Artikkeli
Siviili-Mari on selvästi värikkäämpi hahmo kuin Roban rikostarkastaja Sinisalo. Uniikin mekon löysi puvustaja-ystävä Sari Kirjavainen. Sandaaleissa on viidakon kukkia ja kultaa – ihanat kabareetähden kengät, joilla tulee pituuttakin lisää reilut kymmenen senttiä.

Siviili-Mari on selvästi värikkäämpi hahmo kuin Roban rikostarkastaja Sinisalo. Uniikin mekon löysi puvustaja-ystävä Sari Kirjavainen. Sandaaleissa on viidakon kukkia ja kultaa – ihanat kabareetähden kengät, joilla tulee pituuttakin lisää reilut kymmenen senttiä.

NET­TE GRÖN

Mari Pe­ran­kos­ki

Mari Perankoski: "Yhdessä nauraminen on selviytymiskeino"

Suosikkisarja Robassa Mari Perankoski esittää vakavaa voimanaista, mutta parhaiten hänet tunnetaan komediarooleista. Instagramin minisketseissä Mari ja hänen miehensä Jouni Hynynen vinoilevat julkkisroolille ja toisilleen. Huumori on henkireikä myös silloin, kun on raskasta.

Näyt­te­li­jä Mari Pe­ran­kos­ken jäl­kiä voi seu­ra­ta te­at­te­rin ja tv-viih­teen ken­täl­lä mo­neen suun­taan. On mel­ko vai­kea löy­tää ko­ti­mais­ta tv-ko­me­di­aa, jos­sa hän ei oli­si esiin-
ty­nyt tai jota hän ei oli­si kä­si­kir­joit­ta­nut. Mies­val­tai­sel­la tv-viih­teen alal­la Pe­ran­kos­ki on teh­nyt omia sar­jo­ja ja ot­ta­nut ti­laa.

Jä­me­räk­si tien­rai­vaa­jak­si hän on ai­ka vel­mu. Joka toi­sen asi­al­li­sen lau­seen vä­lis­tä pil­kis­tää vit­sin hän­tä.

KAR­HE­AA RE­A­LIS­MIA

Suo­sik­ki­sar­ja Ro­ban kes­kei­nen hah­mo on Ma­rin esit­tä­mä ri­kos­tut­ki­ja Eli­na Si­ni­sa­lo. Re­a­lis­ti­ses­sa Ro­bas­sa on kiin­nos­ta­van mon­ta ko­me­di­a­roo­leis­taan tun­net­tua näyt­te­li­jää. Me­nos­sa on jo nel­jäs tuo­tan­to­kau­si.

Mari, Kari ”His­su” Hie­ta­lah­ti ja Riku Nie­mi­nen ovat pa­lan­neet po­lii­si­a­se­man la­vas­tei­siin jo kol­mes­ti, ja se on tun­tu­nut kuin pa­lai­si tu­tul­le ke­sä­lei­ril­le.

– Tai oi­ke­as­taan tal­vi­lei­ril­le, kos­ka Ro­baa ku­va­taan tal­vi­kau­del­la. Nä­em­me tau­on jäl­keen toi­sem­me ja käym­me läpi, mitä kuu­luu ja mitä uu­sia vai­vo­ja kel­lä­kin on, Pe­ran­kos­ki luon­neh­tii.

Po­lii­si­sar­jan ku­vaus­va­loil­la luo­daan kar­he­aa re­a­lis­min tun­tua, ei­kä se mai­rit­te­le kas­vo­ja. Se on yk­si näyt­te­li­jöi­den kes­ki­näi­sen huu­mo­rin läh­de.

– Yri­tän vält­tää jou­tu­mas­ta Riku Nie­mi­sen vie­reen ku­vas­sa, kos­ka se on niin nuo­ri ja hoik­ka ja sil­lä on sem­moi­nen sui­ke­ro nuo­ri pää, Pe­ran­kos­ki väit­tää.

Ro­ban ri­kos­tut­ki­ja Si­ni­sa­loa voi luon­neh­tia voi­ma­nai­sek­si, jol­la on vah­va mo­raa­li­nen sel­kä­ran­ka. Sii­nä huo­les­tu­nut ot­sa­ryp­py on ai­van pai­kal­laan.

Stu­di­o­ku­vauk­sis­sa ku­va­taan pe­räk­käin usei­ta koh­tauk­sia eri jak­sois­ta, jos ta­pah­tu­ma­paik­ka on sama.

– Ne ovat pit­kiä päi­viä. Saa­tan is­tua kah­dek­san tun­tia Si­ni­sa­lo­na kuu­lus­te­lu­huo­nees­sa, ja kaik­ki ne ri­kol­li­set tu­le­vat siel­tä vuo­ro­tel­len eteen. Ko­e­tan muis­tel­la, et­tä mikä ri­kos nyt oli­kaan, no niin Romp­pa­nen, ei­kun Ryt­kö­nen, ja mis­sä jak­sos­sa men­nään.

NÄ­KÖIS­PAT­SAS HY­NY­SEL­LE

Ro­ban li­säk­si Mari Pe­ran­kos­ki on tv:ssä par­hail­laan esi­tet­tä­vän Kon­tio & Par­mas -ko­me­di­an Väns­kä­nä ja Si­poon hert­tu­an Jaa­na Ko­va­lai­se­na.

Ma­rin sket­si­hah­mois­ta on jää­nyt mie­leen eri­tyi­ses­ti vuo­den 2014 Pu­touk­sen Kar­ja­lan Kan­dal­fi. Sii­nä Mari ra­ken­si täy­del­li­sen nä­köis­hah­mon puo­li­sos­taan Jou­ni Hy­ny­ses­tä elei­tä ja pu­heen­part­ta myö­ten. Oli­si­ko kel­le­kään muul­le tul­lut mie­leen pa­ro­di­oi­da omaa mies­tään Suo­men kan­san suo­sik­ki­viih­de­oh­jel­mas­sa?

Ko­ti­te­ol­li­suus-yh­ty­een he­vi­mies Hy­ny­nen is­tui oh­jel­man ylei­sös­sä ja ho­hot­te­li par­taan­sa ei­kä pan­nut pa­hak­seen. Saat­toi­pa ol­la it­se­kin mu­ka­na hah­mon luo­mi­ses­sa.

Vii­meis­tään sen jäl­keen kaik­ki tie­si­vät, kuka on Mari Pe­ran­kos­ki.

LUE KOKO JUT­TU: OMA AI­KA NRO 13/2019 NYT LEH­TI­PIS­TEIS­SÄ.

Näyt­te­li­jä, kä­si­kir­joit­ta­ja Mari Pe­ran­kos­ki, 49 v

Syn­ty­nyt Var­kau­des­sa

Per­hee­e­seen kuu­luu avi­o­mies rock­muu­sik­ko Jou­ni Hy­ny­nen ja poi­ka Joel lii­tos­ta näyt­te­li­jä Jani Vo­la­sen kans­sa

Asuu Hel­sin­gis­sä ja Lap­peen­ran­nas­sa

Te­le­vi­si­os­sa mm. Roba, Kon­tio & Par­mas, Si­poon Hert­tua, Yle­Le­aks, Pu­tous, Ih­mis­ten Puo­lue, Kal­lio, Ma­jak­ka, Ra­nu­an kum­mit, Si­ka­nau­taa.

Lue Myös