Artikkeli

Teks­ti Jar­mo Aal­to­nen ku­vat Ar­si Ikä­hei­mo­nen Oma Ai­ka 10/2015

Mikko Kivinen: ”On perverssiä maata enemmän kavereiden kuin oman vaimon vieressä”

Näyttelijä-ohjaaja-käsikirjoittaja-muusikko Mikko Kivinen, 57, tunnetaan edelleen parhaiten Lapinlahden linnut -sketsi- ja laulukööristä, johon hän liittyi 1983. Lähtö tuli vuosikymmenen päästä, jonka jälkeen hän on kunnostautunut monenmoisilla lavoilla.

Ryh­mä esiin­tyi aluk­si Hel­sin­gin Van­han kul­mil­la Kai­vo­pi­hal­la soit­ti­mi­naan muun mu­as­sa pyyk­ki­lau­ta, mat­ka­lauk­ku, rans­ka­lais­ten pe­ru­noi­den kuo­ri­ma­ko­ne ja koo­lin­git eli pari kak­kos­ne­los­pät­kää. Vä­hi­tel­len mu­kaan al­koi tul­la am­mat­ti­muu­si­koi­ta. Keik­ka­ko­leh­dit pis­tet­tiin si­le­äk­si Van­han kup­pi­las­sa.

Suo­sio rä­jäh­ti 1980-lu­vun lo­pul­la tv-sar­jo­jen myö­tä. Mies­kol­li­po­ruk­ka kier­si kei­koil­la ym­pä­ri maa­ta hur­jaa yli 200 kei­kan vuo­si­tah­tia. Vii­nan­huu­rui­sil­la keik­ka­mat­koil­la tu­tuk­si tu­li­vat pait­si te­at­te­rit, suu­ret sa­lit, la­vat ja rä­kä­lät, myös put­kat ja sai­raa­lat. Ih­me on, et­tä vain yk­si Lap­pa­reis­ta on nyt tai­vaal­li­ses­sa lin­tu­köö­ris­sä.

”Aluk­si oli tie­tys­ti jär­jet­tö­män nas­taa kier­tää ym­pä­ri Suo­mea, kun tu­vat oli­vat täyn­nä. Lop­pu­vai­hees­sa se al­koi ol­la jo ai­ka vä­sy­nyt­tä tou­hua. Se oli jär­je­tön­tä paah­ta­mis­ta, jos­sa ei pi­det­ty tau­ko­ja juu­ri ol­len­kaan. Kun koko ajan tui­jot­taa sa­mo­ja naa­mo­ja, aja­tuk­set al­ka­vat kier­tää ja muut­tua si­sään­päin läm­pi­ä­vik­si. Ja on ai­ka per­vers­siä maa­ta enem­män ka­ve­rei­den kuin oman vai­mon vie­res­sä.”

Lue Myös