Artikkeli

Oopperassa kasvaa ylimielisyys

Mitä nämä ker­ma­per­seet luu­le­vat ole­van­sa?

Jos mies­tä tai nais­ta on siu­nat­tu kes­ki­mää­räis­tä rää­ky­jää pa­rem­mal­la ää­nel­lä ja nuot­ti­kor­val­la, heis­tä tu­lee hel­pos­ti oop­pe­ra­lau­la­jia.

Oop­pe­ra taas on jo sata vuot­ta sit­ten pys­tyyn kuol­lut tai­de­muo­to, jos­sa mö­ly­tään en­sin tun­ti tol­kul­la kurk­ku suo­ra­na, kun­nes sar­vi­ky­pä­räi­nen li­ha­va lei­di tu­lee ja kie­kai­see pit­kän aa­ri­an. Täl­lais­ta tu­e­taan sil­ti ve­ron­mak­sa­jien ra­hoil­la kai­kis­ta esit­tä­vis­tä tai­de­muo­dois­ta run­sas­kä­ti­sim­min.

Ta­lou­se­lä­mä-leh­den vii­me vuon­na te­ke­män sel­vi­tyk­sen mu­kaan Suo­men te­hok­kain te­at­te­ri on hel­sin­ki­läi­nen Ko­me­di­a­te­at­te­ri Are­na, joka sai jul­kis­ta tu­kea vain 14 eu­roa kat­so­jaa koh­ti. Vas­taa­va tuki Kan­sal­li­soop­pe­ral­le oli 230 eu­roa per nup­pi.

Kan­sal­li­soop­pe­ra nie­lee ve­ro­ra­ho­ja noin 44 mil­joo­naa eu­roa vuo­des­sa. Se on muu­ten jok­seen­kin sama sum­ma kuin ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti-ins­ti­tuu­ti­on kaik­kiin ku­lui­hin hu­lah­taa vuo­des­sa.

Oop­pe­ra kuu­luu nii­hin nirp­pa­nok­ka­la­jei­hin, joi­ta hän­nys­te­le­mäl­lä saat­taa pääs­tä vä­hän pa­rem­piin pii­rei­hin. Ky­sy­kää vaik­ka säh­kö­mies Mat­ti Ah­teel­ta. Se kuu­luu myös nii­hin kyl­dyy­ri­myö­döi­hin, joi­ta si­vis­ty­neen ei sovi ar­vos­tel­la.

Sik­si on­kin ih­meel­lis­tä, et­tä iso­palk­kai­set oop­pe­ra­lau­la­jat ei­vät it­se­kään näy­tä ar­vos­ta­van la­ji­aan. Tuo­rein esi­merk­ki täs­tä on ba­ri­to­ni Walt­te­ri To­rik­ka, joka voit­ti vii­me vuon­na MTV3:n Täh­det, täh­det -te­le­vi­si­o­sar­jan lau­lu­kil­pai­lun.

Sit­tem­min To­rik­ka on el­vis­tel­lyt kai­kis­sa ak­kain­leh­dis­sä ja teh­nyt ke­vy­en mu­sii­kin le­vyn, joka on myy­nyt jos­tain syys­tä pla­ti­naa. Har­va muis­taa, et­tä en­nen oop­pe­ra­lik­soil­le pää­sy­ään To­rik­ka ko­kei­li 19-vuo­ti­aa­na on­ne­aan myös Sei­nä­jo­en Tan­go­mark­ki­noil­la sel­vi­ten siel­lä se­mi­fi­naa­lien kar­sin­taan as­ti.

Tv-suo­si­os­taan os­taan huu­maan­tu­nee­na To­rik­ka esiin­tyi vii­me elo­kuus­sa myös lau­la­ja Jari Sil­lan­pään 50-vuo­tis­päi­vien me­ga­kon­ser­tis­sa Olym­pi­as­ta­di­o­nil­la. Re­per­tu­aa­ris­sa ei ol­lut oop­pe­raa.

Myös suu­ri oop­pe­ra­dii­va Ka­ri­ta Mat­ti­la huo­ma­si ai­koi­naan, mis­sä lu­sik­ka kiil­tää ja al­koi le­vyt­tää myös ke­vyt­tä mu­siik­kia. Lu­kui­sis­sa leh­ti­haas­tat­te­luis­sa sop­raa­no ku­jer­si kuin­ka on tah­to­nut­kin lau­laa suo­ma­lai­sia tan­go­ja ai­na lap­ses­ta as­ti.

Tan­go­jen li­säk­si piti le­vyt­tää myös ka­sain­vä­li­siä ke­vy­en mu­sii­kin hit­te­jä ja tie­tys­ti jou­lu­le­vy. Jou­lu­han on kaik­kien lau­la­jien pe­rus­ra­has­tus­koh­de, ei­vät­kä oop­pe­ra­lau­la­jat tee täs­sä poik­keus­ta.

Yhden jär­kyt­tä­vim­mis­tä mu­siik­kie­lä­myk­sis­tä koin ta­ka­vuo­si­na, kun kuu­lin ra­di­os­ta huu­mo­ri­ver­si­on Jui­ce Les­ki­sen Vii­des­tois­ta yö -hi­tis­tä. Sit­tem­min pal­jas­tui, et­tä se ei ol­lut­kaan vit­si, vaan esit­tä­jä­nä oli bas­so Mat­ti Sal­mi­nen. Hä­nen puo­lus­tuk­sek­si on to­sin to­det­ta­va, et­tä en­nen oop­pe­rau­raan­sa työ­läis­per­heen nöö­si­poi­ka oli lau­lel­lut tans­si­la­voil­la tan­go­ja tai­tei­li­ja­ni­mel­lä Esa Pasa.

Oop­pe­ra­lau­la­jat osoit­ta­vat mel­kois­ta yli­mie­li­syyt­tä ku­vit­te­le­mal­la, et­tä he hal­lit­se­vat la­jin kuin la­jin vain sik­si, et­tä on käy­ty lau­lu­kou­lua. Hen­ki­lö­koh­tai­nen hel­vet­ti­ni oli­si pyö­reä peh­mus­tet­tu huo­ne, jon­ka ka­ja­reis­ta soi­si yö­tä päi­vää Ka­ri­ta Mat­ti­lan lau­la­ma Sa­tu­maa, Mat­ti Sal­mi­sen Vii­des­tois­ta yö ja Walt­te­ri To­ri­kan Minä suo­je­len si­nua kai­kel­ta.

Lue Myös