Artikkeli

Teks­ti Mat­ti Re­mes

Ku­vat Fo­to­lia

Oma ai­ka 11-12/2014

Näin säästät arjen euroista satasia vuodessa

Kodin päivittäisistä menoista voi pienellä vaivalla säästää etelänmatkaa vastaavan summan vuodessa. Etenkin ruoka-, energia- ja autokulut kannattaa syynätä tarkkaan.

Käyt­kö ruo­ka­kau­pas­sa töi­den jäl­keen il­man os­tos­lis­taa ja sor­rut näl­käi­se­nä he­rä­te­os­toi­hin? Paah­taa­ko kyl­py­huo­nee­si lat­ti­a­läm­mi­tys täy­sil­lä aa­mus­ta il­taan? En­tä on­ko per­heen­ne kak­ko­sau­to ihan oi­ke­as­ti vält­tä­mä­tön? Jos vas­ta­sit yh­teen­kin ky­sy­myk­sis­tä myön­tei­ses­ti, si­nul­la on hy­vät mah­dol­li­suu­det ni­pis­tää sie­voi­sia sum­mia ko­din päi­vit­täi­sis­tä me­nois­ta. ”Jo­kai­nen per­he on eri­lai­nen, mut­ta sääs­tö­koh­tei­ta löy­tyy

taa­tus­ti mo­nes­ta ko­dis­ta”, Mart­ta­lii­ton ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Tei­ja Jerk­ku kan­nus­taa. Jerk­ku neu­voo aloit­ta­maan sääs­tö­tal­koot ku­lu­e­ris­tä, joi­hin voi it­se vai­kut­taa. Mo­nes­sa per­hees­sä täl­lai­sia ovat ruo­ka­me­not. ”Ruo­ka­las­kun vä­hen­tä­mi­nen vaik­ka­pa vii­del­lä pro­sen­til­la ei vaa­di mah­dot­to­mia. Se tar­koit­taa kui­ten­kin vuo­des­sa 300 eu­ron sääs­töä, jos per­heen ruo­ka­me­not ovat kuu­kau­des­sa 500 eu­roa”, Jerk­ku ha­vain­nol­lis­taa.

Laa­di lis­to­ja ja kei­tä it­se

Oleel­li­sin­ta on Jer­kun mie­les­tä suun­ni­tel­mal­li­suus. Tu­le­vien päi­vien ruo­kien miet­ti­mi­nen etu­kä­teen ja os­tos­lis­tan laa­ti­mi­nen vä­hen­tä­vät he­rä­te­os­to­ja.

Ai­kaa­kin sääs­tyy, kun ruo­ka­kau­pas­sa ei tar­vit­se päh­käil­lä os­to­ja.

Myös ruo­ka­ko­rin si­säl­töön kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mi­o­ta. Val­mis­ruo­kien si­jaan Jerk­ku kan­nus­taa os­ta­maan raa­ka-ai­nei­ta ja val­mis­ta­maan ate­ri­at it­se.

”Ruo­ka­ku­luis­ta sääs­tä­mi­nen ei suin­kaan tar­koi­ta sitä, et­tä ko­to­na alet­tai­siin syö­dä ai­em­paa huo­nom­min. Päin­vas­toin, it­se val­mis­tet­tu ruo­ka voi ol­la en­tis­tä laa­duk­kaam­paa ja ter­veel­li­sem­pää”, Jerk­ku muis­tut­taa.

Luon­to-Lii­ton Ku­lu­tus.fi-si­vus­ton pää­toi­mit­ta­ja Nel­li Hei­ni­mo huo­maut­taa, et­tä kas­vis­ruo­at tu­le­vat li­ha­ruo­kia sel­ke­äs­ti edul­li­sim­mak­si – eten­kin jos käyt­tää se­son­gin mu­kai­sia tuot­tei­ta. Lop­pu­vuo­des­ta esi­mer­kik­si ko­ti­mai­set juu­rek­set ovat edul­li­sia ja ter­veel­li­siä.

”Kas­vis­ruo­ka­päi­vää voi ko­keil­la vaik­ka­pa ker­ran vii­kos­sa. Ate­ri­as­ta tu­lee ra­vit­se­va, kun mu­ka­na on pa­pu­ja, to­fua tai soi­ja­rou­het­ta”, Hei­ni­mo neu­voo.

Os­ta vä­hän mut­ta laa­tua

Nel­li Hei­ni­mo ke­hot­taa har­kin­taan muis­sa­kin kuin ruo­ka­os­tois­sa.

”Rik­ki men­neen ta­va­ran ti­lal­le ei tar­vit­se os­taa vält­tä­mät­tä uut­ta. Esi­mer­kik­si mo­nen vaa­te­kap­pa­leen voi kor­ja­ta it­se tai vie­dä om­pe­li­jal­le ja tu­kea näin myös yri­tys­toi­min­taa.” Hei­ni­mo neu­voo os­ta­maan ker­ral­la

laa­duk­kai­ta tuot­tei­ta, vaik­ka ne saat­ta­vat os­to­het­kel­lä kuk­ka­roa hie­man kir­pais­ta­kin.

”Pi­dem­män pääl­le ra­haa kui­ten­kin sääs­tyy, kun ta­va­ra ei mene niin hel­pos­ti rik­ki. Kal­liis­ta esi­neis­tä pi­tää myös pa­rem­paa huol­ta kuin hal­vois­ta”, Hei­ni­mo to­te­aa.

Vaa­te­han­kin­toi­hin voi upo­ta yl­lät­tä­vän­kin pal­jon ra­haa vuo­des­sa. Moni hak­sah­taa os­ta­maan hal­po­ja vaat­tei­ta, joi­ta kau­pat ovat ny­kyi­sin pul­lol­laan.

”Oman ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön kan­nal­ta oli­si kui­ten­kin pa­rem­pi, jos hank­kii vä­hem­män mut­ta it­sel­le pa­rem­min is­tu­via vaat­tei­ta. Pääl­le pan­ta­vaa­kin on sil­loin hel­pom­pi löy­tää vaa­te­kaa­pis­ta”, Hei­ni­mo sa­noo.

Käy­tä säh­kö­syöp­pö­jä har­ki­ten

Ko­din suu­ria me­no­e­riä on läm­mi­tyk­sen, va­lais­tuk­sen ja säh­kö­lait­tei­den tar­vit­se­ma ener­gia.

”Säh­kön ku­lu­tus­ta on help­po vä­hen­tää viih­tyi­syy­des­tä ja mu­ka­vuu­des­ta tin­ki­mät­tä”, Mo­ti­van asi­an­tun­ti­ja Päi­vi Suur- Us­ki va­kuut­taa.

Hän ker­too esi­mer­kin omas­ta ker­ros­ta­lo­a­sun­nos­taan. Edel­lis­ten asuk­kai­den mu­ka­vuus­syis­tä asen­ta­ma lat­ti­a­läm­mi­tys keit­ti­ös­sä ja kyl­py­huo­nees­sa on per­heen mie­les­tä tur­ha, jo­ten se ei ole kos­kaan käy­tös­sä.

”Jos lat­ti­a­läm­mi­tys oli­si pääl­lä, säh­kön­ku­lu­tuk­sem­me kak­sin­ker­tais­tui­si. Nyt sääs­töä syn­tyy yli sata eu­roa vuo­des­sa.” Kui­vaus­rum­pu, säh­kö­uu­ni ja säh­kö­kiu­as kuu­lu­vat ko­din säh­kö­syöp­pöi­hin, jo­ten nii­den hie­man suun­ni­tel­mal­li­sem­pi käyt­tö tuo Suur-Us­kin mu­kaan sel­vää sääs­töä.

Pyy­kit voi mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan kui­va­ta raik­kaas­sa ul­koil­mas­sa. Uu­nia läm­mit­tä­es­sä kan­nat­taa teh­dä ker­ral­la suu­rem­pi erä ruo­kaa ja lait­taa osa pak­ka­seen. Kiu­as taas syö vä­hem­män säh­köä, jos sau­nan läm­mit­tää sa­mal­la ker­taa koko per­heel­le ei­kä jo­kai­sel­le yk­si­tel­len.

Myös viih­de-elekt­ro­nii­kan säh­kön­ku­lu­tuk­seen kan­nat­taa Suur-Us­kin mie­les­tä kiin­nit­tää huo­mi­o­ta, vaik­ka yk­sit­täi­set lait­teet ei­vät ko­vin pal­jon ener­gi­aa vie­kään.

Pöy­tä­tie­to­ko­ne ja tau­lu­te­le­vi­sio vie­vät säh­köä myös val­mius­ti­las­sa, jo­ten ne on hyvä sam­mut­taa ko­ko­naan käy­tön jäl­keen.

”Ja jos tie­to­ko­neen mo­dee­min sul­kee yök­si, vuo­des­sa sääs­ty­väl­lä säh­kö­mää­räl­lä voi pyö­rit­tää pe­su­ko­net­ta 20 ker­taa”,

Suur-Us­ki huo­maut­taa. Lait­tei­den säh­kön ku­lu­tus­ta kan­nat­taa Suur-Us­kin mie­les­tä kat­soa jo nii­den han­kin­ta­vai­hees­sa. Kau­pas­sa esil­lä ole­vat ener­gi­a­mer­kin­nät tar­jo­a­vat ver­tai­lu­kel­pois­ta tie­toa lait­tei­den ener­gi­a­te­hok­kuu­des­ta.

Aloi­ta sääs­tä­mi­nen las­ke­mal­la tu­lot ja me­not

Seu­raa­vaa lo­ma­mat­kaa tai tu­le­vaa re­mont­tia var­ten sääs­tä­mis­tä hel­pot­taa, jos omis­ta tu­lois­ta ja me­nois­ta on hyvä ko­ko­nais­kä­si­tys.

”Sel­vi­tä aluk­si tu­lot, jot­ta näet, pal­jon­ko voit käyt­tää ra­haa vel­kaan­tu­mat­ta. Pidä sen jäl­keen kir­jaa me­nois­ta­si vaik­ka­pa ex­cel-tau­luk­koon tai ruu­tu­vih­koon”, Mart­ta­lii­ton ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Tei­ja Jerk­ku suo­sit­te­lee.

Oman ku­lu­tuk­sen sel­vit­tä­mi­nen voi tuot­taa Jer­kun mu­kaan yl­lä­tyk­siä. Esil­le saat­taa nous­ta me­no­ja, joi­ta ei ole tul­lut edes aja­tel­leek­si.

”Ra­han­käyt­töä kan­nat­taa kar­toit­taa eten­kin isois­sa elä­män­muu­tok­sis­sa. Tu­lo­ta­so voi pie­nen­tyä esi­mer­kik­si eläk­keel­le jää­mi­sen tai työt­tö­myy­den vuok­si. Sil­loin on hyvä kat­soa, mi­hin ra­hat riit­tä­vät”, Jerk­ku sa­noo.

Jer­kun mie­les­tä on tär­ke­ää, et­tä pit­kä­jän­tei­sen sääs­tä­mi­sen ohel­la per­hees­sä on va­rau­dut­tu myös odot­ta­mat­to­mien me­no­jen va­ral­ta.

”Pa­rin kuu­kau­den palk­ka­ti­liä vas­taa­va ra­ha­sum­ma on hyvä ol­la va­ral­la, jot­ta yl­lät­tä­vis­sä me­nois­sa ei jou­du tur­vau­tu­maan kal­lii­siin ku­lu­tus­luot­toi­hin. Pe­sä­mu­naa kan­nat­taa ker­ryt­tää hy­vän­kin päi­vän va­ral­le, jos ha­lu­aa teh­dä tai hank­kia jo­ta­kin ki­vaa.”

Tar­vit­set­ko kak­ko­sau­toa?

Mo­nes­sa per­hees­sä au­to on vält­tä­mät­tö­myys, mut­ta lii­ken­ne­me­nois­ta­kin voi ni­pis­tää iso­ja sum­mia. Kul­ku­pe­lin va­kuu­tus ja yl­lä­pi­to nie­le­vät vuo­des­sa tu­han­sia eu­ro­ja, jo­ten esi­mer­kik­si kak­ko­sau­tos­ta luo­pu­mis­ta kan­nat­taa Tei­ja Jer­kun mie­les­tä har­ki­ta.

”Ben­sa­ku­luis­sa­kin voi sääs­tää, jos hoi­taa mon­ta asi­aa sa­mal­la ker­ral­la tai suo­sii oman au­ton si­jaan kä­ve­lyä ja pyö­räi­lyä. Myös jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö on usein jär­ke­vä vaih­to­eh­to”, Jerk­ku lu­et­te­lee.

Kar­si tur­hat kort­ti- ja kän­nyk­kä­ku­lut

Ruo­ka-, ener­gia- ja au­to­ku­lu­jen ohel­la Jerk­ku kan­nus­taa kat­so­maan hie­man tar­kem­min myös ko­din pie­niä me­no­ja. Kuu­kau­sit­tain tu­lee mak­sa­neek­si pie­niä las­ku­ja asi­ois­ta, joi­ta ei eh­kä vält­tä­mät­tä tar­vit­se.

Lom­pak­koon on esi­mer­kik­si voi­nut ker­tyä nip­pu vuo­si­mak­sul­li­sia luot­to­kort­te­ja, kun pa­ril­la­kin mak­su­kor­til­la pär­jäi­si mai­ni­os­ti.

”Sääs­tö­jä voi löy­tyä myös kän­nyk­kä­ku­luis­ta. Tur­has­ta ei kan­na­ta mak­saa”, Jerk­ku ko­ros­taa.

Pu­he­lin­las­kus­ta on hyvä esi­mer­kik­si tar­kis­taa, et­tä pu­he­lu­jen, teks­ti­vies­tien ja siir­re­tyn da­tan mää­rä on lä­hel­lä liit­ty­mä­pa­ke­tin sal­li­mia ra­jo­ja.

Jos esi­mer­kik­si 400 mi­nuu­tin pa­ke­tis­sa pu­he­lut jää­vät sään­nöl­li­ses­ti 200 mi­nuut­tiin, kiin­ti­ö­tä kan­nat­taa pie­nen­tää ja lei­ka­ta näin kuu­kau­si­las­kua.

Vas­taa­vas­ti kiin­ti­ön suu­ren­ta­mi­nen on pai­kal­laan, jos pu­he­lu­jen ja teks­ti­vies­tien mää­rä ylit­tää jat­ku­vas­ti pa­ke­tin ra­jat. Ope­raat­to­ri las­kut­taa ni­mit­täin kai­kes­ta yli­me­ne­väs­tä pe­rus­hin­nas­ton­sa mu­kai­ses­ti.

Myös ope­raat­to­rin kil­pai­lut­ta­mi­nen voi vä­hen­tää pu­he­lin­ku­lu­ja. Las­kua voi pie­nen­tää myös vält­tä­mäl­lä pu­he­lu­ja mak­sul­li­siin yri­tys- ja pal­ve­lu­nu­me­roi­hin. Moni asia hoi­tuu soi­ton si­jaan säh­kö­pos­til­la­kin.

Näin ni­pis­tät ko­din ku­luis­ta

Ruo­ka­me­not

● Suun­nit­te­le ruo­ka­os­tot etu­kä­teen

ja tee os­tos­lis­ta.

● Mi­toi­ta os­tot niin, et­tei ruo­kaa

tar­vit­se heit­tää ros­kiin.

● Kok­kaa ja lei­vo it­se.

● Tee ruo­kaa enem­män ker­ral­la ja pa­kas­ta.

Muut os­tok­set

● Va­lit­se laa­duk­kai­ta ja kes­tä­viä tuot­tei­ta.

● Uu­den os­ta­mi­sen si­jaan kor­jaa van­haa.

● Ajoi­ta isom­mat han­kin­nat alen­nus­myyn­tei­hin ja se­son­gin ul­ko­puo­lel­le: tee suk­si­kau­pat ke­vääl­lä ja pyö­rä­kau­pat syk­syl­lä.

Ener­gia

● Yh­den as­teen huo­ne­läm­pö­ti­lan las­ku pie­nen­tää läm­pö­las­kua vii­si pro­sent­tia. Lo­man ajak­si asun­non läm­pö­ti­laa voi huo­let­ta las­kea 15–16 as­tee­seen.

● Tii­vis­tä ik­ku­nat ja ovet. Ve­toi­suus vä­he­nee ja läm­pö py­syy si­säl­lä.

● Kiin­ni­tä huo­mi­o­ta eten­kin pal­jon ener­gi­aa syö­vien lait­tei­den, ku­ten kui­vaus­rum­mun, säh­kö­uu­nin ja säh­kö­kiu­kaan, käyt­töön.

● Sam­mu­ta säh­kö­lait­teet ai­na kun et nii­tä tar­vit­se.

Lii­ken­ne

● Luo­vu omas­ta au­tos­ta, jos se on mah­dol­lis­ta.

● Vä­hen­nä au­ton käyt­töä suo­si­mal­la kä­ve­lyä, pyö­räi­lyä ja jouk­ko­lii­ken­net­tä.

● Sääs­tä ai­kaa ja ben­sa­ku­lu­ja hoi­ta­mal­la mon­ta asi­aa sa­mal­la ajol­la.

Muut me­not

● Kil­pai­lu­ta va­kuu­tuk­set, pank­ki­pal­ve­lut ja kän­nyk­kä­liit­ty­mä.

● Käy läpi vuo­des­sa mak­sa­ma­si las­kut. On­ko jou­kos­sa asi­oi­ta, joi­ta et vält­tä­mät­tä tar­vit­se?

Lue Myös