Artikkeli

Toi­mit­ta­ja Anu Val­lin­kos­ki

Miten sinkku voi tyydyttää läheisyydenkaipuutaan?

Kuinka sinkku voi saada läheisyyttä? Seksologian asiantuntija Tarja Santalahti kertoo.

Val­ta­o­sa ih­mi­sis­tä kai­paa lem­pe­ää kos­ke­tus­ta. Lä­hei­syy­den tar­ve on sy­väs­ti ih­mi­syy­teen kuu­lu­va, ei­kä sitä saa kit­ket­tyä pois.

– Sink­kuus­kaan ei tuon tar­peen mää­rää tun­nu vä­hen­tä­vän, sek­so­lo­gi­an joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Tar­ja San­ta­lah­ti Vä­es­tö­lii­ton Fa­mi­lia Oy:stä sa­noo.

San­ta­lah­den mu­kaan jos­kus ih­mi­sen täy­tyy ope­tel­la viih­ty­mään omas­sa seu­ras­saan, ole­maan sii­hen tyy­ty­väi­nen. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, et­tä sin­kun pi­täi­si ve­täy­tyä ko­tiin yk­sin nö­köt­tä­mään.

"Usein kump­pa­ni löy­tyy lä­hem­pää kuin ar­vaa­kaan."

– Jos sink­ku kai­paa kump­pa­nia ja lä­hei­syyt­tä, kan­nat­taa teh­dä kaik­ki voi­ta­van­sa mie­lui­san seu­ran löy­tä­mi­sek­si. Pi­tää läh­teä liik­keel­le, pi­tää yh­teyt­tä ys­tä­viin ja su­ku­lai­siin, har­ras­taa, San­ta­lah­ti vink­kaa.

Lue myös: Kas­von­sa pa­has­ti polt­ta­nut: "Tin­de­riin meno vaa­tii pal­jon roh­keut­ta"

Sin­kun elä­mä ei ole pi­lal­la

San­ta­lah­ti muis­tut­taa, et­tä pa­ko­no­mai­suus on pa­has­ta. Ei pi­täi­si aja­tel­la, et­tä mi­nun on pak­ko saa­da joku tai et­tä elä­mä­ni on pi­lal­la, kun olen sink­ku ja yk­sin.

– Olen usein ke­hot­ta­nut les­kiä, eron­nei­ta tai muu­ten vain sink­ku­ja kat­so­maan lä­hi­pii­ri­ään. On­ko siel­lä mui­ta sa­man­lai­ses­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­via? Usein kump­pa­ni löy­tyy lä­hem­pää kuin ar­vaa­kaan.

San­ta­lah­ti on pan­nut myös mer­kil­le, et­tä va­paa­eh­tois­työn kaut­ta moni sink­ku on löy­tä­nyt uu­den on­nen.

– Siel­tä saa elä­mään mer­ki­tys­tä ja ta­paa sa­man­hen­ki­siä ih­mi­siä. Usein kun an­taa hy­vää, sitä saa myös it­se.

Lue myös: Es­ko ja Ei­ra löy­si­vät toi­sen­sa työ­pai­kal­la: Em­me kos­kaan pei­tel­leet suh­det­tam­me

Lä­hei­syys ei ole vain sek­siä

– On hyvä pi­tää mie­les­sä, et­tei lä­hei­syys tar­koi­ta ai­na sek­siä. Lem­pei­den kat­sei­den ja kos­ke­tus­ten soi­si kuu­lu­van myös ai­kuis­ten las­ten ja vart­tu­nei­den van­hem­pien vä­li­seen suh­tee­seen.

– Meil­lä Suo­mes­sa vain mo­nis­sa per­heis­sä on ol­lut val­lal­la vält­te­le­vien kiin­ty­mys­suh­tei­den kult­tuu­ri.

San­ta­lah­den mu­kaan lä­hei­syy­den tai­toa voi ope­tel­la vie­lä ai­kui­se­na­kin. Voi vaik­ka­pa py­säh­tyä, ha­la­ta ja ol­la vain hil­jaa.

"Meil­lä Suo­mes­sa vain mo­nis­sa per­heis­sä on ol­lut val­lal­la vält­te­le­vien kiin­ty­mys­suh­tei­den kult­tuu­ri."

– Sin­kul­le lä­hei­syys­te­ra­pia tai -ryh­mä voi myös ol­la yk­si kei­no saa­da ko­ke­mus hy­väk­syn­näs­tä, kos­ke­tuk­ses­ta ja hoi­va­tuk­si tu­le­mi­ses­ta.

– Kou­lu­tet­tu­ja lä­hei­syys­te­ra­peut­te­ja työs­ken­te­lee ny­ky­ään eri puo­lil­la Suo­mea, San­ta­lah­ti neu­voo.

Lue myös:

9 is­ku­rep­liik­kiä, jot­ka ovat toi­mi­neet

Sink­ku neu­voo seu­rus­te­le­via: Pa­ri­suh­de­heh­ku­tuk­set voi­vat ma­sen­taa

Mil­loin on oi­kea ai­ka har­ras­taa sek­siä uu­des­sa suh­tees­sa?

Lue Myös