Artikkeli

Kai­sa Vir­ta­nen

PÄI­VI­TÄ TYÖ­TYY­LI

Näin satsaat fiksusti työvaatteisiin - vinkit toimivan työpuvuston kokoamiseen

Sijoita laatuvaatteisiin, sillä niistä on iloa pitkään. Klassikkovaatteita voit piristää muodikkailla asusteilla.

Ti­lan­ne­pu­keu­tu­mi­nen on ai­na muo­dis­sa

Työ­ai­ka­na edus­tam­me ai­na työ­nan­ta­jaa, toi­mi­a­laa ja eh­kä jopa Suo­mea. Omat pu­keu­tu­mis­miel­ty­myk­set so­vi­te­taan tä­hän. Har­val­la työ­pai­kal­la on enää yh­te­näis­tä työ­a­sua. Joil­la­kin yri­tyk­sil­lä on kui­ten­kin pu­keu­tu­mi­soh­jeet, joi­ta on syy­tä kun­ni­oit­taa.

Ei oli­si us­kot­ta­vaa, jos kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä esit­te­li­si sa­to­jen­tu­han­sien eu­ro­jen asun­toa muo­dik­kais­sa, re­vi­tyis­sä far­kuis­sa, ku­lah­ta­nees­sa t-pai­das­sa tai nyp­pyi­ses­sä neu­lees­sa. Myös ur­hei­lu­vaat­tei­den kans­sa tu­lee ol­la va­ro­vai­nen, sil­lä ne so­pi­vat hy­vin har­voil­le työ­pai­koil­le.

Ti­lan­ne­pu­keu­tu­mi­nen on koh­te­li­ai­suut­ta ja ai­na muo­dis­sa.

Tun­nis­ta laa­tu

Kun os­tat vaat­teen, tut­ki sitä myös nur­jal­ta puo­lel­ta. Tar­kis­ta, mi­ten hy­vin se on om­mel­tu, roik­kuu­ko lan­gan­pät­kiä, on­ko na­pit pää­tel­ty.

Vaik­ka pör­rö­pin­tai­set vaat­teet saat­ta­vat tun­tua hou­kut­te­le­vil­ta, ne ei­vät pysy pit­kään siis­ti­nä, jos ko­rut tai lau­kut han­kaa­vat pin­nan nyp­pyi­sek­si. Työ­käy­tös­sä si­le­ä­pin­tai­nen neu­le on yleen­sä siis­tim­pi vaih­to­eh­to.

Jos is­tut pal­jon, va­lit­se vaa­te, jos­sa on väl­jyyt­tä ja ry­pis­ty­mä­tön kan­gas. Voit ko­keil­la vaat­teen si­li­ä­vyyt­tä pu­ris­ta­mal­la kan­kaan nyrk­kiin. Si­li­ä­vä kan­gas oi­ke­nee puo­len mi­nuu­tin ru­tis­tuk­ses­ta it­ses­tään.

Rai­dal­li­sen tai ruu­dul­li­sen vaat­teen ku­vi­oi­den tu­li­si ol­la sym­met­ri­ses­ti koh­dis­te­tut esi­mer­kik­si pai­dan etu­lie­peis­sä ja nä­ky­vis­sä sau­ma­koh­dis­sa. Koh­dis­ta­mi­nen tuot­taa enem­män leik­kuu­jä­tet­tä ja työ­tä. Sen vuok­si tuot­teen hin­ta on kor­ke­am­pi, mut­ta lop­pu­tu­los on huo­li­tel­tu.

Blei­se­riä so­vit­ta­es­sa kat­so­taan, mi­ten hy­vin vaa­te is­tuu nis­kan koh­dal­ta. Kau­luk­sen pi­täi­si myö­täil­lä nis­kaa ja har­ti­oi­den aset­tua luon­te­vas­ti ja peh­me­äs­ti.

Mies, han­ki nämä 5

● Vä­ri­käs blei­se­ri tai yh­dis­te­tak­ki. Saat ai­van uu­den il­meen, kun puet pääl­le­si puo­lu­kan­pu­nai­sen yh­dis­te­ta­kin.

● Sa­met­ti- tai fla­nel­li­hou­sut. Kyl­me­ne­viin säi­hin so­pi­vat niin sa­met­ti- kuin fla­nel­li­hou­sut­kin.

● Ge­o­met­ri­sia ku­vi­oi­ta. Jos työ­hö­si so­pii, os­ta pai­ta, jon­ka kan­kaas­sa on graa­fi­sia ku­vi­oi­ta.

● Vä­rik­käät tai ku­vi­ol­li­set su­kat. Yk­si­toik­koi­suus kaik­ko­aa, kun yh­dis­tät mus­tiin tai har­mai­siin hou­sui­hin ku­vi­ol­li­set tai vä­rik­käät su­kat.

● Ruu­tu­ja. Ruu­dul­li­set hou­sut tai ruu­tu­kuo­si­nen tak­ki ovat klas­sik­ko­ja, mut­ta jäl­leen muo­tia.

Nai­nen, han­ki nämä 5

● Le­ve­ä­lah­kei­set hou­sut. Jos olet pit­kä ja so­pu­suh­tai­nen, voit käyt­tää myös va­jaa­mit­tai­sia, le­vei­tä hou­su­ja. Ly­hy­el­le par­haat ovat täys­pit­kät ja las­keu­tu­vas­ta kan­kaas­ta val­mis­te­tut. Mitä ly­hy­em­pi olet, sitä tär­ke­äm­pää on yh­dis­tää le­vei­siin hou­sui­hin sa­maa tum­muu­sas­tet­ta ole­va, ly­hy­eh­kö ylä­o­sa.

● Ku­vi­ol­li­nen vaa­te, tänä syk­sy­nä eläin­kuo­sia tai kuk­kia.

● Jo­tain pu­nais­ta. Pu­nai­set hou­sut, kar­pa­lon­vä­ri­nen hame tai vaik­ka pu­nai­set ken­gät, jos pu­nai­set vaat­teet ei­vät pu­hut­te­le.

● Rei­lun­ko­koi­nen neu­le. Isoon neu­le­tak­kiin on kiva kie­tou­tua. Se läm­mit­tää, jos toi­mis­ton il­mas­toin­ti pu­hal­taa työ­pis­tee­si lä­hel­lä.

● Vä­rik­käät ken­gät. Van­ha vaa­te­par­si­kin saa uu­den elä­män, kun sii­hen yh­dis­tää uu­det, vä­rik­käät ken­gät. Jär­ke­vät tolp­pa­ko­rot so­pi­vat työ­käyt­töön.

Tie­dus­te­lut An­di­a­ta 09 868 9200, Frenn 050 341 2887, Le­xing­ton 040 158 6905, Ma­ri­mek­ko ma­ri­mek­ko.com,
Odd Mol­ly / Tin­ta­rel­la 040 552 6580, Ril’s rils.com, Tom­my Hil­fi­ger 09 7745 0700.

Lue Myös