Artikkeli

AN­NA-LII­SA HÄ­MÄ­LÄI­NEN

Kuva Fo­to­lia

Oma Ai­ka 12/2015

Miksi isoäiti hullaantuu lapsenlapsista? - 5 syytä

Lapsenlapsi herättää alkuvoimaisen hoivavaiston, mutta huumaantuminen lapsenlapsista voi kertoa myös naisen roolista kilttinä tyttönä.

 1. Kilt­ti tyt­tö sai huo­mi­o­ta

Nai­nen on voi­nut pie­nes­tä as­ti op­pia eläy­ty­mään toi­seen ih­mi­seen ja hä­nen tar­pei­siin­sa. Ole­mal­la kilt­ti hän on eh­kä saa­nut van­hem­pien­sa huo­mi­on. Sik­si hän te­kee sitä myö­hem­min­kin.

2. Oman äi­din ah­dis­tus­herk­kyys voi vai­kut­taa

Jos äi­ti on ol­lut ma­sen­tu­nut ja ah­dis­tus­herk­kä, pie­ni lap­si on eläy­ty­nyt hä­neen ja yrit­tä­nyt pois­taa hä­nen pa­haa olo­aan. Hän on her­kis­ty­nyt toi­sen tar­peil­le. Opit­tu vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tapa tois­tuu myö­hem­min. Vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tapa tal­len­tuu var­hain tun­ne­muis­toi­na, jot­ka oh­jaa­vat myö­hem­pää käyt­täy­ty­mis­tä.

3. Yh­teis­kun­ta vah­vis­taa nai­sen hoi­va­käyt­täy­ty­mis­tä

Yh­teis­kun­ta vah­vis­taa asi­aa de­le­goi­mal­la hoi­va­käyt­täy­ty­mi­sen nai­sel­le. Myös poi­ka on al­tis ma­sen­tu­neen tai ah­dis­tu­neen äi­din vai­ku­tuk­sel­le, mut­ta hä­nes­sä se ei näy sa­man­lai­se­na toi­seen eläy­ty­mi­se­nä kuin nai­sel­la. Sitä ei myös­kään vah­vis­te­ta yh­tä pal­jon.

4. Lap­sen­lap­sis­taan hul­laan­tu­nut iso­äi­ti ei tar­koi­ta pa­haa

Iso­äi­dis­sä he­rän­nyt voi­ma­kas kiin­ty­mys­suh­de oh­jaa hä­nen käyt­täy­ty­mis­tään tie­dos­ta­mat­ta.

Sama ih­mi­nen voi ol­la ky­vy­tön vas­taa­maan työ­pai­kan tai ys­tä­vä­pii­rin so­si­aa­li­siin odo­tuk­siin, vaik­ka hän pys­tyy eläy­ty­mään las­ten­las­ten tar­pei­siin. Hän voi käyt­tää lap­sen­lap­sia myös oman it­sen­sä pön­kit­tä­mi­seen.

5. Lap­sen­lap­sen kaut­ta pu­hu­taan omis­ta lap­sis­ta

Lap­sen­lap­si pa­laut­taa mie­leen oman lap­sen syn­ty­män ja var­hais­lap­suu­den. Iso­äi­ti saat­taa las­ten­lap­sia hoi­ta­es­saan yrit­tää kor­ja­ta vir­hei­tä, joi­ta hän ko­kee teh­neen­sä omien­sa kans­sa.

Muis­tot omien las­ten var­hais­lap­suu­des­ta ko­e­taan usein fyy­si­ses­ti. Tämä on merk­ki sii­tä, et­tä ne ovat tal­len­tu­neet tun­ne­muis­toi­na. Eli sa­mal­la kun iso­äi­ti hoi­taa lap­sen­las­ta, hän hoi­taa­kin omaa las­taan. Hän voi esi­mer­kik­si kut­sua tätä oman lap­sen­sa ni­mel­lä.

Lue Myös