Artikkeli

Madridin kadut kuhisevat elämää

Espanjan pääkaupungin värikkäässä menossa on monta maailmaa rinnakkain. Jokaisella Madridin keskustan korttelistolla, barriolla, on oma ilmeensä.

Her­ras­mies Pa­con van­ho­jen kir­jo­jen myyn­ti­pöy­tä sei­soo Mad­ri­din Ma­la­sa­ñan alu­eel­la. Paco sa­noo, et­tä nuo­rem­pa­na hän liik­kui myös La­va­pié­sis­sä. Kävi fla­men­co­baa­ri Can­de­las­sa. Mut­ta sii­tä on vuo­sia.

”Me eläm­me tääl­lä por zo­nas − alu­eit­tain”, Paco se­lit­tää.

Ma­la­sa­ña ja La­va­piés ovat Mad­ri­din pe­rin­tei­siä kes­kus­ta-alu­ei­ta, bar­ri­oi­ta. Nii­den vä­lil­lä on vain var­tin kä­ve­ly­mat­ka. Vä­liin jää kes­kus­taa hal­ko­va, mo­nu­men­taa­lis­ten ra­ken­nus­ten lii­ke­ka­tu Gran Via, jon­ka pääs­sä si­jait­se­vat isot mu­si­kaa­li- ja elo­ku­va­te­at­te­rit.

Gran Via hil­je­nee har­voin. Vii­kon­lop­pui­sin ruuh­kat voi­vat ol­la mel­koi­sia, jopa aa­mu­nyön tun­tei­na. Ma­la­sa­ñan ja La­va­pié­sin vä­liin jää myös Pu­er­ta del Sol -au­kio, jon­ka ki­veyk­seen on mer­kit­ty Ki­lo­met­ro 0, Mad­ri­din kes­ki­pis­te.

Mad­ri­din kes­kus­taa hal­ko­va Gran Via ei hil­je­ne yöl­lä­kään.

Sol on kä­si­te

Pu­er­ta del Sol − mad­ri­di­lai­sit­tain vain Sol − on hä­li­se­vän mil­joo­na­kau­pun­gin sol­mu­koh­ta. So­lil­la mad­ri­di­lai­set ot­ta­vat vas­taan uu­den vuo­den ja pi­tä­vät mie­le­no­soi­tuk­sia. Se ei ole pelk­kä au­kio vaan kä­si­te.

So­lil­ta eri suun­tiin haa­rau­tu­vil­la ka­duil­la avau­tuu baa­rien, kah­vi­loi­den ja ra­vin­to­loi­den lo­pu­ton kir­jo. Mad­ri­din it­se­hal­lin­to­a­lu­eel­la on noin 6,5 mil­joo­naa asu­kas­ta ja yli 15 000 ra­vin­to­laa.

Baa­rien se­as­sa on mo­der­ne­ja muo­ti­liik­kei­tä sekä van­ho­ja, pe­rin­tei­siä myy­mä­löi­tä. Mad­ri­dis­sa on vie­lä pal­jon van­haa, vaik­ka uu­si ai­ka val­taa alaa.

Kes­kus­ta­kort­te­leis­sa toi­mii yhä pie­niä ki­ta­ran­val­mis­ta­jia, köy­si- ja nyö­ri­kaup­pa, yh­den tuo­lin par­tu­ri­lii­ke ta­ka­vuo­sil­ta, ka­to­lis­ten kirk­ko­tar­vik­kei­den myy­mä­lä.

Kä­ve­lyl­le maa­il­mo­jen hal­ki

Es­pan­jaa ra­vis­te­le­van ta­lousk­rii­sin huo­maa vain pai­koit­tain. Te­ras­sit täyt­ty­vät, ja eloi­sa ih­mis­vi­li­nä on en­nal­laan.

So­lil­ta läh­te­vä vil­kas kä­ve­ly- ja os­tos­ka­tu Are­nal joh­taa oop­pe­ral­le ja ku­nin­kaan­lin­nal­le. Jos las­keu­tuu van­han to­rin, Plaza Ma­yo­rin, nur­kal­ta ja ylit­tää Se­go­via-ka­dun, pää­see ke­vä­tau­rin­koon te­ras­seil­le, suo­jaan lii­ken­teel­tä.

Bar­rio tun­ne­taan ni­mel­lä Los Aust­ri­as. Se on vau­ras­ta, ha­lut­tua asui­na­lu­et­ta.

Kun sii­tä ka­pu­aa La La­ti­nan bar­ri­oon, on het­kes­sä kuin huo­maa­mat­ta köy­hem­mis­sä kort­te­leis­sa, joi­ta lei­maa­vat kii­na­lais­tuk­ku­jen myy­mä­lät.

Niil­lä ka­duil­la on sun­nun­tai­sin suo­sit­tu kirp­pu­to­ri Rast­ro. Ka­tu­ja las­keu­tu­en voi kul­kea koh­ti Atoc­han ase­maa La­va­pié­siin. Sen met­ro­au­ki­ol­la af­rik­ka­lais­ten rum­pu­yh­tye soit­taa. Ka­tu­var­sil­la on in­ti­a­lais­ra­vin­to­loi­ta ja ma­rok­ko­lai­sia li­ha­kaup­po­ja.

Ar­gu­mo­sa-ka­dun te­ras­seil­la is­tuu ras­ta­tuk­kai­sia nuo­ria ja van­huk­sia lap­sen­lap­si­neen. Par­vek­keil­la nä­kyy pro­tes­ti­ju­lis­tei­ta po­lii­tik­ko­ja ja pank­ke­ja vas­taan.

Bar­rio de los Aust­ri­a­sis­sa on vie­hät­tä­viä ka­tu­ja ja miel­lyt­tä­viä au­ki­oi­ta.

Rik­kaal­le puo­lel­le ja ta­kai­sin

Rei­na Sof­ían tai­de­mu­se­on ohi­tet­tu­aan tu­lee mu­se­o­kol­mi­oon. Kau­niin Pa­seo del Prado -bu­le­var­din toi­sel­ta puo­lel­ta pil­kot­taa ri­kas Mad­rid. Siel­lä si­jait­se­vat Ho­tel­li Ritz ja Mad­ri­din pörs­si.

Re­ti­ron ison puis­ton lai­dal­ta läh­te­vät kal­liit os­tos­ka­dut Ser­ra­no ja Veláz­qu­ez. On tai­de­gal­le­ri­oi­ta ja si­sus­tus­liik­kei­tä. Pro­tes­te­ja ei näy mis­sään. Huo­li­tel­lus­ti pu­keu­tu­neet nuo­ret py­sä­köi­vät Porsc­hen­sa tren­dik­käi­den ra­vin­to­loi­den eteen.

Kun siel­tä kään­tyy koh­ti kes­kus­taa ja ylit­tää taas le­ve­än Pa­se­on, on vii­des­sä mi­nuu­tis­sa Chu­e­can alu­eel­la. Se on suo­sit­tua il­lan­viet­to­seu­tua ja tun­net­tu ho­mo­sek­su­aa­lien bar­ri­o­na.

Chu­e­cas­ta on ly­hyt mat­ka Fu­en­car­ral-ka­dul­le. Niin on pa­lan­nut Ma­la­sa­ñaan, jos­sa Paco edel­leen kaup­paa kir­jo­jaan kah­den vuo­si­sa­dan ta­kai­sen kan­san­nou­sun muis­tok­si ni­me­tyl­lä Dos de Mayo -au­ki­ol­la.

Pui­den var­jos­ta­mil­la te­ras­seil­la is­tus­ke­lee kul­tu­rel­lin nä­köis­tä vä­keä. Joku pyö­räi­lee ohi viu­lu­ko­te­lo se­läs­sä.

To­del­la­kin. Tääl­lä ele­tään por zo­nas.

Ny­ky­tai­teen mu­seo Rei­na Sof­ía on Eu­roo­pan mer­kit­tä­vim­piä. Uu­den li­sä­sii­ven on suun­ni­tel­lut kuu­lui­sa rans­ka­lai­nen ark­ki­teh­ti Jean Nou­vel.

Mu­se­o­kol­mio Eu­roo­pan kär­keä

Pa­rin­kym­me­nen vuo­den ai­ka­na Mad­ri­diin on ke­hi­tet­ty niin sa­not­tu mu­se­o­kol­mio, joka on Eu­roo­pan tär­keim­piä ku­va­tai­teen kes­kit­ty­miä.

Kol­mi­on pe­rus­ki­vi on van­ha Pra­don tai­de­mu­seo. Siel­lä on eu­roop­pa­lais­ten klas­si­sen maa­laus­tai­teen mes­ta­rei­den töi­tä ai­na 1800-lu­vun lop­pu­puo­lis­kol­le as­ti.

Ra­fa­el Mo­ne­on suun­nit­te­le­ma Pra­don laa­jen­nus nos­ti ui­nu­neen lai­tok­sen ny­ky­ai­kaan. Yli 8 000 maa­lauk­sen ko­ko­el­mas­ta voi­daan nyt pi­tää esil­lä yli tu­hat­ta.

Mo­der­nit en­ti­söin­ti­ti­lat ovat tuo­neet löy­tö­jä: esi­mer­kik­si Pie­ter Bru­eg­hel van­hem­man ka­don­neek­si luul­tu Mar­tin­päi­vän vii­ni­juh­la pe­las­tet­tiin hil­jat­tain Pra­don ko­ko­el­miin.

Prado sai rin­nal­leen ny­ky­tai­teen Rei­na Sof­ía -mu­se­on. Se avat­tiin vi­ral­li­ses­ti 1992. Siel­lä on näh­tä­vis­sä muun mu­as­sa Pab­lo Pi­cas­son Gu­er­ni­ca. Ko­ko­el­mat ovat ajal­li­ses­ti Pra­don jat­ke. Rei­na Sof­ían näyt­tä­väs­tä laa­jen­nuk­ses­ta vas­ta­si rans­ka­lai­nen Jean Nou­vel.

Kol­man­te­na jouk­koon liit­tyi Thys­sen-Bor­ne­mis­za-mu­seo. Sen py­sy­vä ko­ko­el­ma pe­riy­tyy sak­sa­lai­sen te­ol­li­suus­mag­naa­tin su­vul­ta ja on laa­ja lä­pi­leik­kaus eu­roop­pa­lais­ta ja ame­rik­ka­lais­ta tai­det­ta 1200-lu­vul­ta 1900-lu­vun lo­pul­le.

Thys­sen-Bor­ne­mis­zan kä­vi­jä­mää­rät ovat kol­mi­kon pie­nim­mät: run­saat mil­joo­na vie­rai­li­jaa vii­me vuon­na. Se on sil­ti eri­tyi­sen suo­si­tel­ta­va. Har­vas­sa pai­kas­sa maa­laus­tai­teen ke­hi­tys­tä voi seu­ra­ta yh­tä pit­käl­tä jak­sol­ta, ma­ku­pa­loi­na jou­kos­sa tun­ne­tuim­mat imp­res­si­o­nis­tit.

Mu­se­ot ovat ki­ven­hei­ton pääs­sä toi­sis­taan, lä­hel­lä Atoc­han rau­ta­tie­a­se­maa ja Es­pan­jan par­la­ment­tia.

Die­go Veláz­qu­ez on yk­si Es­pan­jan tai­de­his­to­ri­an yl­peyk­sis­tä. Tai­de­maa­la­rin pat­sas sei­soo Pra­don si­vu­si­sään­käyn­nil­lä.

Li­sää tai­det­ta:

Mad­ri­din mu­se­o­kol­mi­on li­säk­si ei kan­na­ta unoh­taa es­pan­ja­lai­sen imp­re­si­o­nis­ti Jo­a­quín So­rol­lan ko­ti­mu­se­o­ta osoit­tees­sa: Cal­le de Ge­ne­ral Martí­nez Cam­pos 37.

Shop­pail­len oma­pe­räis­tä

Nuo­ri mad­ri­di­lais­nai­nen Sand­ra Are­nas neu­voo kier­tä­mään Fu­en­car­ral-ka­dun pie­nis­sä liik­keis­sä, val­ta­väy­lä Gran Vian sil­lä puo­lel­la, jol­la on Ma­la­sa­ña.

”Tääl­tä löy­tää pal­jon oma­pe­räis­tä ja mo­der­nia. Kau­pat ovat kä­te­väs­ti lä­hel­lä toi­si­aan”, hän kiit­te­lee.

Fu­en­car­ral on hil­jat­tain muu­tet­tu kä­ve­ly­ka­duk­si. Sen var­rel­la vi­li­se­vät es­pan­ja­lai­set muo­ti­vaa­te- ja ken­kä­mer­kit: De­si­gu­al, Skunk­funk, Cam­per, Vas, El Na­tu­ra­lis­ta.

Tän­ne tul­laan et­si­mään sel­lais­ta, mitä ei ole isoil­la ket­juil­la ei­kä ta­va­ra­ta­lois­sa. Mut­ta yh­tä lail­la asi­ak­kaat sa­no­vat käy­vän­sä Za­ras­sa ja muis­sa es­pan­ja­lai­sen muo­ti­jät­ti In­di­te­xin liik­keis­sä.

Zara, Mas­si­mo Dut­ti, Bersh­ka ja Pull&Bear ovat In­di­te­xin merk­ke­jä, joi­den liik­kei­tä on pit­kin Mad­ri­dia, esi­mer­kik­si Sol-au­ki­ol­ta nou­se­val­la Car­re­tas-ka­dul­la. Maa­il­mal­la ket­ju on kas­va­nut jo suu­rem­mak­si kuin H&M.

Sil­ti ko­ti­maan ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la syn­tyy jat­ku­vas­ti uut­ta. Es­pan­ja­lai­nen vaa­te­suun­nit­te­lu ei ole krii­sis­sä. Ma­la­sa­ñan ka­peil­la ku­jil­la on myös pie­niä de­sign­liik­kei­tä, jot­ka suun­nit­te­le­vat ja val­mis­ta­vat it­se.

Sa­moin es­pan­ja­lai­set ken­kä­val­mis­ta­jat näyt­tä­vät pys­ty­vän luo­maan uut­ta, vaik­ka Kii­nas­ta tu­lee maa­han ton­neit­tain hal­pa­tuon­tia.

José Ro­me­ro on myy­nyt Mad­ri­din kuu­lui­sas­sa Rast­ros­sa an­tiik­kie­si­nei­tä 43 vuot­ta.

Aa­mi­ai­sel­ta il­lal­li­sel­le

Mad­ri­dis­sa aa­mi­ai­nen syö­dään myö­hään. Mas­sii­vi­set aa­mu­ruuh­kat al­ka­vat var­hain, mut­ta aa­mi­ai­nen hau­ka­taan usein vas­ta töi­hin pääs­tyä baa­ris­sa.

Pe­ri­tyy­pil­li­nen aa­mi­ai­nen on chur­ro (up­po­pais­tet­tu lei­von­nai­nen) ja mai­to­kah­vi tai -kaa­kao.

Chur­ro­ja saa kai­kis­ta baa­reis­ta, mut­ta esi­mer­kik­si La La­ti­nan met­ro­a­se­man luo­na on kan­san­paik­ka El Di­a­man­te, jos­sa on mu­ka­va seu­ra­ta mad­ri­di­lais­ten työ­päi­vän aloi­tus­ta chur­ro­ja kah­viin kas­ta­en. Baa­rien melu voi ol­la kor­via huu­maa­va.

Puo­lil­ta­päi­vin on ape­ri­tii­vin ai­ka. Tu­ris­ti voi har­ras­taa pe­rin­tei­tä ja ti­la­ta ca­ra­jil­lon − kah­vin, jo­hon lu­rau­te­taan bran­dyä.

Lou­na­sai­ka al­kaa kel­lo 14. Kai­kil­la. Se jat­kuu noin puo­li vii­teen, min­kä jäl­keen keit­ti­öi­hin pa­la­taan töi­hin vas­ta il­lal­lis­ta val­mis­ta­maan.

Il­lal­lis­ta voi al­kaa ky­sel­lä puo­li yh­dek­sän ai­koi­hin. Ra­vin­to­lat täyt­ty­vät yh­dek­sän ja kym­me­nen vä­lil­lä. Es­pan­ja­lai­set syö­vät puo­lil­le­öin ja vii­kon­lop­pui­sin pi­tem­pään­kin.

Kes­kus­tas­sa van­hat kaup­pa­hal­lit Mer­ca­do San Mi­gu­el ja Mer­ca­do San Antón on hil­jan uu­dis­tet­tu tren­dik­käik­si her­kut­te­lu­kei­taik­si. Ne kan­nat­taa muis­taa, jos näl­kä yl­lät­tää ruo­ka-ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la.

Chur­rot ovat Es­pan­jan tyy­pil­li­sin aa­mi­ai­nen.

Gast­ro­no­mi­an uu­sin mek­ka

Mad­rid ai­koo edel­leen ol­la Eu­roo­pan gast­ro­no­mi­an uu­sin mek­ka. Eten­kin Bas­ki­maas­ta ja Ka­ta­lo­ni­as­ta on nous­sut keit­ti­ö­mes­ta­rei­ta maa­il­man­mai­nee­seen. Ruo­ka­tar­jon­ta on hy­vin mo­ni­puo­lis­ta.

Pe­rus­ta­pas Mad­ri­dis­sa on olu­en tai vii­ni­la­sil­li­sen kans­sa tuo­tu hui­ko­pa­la. Pint­xo on bas­kien ta­pas. Ny­kyi­set, mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­set ta­pak­set ovat pa­rem­min­kin pint­xo­muun­nel­mia, ja pint­xo- ni­mi­se­nä nii­tä löy­tää myös Mad­ri­dis­ta.

Mad­ri­di­lai­nen lou­nas­me­nu kä­sit­tää al­ku-, pää- ja jäl­ki­ruu­an juo­mi­neen. Tyy­pil­li­nen hin­ta on 10−11 eu­roa, ja kaik­ki­al­la on tie­tys­ti pöy­tiin­tar­joi­lu. Lis­toil­la on run­saas­ti ka­laa ja äy­ri­äi­siä, vaik­ka ol­laan si­sä­maas­sa. Re­kat rah­taa­vat me­ren an­ti­mia öi­sin Es­pan­jan ran­ni­koil­ta.

Ra­vin­to­lat ja baa­rit ovat niin vah­va osa mad­ri­di­lais­ten elä­mää, et­tei nii­tä ta­lousk­rii­si nu­jer­ra. Ku­lu­tus las­kee, mut­ta pai­kat täyt­ty­vät.

”Krii­si − mikä krii­si?” vit­sail­laan. Ra­vin­to­loil­la on an­tik­rii­si­tar­jouk­sia. Sei­nil­lä on sel­viy­ty­mi­soh­jei­ta, jois­sa kiel­le­tään krii­sis­tä pu­hu­mi­nen.

San Mi­gu­e­lin mo­der­nis­sa kaup­pa­hal­lis­sa on myös tren­dik­käi­tä ra­vin­to­loi­ta.

Ra­vin­toa:

Hä­rän­hän­tä-pa­el­laa, mo­nien mui­den pa­el­lo­jen li­säk­si:

"Ar­roz y Ar­roz", Cal­le de Ibi­za 25. Hin­ta-laa­tu­suh­de koh­dal­laan, rau­hal­li­nen.

Mau­kas­ta kas­vis­ruo­kaa: "Is­la del Te­so­ro", Cal­le Ma­nu­e­la Ma­la­sa­ña 3, sekä Cal­le de Atoc­ha 12. Vii­me­mai­ni­tun si­jain­ti on huo­maa­ma­ton, jo­ten väl­jem­pää ti­laa. Hin­ta-laa­tu ai­na­kin lou­na­sai­kaan eri­no­mai­nen. Ro­mant­ti­nen­kin.

Iso­ja ja pie­niä kat­ka­ra­pu­ja, sa­dan vuo­den pe­rin­teel­lä: "La Casa del Abu­e­lo", Cal­le de la Cru­zin / Cal­le de la Vic­to­ri­an kul­mauk­ses­sa, ydin­kes­kus­taa. Paik­ka on klas­sik­ko.

Mo­der­nia ruo­kai­lua: "la muc­ca", Cal­le del Pra­don / Cal­le Leó­nin kul­mas­sa, ydin­kes­kus­taa. La­ve­at ruo­ka­lis­tat, tut­tu­jen suo­sit­te­le­ma.

Paah­to­lam­mas­ta ja -por­sas­ta: "Casa Botín", Cal­le Cuc­hil­le­ros 17. Tyy­ris, mut­ta tiet­tä­väs­ti maa­il­man van­hin ra­vin­to­la. Plaza Ma­yo­rin muu­ris­sa. Pöy­tä­va­raus teh­tä­vä.

Net­tiyh­teyk­siä: Useil­la ra­vin­to­loil­la on lan­ga­ton yh­teys (wifi), mut­ta no­peu­det vaih­te­le­vat. Yk­si suo­si­tel­ta­va paik­ka on Ma­la­sa­ñan alu­eel­la, Cal­le del Bar­con ja Cal­le Co­lo­nin yh­ty­mä­koh­das­sa kah­vi­la "La Bi­cic­le­ta".

Fla­men­coa:

Car­da­mo­mo, Cal­le Ec­he­ga­ray 15. Fla­men­co-esi­tyk­siä (tab­lao). Näy­tös + 1 drink­ki 39 e/hen­gel­tä. Il­lal­li­sen kera 72 e/hen­gel­tä. Va­rauk­set: www.car­da­mo­mo.es

Can­de­la, Cal­le Ol­mo 2. Ar­tis­tien spon­taa­ne­ja esiin­ty­mi­siä. Paik­ka ava­taan lä­hem­pä­nä puo­liy­ö­tä, ja on au­ki aa­mu­kuu­teen. Tun­net­tu, van­ha fla­men­co­baa­ri.

Jal­ka­pal­loa:

Mad­ri­din it­se­hal­lin­to­a­lu­eel­la on nel­jä ko­vaa seu­raa: Real Mad­ri­din (San­ti­a­go Ber­na­beu -sta­di­on) li­säk­si Atlé­ti­co de Mad­rid (Vi­cen­te Cal­derón -sta­di­on), Ge­ta­fe (Co­li­seum Al­fon­so Pe­rez -sta­di­on, Ge­ta­fe) sekä Rayo Val­le­ca­no (Es­ta­dio de Val­le­cas -sta­di­on).

Os­ta li­put hy­vis­sä ajoin ne­tis­tä , tai jos ti­laa on, niin ot­te­lua en­nen sta­di­o­nin li­pun­myyn­nis­tä. Omas­ta ho­tel­lis­ta­kin voi ky­syä.

San­ti­a­go Ber­na­beu -sta­di­o­nil­la on päi­vi­sin opas­tet­tu­ja kier­to­käyn­te­jä.

JYR­KI PALO TEKS­TI / SAN­NI SAA­RI­NEN KU­VAT

Lue Myös