Artikkeli

Markku Kopra

Mark­ku Kop­ra

Meksikon riviera

Puerto Vallarta ja Riviera Nayaritin rantakylät ovat ystävällisintä ja rennointa Meksikoa. Alueella voit kokea sekä Huichol-intiaanien upean kulttuurin että mutkattoman värikkään kyläelämän.

Lä­hes kuu­si ker­taa Suo­men ko­kois­ta, 120 mil­joo­nan asuk­kaan Mek­si­koa ei pys­ty ot­ta­maan hal­tuun ker­ral­la, mut­ta Tyy­nen­me­ren puo­lei­sel­ta ran­ni­kol­ta on hyvä aloit­taa.

250 000 asuk­kaan eloi­sa Pu­er­to Val­lar­tan kau­pun­ki Ja­lis­con osa­val­ti­os­sa on aset­tu­nut Ba­hia de Ban­de­ras -lah­den poh­juk­kaan. Sitä ym­pä­röi­vät upe­at luon­to­koh­teet ja hie­not ran­nat.

Sekä Pu­er­to Val­lar­tas­sa et­tä sen luo­teis­puo­lel­la si­jait­se­vas­sa Ri­vie­ra Na­ya­ri­tis­sa on help­po yh­dis­tää kau­pun­ki- ja ran­ta­lo­man par­haat puo­let. Mek­si­ko­lai­nen kult­tuu­ri au­ke­aa vä­rik­kään his­to­ri­an, mu­sii­kin ja ku­li­na­ris­min kaut­ta. Ko­ko­sim­me seit­se­män syy­tä mat­kus­taa Pu­er­to Val­lar­taan ja Ri­vie­ra Na­ya­ri­til­le.

Pu­er­to Val­lar­taan avat­tiin syk­syl­lä 2017 suo­ra Fin­nai­rin len­to­yh­teys Hel­si­gis­tä. Kir­joit­ta­ja osal­lis­tui Pu­er­to Val­lar­tan ja Ri­vie­ra Na­ya­ri­tin mat­kai­lu­toi­mis­to­jen me­di­a­mat­kal­le.

Puerto Vallarta on yksi Meksikon suosituimmista lomakaupungeista.

Puerto Vallarta on yksi Meksikon suosituimmista lomakaupungeista.

Markku Kopra

1. Luk­sus­ta ja ka­tu­kult­tuu­ria Pu­er­to Val­lar­tas­sa

Vie­lä 1960-lu­vul­la Pu­er­to Val­lar­ta oli eris­täy­ty­nyt, pie­ni ka­las­ta­ja­ky­lä, jos­sa elä­mä oli hi­das­ta ja mut­ka­ton­ta. Pu­he­li­mia ei ol­lut. Pos­ti tuli pe­ril­le tai oli tu­le­mat­ta.

Sit­ten elo­ku­va­oh­jaa­ja John Hus­ton va­lit­si pai­kan Ric­hard Bur­to­nin ja Ava Gard­ne­rin täh­dit­tä­män Lis­ko­jen yö -elo­ku­van ku­vaus­pai­kak­si. Bur­ton toi mu­ka­naan Eli­za­beth Ta­y­lo­rin.

Pari ra­kas­tui paik­kaan ja ra­ken­nut­ti sin­ne hu­vi­lan. Pu­er­to Val­lar­tan mai­ne maan­pääl­li­se­nä pa­ra­tii­si­na kii­ri USA:han ja kan­sain­va­el­lus al­koi.

Pu­er­to Val­lar­ta tar­jo­aa­kin kai­ken, mitä hy­väl­tä lo­mal­ta voi odot­taa: ran­to­ja, ra­vin­to­loi­ta ja os­tok­sia, rin­ta rin­nan luk­sus­ho­tel­le­ja ja bo­hee­mia ka­tu­kult­tuu­ria ta­co­ko­jui­neen.

Suo­si­os­ta huo­li­mat­ta Pu­er­to Val­lar­tas­sa on pik­ku­kau­pun­gin ai­to tun­tu. Kes­kus­puis­tois­sa ja bu­le­var­deil­la soi­vat lau­lu ja nau­ru.

Pu­er­to Val­lar­ta on va­lit­tu ai­ka­naan maa­il­man ys­tä­väl­li­sim­mak­si kau­pun­gik­si. Jos muu­al­la Mek­si­kos­sa ri­kol­li­suus on on­gel­ma, tääl­lä pai­kal­li­set ke­hu­vat voi­van­sa jät­tää jopa au­ton­sa ovet lu­kit­se­mat­ta.

Ih­mi­set ovat ai­dos­ti ys­tä­väl­li­siä sy­dä­mel­li­siä ja kii­nos­tu­nei­ta vie­rais­ta. Kun pyy­dät opas­tus­ta ka­dul­la, ei ole ta­va­ton­ta, et­tä si­nut vie­dään pe­ril­le as­ti.

Mi casa es tu casa – mi­nun ko­ti­ni on myös si­nun – ei ole tääl­lä pelk­kää sa­na­he­li­nää.

Niin, ja Ric­hard Bur­to­nin ja Eli­za­beth Ta­y­lo­rin lem­men­pe­sä, Casa Kim­ber­ly, on edel­leen ole­mas­sa. Upe­an ho­tel­lin ra­vin­to­las­sa voi käy­dä ais­ti­mas­sa van­han ajan Hol­ly­wood-gla­mou­ria.

Pu­er­to Val­lar­taan avat­tiin vii­me syk­sy­nä suo­ra Fin­nai­rin len­to­yh­teys Hel­sin­gis­tä. Kir­joit­ta­ja osal­lis­tui Pu­er­to Val­lar­tan ja Ri­vie­ra Na­ya­ri­tin mat­kai­lu­toi­mis­to­jen me­di­a­mat­kal­le.

Rantahotellien huomassa voi nauttia levosta palmun varjossa.

Rantahotellien huomassa voi nauttia levosta palmun varjossa.

Markku Kopra

2. Sa­yu­li­tan aal­lot ja os­tos­hu­li­na

Al­le tun­nin ajo­mat­kan pääs­sä Pu­er­to Val­lar­tas­ta luo­tee­seen si­jait­see surf­faa­jis­ta ja bo­hee­mis­ta elä­män­me­nos­ta tun­net­tu Sa­yu­li­tan kylä.

Lä­hes 5000 asuk­kaan vä­ri­käs ja eloi­sa kylä hur­maa muut­kin kuin lai­ne­lau­tai­li­jat. Jos kai­paat ilois­ta ih­mis­vi­li­nää, ran­ta­päi­viä ja haus­kan­pi­toa, Sa­yu­li­tas­sa kan­nat­taa viet­tää päi­vä tai pari. Tu­li­ai­sik­si löy­tyy si­sus­tus­liik­keis­tä kaik­kea kan­kais­ta vä­rik­kääs­ti ko­ris­tel­tui­hin leh­män­kal­loi­hin.

Roh­keim­mat voi­vat ot­taa tun­tu­maa Sa­yu­li­tan lem­pei­siin aal­toi­hin. Surf­fi­o­pe­tus­ta an­taa suo­mek­si suo­ma­lais-mek­si­ko­lai­nen Kal­le Car­ran­za. Sa­yu­li­tas­sa toi­mi­vat myös Kal­len van­hem­pien pi­tä­mät Au­rin­ko Bun­ga­low ja vaa­te­kaup­pa Si­ni­nen.

Kal­le Car­ran­za, lu­na­zul­sur­fing.com

Riippumatot, kankaat ja kansantaide odottaa löytäjäänsä.

Riippumatot, kankaat ja kansantaide odottaa löytäjäänsä.

Markku Kopra

3. Ren­to San Fran­cis­co eli San Panc­ho

Pie­ni San Fran­cis­con kylä on hil­li­tym­pi ver­sio Sa­yu­li­tas­ta. Ka­duil­la va­el­ta­vat su­las­sa so­vus­sa surf­faa­jat, he­vo­set ja rul­la­lau­tai­li­jat koi­ri­neen.

San Panc­hos­sa, ku­ten pai­kal­li­set ky­lää kut­su­vat, ai­ka py­säh­tyy ja huo­let ka­to­a­vat. Te­ke­mi­nen ra­joit­tuu ran­nal­la ma­kaa­mi­seen, surf­faa­mi­seen, kah­vi­lois­sa ja ra­vin­to­lois­sa is­tu­mi­seen ja kir­jan lu­ke­mi­seen riip­pu­ma­tos­sa.

Aal­lot lyö­vät ran­taan. Gril­lat­tu kala tuok­suu kaik­ki­al­la. Päi­vän ko­ho­koh­ta on Tyy­neen­me­reen pu­nai­se­na las­ke­va au­rin­ko.

La Cruzin sunnuntaimarkkinoilla saa maistella herkkuja ja nauttia iloisesta tunnelmasta.

La Cruzin sunnuntaimarkkinoilla saa maistella herkkuja ja nauttia iloisesta tunnelmasta.

Markku Kopra

4. La Cru­zin sun­nun­tai­mark­ki­nat

Sun­nun­tai on mark­ki­na­päi­vä ja par­haat mark­ki­nat si­jait­se­vat La Cruz de Hu­a­na­caxt­len sa­ta­ma­ky­läs­sä.

Kym­me­net ko­jut tar­jo­a­vat mek­si­ko­lai­sia ma­ku­ja ruo­as­ta juo­miin, lei­von­nai­sis­ta jää­te­löön. Val­ta­o­sa ruo­as­ta on eko­lo­gi­ses­ti ja lä­hel­lä tuo­tet­tua. Jak­ki­he­del­mäs­tä val­mis­tet­tu ”ve­gaa­ni-nyh­tis” lyö äl­li­käl­lä: Tämä ei voi ol­la he­del­mää, tämä on pos­sua, ei­kö niin?

Ko­tiin vie­mi­sik­si ker­tyy muun mu­as­sa mek­si­ko­lais­ta kah­via, vii­niä, juu­res­las­tu­ja, maus­tei­ta, hu­na­jaa ja si­ka­rei­ta. Myös vaat­tei­ta, tai­det­ta ja kä­si­töi­tä on tar­jol­la.

Sun­nun­tai­sin klo 9–15, La Cruz Ma­ri­na, La Cruz de Hu­a­na­caxt­le.

Marietas-saarten The Hidden Beach on yksi uuden ajan maailman ihmeistä, saaren sisään piiloutunut ranta.

Marietas-saarten The Hidden Beach on yksi uuden ajan maailman ihmeistä, saaren sisään piiloutunut ranta.

Markku Kopra

5. Ma­rie­tas-saa­ret – pom­mil­la po­sau­tet­tu ran­ta

Pu­er­to Val­lar­tas­ta län­teen si­jait­see Is­las Ma­rie­tas -saa­ri­ryh­mä ja sen kuu­lui­sa ui­ma­ran­ta.

”Ra­kas­ta­vais­ten ran­ta” The Hid­den Be­ach syn­tyi ta­ri­nan mu­kaan en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan ai­kaan Mek­si­kon il­ma­voi­mien so­ta­har­joi­tuk­sis­sa. Pom­mi teki saa­ren kes­kel­le rei­än, jo­hon muo­dos­tui ajan saa­tos­sa suo­jai­sa pou­ka­ma. Ran­nal­le ui­daan on­ka­lon kaut­ta.

Eko­sys­tee­min tur­vaa­mi­sek­si ryh­mä­ko­ko on ra­joi­tet­tu. Ret­kiä jär­jes­tää muun mu­as­sa Val­lar­ta Ad­ven­tu­res. Ui­ma­tai­to ja hyvä ter­veys ovat eh­dot­to­mia vaa­ti­muk­sia.

val­lar­ta-ad­ven­tu­res.com

La Calavera Catrina on Kuolleiden päivän ikonisin hahmo.

La Calavera Catrina on Kuolleiden päivän ikonisin hahmo.

Markku Kopra

Meksikolainen hauta korreloi ihmisen arvostusta hänen elinaikanaan. Mitä kaivatumpi vainaja sen hienompi ja paremmin hoidettu hauta.

Meksikolainen hauta korreloi ihmisen arvostusta hänen elinaikanaan. Mitä kaivatumpi vainaja sen hienompi ja paremmin hoidettu hauta.

Markku Kopra

6. Kuol­lei­den päi­vä on ilon kar­ne­vaa­li

Mar­ras­kuun alus­sa vie­tet­tä­vä Kuol­lei­den päi­vä, El Dia de los Mu­er­tos, on vuo­den näyt­tä­vin ja iloi­sin juh­la. Sil­loin juh­li­taan kuol­lei­den lä­heis­ten elä­mää ja muis­toa. Ka­dut täyt­ty­vät kar­ne­vaa­leis­ta, hau­taus­maat ku­kis­ta ja iloit­se­vis­ta ih­mi­sis­tä.

Hen­gel­li­syys, us­ko­muk­set ja ri­tu­aa­lit ovat läs­nä lä­hes jo­kai­sen mek­si­ko­lai­sen elä­mäs­sä myös muul­loin kuin kuol­lei­den päi­vä­nä.

3b -reiän viheriö on luonnonsaarella. Golfaajat saavat peliseuraa Iguaaneista.

3b -reiän viheriö on luonnonsaarella. Golfaajat saavat peliseuraa Iguaaneista.

Markku Kopra

7. Gol­faa­jan pa­ra­tii­si

Mek­si­kon par­haat golf­ken­tät si­jait­se­vat Ri­vie­ra Na­ya­ri­tin alu­eel­la ja nii­tä ovat ol­leet suun­nit­te­le­mas­sa golf­le­gen­dat Jack Nick­lauk­ses­ta Greg Nor­ma­niin.

Condé Nast Tra­vel­le­rin lu­ki­jat va­lit­si­vat vuon­na 2006 Pun­ta de Mi­tas­sa, Four Se­a­son Re­sor­tin alu­eel­la si­jait­se­van Pa­cif­co Cour­sen par­haak­si golf­re­sor­tik­si maa­il­mas­sa. Jack Nick­lauk­sen suun­nit­te­le­mas­ta par 72 -ra­das­ta te­kee eri­tyi­sen 3b-rei­än ”Tail of the Whale” -vi­he­riö, maa­il­man ai­nut luon­non saa­rel­la si­jait­se­va vi­he­riö.

Mi­kä­li ra­kas­tat myös ruo­kaa, ajoi­ta mat­ka Pun­ta Mi­taan vä­lil­le 29.11.– 2.12.. Pun­ta Mita Gour­met & Golf -ta­pah­tu­mas­sa gol­faa­jat saa­vat naut­tia pe­lin lo­mas­sa ym­pä­ri maa­il­maa saa­pu­vien huip­pu­kok­kien loih­ti­mia herk­ku­ja.four­se­a­sons.com/pun­ta­mi­ta/golf/

5 ra­vin­to­la­vink­kiä

La Pa­la­pa, Los Mu­er­tos Be­ach, Pul­pi­to 105-3, Pu­er­to Val­lar­ta

Vuon­na 1957 pe­rus­tet­tu per­he­ra­vin­to­la La Pa­la­pa on Pu­er­to Val­lar­tan van­hin ran­ta­ra­vin­to­la. Ra­vin­to­la tar­jo­aa laa­jan kir­jon troop­pi­sen Mek­si­kon herk­ku­ja me­rel­tä ja maal­ta. la­pa­la­papv.com

Café des Ar­tis­tes, Cal­le Gu­a­da­lu­pe Sánchez 740, Pu­er­to Val­lar­ta

Mek­si­kos­sa pa­ras ruo­ka löy­tyy usein ta­co­ko­juis­ta. Nii­den vas­ta­pai­nok­si kok­ki Thier­ry Blou­et tar­jo­aa fine di­ning -elä­myk­sen Café des Ar­tis­tes -ra­vin­to­las­sa. Va­raa ajois­sa ja pyy­dä pöy­tä ylä­ker­ran puu­tar­has­ta. ca­fe­de­sar­tis­tes.com

Bist­ro Or­ga­ni­co, Cal­le Asia 6, San Fran­cis­co

San Fran­cis­cos­ta, sym­paat­ti­sen Cie­lo Rojo -ho­tel­lin ala­ker­ras­ta löy­tyy pie­ni li­fes­ty­le-myy­mä­lä ja rau­hal­li­sel­ta si­sä­pi­hal­ta suo­sit­tu ra­vin­to­la Bist­ro Or­ga­ni­co, joka tar­joi­lee ter­veel­lis­tä aa­mi­ais­ta ja lou­nas­ta kes­ki­vii­kos­ta maa­nan­tai­hin klo 8- 14. Kaik­ki on tuo­tet­tu laa­duk­kais­ta lä­hi­a­lu­ei­den raa­ka-ai­neis­ta.

Don Ped­ros, Cal­le Mar­lin 2, Sa­yu­li­ta

Ran­ta­ra­vin­to­la Don Ped­ro­sin te­ras­sil­ta voi ihas­tel­la surf­fa­rei­ta ja ran­nan vi­li­nää mar­ga­ri­to­ja, kat­ka­ra­pu­ta­co­ja, ton­ni­ka­laa ja hum­me­ria nau­tis­kel­len. Suo­sit­tu myös il­tai­sin.

Sa­yu­li­ta Café Casa del Chile Rel­le­no, Cal­le Re­vo­lu­ci­on 37, Sa­yu­li­ta

Surf­fi­o­pet­ta­ja Kal­le Car­ran­zan suo­sik­ki. Syö ni­mik­ko­an­nos Chi­les Rel­le­nos, täy­tet­ty­jä chi­le­jä.

Lue Myös