kaa teh­tä­vät kaik­kia tyy­dyt­tä­väl­lä ta­val­la. Joku voi ty­kä­tä polt­to­pui­den te­ke­mi­ses­tä, toi­nen ha­lu­aa hoi­taa puu­tar­haa. Vä­hem­män ha­lu­tuis­sa töis­sä – ku­ten huus­sin tyh­jen­nyk­ses­sä – te­ki­jää voi­daan vaih­taa vuo­sit­tain.

Tar­peel­li­set työt kan­nat­taa suun­ni­tel­la etu­kä­teen vaik­ka­pa vuo­dek­si ker­ral­laan.

Työn­ja­on ohel­la osak­kai­den kan­nat­taa va­li­ta pää­vas­tuul­li­nen, joka vas­taa esi­mer­kik­si pa­kol­lis­ten mak­su­jen hoi­ta­mi­ses­ta ja ke­rää tä­hän ra­hat muil­ta osak­kail­ta.

5) Huol­to­kir­ja ker­too teh­dyt työt

Ke­sä­mök­ki tar­vit­see huol­to­kir­jan, jo­hon kir­ja­taan teh­dyt re­mon­tit ja lait­tei­den huol­lot. Tie­dot hel­pot­ta­vat tu­le­vien töi­den suun­nit­te­lua, kun vaik­ka­pa ruu­tu­vih­koon on lai­tet­tu ylös edel­li­sen ul­ko­maa­lauk­sen ajan­koh­ta ja tie­to käy­te­tys­tä maa­lis­ta.

Huol­to­kir­jaan on hyvä koo­ta myös lait­tei­den käyt­tö­oh­jeet, jot­ta jo­kai­nen osaa pe­ru­sa­si­at esi­mer­kik­si kai­von ve­si­pum­pun käy­tös­tä. Sa­maan paik­kaan voi ke­rä­tä esi­mer­kik­si paik­ka­kun­nan put­ki- ja säh­kö­mie­hen yh­teys­tie­dot.

Mo­nel­la ke­sä­mö­kil­lä on myös päi­vä­kir­ja, jo­hon ku­kin voi kir­joit­taa ylös mö­kil­lä te­ke­mi­ään töi­tä, luon­no­nil­mi­öi­tä ja vaik­ka­pa naa­pu­rei­den kans­sa so­vit­tu­ja asi­oi­ta. 

Asi­an­tun­ti­jat: Va­paa-ajan asun­not ry:n hal­li­tuk­sen jä­sen Ilk­ka Lar­jo­maa ja Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen eri­kois­tut­ki­ja Kati Pit­kä­nen.

Lue Myös