Artikkeli

TEKS­TI TII­NA KOMI

KUVA FO­TO­LIA

Mistä on mustasukkaisuus tehty?

Mustasukkaisuus on kulttuurista riippumaton tunne, joka herää tietystä henkilöstä, tilanteesta tai tapahtumasta. Se on sekoitus rakkautta, hylätyksi tulemisen pelkoa, surua, vihaa, syyllisyyttä, epäluottamusta, riittämättömyyttä, häpeää ja ylpeyttä.

Use­at kan­sain­vä­li­set tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, et­tä jo­kai­nen tun­tee jos­kus mus­ta­suk­kai­suut­ta. Per­he­te­ra­peut­ti, pa­ri­suh­de­kou­lut­ta­ja Lii­sa Vä­li­län mu­kaan kaik­ki ei­vät kui­ten­kaan tun­nis­ta mus­ta­suk­kai­suut­ta it­ses­sään. Se voi pu­keu­tua epäi­lyyn tai epä­var­muu­teen.

Mus­ta­suk­kai­suut­ta hä­ve­tään

Mus­ta­suk­kai­suut­ta on vai­kea myön­tää, sil­lä sitä pi­de­tään no­lo­na ja hä­pe­äl­li­se­nä. Taus­tal­la on aja­tus, et­tei kyp­sä ai­kui­nen epäi­le ei­kä ole kump­pa­nis­taan mus­ta­suk­kai­nen.    Pa­him­mil­laan mus­ta­suk­kai­suus ajaa an­saan, jos­sa aja­tuk­set ja teot kas­va­vat hal­lit­se­mat­to­miin mit­ta­suh­tei­siin.

Nai­sen vais­to toi­mii

Nai­set vais­to­a­vat mie­hiä hel­pom­min, on­ko mus­ta­suk­kai­suu­teen ai­het­ta ja hei­dän kyn­nyk­sen­sä mus­ta­suk­kai­suu­den tun­te­mi­seen on ma­ta­lam­pi. Mie­het tar­vit­se­vat voi­mak­kai­ta ja sel­viä merk­ke­jä en­nen kuin hei­dän mus­ta­suk­kai­suu­ten­sa he­rää.

Nai­nen koh­dis­taa vi­han kol­man­teen osa­puo­leen

Nai­set il­mai­se­vat mus­ta­suk­kai­suut­ta her­kem­min kuin mie­het, mut­ta he toi­mi­vat mie­hiä epä­suo­rem­min. Nai­set ei­vät pura suut­tu­mus­taan suo­raan kump­pa­niin­sa, vaan viha koh­dis­tuu yleen­sä kol­man­teen osa­puo­leen. Se voi il­me­tä myös kiuk­ku­a­mi­se­na, rai­vo­a­mi­se­na ja kump­pa­nin ta­va­roi­den rik­ko­mi­se­na.

Lue Myös