Artikkeli

Riit­ta Es­ko­la

SUH­TEET

Näin herättelet halusi – 12 vinkkiä ja lelua aikuiseen makuun

Jos pu­tii­kin­pi­tä­jä An­ne Ke­rä­nen nais­ten pe­rus­ta­mas­ta sek­si­vä­li­ne­kau­pas­ta Sin­ci­tys­tä sai­si päät­tää, hän joh­tai­si yh­teen yli viis­kymp­pi­set nai­set ja kol­mi­kymp­pi­set mie­het. Sil­loin mo­lem­mat sai­si­vat ero­tii­kas­ta eni­ten.

– Mies jak­saa, ja on jo vä­hän jy­väl­lä nai­ses­ta, ja nai­nen saa kes­tä­vän ra­kas­ta­jan, jon­ka puo­les­ta ei tar­vit­se jän­nit­tää.

Ke­rä­nen soi­si ikäi­sil­leen nai­sil­le myös va­pau­tu­mi­sen soo­lo­sek­siin. Hän ta­paa työs­sään pal­jon nai­sia, jot­ka ei­vät ole kos­kaan pa­ri­suh­tees­saan saa­neet or­gas­mia, kos­ka ovat jät­tä­neet sen mie­hen hoi­det­ta­vak­si.

– Pa­ril­la on vas­tuu yh­tei­ses­tä sek­sis­tä, mut­ta kum­mal­la­kin erik­seen omas­ta nau­tin­nos­taan.

Mies yleen­sä pi­tää pa­rem­min puo­len­sa, Ke­rä­nen sa­noo.

Me­no­paus­sin jäl­keen on nai­sen vuo­ro. It­sen­sä on lupa va­paut­taa van­hois­ta ta­vois­taan.

– Ei­hän me enää höl­kä­tä sa­maa lenk­ki­ä­kään kuin pa­ri­kymp­pi­se­nä.

Nai­nen saa asi­an­tun­te­vaa pal­ve­lua sek­si­kau­pas­sa

Iso kyn­nys on yli­tet­ty sil­loin, kun nai­nen läh­tee sek­si­kaup­paan. Asi­a­kas tu­lee Sin­ci­tyyn usein gy­ne­ko­lo­gin, uro­lo­gin tai fy­si­o­te­ra­peu­tin lä­het­tä­mä­nä.

– Ter­vey­den­huol­los­sa tie­de­tään, et­tä meil­tä saa asi­an­tun­te­vaa pal­ve­lua ja tis­kin ta­ka­na on ai­na ai­kui­nen nai­nen.

Ke­rä­nen iloit­see asi­ak­kais­taan, jot­ka jo vii­let­tä­vät pök­syt pyö­rien kau­pun­gil­la, mut­ta eri­tyi­sen hy­vil­lään hän on nai­sis­ta, jot­ka tu­le­vat en­si ker­taa tu­tus­tu­maan sek­si­vä­li­nei­siin. Sek­si­kaup­paan kan­nat­taa­kin men­nä ar­ki­ses­ti kuin me­ni­si kah­vi­laan ha­ke­maan nau­tin­toa.

Ta­val­li­sin on­gel­ma on li­ma­kal­vo­jen kui­vuus.

– Liu­ku­voi­tees­sa ei mis­sään ni­mes­sä saa ol­la si­li­ko­nia. Juok­se­va si­li­ko­ni on muo­via, jota jou­tuu pe­se­mään pois emät­ti­mes­tä pe­su­ai­neil­la. Sa­mal­la läh­te­vät nor­maa­lit bak­tee­rit ja tu­lee virt­sa­tie­tu­leh­duk­sia ja emä­tin kui­vuu en­ti­ses­tään, se­lit­tää Ke­rä­nen.

Ap­tee­kis­sa ei pi­täi­si Ke­rä­sen mie­les­tä edes myy­dä liu­ku­voi­tei­ta, jois­sa on muo­via. Hän odot­taa päi­vää, jol­loin juok­se­va si­li­ko­ni kiel­le­tään liu­ku­ai­neis­ta ko­ko­naan.

– Kiin­te­äs­sä muo­dos­saan si­li­ko­ni on hy­vin hy­gie­e­ni­nen ja tur­val­li­nen ma­te­ri­aa­li. Sek­si­vä­li­neis­sä se kes­tää hy­vin ku­lu­tus­ta, Ke­rä­nen sa­noo.

Vä­li­nei­tä val­mis­te­taan pal­jon niin sa­no­tus­ta jel­lys­tä, kumi-muo­vi­se­ok­ses­ta, jos­sa voi si­li­ko­nin li­säk­si ol­la mu­ka­na myös vaa­ral­li­sia muo­vin­peh­men­ni­nai­nei­ta, fta­laat­te­ja ja ties mitä mui­ta­kin ai­nei­ta.

Sek­si­vä­li­neet: Ve­ren­kier­toa vä­ri­näl­lä ja herk­kyyt­tä voi­teel­la

Ve­si­poh­jai­sen liu­ku­voi­teen ka­ve­rik­si Ke­rä­nen suo­sit­taa pien­tä ja te­ho­kas­ta kli­to­ris­kii­ho­tin­ta. Mal­le­ja on yh­tä mon­ta kuin nais­ta­kin, mut­ta Ke­rä­nen käyt­täi­si moot­to­roi­tu­ja vä­li­nei­tä sik­si, et­tä vä­ri­nä li­sää kli­to­ri­sa­lu­een ve­ren­kier­toa ja näin pa­ran­taa or­gas­mia. Uu­tuus on pai­ne­aal­to­vib­raat­to­ri. Se vä­ri­see, ei­kä sen lii­kut­ta­mi­seen tar­vit­se it­se kes­kit­tyä.

– Iän myö­tä tun­to­ais­ti heik­ke­nee sa­mal­la lail­la kuin muut­kin ais­tit, ja tar­vit­sem­me enem­män apu­ja or­gas­miin kuin nuo­rem­pa­na.

Kol­mas sek­sie­lä­män pa­ran­ta­ja on­kin L-ar­gi­nii­nia si­säl­tä­vä or­gas­mi­voi­de, jota lai­te­taan pi­sa­ra kli­to­rik­sen seu­dul­le. Nel­jäs ka­pis­tus ha­lun­ha­ku­set­tiin on emät­ti­men etu­sei­nä­mää sti­mu­loi­va hie­ro­ma­sau­ma, jota voi käyt­tää yh­des­sä kli­to­ris­kii­hot­ti­men ja or­gas­mi­voi­teen kans­sa.

– Var­si­nais­ta G-pis­tet­tä ei ole ole­mas­sa, mut­ta emät­ti­men koko etu­sei­nä­mä tun­tee, jos sii­hen osuu oi­keil­la vä­li­neil­lä. On tup­la­dil­do­ja, jot­ka kii­hot­ta­vat yh­tä ai­kaa kli­to­ris­ta ja etu­sei­nä­mää.

Ei sek­sin ha­lu­a­mi­sen tar­vit­se lop­pua

Ha­lut­to­muus on An­ne Ke­rä­sen mie­les­tä mah­dol­li­suus. Sek­su­aa­li­suus ei lak­kaa, vaik­ka ha­lut vä­lil­lä hii­pu­vat­kin.

– Tär­kein­tä on ha­lu­ta ha­lu­ta. Se on jo iso as­kel toi­min­taan. Jos vain hy­väk­syy ha­lut­to­muu­ten­sa, ei muu­tos­ta ta­pah­du.

Jos­kus ha­lut hii­pu­vat lääk­keis­tä, vai­vois­ta, ki­vus­ta, ko­lo­tuk­sis­ta. Ke­rä­nen kuu­lee usein myös sen, et­tei oma mies oi­kein jak­sa in­nos­taa. Sii­hen­kin voi vai­kut­taa it­se ja teh­dä uu­den­lai­sia aloit­tei­ta, vaik­ka sek­si­vä­li­neil­lä, asuil­la tai vi­de­oil­la.

– Jos ta­val­li­nen por­no ei kii­ho­ta, kan­nat­taa lu­kea eroot­tis­ta kir­jal­li­suut­ta tai et­siä pa­reil­le suun­nat­tu­ja eroot­ti­sia elo­ku­via.

Sin­ci­tyn se­ni­o­ri­a­si­ak­kaat ovat reip­paas­ti yli 80-vuo­ti­ai­ta. He ha­lu­a­vat sek­siä, mut­ta sek­sin to­teu­tus vaa­ti sai­rauk­sien vuok­si apu­vä­li­nei­tä.

– Jos vain ha­lu­aa ha­lu­ta, kons­tit on mo­net. Pu­tii­kin uu­sin asi­a­kas­ryh­mä on äi­dit tei­ni­tyt­tä­rien­sä kans­sa. He tu­le­vat jut­te­le­maan, ja kaik­ki op­pi­vat toi­sil­taan, An­ne Ke­rä­nen iloit­see.

Vii­si vink­kiä

* Suu­rin es­te sek­sil­le on ylä­pääs­sä. Ala­pää kyl­lä ha­lu­aa, mut­ta ylä­pää ei ai­na in­nos­tu.

* Jos ei kos­kaan ole ker­to­nut part­ne­ril­le, mitä ha­lu­aa tai mis­tä pi­tää, voi saa­da huo­noa sek­siä.

* Älä käy­tä liu­ku­voi­det­ta, jos­sa on si­li­ko­nia. Var­mis­ta, et­tä liu­ku­voi­de on ve­si­liu­koi­nen.

* El­vy­tä en­sin oma ha­lu­si ja nau­tin­to­si ja siir­ry vas­ta sit­ten kump­pa­nin ku­tit­te­luun.

* Yleen­sä mies ilah­tuu, kun saa to­teut­taa nai­sen toi­vei­ta sän­gys­sä.

Asi­an­tun­ti­jat

Auk­to­ri­soi­tu sek­su­aa­li­neu­vo­ja Sir­pa Mak­ko­nen, Hel­lä­kai­paus, Kuo­pio.

Pu­tii­kin­pi­tä­jä An­ne Ke­rä­nen, Sin­ci­ty, Hel­sin­ki.

Sek­si­le­lu­jen TOP 7

Mitä nai­set os­ta­vat sek­si­vä­li­ne­kau­pois­ta?

1. Sa­tis­fy­er Pro 2, ns. kli­to­ri­si­mu­ri eli pai­ne­aal­to­vib­raa­to­ri, uu­sia tun­te­muk­sia.

2. Lush Vi­o­let Pink, la­dat­ta­va vib­raat­to­ri, te­ho­kas kli­to­ris­s­ti­mu­laat­to­ri, n. 10 cm.

3. Part­ner vib­ra, tup­la­tun­ne, toi­nen osa emät­ti­meen ja toi­nen kli­to­rik­seen.

4. Ebo­ny Egg, kau­ko­sää­det­tä­vä kuu­la emät­ti­meen. Lei­kit­te­lyyn, jos an­taa sää­ti­men ka­ve­ril­le.

5. Anas­ta­sia, peh­meä, jous­ta­va hie­ro­ma­sau­va, jos­sa ir­ro­tet­ta­va kli­to­ris­kii­ho­tin.

Mie­hen mie­leen

6. Kli­to­ris­kii­ho­tin Del­fii­ni, pe­nis­ren­gas, jon­ka moot­to­ri osuu yh­dyn­näs­sä kli­to­rik­seen

7. Ro­meo-pe­nis­ren­gas, jos­sa kli­to­ris­kii­ho­tin.

Ins­pi­raa­ti­on läh­teek­si

Kris­ta Kas­vi ja Tomi Ros: Mies­seu­ra­lai­nen. Eroot­ti­sia ta­ri­noi­ta nai­sen ha­luis­ta ja mie­hen avuis­ta. Fit­ra 2018.

Mil­lais­ta muil­la on?

Nina Hon­ka­nen: On­nel­li­sek­si – sek­su­aa­li­suus läpi elä­män­kaa­ren, Sil­ta­la 2018

Lue Myös