Artikkeli

Teks­ti An­na-Lii­sa Hä­mä­läi­nen

Kuva Mari Lah­ti

Mai­ja Luk­ka­ri-Ny­ma­nin ja Pe­ter Ny­ma­nin haas­tat­te­lu on jul­kais­tu ko­ko­nai­suu­des­saan Oman Ajan nu­me­ros­sa 1-2/2016.

Maija Lukkari-Nyman ja Peter Nyman: "Myönteisyys kannattelee meitä"

Yrittäjä Maija Lukkari-Nyman ja uutisankkuri Peter Nyman sukkuloivat arjessa suomeksi ja ruotsiksi. Jos vaihtoehdot ajatella ovat riski ja mahdollisuus, pari valitsee mahdollisuuden.

Te­le­vi­si­os­sa pit­kään työs­ken­nel­lyt Pe­ter Ny­man on pa­ris­kun­nan tun­ne­tum­pi puo­lis­ko. Mai­ja esiin­tyi tv-kas­vo­na en­si ker­taa Hjal­lis Har­ki­mon Dii­lis­sä tuo­ma­ri­na.

Mai­ja on oi­keus­tie­teen mais­te­ri ja va­ra­tuo­mari. Hän on työs­ken­nel­lyt kiin­teis­tö­ke­hit­tä­mi­ses­sä ja suo­rit­ta­nut alan yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ol­les­saan LKV-tut­kin­non. Hän on asun­to-osa­keyh­ti­ö­lain ja ra­ken­nut­ta­mi­seen liit­ty­vän ju­ri­dii­kan asi­an­tun­ti­ja. Par­hail­laan hän opis­ke­lee si­sus­tus­suun­nit­te­li­jak­si AJK:ssa (Am­ma­til­li­ses­sa jat­ko­kou­lu­tuk­ses­sa) ja val­mis­tuu ke­vääl­lä.

Pe­ter opis­ke­li jour­na­lis­mia Svens­ka Kom­mu­nal- och so­ci­a­högs­ko­la­nis­sa. En­sim­mäi­set pes­tit oli­vat Stu­dentb­la­de­tin pää­toi­mit­ta­juus ja työ Ylen ruot­sin­kie­li­ses­sä ra­di­os­sa.

"Uu­ti­sank­ku­ri on kuin pap­pi"

Te­le­vi­si­o­kas­vok­si Pe­te­rin löy­si 1990-lu­vun puo­li­vä­lis­sä Bro­ad­cas­ters. Hä­nen en­sim­mäi­nen oh­jel­man­sa oli MTV:n Me­di­a­pe­li, suo­ra lä­he­tys. Sen jäl­keen hän työs­ken­te­li pe­rä­ti kak­si­tois­ta vuot­ta Uu­tis­vuo­don tuo­ma­ri­na ja juon­ta­ja­na.

Pe­ter on luon­nos­sa­kin sa­na­val­mis ja nok­ke­la, mut­ta Uu­tis­vuo­dos­sa hä­nen roo­lin­sa oli kä­si­kir­joi­tet­tu.Syys­kuus­sa 2010 Pe­ter aloit­ti MTV:n uu­ti­sank­ku­ri­na.

”Mie­tin, et­tä uu­ti­sank­ku­rin työ­tä oli­si kiva ko­keil­la. Py­hem­pää tv-työ­tä ei tai­da ol­la. Sii­nä te­kee sa­maa kuin pa­pit kes­ki­a­jal­la, ker­too ih­mi­sil­le mitä maa­il­mas­sa ta­pah­tuu.”

"En ole oman elä­mä­ni ju­ris­ti"

Mai­ja pi­tää ju­ris­tin työs­tä, mut­ta sa­noo, et­tä ju­ris­tin am­mat­ti on ras­kas. Sii­nä et­si­tään vir­hei­tä, jos koh­ta myös yri­te­tään kor­ja­ta ja aut­taa.

”Ju­ris­ti­na kuu­luu­kin epäil­lä ja tut­kia, mut­ta ajat­te­lu­ta­pa voi teh­dä elä­mäs­tä ras­kaan, jos sitä ei mie­ti tie­toi­ses­ti. Ei tar­vit­se ol­la koko ajan oman elä­män­sä ju­ris­ti.”

Mai­jan uu­sin työ on li­fes­ty­le-blogi Mai­jan Maa­il­ma. Se tun­tuu luon­te­val­ta, kos­ka hä­nen haa­ve­am­mat­tin­sa oli si­sus­tu­sark­ki­teh­ti tai ark­ki­teh­ti. Hän on nuo­res­ta as­ti ol­lut kiin­nos­tu­nut re­mon­toin­nis­ta ja si­sus­ta­mi­ses­ta.

Pari kun­nos­taa täl­lä het­kel­lä uut­ta ko­tia Hel­sin­gin kes­kus­taan. Ura­kan ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Mai­jan maa­il­mas­sa.

”Aja­tuk­sem­me on ol­lut re­mon­toi­da il­man stres­siä. Ai­ka hy­vin se on to­teu­tu­nut, vaik­ka vä­lil­lä vas­taan tu­lee vauh­tia ja vaa­ral­li­sia ti­lan­tei­ta.”

”Mi­nut on rie­mu­ruot­sin­net­tu”

Mai­ja on ko­toi­sin Ete­lä-Suo­mes­ta, Pe­ter viet­ti lap­suu­ten­sa Hel­sin­gin Mar­ja­nie­mes­sä. Pari ta­pa­si Nil­si­äs­sä, jos­sa Mai­ja oli aus­kul­toi­mas­sa kä­rä­jä­oi­keu­des­sa.

Pe­ter ku­vaa kir­jas­saan Ank­ka­lam­mik­ko, et­tä suo­mi on hä­nen bi­o­lo­gi­nen ja ruot­si yh­teis­kun­nal­li­nen äi­din­kie­len­sä. Mai­jan ja Pe­te­rin per­he on kak­si­kie­li­nen.

”Mi­nut on rie­mu­ruot­sin­net­tu. Pe­ter on niin kär­si­väl­li­ses­ti kuun­nel­lut huo­noa ruot­si­a­ni. Hän ei kos­kaan vaih­ta­nut kiel­tä suo­mek­si köm­pe­lyyk­sis­tä­ni huo­li­mat­ta. Ruot­si­no­pet­ta­jani pö­ker­tyi­si kuul­les­saan, et­tä olen in­nos­tu­nut ruot­sis­ta”, Mai­ja ker­too.

Lap­sil­le Pe­ter pu­huu ruot­sia, Mai­ja suo­mea, mut­ta ko­to­na kes­kus­tel­laan mo­lem­mil­la kie­lil­lä. Lap­set käy­vät ruot­sin­kie­lis­tä kou­lua.

Suo­men­ruot­sa­lai­suut­ta pari pi­tää myön­tei­senä ja so­si­aa­li­se­na kult­tuu­ri­na.

”Toki otan­ta­ni on pie­ni, mut­ta tun­te­ma­ni suo­men­ruot­sa­lai­set ovat ilo­luon­toi­sem­pia kuin me suo­men­kie­li­set”, Mai­ja to­te­aa.

"Va­lit­sen mah­dol­li­suu­den"

Mai­jaa ja Pe­te­riä luon­neh­di­taan yk­si­tyi­sik­si, hu­maa­neik­si ih­mi­sik­si, joil­la on hy­vät ar­vot. He ei­vät te­hos­ta it­se­ään ei­vät­kä ole ma­te­ri­a­lis­te­ja.

Pe­ter tie­dos­taa ole­van­sa jul­ki­ses­sa am­ma­tis­sa, mut­ta ko­kee, et­tei se ole vai­kut­ta­nut hä­nen elä­mään­sä pal­jo­a­kaan.

”Toki olen tul­lut va­ro­vai­sem­mak­si ja mie­tin, mitä teen ja sa­non jul­ki­ses­ti. En nyt ole mi­tään hur­jaa teh­nyt­kään.”

Jul­ki­suu­del­la on hy­vät ja huo­not puo­len­sa. Sen voi jä­sen­tää uh­ka­na tai mah­dol­li­suu­te­na.

”Kum­pi joh­taa pa­rem­paan lop­pu­tu­lok­seen: se et­tä miet­tii jo­tain uh­ka­na tai mah­dol­li­suu­te­na? Kum­man nä­köi­ses­sä maa­il­mas­sa ha­lu­ai­sin elää? Va­lit­sen mah­dol­li­suu­den”, Pe­ter sa­noo.

Mai­ja on päät­tä­nyt, et­tei ar­vos­te­le mui­ta ih­mi­siä las­ten­sa kuul­len.

”Kun lo­pe­tin tie­toi­ses­ti mui­den ar­vos­te­le­mi­sen, olen eh­kä lem­pe­äm­pi it­se­ä­ni­kin koh­taan. En sil­ti tar­koi­ta, et­ten­kö puut­tui­si vää­ryyk­siin, mut­ta ha­lu­an vält­tää tur­han­päi­väis­tä pa­haa pu­het­ta.”

 

 

//

Lue Myös