Artikkeli

Näin hankit lakiapua

”Älköön kukaan olko tuomari omassa asiassaan”, kiteyttää vanha viisaus. Puolueeton juristi voi auttaa sopuun riita-asioissa. Sopu säästää aikaa ja rahaa ja vähentää tunnekuohuja, joita perheen lakiasioihin voi liittyä.

Oi­keu­den­käyn­nis­sä omaa asi­aan­sa hoi­ta­va maal­lik­ko onal­ta­vas­taa­ja­na, jos vas­ta­puol­ta edus­taa la­ki­mies. Ul­ko­puo­li­nen­kat­soo asi­aa eri lail­la kuin asi­a­no­sai­nen, jol­la on tun­teet mu­ka­na­kiis­tan hoi­ta­mi­ses­sa. Van­ha vii­saus ki­teyt­tää asi­an ly­hy­es­ti:”Äl­köön ku­kaan ol­ko tuo­ma­ri omas­sa asi­as­saan”. La­ki­mies­te­no­sal­lis­tu­mi­nen neu­vot­te­lui­hin saat­taa aut­taa so­vin­non löy­ty­mi­ses­sä,mikä on osa­puo­lil­le usein kaik­kein edul­li­sin rat­kai­su.

Asi­oi­den hoi­ta­mi­nen ker­ral­la oi­kein ja so­vin­nol­li­ses­ti sääs­tää­vai­vaa ja ra­haa. Asi­at rat­ke­a­vat rii­ta­ti­lan­tees­sa joka ta­pauk­ses­sa­lain sään­nös­ten mu­kaan, vaik­ka maal­li­koil­la ei oli­si ol­lut­lain sää­dök­sis­tä tie­toa esi­mer­kik­si asi­a­kir­jo­ja laa­ties­saan.Oi­keu­sa­vun käyt­tä­mi­seen vai­kut­taa pal­jon, mi­hin si­tä­tar­vit­see. Mo­nil­la saat­taa ol­la per­heen la­ki­mies tai muu luot­to­la­ki­mies,jon­ka puo­leen on tot­tu­nut kään­ty­mään on­gel­ma­ti­lan­teis­sa.Usein oi­kea ja luo­tet­ta­va la­ki­mies löy­tyy tut­tu­jen­suo­si­tus­ten kaut­ta.

Suo­mes­sa oi­keus­pal­ve­lu­ja tar­jo­a­vat asi­a­na­jo­toi­mis­tot, la­ki­a­si­ain­toi­mis­tot,jul­ki­set oi­keu­sa­pu­toi­mis­tot, pank­kien la­ki­a­si­ai­no­sas­tot,yh­dis­tys­ten ja edun­saa­ja­liit­to­jen oi­keu­del­li­se­to­sas­tot.

Mo­niin pie­nem­piin ky­sy­myk­siin saat­taa löy­tyä vas­taus myö­sin­ter­ne­tis­tä. Kan­nat­taa kui­ten­kin ol­la va­ro­vai­nen, sil­lä la­kiin­liit­ty­viin on­gel­miin saat­taa si­säl­tyä yk­si­tyis­koh­tia, jot­ka kään­tä­vät­ko­ko asi­an päin­vas­tai­sek­si pe­rus­ti­lan­tee­seen ver­rat­tu­na.Näi­hin ti­lan­tei­siin maal­li­kon on han­ka­la va­rau­tua.

VA­LIN­TA ON ASI­AK­KAAN VAS­TUUL­LA

Va­lit­se­mal­la asi­a­na­ja­jan voi var­mis­tua sii­tä, et­tä la­ki­mie­hel­lä­on tiet­ty ko­ke­mus, pä­te­vyys ja am­mat­ti­tai­to asi­an hoi­ta­mi­seen.Myös la­ki­a­si­ain­toi­mis­tois­sa toi­mii ko­ke­nei­ta la­ki­mie­hiä, mut­ta­hei­dän pä­te­vyyt­tään ja toi­mi­aan ei sa­mal­la lail­la val­vo­ta. Asi­a­mie­hen­va­lin­ta jää vii­me kä­des­sä asi­ak­kaan omal­le vas­tuul­le.

Jos asi­a­kas on tyy­ty­mä­tön asi­a­na­ja­jan las­kuun, hän voi vie­dä­a­si­an mak­sut­to­maan Asi­a­na­ja­ja­lii­ton palk­ki­o­rii­ta­lau­ta­kun­taan.Lau­ta­kun­ta ot­taa kan­taa las­kun koh­tuul­li­suu­teen ja an­taa­tar­vit­ta­es­sa suo­si­tuk­sen las­kun kor­jaa­mi­ses­ta. La­ki­a­si­a­na­jo­toi­mis­ton­las­kuun tyy­ty­mä­tön asi­a­kas voi vie­dä asi­an rii­ta-asi­a­na­tuo­mi­ois­tui­meen.

Asi­a­na­ja­jan työs­tä voi myös teh­dä kan­te­lun Asi­a­na­ja­ja­lii­ton­val­von­ta­lau­ta­kun­taan, mis­sä asi­an kä­sit­te­ly on asi­ak­kaal­le­mak­su­ton­ta.

Asi­a­na­ja­jia vel­voit­ta­vat asi­a­na­ja­jia kos­ke­va laki sekä Suo­me­nA­si­a­na­ja­ja­lii­ton sään­nöt hy­väs­tä asi­a­na­ja­ja­ta­vas­ta, jois­sa­kä­si­tel­lään mo­nia toi­mek­si­an­toon liit­ty­viä asi­ak­kaal­le tär­kei­tä­a­si­oi­ta, ku­ten es­teel­li­syyt­tä ja asi­ak­kaan asi­an mah­dol­li­sim­man­hy­vää hoi­ta­mis­ta. Ky­sei­set sään­nöt ei­vät vel­voi­ta sa­man­lai­si­na asi­a­na­ja­ja­liit­toon kuu­lu­mat­to­mia toi­mis­to­ja.

KUKA SAA YLEIS­TÄ OI­KEU­SA­PUA?

Jos ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne ei sal­li mak­saa oi­keu­del­lis­ta apua it­se, voi saa­da ko­ko­naan tai osit­tain la­ki­mie­sa­vus­ta­jan val­ti­on kus­tan­nuk­sel­la. Tätä kut­su­taan ylei­sek­si oi­keu­sa­vuk­si. Läh­tö­koh­ta­na kui­ten­kin on, et­tä jo­kai­nen mak­saa it­se tar­vit­se­man­sa oi­keu­del­li­sen avun.Oi­keu­sa­pu kat­taa kaik­ki oi­keu­del­li­set asi­at. Sitä ei kui­ten­kaan yleen­sä myön­ne­tä, jos ha­ki­jal­la on oi­keus­tur­va­va­kuu­tus, jos­ta asi­a­no­sai­sen ku­lut voi­daan kor­va­ta.Oi­keu­sa­pua tar­jo­a­vat oi­keu­den­käyn­ti­a­si­ois­sa jul­ki­set oi­keu­sa­vus­ta­jat, asi­a­na­ja­jat ja muut la­ki­mie­het ja muis­sa asi­ois­sa jul­ki­set oi­keu­sa­vus­ta­jat. Jul­ki­set oi­keu­sa­vus­ta­jat työs­ken­te­le­vät val­ti­on oi­keu­sa­pu­toi­mis­tois­sa.

Oi­keu­sa­pua an­ne­taan yk­si­tyi­sil­le hen­ki­löil­le, ei yh­ti­öil­le ei­kä yh­tei­söil­le. Elin­kei­non­har­joit­ta­ja voi saa­da oi­keu­sa­pua, jos hä­nen elin­kei­no­toi­min­taan­sa kos­ke­vaa asi­aa kä­si­tel­lään tuo­mi­ois­tui­mes­sa. Mui­hin elin­kei­no­toi­min­taan liit­ty­viin asi­oi­hin oi­keu­sa­pua voi saa­da vain eri­tyi­ses­tä syys­tä.

Oi­keu­sa­pua ei myön­ne­tä, jos asi­al­la on ha­ki­jal­le vä­häi­nen mer­ki­tys tai jos oi­keu­sa­vun myön­tä­mi­nen oli­si sel­väs­ti tar­koi­tuk­se­ton­ta tai asi­an aja­mi­nen oli­si oi­keu­den vää­rin­käyt­tä­mis­tä. Täl­lai­nen ta­paus oli­si esi­mer­kik­si sel­lai­nen, et­tä lain mu­kaan vaa­ti­muk­sel­la ei oli­si mah­dol­li­suuk­sia me­nes­tyä.

Oi­keu­sa­pu myön­ne­tään ha­ki­jan kuu­kau­sit­tais­ten käyt­tö­va­ro­jen pe­rus­teel­la. Käyt­tö­va­roi­hin vai­kut­ta­vat hen­ki­lön tu­lot, me­not ja ela­tus­vel­vol­li­suus. Käyt­tö­va­ro­jen pe­rus­teel­la mää­räy­tyy, on­ko hen­ki­löl­lä oi­keus saa­da oi­keu­sa­pua ol­len­kaan, saa­ko hän avun il­mai­sek­si vai jou­tuu­ko hän mak­sa­maan osan it­se.

Esi­mer­kik­si, jos yk­sin asu­van hen­ki­lön kuu­kau­sit­tai­set käyt­tö­va­rat ovat enin­tään 600 eu­roa, oma­vas­tuu on 0 % eli oi­keu­sa­pu mak­se­taan ko­ko­naan val­ti­on va­rois­ta. Jos käyt­tö­va­rat ovat yli 1 300 eu­roa kuu­kau­des­sa, oi­keu­sa­pua ei myön­ne­tä.

Oi­keu­sa­vus­ta mak­set­ta­vaan palk­ki­oon vai­kut­taa myös ha­ki­jan li­sä­o­ma­vas­tuu­o­suus, joka mää­räy­tyy muun va­ral­li­suu­den mu­kaan.

Vaik­ka oi­keu­sa­vus­ta jou­tui­si mak­sa­maan osan it­se, etua on kui­ten­kin sii­nä, et­tä avus­ta­jan palk­kio oi­keu­sa­vus­sa on 124 eu­roa tun­nil­ta. Se on olen­nai­ses­ti edul­li­sem­pi kuin yk­si­tyis­ten asi­a­na­ja­jien ja la­ki­mies­ten nor­maa­li tun­ti­ve­loi­tus.

VOIT PYY­TÄÄ ASI­A­NA­JA­JAL­TA HIN­TA-AR­VI­ON

Suo­mes­sa ei ole yleis­tä hin­nas­toa sii­tä, mitä esi­mer­kik­si haas­te­ha­ke­muk­sen laa­ti­mi­nen tai pe­run­kir­joi­tus mak­saa. Ku­kin toi­mi­ja mää­rit­te­lee tun­ti­ve­loi­tuk­sen­sa ja hin­nas­ton­sa.Asi­a­na­ja­ja­lii­ton oh­jei­den mu­kaan asi­a­na­ja­jan palk­ki­on on ol­ta­va oi­ke­as­sa suh­tees­sa teh­tä­vän laa­tuun ja sen vaa­ti­maan työn mää­rään sekä muu­toin­kin koh­tuul­li­nen.

Asi­a­na­ja­jat ja la­ki­mie­het ve­loit­ta­vat työs­tään enim­mäk­seen tun­ti­hin­noit­te­lun pe­rus­teel­la. Hin­noit­te­lua voi ky­syä etu­kä­teen. Sel­ke­ä­ra­jai­ses­sa toi­mek­si­an­nos­sa asi­a­na­jan palk­ki­os­ta voi so­pia etu­kä­teen. Palk­ki­os­ta voi pyy­tää myös hin­ta-ar­vi­on.

Hin­ta-ar­vi­on an­ta­mis­ta han­ka­loit­taa, et­tä asi­ak­kaan mie­les­tä yk­sin­ker­tai­nen asia ei ju­ri­di­ses­ti vält­tä­mät­tä ole niin yk­sin­ker­tai­nen. Asi­an rii­tau­tu­mi­nen li­sää työ­mää­rää ja ku­lu­ja olen­nai­ses­ti. Täs­tä joh­tu­en kus­tan­nu­sar­vi­on an­ta­mi­nen esi­mer­kik­si pu­he­li­mit­se toi­mek­si­an­nos­ta ky­syt­tä­es­sä on mah­do­ton­ta, ei­kä sitä yleen­sä voi­da an­taa.

Asi­a­na­ja­jien ja la­ki­mies­ten ve­loit­ta­mat tun­ti­hin­nat vaih­te­le­vat hy­vin pal­jon.Pie­nis­sä, yk­si­tyis­ten hen­ki­löi­den asi­oi­hin eri­kois­tu­neis­sa asi­a­na­jo- ja la­ki­a­si­ain­toi­mis­tois­sa tun­ti­hin­nat lie­ne­vät edul­li­sim­mat, läh­tien noin 180 eu­ros­ta tun­nil­ta li­sät­ty­nä ar­von­li­sä­ve­rol­la (24 %) eli yh­teen­sä 223,20 eu­roa/tun­ti. Isom­mis­sa, eri­tyi­ses­ti yri­tys­ten asi­oi­hin eri­kois­tu­neis­sa toi­mis­tos­sa tun­ti­hin­nat voi­vat ol­la huo­mat­ta­vas­ti kor­ke­am­mat.

Tä­män li­säk­si las­ku­te­taan erik­seen suo­ra­nai­sis­ta ku­luis­ta ja vi­ra­no­mais­mak­suis­ta.Jos on eri­tyis­tä ai­het­ta, asi­a­na­ja­ja ja asi­a­kas voi­vat kir­jal­li­ses­ti etu­kä­teen so­pia, et­tä asi­a­na­ja­jan palk­kio on mää­rä­o­sa sii­tä, mitä teh­tä­väl­lä asi­ak­kaal­le saa­vu­te­taan. Erik­seen voi­daan so­pia myös sii­tä, et­tä asi­a­kas suo­rit­taa asi­a­na­ja­jal­le eri­tyi­sen hy­vi­tyk­sen, jos tar­koi­tus saa­vu­te­taan. Nämä ti­lan­teet ovat har­vi­nai­sia.

OI­KEUS­TUR­VA­VA­KUU­TUK­SEN EH­DOT VAIH­TE­LE­VAT

Oi­keus­tur­va­va­kuu­tus kor­vaa rii­ta­ti­lan­teis­sa va­kuu­te­tun omat asi­a­na­jo- ja oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut. Va­kuu­tus kat­taa mo­nes­ti asi­a­na­jo­ku­lut myös sii­nä ta­pauk­ses­sa, et­tä asi­as­sa saa­vu­te­taan so­vin­to il­man oi­keu­den­käyn­tiä.

Oi­keus­tur­va­va­kuu­tus si­säl­tyy useim­mi­ten yk­si­tyis­hen­ki­löil­lä esi­mer­kik­si ko­ti­va­kuu­tuk­seen ja yri­tyk­sil­lä yri­tys­va­kuu­tus­pa­ket­tiin. Ver­rat­tu­na val­ti­on kus­tan­ta­maan oi­keu­sa­puun oi­keus­tur­va­va­kuu­tus on en­si­si­jai­nen.

Va­kuu­tuk­sen eh­dot vaih­te­le­vat eri va­kuu­tu­syh­ti­öis­sä. Li­säk­si yk­si­tyis­hen­ki­löi­den, yrit­tä­jien ja yri­tys­ten va­kuu­tuk­set poik­ke­a­vat toi­sis­taan.

Va­kuu­tus ei kor­vaa kaik­kien la­ki­a­si­oi­den hoi­ta­mis­ta. Va­kuu­tus­ta otet­ta­es­sa kan­nat­taa tar­kis­taa, kuin­ka laa­ja oi­keus­tur­va­e­tu to­si­a­si­as­sa on. Va­kuu­tuk­sen eh­to­ja on syy­tä tie­dus­tel­la va­kuu­tu­syh­ti­ös­tä heti, kun tu­lee tar­ve edun käyt­tä­mi­seen.

Jos va­kuu­tuk­seen si­säl­ty­vä oi­keus­tur­va­e­tu myön­ne­tään, va­kuu­tet­tu voi ta­val­li­ses­ti it­se va­li­ta la­ki­mie­hen hoi­ta­maan asi­aan­sa.

La­ki­mies lä­het­tää täl­löin las­kun en­sin va­kuu­tu­syh­ti­öön ja tä­män jäl­keen oma­vas­tuu­las­kun asi­ak­kaal­le. Mo­nis­sa va­kuu­tuk­sis­sa oma­vas­tuu­o­suus on vä­hin­tään 15 % las­kun lop­pu­sum­mas­ta ja ai­na­kin 150 eu­roa. Mo­niin va­kuu­tuk­siin si­säl­tyy li­säk­si tiet­ty enim­mäis­mää­rä, esi­mer­kik­si 8 500 eu­roa.   Oi­keus­tur­va­va­kuu­tus ei enää ny­kyi­sin kata ju­tun vas­ta­puo­len oi­keu­den­käyn­ti­kus­tan­nuk­sia, jot­ka tuo­mi­taan hä­vin­neen osa­puo­len mak­set­ta­vak­si.

Lu­pa­la­ki­mies

◗ Vuo­den 2013 alus­ta voi­maan tul­leen lain myö­tä asi­a­mie­he­nä oi­keu­den­käyn­nis­sä saa toi­mia vain asi­a­na­ja­ja, jul­ki­nen oi­keu­sa­vus­ta­ja tai lu­van saa­nut oi­keu­den­käyn­ti­a­vus­ta­ja. Tämä täy­tyy ot­taa huo­mi­oon asi­a­mie­hen va­lin­nas­sa, jos asia kos­kee oi­keu­den­käyn­nis­sä hoi­det­ta­vaa asi­aa.◗ Lain voi­maan­tu­lon jäl­keen su­ku­lai­set ei­vät enää voi hoi­taa lä­heis­ten­sä asi­oi­ta oi­keu­den­käyn­nis­sä, ku­ten ai­em­min oli mah­dol­lis­ta.◗ Poik­keuk­se­na tä­hän on kui­ten­kin se, et­tä esi­mer­kik­si yri­tyk­sen la­ki­mies saa ajaa työ­nan­ta­jan­sa jut­tu­ja ja li­säk­si työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen la­ki­mie­het saa­vat toi­mia oi­keu­den­käyn­ti­a­si­a­mie­hi­nä työ­hön­sä liit­ty­vis­sä asi­ois­sa.◗ Rii­dat­to­mia vel­ka- ja ha­ke­mu­sa­si­oi­ta voi­vat edel­leen hoi­taa myös muut kuin la­ki­mie­het.◗ Siir­ty­mä­sään­nök­sen joh­dos­ta en­nen vuot­ta 2013 val­mis­tu­neet säi­lyt­tä­vät oi­keu­den toi­mia oi­keu­den­käyn­ti­a­si­a­mie­he­nä il­man lu­paa vuo­den 2013 lop­puun as­ti. Myös vi­reil­lä ole­vat asi­at voi­daan hoi­taa lop­puun saak­ka, vaik­ka asi­a­mie­hel­lä ei oli­si­kaan lu­pa­la­ki­mie­hen lu­paa.◗ Lu­van saa­neet oi­keu­den­käyn­ti­a­si­a­mie­het ovat toi­min­nas­saan vel­vol­li­sia nou­dat­ta­maan sa­man­kal­tai­sia sään­tö­jä kuin asi­a­na­ja­jat. Lu­van saa­nei­ta la­ki­mie­hiä val­vo­vat sekä oi­keu­den­käyn­ti­a­vus­ta­ja­lau­ta­kun­ta et­tä val­von­ta­lau­ta­kun­ta.

Tie­sit­kö tä­män ni­mik­keis­tä

Suo­mes­sa oi­keus­tie­teen mais­te­rik­si voi val­mis­tua vain yli­o­pis­tos­ta.

◗ Vuo­teen 2005 as­ti ylem­män tut­kin­non ni­mi­ke oli oi­keus­tie­teen kan­di­daat­ti (OTK). Ai­em­min alem­pi oi­keus­tie­teen tut­kin­to oli va­ra­no­taa­ri (VN).

◗ Ny­ky­ään val­mis­tu­taan en­sin oi­keus­no­taa­rik­si (ON) ja tä­män jäl­keen oi­keus­tie­teen mais­te­rik­si (OTM).

◗ Va­ra­tuo­ma­ri tar­koit­taa sitä, et­tä oi­keus­tie­teen mais­te­ri tai oi­keus­tie­teen kan­di­daat­ti suo­rit­taa kä­rä­jä­oi­keu­des­sa vuo­den mit­tai­sen har­joit­te­lun, aus­kul­toin­nin, jon­ka on­nis­tu­neen suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen voi saa­da ho­vi­oi­keu­den pää­tök­sel­lä va­ra­tuo­ma­rin ar­vo­ni­men. Aus­kul­toin­nin ai­ka­na aus­kul­tan­tit toi­mi­vat tuo­mi­ois­tui­mes­sa kä­rä­jä­no­taa­rin vir­ka­ni­mik­keel­lä.

◗ Asi­a­na­ja­ja on Suo­men asi­a­na­ja­ja­liit­toon kuu­lu­va la­ki­mies, jon­ka am­mat­ti­na on tois­ten asi­oi­den hoi­ta­mi­nen tuo­mi­ois­tui­mes­sa, vi­ra­no­mai­sis­sa ja muis­sa tar­vit­ta­vis­sa ti­lan­teis­sa.

◗ Ju­ris­ti tai la­ki­mies on ylem­män kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­nut hen­ki­lö.

◗ Jul­ki­nen oi­keu­sa­vus­ta­ja on val­ti­on oi­keu­sa­pu­toi­mis­tos­sa työs­ken­te­le­vä la­ki­mies.

Laki muut­tui vuo­den 2013 alus­sa niin, et­tä su­ku­lai­set ei­vät enää voi hoi­taa lä­heis­ten­sä asi­oi­ta oi­keu­den­käyn­nis­sä.

LI­SÄ­TIE­TOA: ASI­A­NA­JA­JA­LIIT­TO.FI­TIE­TOA OI­KEU­SA­VUS­TA­OI­KEUS.FI/4313.HTM

Myös nämä aut­ta­vat

Pan­kit

PANK­KIEN OI­KEU­DEL­LI­SET OSAS­TO­Ta­si­ak­kail­leen apua esi­mer­kik­si kaup­pa­kir­jo­jen, pe­ru­kir­jo­jen, pe­rin­nön­ja­ko­so­pi­mus­ten ja lain­huu­to­jen ha­ke­mi­ses­sa. Pal­ve­lu ja hin­nat vaih­te­le­vat pank­ki­koh­tai­ses­ti.Pan­kit voi­vat toi­mia ti­lan­teis­sa, jois­sa kaik­ki osa­puo­let ovat yh­tä miel­tä sii­tä, mi­ten esi­mer­kik­si kaup­pa­kir­ja tai pe­rin­nön­ja­ko­so­pi­mus teh­dään. Pank­kien la­ki­mie­het ei­vät ta­val­li­ses­ti edus­ta rii­ta­ti­lan­teis­sa vain yh­tä hen­ki­löä.

Am­mat­ti­lii­tot

MO­NIEN AM­MAT­TI­LIIT­TO­JEN JÄ­SE­NYY­SE­TUI­HIN kuu­luu oi­keu­del­li­nen apu työ- tai vir­ka­suh­tee­seen liit­ty­vis­sä rii­ta-asi­ois­sa. Jä­sen­tä aut­taa lii­ton la­ki­mies, tai asi­an rii­tau­tu­es­sa jä­sen voi saa­da oi­keus­tur­va­e­dun lii­ton oi­keus­tur­va­va­kuu­tuk­sen kaut­ta.Työ- tai vir­ka­suh­tee­seen liit­ty­vis­sä rii­dois­sa on syy­tä ol­la yh­tey­des­sä omaan am­mat­ti­liit­toon ja tie­dus­tel­la li­sä­tie­toa ja apua siel­tä.Muut yh­dis­tyk­set tai lii­tot

MO­NET YH­DIS­TYK­SET, ESI­MER­KIK­SI vuok­ra­lai­sia ja vuok­ra­nan­ta­jia edus­ta­vat yh­dis­tyk­set, Oma­ko­ti­ta­lo­yh­dis­tys ja Si­säil­ma­yh­dis­tys, tar­jo­a­vat jä­se­nil­leen il­mais­ta la­ki­a­pua neu­von­ta­nu­me­rois­ta erik­seen il­moi­tet­tui­na ai­koi­na.Täl­lai­sis­ta pal­ve­luis­ta voi saa­da ar­vo­kas­ta neu­voa pie­neen, yk­sit­täi­seen, epä­sel­vään asi­aan tai oh­jauk­sen sii­tä, mis­tä voi saa­da tar­vit­ta­es­sa asi­an­tun­te­vaa li­sä­a­pua.Mak­su­ton asi­a­na­ja­ja­päi­vys­tys

ASI­A­NA­JA­JA­LIIT­TO JÄR­JES­TÄÄ MAK­SU­TON­TA neu­von­taa kai­kis­sa oi­keu­del­li­sis­sa asi­ois­sa. Asi­a­na­ja­ja ker­too, on­ko asi­as­sa tar­peen ha­kea oi­keu­del­lis­ta asi­an­tun­ti­ja-apua ja oh­jaa tar­vit­ta­es­sa asi­aan pe­reh­ty­neen asi­a­na­ja­jan tai oi­ke­an vi­ra­no­mai­sen puo­leen. Neu­von­ta-avun jäl­keen mah­dol­li­set jat­ko­toi­met ovat mak­sul­li­sia.Päi­vys­tyk­ses­sä ei laa­di­ta asi­a­kir­jo­ja tai hoi­de­ta mui­ta toi­mek­si­an­to­ja. La­ki­mie­hen kans­sa päi­vys­tyk­ses­sä käy­dyt kes­kus­te­lut ovat luot­ta­muk­sel­li­sia.Täl­lä het­kel­lä päi­vys­tys­toi­min­taa jär­jes­te­tään kym­me­nel­lä paik­ka­kun­nal­la: Hei­no­la, Hel­sin­ki, Jo­en­suu, Ka­jaa­ni, Lah­ti, Ou­lu, Pori, Rau­ma, Tam­pe­re, Tur­ku ja Van­taa.Li­sä­tie­to­ja päi­vys­ty­sa­jois­taa­si­a­na­ja­ja­liit­to.fi/asi­a­na­jo­toi­min­ta/asi­a­na­jo­päi­vys­tys/

Aut­ta­vat pu­he­li­met

ERI YH­DIS­TYK­SIL­LÄ KU­TEN Ri­ko­suh­ri­päi­vys­tyk­sel­lä on mak­sul­li­sia pu­he­lin­nu­me­roi­ta, jois­ta voi saa­da ju­ris­tin neu­vo­ja sii­hen, kan­nat­taa­ko asi­as­sa ede­tä ja mi­ten.

Eroa on

Asi­a­na­jo­toi­mis­to

◗ Suo­mes­sa asi­a­na­ja­ja on lain edel­lyt­tä­mät vaa­ti­muk­set täyt­tä­vä la­ki­mies, joka on Suo­men Asi­a­na­ja­ja­lii­ton jä­sen. Asi­a­na­ja­jal­ta vaa­di­taan oi­keus­tie­teen mais­te­rin tut­kin­non li­säk­si vä­hin­tään nel­jän vuo­den ko­ke­mus­ta la­ki­mies­teh­tä­vis­tä ja asi­a­na­ja­ja­tut­kin­non hy­väk­syt­tä­vää suo­rit­ta­mis­ta. Lain mu­kaan vain lii­ton jä­se­nil­lä on oi­keus käyt­tää asi­a­na­ja­jan am­mat­ti­ni­mi­ket­tä.◗ Asi­a­na­jo­lii­ton in­ter­net­si­vuil­la on pal­ve­lu, jon­ka avul­la­on mah­dol­lis­ta löy­tää­ky­sei­seen oi­keu­de­na­laan eri­kois­tu­nut asi­an­tun­ti­ja:asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi/et­si_asi­a­na­ja­ja

La­ki­a­si­ain­toi­mis­to

◗ La­ki­a­si­ain­toi­mis­tok­si kut­su­taan oi­keu­del­li­sia pal­ve­lu­ja tar­jo­a­vaa yri­tys­tä, jos­sa vas­tuu­hen­ki­lö­nä ei ole asi­a­na­ja­ja-la­ki­mies.◗ La­ki­a­si­ain­toi­mis­toil­la ei ole vel­vol­li­suut­ta vas­tuu­va­kuu­tuk­sen ot­ta­mi­seen sil­tä va­ral­ta, et­tä asi­an hoi­ta­mi­ses­sa ta­pah­tui­si jo­kin vir­he, jos­ta ai­heu­tuu va­hin­koa asi­ak­kaal­le. Usein niil­lä kui­ten­kin on ky­sei­nen va­kuu­tus.◗ La­ki­a­si­an­toi­mis­tot ei­vät ole Suo­men asi­a­na­ja­ja­lii­ton val­von­nan alai­sia ei­vät­kä ne ole si­dot­tu­ja Suo­men asi­a­na­ja­ja­lii­ton sää­tä­mien hy­vää asi­a­na­ja­ja­ta­paa kos­ke­vien sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­seen.◗ Ku­lut­ta­ja-asi­a­mies edel­lyt­tää mark­ki­noin­nin har­haan­joh­ta­vuu­den vält­tä­mi­sek­si, et­tä la­ki­a­si­ain­toi­mis­ton pal­ve­lui­ta an­taa la­ki­mies. Tämä ei kui­ten­kaan pe­rus­tu lain­sää­dän­töön.

Asi­an­tun­ti­jam­me otk, va­ra­tuo­ma­ri ja asi­a­na­ja­ja Ilo­na Pii­ro­nen on eri­kois­tu­nut per­he- ja pe­rin­tö­oi­keu­teen.

PIA HOLM KU­VI­TUS

Oma Ai­ka 4/2013

Lue Myös