Artikkeli

Anu Val­lin­koski

Pa­ri­suh­de kun­toon

Parisuhdekurssi palautti rakastumisen tunteen

Miksi tuhlata elämäänsä huonoon suhteeseen, kun siitä voi koettaa tehdä paremman? Päärnin pariskunta huoltaa suhdettaan parisuhdekursseilla.

Ant­ti ja Ir­ma Päär­ni osal­lis­tui­vat pa­ri­kym­men­tä vuot­ta sit­ten pa­ri­suh­de­kurs­sil­le, joka kes­ti vii­kon­lo­pun.He oli­vat ol­leet yh­des­sä lä­hes 30 vuot­ta. Tun­tui, et­tä suh­de oli puu­tu­nut. Elä­mä sol­jui lii­an­kin ru­ti­noi­dus­ti. Va­ka­via on­gel­mia ei suh­tees­sa ol­lut.

Ir­ma Päär­ni, 70, ker­too, et­tä pa­ris­kun­ta jäi kouk­kuun. Par­hai­na vuo­si­na Päär­nit kä­vi­vät vii­del­lä kurs­sil­la tai lei­ril­lä, ny­kyi­sin pari ker­taa vuo­des­sa.

– Men­nään eteen­päin -kurs­sil­la kä­si­tel­tiin pa­ri­suh­teen sol­mut: vuo­ro­vai­ku­tus, rii­te­ly, raha, ko­ti­työt, sek­si… En­sin oh­jaa­ja alus­ti kai­kil­le yh­tei­ses­ti. Sit­ten ku­kin pari ve­täy­tyi omaan ho­tel­li­huo­nee­seen­sa te­ke­mään an­net­tu­ja teh­tä­viä, Ir­ma ker­too.

– Tu­lim­me nuo­rek­si pa­rik­si jäl­leen. Löy­tyi se ih­mi­nen, jo­hon sil­loin 31 vuot­ta ai­em­min oli ra­kas­tu­nut, Ant­ti Päär­ni sa­noo.

Ant­ti ja Ir­ma al­koi­vat taas pu­hua kai­kes­ta, ky­sel­lä tois­ten­sa aja­tuk­sia ja miet­tei­tä.

Men­nään eteen­päin -kurs­sien taus­ta on kris­til­li­ses­sä ajat­te­lus­sa, mut­ta mu­kaan saa­vat tul­la kai­ken­lai­set avi­o­pa­rit va­kau­muk­seen kat­so­mat­ta.

Puhu myös niis­tä asi­ois­ta, joi­ta puo­li­so vält­te­lee

Ant­ti ja Ir­ma va­kuut­ta­vat,et­tä pa­ri­suh­de­kurs­sit ja -lei­rit ovat muo­kan­neet suh­det­ta pa­rem­paan suun­taan.

– Luu­len, et­tä em­me muu­ten pu­hui­si kai­kes­ta näin avoi­mes­ti. Hel­pos­ti­han sitä vält­te­lee ai­hei­ta, jois­ta tie­tää toi­sen ah­dis­tu­van.

Nyt Päär­nit pys­ty­vät pu­hu­maan myös asi­ois­ta, joi­den esiin nos­ta­mi­ses­ta jom­pi­kum­pi ei pidä.

– Sa­nan­sa pi­tää aset­taa niin, et­tei syyl­lis­tä tai hyök­kää, Ir­ma sa­noo.

Pa­ri­suh­de­kurs­sit ei­vät ole lo­pet­ta­neet rii­to­ja, mut­ta rii­te­lyn tapa on muut­tu­nut. Pie­net ki­nas­te­lut rat­ke­a­vat kes­kus­te­le­mal­la.

– Jos joku ker­too, et­tei suh­tees­sa ole lain­kaan rii­to­ja, mi­nul­la nou­se­vat heti tun­to­sar­vet pys­tyyn: ei­kö ikä­vis­tä asi­ois­ta us­kal­le­ta pu­hua, Ir­ma sa­noo.

Pa­ri­suh­de­kou­lu­tus aut­taa aut­ta­maan it­se­ään

Päär­nit ovat al­ka­neet ve­tää ver­tai­soh­jaa­ji­na pa­ri­suh­de­lei­re­jä.

– Tie­tys­ti on stres­saa­vam­paa ol­la oh­jaa­ja­na, kun on kai­kes­ta vas­tuus­sa. Pa­ras pa­lau­te on, kun joku ryh­mä­läi­nen tu­lee ker­to­maan, et­tä suh­teen sol­mu on au­en­nut. On hie­noa, et­tä voi aut­taa ih­mi­siä aut­ta­maan it­se it­se­ään, Ant­ti sa­noo.

Käy­mis­tään kou­lu­tuk­sis­ta ja pit­käs­tä pa­ri­suh­de­kurs­si­his­to­ri­as­taan huo­li­mat­ta he täh­den­tä­vät, et­tä he ovat ver­tai­sia, ei­vät te­ra­peut­te­ja tai pa­ri­suh­teen am­mat­ti­lai­sia. He he­rät­te­le­vät mui­ta poh­ti­maan pul­mi­aan esi­mer­kik­si ker­to­mal­la omis­ta ko­ke­muk­sis­taan.

– Em­me pys­ty aut­ta­maan va­ka­vis­sa krii­seis­sä ku­ten us­kot­to­muu­des­sa. Sil­loin oh­jaam­me pa­ris­kun­nan am­mat­ti­lais­ten pa­keil­le, Ant­ti sa­noo.

Mik­si tuh­la­ta elä­mää huo­noon pa­ri­suh­tee­seen?

Ant­ti ja Ir­ma ker­to­vat jos­kus hie­man tus­kas­tu­van­sa seu­ra­tes­saan pa­ris­kun­tia, jot­ka vain kär­vis­te­le­vät kah­des­taan suh­teen­sa on­gel­mien kans­sa.

– Lei­reil­tä ja kurs­seil­ta voi­si oi­ke­as­ti löy­tää apua. Mo­nes­ti pelk­kä kes­kus­te­lu aut­tai­si. Ih­mi­sil­lä voi­si ol­la taas ki­vaa kes­ke­nään, kun on­gel­mat käy­täi­siin kun­nol­la läpi, Ir­ma sa­noo.

– Mik­si tuh­la­ta elä­mään­sä huo­noon suh­tee­seen, kun sii­tä voi­si ko­et­taa teh­dä pa­rem­man. Kun suh­de on hyvä, ovat kump­pa­nit toi­sil­leen maa­il­man tär­keim­mät ih­mi­set, Ant­ti poh­tii.

Mi­kään ei vedä ver­to­ja sil­le, kun huo­maa, et­tei ole miet­tei­neen, ky­sy­myk­si­neen ja pul­mi­neen yk­sin.

Kurs­se­ja ja lei­re­jä

♥ Vä­es­tö­lii­ton verk­ko­si­vuil­la ole­vaa Tun­ne­kes­keis­tä pa­ri­suh­de­kurs­sia voi teh­dä omas­sa tah­dis­saan vaik­ka­pa ko­ti­soh­val­la is­tu­en. Net­ti­kurs­si tar­jo­aa vä­li­nei­tä muun mu­as­sa lä­hei­syy­den pa­ran­ta­mi­seen ja ris­ti­rii­to­jen rat­kai­suun. Kurs­si on il­mai­nen.

Li­sä­ti­te­toa va­es­to­liit­to.fi

♥ Pa­ri­A­si­aa -lu­en­to­sar­ja kä­sit­te­lee muun mu­as­sa tun­ne­tai­to­ja ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Pa­ri­suh­de­kes­kus Ka­ta­ja jär­jes­tää kuu­den il­lan mit­tai­sia lu­en­to­sar­jo­ja ym­pä­ri maan. Lu­en­noil­la käy­dään pa­ri­kes­kus­te­lu­ja ja ko­tiin vie­mi­sik­si­kin riit­tää teh­tä­viä. Lu­en­to­sar­ja on il­mai­nen.

♥ Raha-au­to­maat­tiyh­dis­tyk­sen tu­ke­man Pa­ri­suh­de­kes­kus Ka­ta­jan verk­ko­si­vuil­la on tie­toa laa­jas­ti myös mui­den jär­jes­tö­jen ja yri­tys­ten tar­jo­a­mis­ta pa­ri­suh­de­lei­reis­tä ja -kurs­seis­ta.

Li­sä­tie­toa pa­ri­suh­de­kes­kus.fi

Lue Myös