Artikkeli

Näin selvität perinnön ulkomailla

Yhä useammassa perheessä joku perheenjäsenistä asuu tai omistaa omaisuutta ulkomailla. Kansainväliset perimystilanteet ovat haastavia. Miten niihin voi varautua ja mitä tulee tietää?

1|Mit­kä asi­at ovat tär­kei­tä kan­sain­vä­li­sis­sä pe­ri­mys- tai osi­tus­ti­lan­teis­sa?On tär­ke­ää tie­tää, mikä val­tio on toi­mi­val­tai­nen, esi­mer­kik­si voi­daan­ko Suo­mes­sa mää­rä­tä pe­sän­sel­vit­tä­jä ja -ja­ka­ja. En­tä­min­kä val­ti­on la­kia on so­vel­let­ta­va? Voi­daan­ko an­net­tu rat­kai­su pan­na täy­tän­töön muis­sa val­ti­os­sa?

2|Mil­loin pe­rin­tö­a­si­al­la on kan­sain­vä­li­siä lii­tyn­tö­jä Suo­men nä­kö­kul­mas­ta?Pe­rin­nön­jät­tä­jä tai pe­rin­nön­saa­ja saat­taa asua ul­ko­mail­la tai kuo­lin­pe­sään voi kuu­lua omai­suut­ta ul­ko­mail­la.

3|Mik­si täy­tän­töön­pan­ta­vuus on tär­ke­ää?Teh­dyil­lä toi­mil­la ei vält­tä­mät­tä ole mer­ki­tys­tä, jos nii­tä ei saa­da täy­tän­töön sii­nä val­ti­os­sa, mis­sä pi­täi­si. Esi­mer­kik­si jos suo­ma­lai­ses­sa pe­rin­nön­ja­os­sa pää­tet­täi­siin, mi­ten Ete­lä-Af­ri­kas­sa ole­va kiin­teis­tö ja­e­taan pe­ril­lis­ten kes­ken, ei ole var­maa, hy­väk­syi­si­vät­kö Ete­lä-Af­ri­kan vi­ra­no­mai­set Suo­mes­sa teh­dyn pe­rin­nön­ja­ko­kir­jan.

4|Mil­loin kuo­lin­pe­sään voi­daan mää­rä­tä Suo­men tuo­mi­ois­tui­mes­sa pe­sän­sel­vit­tä­jä tai -ja­ka­ja?

Se voi­daan mää­rä­tä sii­nä ta­pauk­ses­sa, jos pe­rit­tä­väl­lä oli kuol­les­saan Suo­mes­sa asuin- tai ko­ti­paik­ka, tai jos pe­rit­tä­väl­tä jäi Suo­mes­sa ole­vaa omai­suut­ta ei­kä pe­sän­sel­vi­tys­tä tai pe­rin­nön­ja­koa tuon omai­suu­den osal­ta toi­mi­te­ta sii­nä val­ti­os­sa, jos­sa pe­rit­tä­väl­lä oli asuin- tai ko­ti­paik­ka.

5|Mitä la­kia omai­suu­den osi­tuk­seen so­vel­le­taan?

Jol­lei­vät puo­li­sot ole toi­sin so­pi­neet, avi­o­lii­ton va­ral­li­suus­suh­tei­siin so­vel­le­taan sen val­ti­on la­kia, jo­hon kum­mal­le­kin puo­li­sol­le muo­dos­tui ko­ti­paik­ka avi­o­lii­ton sol­mi­mi­sen jäl­keen. Jos avi­o­puo­li­sot muut­ta­vat ul­ko­mail­le, so­vel­le­taan niin kut­sut­tua vii­den vuo­den sään­töä. Lue li­sää koh­das­ta 7.

6|Mitä la­kia so­vel­le­taan pe­ri­myk­seen?

Jol­lei pe­rit­tä­vä ole tes­ta­men­tis­sa toi­sin mää­rän­nyt, pe­ri­myk­seen so­vel­le­taan sen val­ti­on la­kia, jos­sa pe­rit­tä­väl­lä oli kuol­les­saan ko­ti­paik­ka. Jos suo­ma­lai­nen asuu kuol­les­saan ul­ko­mail­la, so­vel­let­ta­vak­si voi tul­la tuol­loi­sen asuin­pai­kan laki. Kat­so al­la ole­va vii­den vuo­den sään­tö.

7|Mitä tar­koit­taa niin kut­sut­tu vii­den vuo­den sään­tö?

Se tar­koit­taa avi­o­liit­to­la­kiin ja pe­rin­tö­kaa­reen si­säl­ty­vää sään­töä, jon­ka mu­kaan vie­raan val­ti­on la­kia so­vel­le­taan, jos puo­li­sot ovat asu­neet uu­des­sa asuin­maas­saan vii­si vuot­ta en­nen osi­tus­pe­rus­tet­ta, joka voi ol­la toi­sen puo­li­son kuo­le­ma tai avi­oe­ro. Jos suo­ma­lai­set puo­li­sot pa­laa­vat asu­maan ta­kai­sin Suo­meen, Suo­men la­kia so­vel­le­taan kui­ten­kin vä­lit­tö­mäs­ti.

Sa­moin pe­rin­tö­oi­keu­des­sa vie­raan val­ti­on la­kia so­vel­le­taan vas­ta, jos suo­ma­lai­nen on asu­nut vie­raas­sa val­ti­os­sa vä­hin­tään vii­si vuot­ta vä­lit­tö­mäs­ti en­nen kuo­le­maan­sa.

Jos­kus osi­tuk­seen ja pe­rin­nön­ja­koon voi­daan jou­tua so­vel­ta­maan eri val­ti­oi­den la­ke­ja. Tämä voi ol­la la­ki­viit­tauk­sin jär­jes­tel­tä­vis­sä etu­kä­teen.

8|Mi­ten asuin ja -ko­ti­paik­ka mää­ri­te­tään?

Hen­ki­lön kes­kei­nen elä­män­pii­ri on mer­kit­tä­vä rat­kai­suk­ri­tee­ri. Hen­ki­löil­lä, jot­ka asu­vat puo­let vuo­des­ta Es­pan­jas­sa ja puo­let Suo­mes­sa ja omai­suut­ta on mo­lem­mis­sa mais­sa, kes­kei­sen elä­män­pii­rin mää­rit­tä­mi­nen voi ol­la vai­ke­aa. Nä­kö­kul­ma täy­tyy ol­la sen maan lain mu­kai­nen, jon­ka la­kia tul­ki­taan. Jos tul­ki­taan Suo­men lain mu­kais­ta ko­ti­paik­ka­kä­si­tet­tä, tul­kin­ta on Suo­men op­pien mu­kai­nen.

9|Mikä on la­ki­viit­taus?

La­ki­viit­taus on so­pi­muk­ses­sa, esi­mer­kik­si avi­oeh­to­so­pi­muk­ses­sa tai asi­a­kir­jas­sa (esi­mer­kik­si tes­ta­men­tis­sa ole­va eh­to), jos­sa mää­ri­te­tään, min­kä val­ti­on la­kia asi­aan so­vel­le­taan. La­ki­viit­taus ei voi ol­la osit­tai­nen. Sii­nä ei voi va­li­ta, et­tä tuo­hon omai­suu­teen so­vel­le­taan esi­mer­kik­si Suo­men la­kia ja jo­hon­kin toi­seen Rans­kan la­kia.

10|Mitä hyö­tyä la­ki­viit­tauk­ses­ta voi ol­la?

La­ki­viit­tauk­sel­la voi­daan es­tää se, et­tä esi­mer­kik­si osi­tuk­seen ja pe­rin­nön­ja­koon tu­le­vat so­vel­let­ta­vak­si eri val­ti­oi­den osi­tus­ta ja pe­rin­nön­ja­koa kos­ke­vat lait. Esi­mer­kik­si pe­rin­nön­ja­koa kos­ke­va la­ki­viit­taus on Suo­men pe­rin­tö­kaa­ren mu­kaan teh­tä­vä tes­ta­men­tin mää­rä­muo­dos­sa. La­ki­viit­taus­ta ei vält­tä­mät­tä hy­väk­sy­tä kai­kis­sa val­ti­ois­sa.

11|Voi­ko va­li­ta min­kä ta­han­sa val­ti­on lain so­vel­let­ta­vak­si pe­rin­nön­ja­koon?

Pe­rin­tö­kaa­ren mu­kaan voi va­li­ta lain, jo­hon on lä­hei­nen liit­ty­mä; mää­räyk­sen te­ko­ai­kai­sen tai kuo­lin­het­ken mu­kai­sen kan­sa­lai­suus­val­ti­on, ny­kyi­sen tai en­ti­sen ko­ti­pai­kan tai puo­li­soi­den avi­o­va­ral­li­suus­suh­tei­siin so­vel­let­ta­van val­ti­on lain.

EU:n pe­rin­tö­a­se­tuk­sen voi­maan­tu­lon 17.8.2015 jäl­keen voi va­li­ta pel­käs­tään tes­ta­men­tin te­ko­het­ken tai kuo­lin­het­ken kan­sa­lai­suus­val­ti­on lain. Jos esi­mer­kik­si suo­ma­lai­nen hen­ki­lö te­kee la­ki­viit­tauk­sen pe­rin­tö­kaa­ren hy­väk­sy­mään la­kiin asi­an­mu­kai­ses­ti en­nen 17.8.2015, mää­räys on pä­te­vä ase­tuk­sen voi­maan­tu­lon jäl­keen­kin.

12|Mikä on EU:n pe­rin­tö­a­se­tus?

Se on 17.8.2015 voi­maan tu­le­va EU-ase­tus, jol­la yh­te­näis­te­tään kan­sain­vä­lis­luon­tei­sia pe­rin­tö­oi­keu­del­li­sia sään­nök­siä EU:n alu­eel­la. 

13|Mitä tar­koit­taa ren­voi eli viit­taus­pe­ri­aa­te?

Jos ren­voi hy­väk­sy­tään, niin lain­va­lin­nal­la vii­ta­taan myös vie­raan val­ti­on lain­va­lin­ta­sään­nök­siin. Jos taas ren­voi tor­ju­taan, niin lain­va­lin­nal­la vii­ta­taan ai­no­as­taan ky­sees­sä ole­van val­ti­on ai­neel­li­siin sään­nök­siin. Jos ren­voi hy­väk­sy­tään, se voi ai­heut­taa han­ka­lia ti­lan­tei­ta, kun mo­lem­pien val­ti­oi­den lait viit­taa­vat toi­sen val­ti­on la­kiin.Suo­men kan­sain­vä­li­ses­sä per­he- ja pe­rin­tö­oi­keu­des­sa ei pää­sään­töi­ses­ti so­vel­le­ta viit­taus­pe­ri­aa­tet­ta, eli la­ki­viit­taus tar­koit­taa ai­no­as­taan viit­taus­ta toi­sen val­ti­on ai­neel­li­soi­keu­del­li­siin sään­nök­siin.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kan­sain­vä­li­nen oi­keus

Kan­sain­vä­li­ses­sä oi­keu­des­sa kä­si­tel­lään pää­a­si­as­sa val­ti­oi­den ja kan­sain­vä­lis­ten jär­jes­tö­jen vä­li­siä oi­keus­suh­tei­ta.

Kan­sain­vä­li­nen yk­si­tyi­soi­keus

Kan­sain­vä­li­ses­sä yk­si­tyi­soi­keu­des­sa tut­ki­taan luon­nol­lis­ten hen­ki­löi­den ja oi­keus­hen­ki­löi­den, eli esi­mer­kik­si yri­tys­ten, yh­dis­tys­ten ja mui­den niin kut­sut­tu­jen ju­ri­dis­ten hen­ki­löi­den vä­li­siä suh­tei­ta. Kan­sain­vä­li­sen yk­si­tyi­soi­keu­den alaan kuu­lu­vat sään­nöt esi­mer­kik­si sii­tä, min­kä val­ti­on la­kia so­vel­le­taan kan­sain­vä­li­siä lii­tyn­tö­jä si­säl­tä­vään pe­ri­mys­ti­lan­tee­seen.

Pe­rin­tös­ta­tuut­ti

Pe­ri­myk­seen so­vel­let­ta­va laki.

Hal­lin­tos­ta­tuut­ti

Pe­sän­sel­vi­tyk­seen ja kuo­lin­pe­sän hal­lin­toon so­vel­let­ta­va laki. Pe­ri­myk­seen ja kuo­lin­pe­sän hal­lin­toon voi­daan jos­kus so­vel­taa eri la­kia.

Fo­rum shop­ping

Oi­keus­paik­ka­kei­not­te­lua si­ten, et­tä oi­keus­pai­kak­si ja so­vel­let­ta­vak­si laik­si py­ri­tään saa­maan it­sel­le mie­lui­nen oi­keus­paik­ka tai -laki.

Ord­re pub­lic -pe­ri­aa­te

Eh­dot­to­muus­pe­ri­aa­te, jon­ka mu­kaan ul­ko­mai­sen oi­keu­den la­kia ei so­vel­le­ta, jos se on vas­toin Suo­men oi­keus­jär­jes­tyk­sen pe­rus­tei­ta. Myös­kään ul­ko­mail­la an­net­tua pää­tös­tä tai tuo­mi­o­ta ei pan­na täy­tän­töön Suo­mes­sa, jos se on vas­toin Suo­men oi­keus­jär­jes­tyk­sen pe­rus­tei­ta. Ky­sees­sä on poik­keus­sään­nös, jota tul­ki­taan sup­pe­as­ti. Teh­dyil­lä toi­mil­la ei ole mer­ki­tys­tä, jos nii­tä ei saa­da täy­tän­töön sii­nä val­ti­os­sa, mis­sä pi­täi­si.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ESI­MERK­KI­TA­PAUS APe­rit­tä­vää Suo­mes­sa ja Es­pan­jas­sa

KY­SY­MYS | Suo­ma­lai­nen pa­ris­kun­ta on asu­nut jo kym­me­nen vuot­ta puo­let vuo­des­ta Es­pan­jas­ta omis­ta­mas­saan asun­nos­sa ja puo­let vuo­des­ta Suo­mes­sa ke­sä­hu­vi­lal­laan. Lap­set per­hei­neen asu­vat Suo­mes­sa. Pank­ki­ti­le­jä on sekä Suo­mes­sa et­tä Es­pan­jas­sa. Mies sai­ras­tuu va­ka­vas­ti Es­pan­jas­sa ja kuo­lee myö­hem­min Suo­mes­sa. Mitä asi­oi­ta on hoi­det­ta­va? Mitä on huo­mi­oi­ta­va käy­tän­nön jär­jes­te­lyi­hin ja pe­rin­nön­ja­koon liit­ty­vis­sä asi­ois­sa?

VAS­TAUS| Jos puo­li­soil­la on hyvä va­kuu­tus, se on to­den­nä­köi­ses­ti mak­sa­nut po­ti­laan  sai­raus­kus­tan­nuk­set sekä va­kuu­tu­seh­dois­ta riip­pu­en myös kul­je­tus­kus­tan­nuk­set Suo­meen.Kum­pi val­tio on puo­li­soi­den ko­ti­paik­ka, Es­pan­ja vai Suo­mi? Kum­paan on lä­hei­sem­pi yh­teys? To­den­nä­köi­ses­ti täl­lä het­kel­lä Suo­meen, kos­ka siel­lä asuu per­he, mies kuo­li Suo­mes­sa ja siel­lä on puo­li­soi­den pi­tem­pi­ai­kai­nen ko­ti­paik­ka sekä ke­sä­mök­ki. Täl­löin pe­ri­myk­seen so­vel­le­taan Suo­men pe­rin­tö­la­kia.

Suo­mes­sa on pi­det­tä­vä pe­run­kir­joi­tus kol­men kuu­kau­den ku­lu­es­sa vai­na­jan kuo­le­mas­ta.

Suo­men pe­ru­kir­jaan tu­lee mer­ki­tä Es­pan­jas­sa si­jait­se­va omai­suus, asun­to ja pank­ki­ti­lit.

Es­pan­jan lain mu­kaan huo­neis­tot ovat kiin­te­ää omai­suut­ta, jo­hon so­vel­le­taan Es­pan­jan la­kia. Es­pan­jas­sa suo­si­tel­laan usein, et­tä siel­lä si­jait­se­vas­ta omai­suu­des­ta teh­dään oma tes­ta­ment­ti, joka tal­le­te­taan no­taa­ril­le. Jos täl­lai­nen on teh­ty, Es­pan­jan pe­rin­tö ja­e­taan tes­ta­men­tin mu­kai­ses­ti.

Es­pan­jas­sa on teh­tä­vä oma pe­run­kir­joi­tus siel­lä si­jait­se­vas­ta omai­suu­des­ta. Tätä var­ten on pal­kat­ta­va Es­pan­jas­ta oma la­ki­mies hoi­ta­maan pe­run­kir­joi­tus Es­pan­jas­sa.

Es­pan­jas­sa mää­rä­tään pe­rin­tö­ve­rot siel­lä si­jait­se­vas­ta omai­suu­des­ta Es­pan­jan la­kien mu­kai­ses­ti. Ai­neel­lis­ta pe­rin­tö­oi­keut­ta kos­ke­vat lait voi­vat ol­la eri­lai­set Suo­mes­sa ja Es­pan­jas­sa.

Jos la­ke­ja so­vel­le­taan eri lail­la Es­pan­jas­sa ja osi­tus tai pe­rin­nön­ja­ko siel­lä joh­taa eri­lai­seen lop­pu­tu­lok­seen, asia voi­daan huo­mi­oi­da osi­tuk­ses­sa tai pe­rin­nön­ja­os­sa Suo­mes­sa.

Suo­mes­sa mää­rä­tään pe­rin­tö­ve­ro Suo­men mää­räys­ten mu­kai­ses­ti myös Es­pan­jas­sa si­jait­se­vas­ta omai­suu­des­ta.

Suo­men pe­rin­tö­ve­ros­ta voi­daan vä­hen­tää Es­pan­jaan mak­set­tu pe­rin­tö­ve­ro ve­ron­hy­vi­tys­jär­jes­tel­män mu­kai­ses­ti.  Pe­rin­tö­ve­roa ei jou­du mak­sa­maan kak­si ker­taa.

Es­pan­jas­sa si­jait­se­van kiin­te­än omai­suu­den myy­mis­tä tai ja­ka­mis­ta var­ten asi­a­kir­jat tu­lee ol­la teh­ty Es­pan­jas­sa.

ESI­MERK­KI­TA­PAUS BO­mai­suus ha­lu­taan pi­tää lap­sil­la

KY­SY­MYS | Van­hem­mat ha­lu­a­vat lah­joit­taa lap­sil­leen omai­suut­ta. Yk­si lap­sis­ta, Kert­tu, on kih­lois­sa ul­ko­maa­lai­sen kans­sa. Van­hem­mat ja lap­set ha­lu­a­vat yh­des­sä var­mis­taa sen, et­tä van­hem­pien lah­joit­ta­ma omai­suus py­syy hei­dän omien las­ten­sa omis­tuk­ses­sa, ei­kä mene puo­li­soil­le mah­dol­li­ses­sa avi­oe­ros­sa tai pe­rin­nön­ja­os­sa. Mitä asi­oi­ta pi­tää ot­taa huo­mi­oon?

VAS­TAUS | Van­hem­mat voi­vat teh­dä lah­joi­tu­sa­si­a­kir­jaan il­moi­tuk­sen, et­tei lah­jan­saa­jien avi­o­puo­li­soil­la ole avi­ooi­keut­ta heil­tä saa­tuun omai­suu­teen.

Jos nuo­ri­pa­ri me­nee nai­mi­siin, he voi­vat li­säk­si teh­dä oman avi­oeh­to­so­pi­muk­sen, jol­la pois­te­taan puo­li­soi­den avi­ooi­keus toi­nen tois­ten­sa omai­suu­teen joko ko­ko­naan tai pel­käs­tään lah­joi­tet­tua tai pe­rit­tyä omai­suut­ta kos­kien. Tä­män li­säk­si he voi­vat teh­dä avi­oeh­to­so­pi­muk­seen la­ki­viit­tauk­sen, et­tä hei­dän avi­o­va­ral­li­suus­suh­tei­siin­sa so­vel­le­taan Suo­men la­kia.

Jos nuo­ri­pa­ri me­nee nai­mi­siin, Kert­tu voi teh­dä oman tes­ta­men­tin si­ten, et­tä mi­kä­li hän kuo­lee il­man rin­ta­pe­ril­li­siä, lah­jak­si saa­tu omai­suus me­nee esi­mer­kik­si Ker­tun si­sa­ruk­sil­le. Jos tes­ta­ment­tia ei ole ja Kert­tu kuo­lee il­man rin­ta­pe­ril­li­siä, puo­li­so pe­rii hä­nen omai­suu­ten­sa.

Jos nuo­ri­pa­ri muut­taa ul­ko­mail­le, hei­dän kan­nat­taa heti uu­des­sa ko­ti­maas­saan ot­taa yh­teyt­tä la­ki­mie­heen ja var­mis­taa, mi­ten asi­at me­ne­vät uu­den ko­ti­maan la­kien mu­kaan.

Suo­mes­sa pä­te­väs­ti teh­dyt asi­a­kir­jat ja la­ki­viit­tauk­set ei­vät vält­tä­mät­tä ole pä­te­viä ul­ko­mail­la. Tuol­loin täy­tyy teh­dä asi­a­kir­jat uu­des­taan ul­ko­mail­la si­ten, et­tä mah­dol­li­sim­man pit­käl­le pääs­tään sa­moi­hin ta­voit­tei­siin.

Pe­rin­tö­ve­ro­tus kan­sain­vä­li­sis­sä asi­ois­sa

1|Mil­loin Suo­mel­la on mah­dol­li­suus mää­rä­tä pe­rin­tö­ve­roa?

Jos vä­hin­tään toi­nen osa­puo­lis­ta, pe­rit­tä­vä tai pe­ril­li­nen, asuu Suo­mes­sa tai jos pe­rin­töön si­säl­tyy Suo­mes­sa si­jait­se­vaa kiin­te­ää tai sii­hen rin­nas­tet­ta­vaa omai­suut­ta. Joi­den­kin val­ti­oi­den kans­sa teh­ty­jen pe­rin­tö­so­pi­mus­ten mu­kaan Suo­mel­la ei vält­tä­mät­tä ole ve­ro­tu­soi­keut­ta, vaik­ka nämä edel­ly­tyk­set täyt­tyi­si­vät­kin.

2|Voi­ko pe­rin­töön koh­dis­tua kak­sin­ker­tai­nen pe­rin­tö­ve­ro­tus, Suo­mes­sa ja esi­mer­kik­si kiin­teis­tön si­jain­ti­maan val­ti­os­sa?

Pe­rin­töön voi koh­dis­tua kah­den val­ti­on pe­rin­tö­ve­ro­tus useim­mi­ten seu­raa­vis­sa ti­lan­teis­sa: jos Suo­mes­sa kuol­leen hen­ki­lön omai­suu­teen si­säl­tyi ul­ko­mail­la ole­vaa kiin­te­ää omai­suut­ta, tai jos pe­rin­nön­jät­tä­jä asui kuol­les­saan ul­ko­mail­la ja omai­suu­den saa­ja Suo­mes­sa.

3|Pois­te­taan­ko kak­sin­ker­tais­ta ve­ro­tus­ta?

Suo­mes­sa mää­rät­tä­väs­tä ve­ros­ta vä­hen­ne­tään ve­ron­hy­vi­tys hy­vi­tys­me­ne­tel­män mu­kai­ses­ti, jos omai­suu­den saa­ja asui Suo­mes­sa ve­ro­vel­vol­li­suu­den al­ka­es­sa ja sa­mas­ta saan­nos­ta on mak­set­tu ve­roa ul­ko­mail­le ja Suo­meen.

Useim­mi­ten tämä tu­lee esiin ta­pauk­sis­sa, jois­sa suo­ma­lai­sel­la pa­ris­kun­nal­la on asun­to Es­pan­jas­sa. Asun­to on kiin­te­ää omai­suut­ta, jos­ta on mak­set­ta­va pe­rin­tö­ve­ro Es­pan­jaan.

4|Mil­loin on teh­tä­vä il­moi­tus pe­rin­nös­tä Suo­mes­sa?

Pe­run­kir­joi­tus­vel­vol­li­suut­ta ei ole, el­lei pe­rin­nön­jät­tä­jäl­lä ol­lut ko­ti­paik­kaa Suo­mes­sa. Täl­löin Suo­mes­sa asu­van pe­ril­li­sen, tes­ta­men­tin­saa­jan tai pe­sän­hoi­ta­jan on teh­tä­vä ve­ro­hal­lin­nol­le pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus. Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on teh­tä­vä kol­men kuu­kau­den ku­lu­es­sa kuo­le­mas­ta tai sii­tä, kun Suo­mes­sa asu­va pe­ril­li­nen tai tes­ta­men­tin saa­ja sai tie­don hä­nel­le tu­le­vas­ta pe­rin­nös­tä tai tes­ta­men­tis­ta.

5|Mil­loin pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus­ta ei tar­vit­se teh­dä?

Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus­ta ei an­ne­ta, jos Suo­mel­la ei ole pe­rin­tö­ve­ro­tu­soi­keut­ta tai ve­ro­so­pi­mus­ten mu­kaan pe­rin­tö on ko­ko­nai­suu­des­saan va­pau­tet­tu pe­rin­tö­ve­ros­ta.

6|Mis­sä kan­sain­vä­lis­tä pe­rin­tö­ve­ro­tus­ta kos­ke­vat asi­at Suo­mes­sa hoi­de­taan?

Ne hoi­de­taan kes­ki­te­tys­ti pää­kau­pun­ki­seu­dun ve­ro­toi­mis­tos­sa.

7|Mis­tä saa li­sä­tie­toa kan­sain­vä­li­ses­tä pe­rin­tö­ja lah­ja­ve­ros­ta?

Ve­ro­hal­lin­to on teh­nyt kan­sain­vä­li­sis­tä pe­rin­tö- ja lah­ja­ve­ro­a­si­ois­ta sy­ven­tä­vät oh­jeet, jot­ka löy­ty­vät vero.fi si­vus­tol­ta Sy­ven­tä­vät vero-oh­jeet -osi­os­ta.

Jos lä­hei­nen kuo­lee ul­ko­mail­la

1|Mikä taho aut­taa, jos Suo­men kan­sa­lai­nen kuo­lee ul­ko­mail­la esi­mer­kik­si ol­les­saan yk­sin mat­kal­la?

Kun Suo­men edus­tus­to ul­ko­mail­la saa il­moi­tuk­sen suo­ma­lai­sen kuo­le­mas­ta vi­ra­no­mai­sel­ta tai muu­al­ta, esi­mer­kik­si mat­ka­op­paal­ta, se il­moit­taa sii­tä vä­lit­tö­mäs­ti ul­ko­a­si­ain­mi­nis­te­ri­öl­le tie­don vä­lit­tä­mi­sek­si lä­hi­o­mai­sel­le.

Edus­tus­to avus­taa tar­vit­ta­es­sa vai­na­jan hau­taa­mi­seen, tuh­kaa­mi­seen tai Suo­meen kul­jet­ta­mi­seen liit­ty­vis­sä toi­men­pi­teis­sä vai­na­jan lä­hi­o­mais­ten toi­vei­den mu­kai­ses­ti.

Kuo­le­man­ta­pauk­ses­sa suo­ma­lai­nen mat­kus­ta­ja­va­kuu­tus kat­taa yleen­sä joko ko­tiu­tus­ku­lut ul­ko­mail­ta vai­na­jan asuin­paik­ka­kun­nal­le Suo­meen tai pai­kal­li­set hau­taus­ku­lut. Mi­kä­li vai­na­jal­la ei ol­lut va­kuu­tus­ta, omai­set vas­taa­vat kai­kis­ta ku­luis­ta. On huo­mi­oi­ta­va, et­tä ko­tiu­tus­ku­lut Suo­meen voi­vat ol­la var­sin suu­ret.

2|Mi­ten suo­ma­lai­nen saa tie­don, jos on pe­ri­mäs­sä omai­suut­ta ul­ko­mail­ta?

Edus­tus­to il­moit­taa ul­ko­mi­nis­te­ri­öl­le sel­lai­ses­ta tie­toon­sa tul­lees­ta pe­rin­tö­a­si­as­ta, jos­sa pe­ril­li­siä ole­tet­ta­vas­ti asuu Suo­mes­sa.

Ul­ko­mi­nis­te­riö vä­lit­tää tie­don asi­as­ta ky­sei­sil­le pe­ril­li­sil­le tai muul­le asi­a­no­sai­sel­le, joi­den hen­ki­löl­li­syys ja olin­paik­ka ovat koh­tuu­del­la sel­vi­tet­tä­vis­sä. Tä­män jäl­keen pe­ril­li­sen tu­lee it­se ol­la ak­tii­vi­nen asi­as­sa.

3|Kuka aut­taa, jos tie­tää ole­van­sa pe­ril­li­nen ul­ko­mail­la, mut­ta ei tie­dä, mi­hin ot­taa yh­teyt­tä?

Ul­ko­mi­nis­te­riö voi pyyn­nös­tä edus­tus­ton vä­li­tyk­sel­lä sel­vit­tää, ke­nen hoi­dos­sa jää­mis­tö on. Ul­ko­mi­nis­te­riö avus­taa pe­ril­li­siä myös pe­sän­hoi­ta­jan saa­mi­ses­sa. Pe­ril­li­set voi­vat hoi­taa jää­mis­tö­a­si­an myös it­se ole­mal­la suo­raan yh­tey­des­sä pe­sän­hoi­ta­jaan ja toi­mit­ta­mal­la täl­le tar­vit­ta­vat pe­rin­tö­oi­keu­den osoit­ta­vat asi­a­kir­jat kään­nök­sin.

4|Min­kä­lais­ta la­ki­a­pua tar­vi­taan kan­sain­vä­li­sis­sä pe­rin­tö­a­si­ois­sa, jois­sa pe­rin­tö ja­e­taan toi­ses­sa maas­sa kuin mis­sä osa omai­suu­des­ta si­jait­see?

Pe­rin­tö­a­sia tai muu omai­suut­ta kos­ke­va asia, jos­sa on kan­sain­vä­li­siä yh­teyk­siä, vaa­tii la­ki­a­pua useis­ta eri val­ti­ois­ta. Siel­tä, mis­sä pe­rin­tö ja­e­taan ja siel­tä, mis­sä pe­rin­töä si­jait­see. Suo­ma­lai­nen la­ki­mies ei voi toi­mia vaa­dit­ta­val­la ta­val­la ul­ko­mai­sis­sa vi­ra­no­mai­sis­sa ei­kä tie­tää uu­sin­ta tie­toa toi­sen val­ti­on kan­sal­li­sis­ta sää­dök­sis­tä.

5|Mikä on pe­rin­tö­so­pi­mus ja on­ko sel­lai­nen Suo­mes­sa pä­te­vä?

Pe­rin­tö­so­pi­mus on si­to­va etu­kä­teen teh­ty so­pi­mus pe­rin­nön ja­ka­mi­ses­ta. Suo­mes­sa so­pi­mus ei ole pä­te­vä. So­pi­muk­set ovat sal­lit­tu­ja Sak­sas­sa, Tans­kas­sa, Nor­jas­sa ja Eng­lan­nis­sa.

Esi­merk­ke­jä eri val­ti­oi­den la­kien erois­ta

◗ Jos suo­ma­lai­nen pa­ris­kun­ta asuu Ruot­sis­sa ja toi­nen puo­li­sois­ta kuo­lee siel­lä, so­vel­le­taan pää­sään­töi­ses­ti Ruot­sin la­kia. Ruot­sin pe­rin­tö­kaa­ren mu­kaan les­ki saa koko omai­suu­den pe­rin­tö­nä en­nen yh­tei­siä rin­ta­pe­ril­li­siä. Pe­rin­nös­tä ei mak­se­ta pe­rin­tö­ve­roa Ruot­siin ei­kä Suo­meen. Jos Suo­mes­sa asu­vat rin­ta­pe­ril­li­set vaa­ti­vat mää­rä­a­jas­sa, et­tä pe­ri­myk­seen so­vel­le­taan Suo­men pe­rin­tö­kaar­ta, pe­rin­tö me­nee Suo­men pe­rin­tö­kaa­ren mu­kaan rin­ta­pe­ril­li­sil­le. Täl­löin Suo­mes­sa­o­le­vat lap­set mak­sa­vat pe­rin­tö­ve­roa koko pe­rin­nös­tä.

◗ Eng­lan­nis­sa ai­em­min teh­ty tes­ta­ment­ti ku­mou­tuu, jos tes­ta­men­tin te­ki­jä me­nee tes­ta­men­tin te­ke­mi­sen jäl­keen nai­mi­siin ei­kä ole huo­mi­oi­nut tes­ta­men­tis­sa uut­ta puo­li­so­aan.

◗ Sak­sas­sa, Tans­kas­sa, Nor­jas­sa ja Eng­lan­nis­sa sal­li­taan pe­rin­tö­so­pi­muk­set, jot­ka ovat si­to­via so­pi­muk­sia pe­rin­nön ja­ka­mi­ses­ta.

◗ Suo­ma­lai­sen pe­ril­li­sen ei tar­vit­se mak­saa pe­rin­tö­ve­roa Sveit­sis­tä saa­dus­ta pe­rin­nös­tä. Poik­keuk­se­na on Suo­mes­sa si­jait­se­va kiin­teä tai sii­hen rin­nas­tet­ta­va ve­ros­pi­muk­ses­sa mää­ri­tel­ty omai­suus.

◗ Olen­nai­sia ero­a­vai­suuk­sia eri mai­den vä­lil­lä voi ol­la elä­ke­oi­keuk­sis­sa ja nii­den ja­kau­tu­mi­ses­sa, ela­tu­sa­vus­sa avi­oe­ron jäl­keen, les­ken ase­mas­sa osi­tuk­ses­sa ja pe­rin­nön­ja­os­sa.

Uu­si EU:n pe­rin­tö­a­se­tus yk­sin­ker­tais­taa ja yh­te­näis­tää

Eu­roo­pan Uni­o­nin pe­rin­tö­a­se­tus tu­lee voi­maan Eu­roo­pan Uni­o­nin alu­eel­la 17.8.2015. EU:n pe­rin­tö­a­se­tus­ta so­vel­le­taan pe­ri­myk­siin, jos pe­rit­tä­vä on kuol­lut 17.8.2015 tai sen jäl­keen. Suo­men ja Ruot­sin vä­lil­lä on Poh­jois­mai­nen so­pi­mus, jota so­vel­le­taan ase­tuk­sen voi­maan­tu­lon jäl­keen­kin. Osa val­ti­ois­ta, esi­mer­kik­si Tans­ka, Iso-Bri­tan­nia ja Ir­lan­ti, ei­vät so­vel­la ase­tus­ta.

Ase­tuk­sel­la py­ri­tään yk­sin­ker­tais­ta­maan pe­rin­tö­a­si­oi­den hoi­toa jä­sen­val­ti­ois­sa. Se kos­kee vi­ra­no­mais­ten toi­mi­val­taa, lain­va­lin­taa, pää­tös­ten tun­nus­ta­mis­ta ja täy­tän­töön­pa­noa. Ase­tuk­sel­la ei kui­ten­kaan puu­tu­ta pe­rin­nön ve­rot­ta­mi­seen. Myös kiin­teis­tö­jen omis­tus­suh­tei­siin so­vel­le­taan käy­tän­nös­sä ai­na kiin­teis­tön si­jain­ti­maan la­kia.

Va­lin­nan­va­paus su­pis­tuu

Suo­men pe­rin­tö­kaa­ren mu­kaan tes­ta­ment­ti­mää­räyk­sel­lä voi täl­lä het­kel­lä va­li­ta nou­da­tet­ta­vak­si pe­rin­tö­laik­si oman kan­sa­lai­suu­den mu­kaan mää­räy­ty­vän lain, ny­kyi­sen tai en­ti­sen ko­ti­paik­ka­val­ti­on­sa asuin­pai­kan mu­kaan mää­räy­ty­vän lain tai puo­li­soi­den va­ral­li­suus­suh­tei­siin so­vel­let­ta­van lain.

Uu­den pe­rin­tö­a­se­tuk­sen mu­kaan pe­rit­tä­vä voi mää­rä­tä pe­ri­myk­seen so­vel­let­ta­vak­si ai­no­as­taan sen val­ti­on lain, jon­ka kan­sa­lai­nen hän on mää­räyk­sen teh­des­sään tai kuol­les­saan. Va­lin­nan­va­paus su­pis­tuu olen­nai­ses­ti.

Jos la­ki­viit­taus­ta ei ole, pe­ri­myk­seen so­vel­le­taan uu­den pe­rin­tö­a­se­tuk­sen mu­kaan vii­mei­sen asuin­paik­ka­val­ti­on la­kia tai poik­keuk­sel­li­ses­ti lä­hei­sim­män liit­ty­män la­kia.

Uu­den pe­rin­tö­a­se­tuk­sen mu­kaan so­vel­let­ta­va laki muut­tuu heti, kun hen­ki­lön asuin­paik­ka vaih­tuu ei­kä ai­kai­sem­paa vii­den vuo­den siir­ty­mä­ai­kaa enää ole. Asuin­paik­ka ei kui­ten­kaan ai­na mää­räy­dy sen mu­kaan, mis­sä hen­ki­lö on kir­joil­la, vaan asuin­paik­ka­na voi­daan pi­tää myös sitä maa­ta, mis­sä kat­so­taan hen­ki­lön elä­män kes­ki­pis­teen si­jait­se­van.

Uu­si ase­tus voi tuo­da yl­lä­tyk­siä 17.8.2015 jäl­keen muun mu­as­sa suo­ma­lai­sel­le pa­ris­kun­nal­le, joka on ai­em­min asu­nut Suo­mes­sa, mut­ta vas­ti­kään muut­ta­nut va­ki­tui­ses­ti Es­pan­jaan. Jos toi­nen puo­li­sois­ta kuo­lee Es­pan­jas­sa 17.8.2015 jäl­keen, pe­ri­myk­seen saa­te­taan so­vel­taa il­man tes­ta­ment­ti­mää­räys­tä heti Es­pan­jan la­kia. Puo­li­soil­la ei vält­tä­mät­tä ole lain­kaan tie­dos­saan se, mi­ten pe­rin­tö Es­pan­jan la­kien mu­kaan ja­kau­tuu.

Pe­rin­tö­to­dis­tus käyt­töön

Ase­tus tuo myös uu­den asi­a­kir­jan, eu­roop­pa­lai­sen pe­rin­tö­to­dis­tuk­sen. Uu­den pe­rin­tö­to­dis­tuk­sen avul­la pe­ril­li­set ja muut tes­ta­men­tin­saa­jat sekä jää­mis­tön­hoi­ta­jat pys­ty­vät to­dis­ta­maan ase­man­sa toi­ses­sa jä­sen­val­ti­os­sa. Tämä tu­lee hel­pot­ta­maan olen­nai­ses­ti kan­sain­vä­lis­ten pe­rin­tö­a­si­oi­den hoi­toa.

 Mitä kan­nat­taa teh­dä?

En­nen 17.8.2015 teh­ty la­ki­viit­taus on pä­te­vä, jos se on te­ko­a­jan­koh­ta­na pä­te­vä pe­rit­tä­vän asuin­paik­ka- tai kan­sa­lai­suus­val­ti­os­sa tuol­loin voi­mas­sa ol­lei­den sään­nös­ten no­jal­la. Ase­tuk­sen voi­maan­tu­lon jäl­keen la­ki­viit­tauk­sen pä­te­vyys laa­je­nee kat­ta­maan kaik­ki jä­sen­val­ti­ot. Täl­lä het­kel­lä kaik­ki EU-val­ti­ot ei­vät hy­väk­sy Suo­mes­sa pä­te­väs­ti teh­tyä la­ki­viit­taus­ta.

Jos suo­ma­lai­set puo­li­sot asu­vat  ul­ko­mail­la, heil­lä on siel­lä omai­suut­ta ja he sil­ti ha­lu­a­vat, et­tä hei­dän pe­ri­myk­seen­sä so­vel­le­taan Suo­men la­kia, hei­dän on teh­tä­vä la­ki­viit­taus Suo­men la­kiin tes­ta­men­tin mää­rä­muo­dos­sa en­nen 17.8.2015.

ASI­AN­TUN­TI­JAM­ME OTK, VA­RA­TUO­MA­RI JA ASI­A­NA­JA­JA ILO­NA PII­RO­NEN ON ERI­KOIS­TU­NUT PER­HE- JA PE­RIN­TÖ­OI­KEU­TEEN.

Oma ai­ka 2/2014

Lue Myös