Artikkeli

teks­ti Mat­ti Re­mes

Ku­vat Suo­men World Vi­si­on

Näin valitset itsellesi sopivan hyväntekeväisyyskohteen

Avustusjärjestöt ovat entistä riippuvaisempia yksityisistä lahjoittajista. Näillä vinkeillä löydät itsellesi sopivan avustuskohteen ja lahjoitustavan.

Yk­si­tyis­ten ih­mis­ten lah­joi­tuk­set ovat suo­ma­lai­sil­le hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töil­le en­tis­tä tär­ke­äm­piä. Kun val­ti­on ke­hi­ty­syh­teis­työ­va­ro­ja lei­kat­tiin, ke­hi­tys­mais­sa toi­mi­vien kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen ra­hoi­tuk­ses­ta ka­to­si yli 40 pro­sent­tia.

Myös ko­ti­maas­sa avus­tus­työ­tä te­ke­vät jär­jes­töt ovat tiu­koil­la, kun val­ti­on ja kun­tien tuet su­pis­tu­vat. Jos ha­lu­at ryh­tyä lah­joit­ta­jak­si, va­lin­nan­va­raa riit­tää.

Va­lit­se mer­ki­tyk­sel­li­nen koh­de

Läh­de liik­keel­le sii­tä, mitä ha­lu­at ra­hoil­la­si teh­tä­vän. Aut­taa nai­sia ja tyt­tö­jä kou­lut­tau­tu­maan vai pie­nen­tää il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­sia? Kar­tut­taa hä­tä­a­pu­ra­has­toa run­te­le­mil­la alu­eil­la vai tu­kea kiu­saa­mi­sen vas­tais­ta työ­tä?

Mah­dol­li­suuk­sia on mo­nia. Osa va­lit­see use­am­man, kes­ke­nään hie­man eri­lai­sen avus­tus­koh­teen.

Vas­tuul­li­nen jär­jes­tö ker­too avoi­mes­ti myös sii­tä, jos kaik­ki ei ole eden­nyt suun­ni­tel­lus­ti.

Avoi­muus kai­ken A ja O

Lah­joit­ta­jat odot­ta­vat en­tis­tä tar­kem­paa tie­toa tu­ke­man­sa toi­min­nan tu­lok­sis­ta. Koh­teen va­lin­nas­sa kan­nat­taa kat­soa jär­jes­tö­jen net­ti­si­vuil­ta, mitä ne työs­tään ker­to­vat ja mil­lai­sia tu­lok­sia hank­keis­sa on saa­tu ai­kaan.

Vas­tuul­li­nen jär­jes­tö ker­too avoi­mes­ti myös sii­tä, jos kaik­ki ei ole eden­nyt suun­ni­tel­lus­ti. Ke­hi­tys­mais­sa olo­suh­teet ovat usein vai­ke­at. Han­ke voi kes­key­tyä vaik­ka­pa aseel­li­sen selk­kauk­sen vuok­si.

Isois­sa ke­hi­ty­syh­teis­työ­tä te­ke­vis­sä jär­jes­töis­sä jo­kai­sel­la hank­keel­la on vas­tuu­hen­ki­lö, joka seu­raa sen edis­ty­mis­tä ja val­voo ra­han­käyt­töä. Ul­ko­mi­nis­te­ri­ön ra­hoit­ta­mis­sa hank­keis­sa ti­lin­tar­kas­tuk­ses­sa on käy­tet­tä­vä ai­na kan­sain­vä­li­ses­ti hy­väk­syt­tyä ti­lin­tar­kas­ta­jaa.

Ke­räys­ku­lu­ja on ai­na

Lah­joit­ta­jaa kiin­nos­taa, kuin­ka suu­ri osa ra­hois­ta me­nee var­si­nai­seen avus­tus­työ­hön. Po­lii­sin myön­tä­mä ke­räys­lu­pa edel­lyt­tää, et­tä jär­jes­tö ra­por­toi va­ro­jen ke­rää­mi­ses­tä ai­heu­tu­neet ku­lut. Ne ovat ol­leet vii­me vuo­si­na kes­ki­mää­rin 11 pro­sent­tia.

Iso­ja me­no­e­riä ovat esi­mer­kik­si mai­nos­ta­mi­nen, esit­tei­den pai­nat­ta­mi­nen, pos­ti­tus ja pank­ki­ku­lut. Vä­hi­ten ku­lu­ja me­nee, jos lah­joit­ta­ja siir­tää ra­hat suo­raan jär­jes­tön pank­ki­ti­lil­le. Myös li­pas­ke­räys on jär­jes­töl­le edul­li­nen, kos­ka ke­rää­jät ovat va­paa­eh­toi­sia.

Jos­kus eten­kin pie­net yh­dis­tyk­set il­moit­ta­vat, et­tä ”ra­hat me­ne­vät ly­hen­tä­mät­tö­mä­nä avus­tus­koh­tee­seen”. Tar­kal­leen ot­ta­en tämä ei pidä paik­kaan­sa, sil­lä kai­kes­ta va­rain­han­kin­nas­ta ai­heu­tuu ai­na­kin pank­ki­ku­lu­ja.

Ke­hi­tys­mais­sa hal­lin­to­ra­ken­teet ovat usein heik­ko­ja, ja sik­si kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen ra­ken­tei­den tu­lee ol­la vah­vo­ja.

Vah­vat hal­lin­to­ra­ken­teet tar­peen

Va­paa­eh­toi­set ovat kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen voi­ma, mut­ta vä­hän­kään isom­man jär­jes­tön toi­min­ta vaa­tii pal­kat­tua hen­ki­lö­kun­taa. Avun pe­ril­le­me­no edel­lyt­tää am­mat­ti­mais­ta hal­lin­toa – hy­vää joh­ta­mis­ta, hank­kei­den pit­kä­jän­teis­tä suun­nit­te­lua, te­ho­kas­ta to­teu­tus­ta ja ra­han­käy­tön val­von­taa. Sik­si pelk­kien hal­lin­to- ja ke­räys­ku­lu­jen tui­jot­ta­mi­nen ei kan­na­ta.

Ke­hi­tys­mais­sa hal­lin­to­ra­ken­teet ovat usein heik­ko­ja, ja sik­si kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen ra­ken­tei­den tu­lee ol­la vah­vo­ja. On siis hyvä merk­ki, et­tä jär­jes­töl­lä on hen­ki­lös­töä myös pai­kan pääl­lä, ”ken­täl­lä”.

Ke­hi­tys­mais­sa työ on te­hok­kain­ta sil­loin, kun se suun­ni­tel­laan yh­des­sä avun­saa­jien kans­sa. Jos kaik­ki sa­nel­laan ul­ko­puo­lel­ta, tu­lok­set ei­vät ole kes­tä­viä.

Jut­tuun on haas­ta­tel­tu Syö­pä­sää­ti­ön va­rain­han­kin­ta­pääl­lik­köä He­le­na Hulk­koa, Pe­las­ta­kaa Lap­set ry:n va­rain­han­kin­ta­pääl­lik­köä Sari Mel­le­riä, Vas­tuul­li­nen Lah­joit­ta­mi­nen ry:n pää­sih­tee­riä Pia Tor­ni­kos­kea sekä Suo­men Lä­he­tys­seu­ran Län­ti­sen Af­ri­kan alu­eel­li­sen kir­kol­li­sen työn koor­di­naat­to­ria An­ni Tak­koa.

Lue myös:

Mikä val­vot­taa vil­lie­läin­ten pe­las­ta­jaa?

Mitä pap­pi op­pi asun­not­to­mil­ta ro­ma­neil­ta?

Koti jär­jes­tyk­seen - 10 to­del­la help­poa vink­kiä

Lue Myös