Artikkeli

Andrey Popov

TII­NA TORP­PA

Kysy eläkkeestä - miten lasketaan raippavero ja mitä tarkoittaa tavoite-eläkeikä?

Pu­hu­taan niin sa­no­tus­ta raip­pa­ve­ros­ta eläk­kei­den ve­ro­tuk­ses­sa. Kuin­ka iso eläk­keen pi­tää ol­la, jot­ta jou­tuu mak­sa­maan raip­pa­ve­roa ja mi­ten sen mää­rä las­ke­taan?

Eläk­kei­tä ve­ro­te­taan mui­den an­si­o­tu­lo­jen ta­paan prog­res­sii­vi­ses­ti eli ve­rop­ro­sent­ti nou­see tu­lo­jen li­sään­ty­es­sä. Ta­val­li­sen, prog­res­sii­vi­sen val­ti­on- ja kun­nal­lis­ve­ron li­säk­si eläk­keen­saa­ja mak­saa val­ti­ol­le li­sä­ve­roa, jos hä­nen elä­ke­tu­lon­sa ylit­tää 47 000 eu­roa vuo­des­sa. Sii­tä 47 000 eu­roa ylit­tä­väs­tä osas­ta me­nee 5,85 pro­sen­tin li­sä­ve­ro.

Jos vuon­na 2017 elä­ke­tu­loa oli kuu­kau­des­sa 4 500 eu­roa eli koko vuon­na yh­teen­sä 54 000 eu­roa, li­sä­ve­ro las­ke­taan näin: 54 000–47 000 = 7 000 eu­roa, ja sii­tä 5,85 pro­sent­tia on 409,50. Se on siis li­sä­ve­ron mää­rä vuo­des­sa. Kuu­kau­des­sa li­sä­ve­ro on hie­man yli 34 eu­roa.

Ve­ro­toi­mis­ton las­ku­ril­la voi tar­kis­taa elä­ke­tu­lon­kin ve­ron: vero.fi/ve­ro­las­ku­ri

Asi­an­tun­ti­ja­na At­so Kiu­ru, joh­ta­va ve­ro­a­si­an­tun­ti­ja, Ve­ro­hal­lin­to, Sisä-Suo­men ve­ro­toi­mis­to

Mitä tar­koit­ta­vat alin elä­kei­kä ja ta­voi­te-elä­kei­kä? Kuin­ka ne vai­kut­ta­vat eläk­keen mää­rään ja an­taa­ko työ­nan­ta­ja­ni va­li­ta, kum­mal­la ajal­la jää­dä eläk­keel­le?

Alin elä­kei­kä tar­koit­taa ikää, jol­loin ih­mi­nen voi ai­kai­sin­taan siir­tyä van­huu­se­läk­keel­leen.

Ta­voi­te-elä­kei­äs­sä elä­ket­tä on ker­ty­nyt vä­hin­tään sen ver­ran li­sää kuin ih­mi­sen oma eli­nai­ka­ker­roin on kuu­kau­sie­lä­ket­tä pie­nen­tä­nyt: ta­voi­te-elä­kei­än voi aja­tel­la tar­koit­ta­van ikää, jo­hon as­ti oli­si hyvä jat­kaa työs­sä eli­ni­än pi­te­ne­mi­sen ta­kia.

Alim­mas­sa elä­kei­äs­sä saa sii­hen men­nes­sä kart­tu­neen eläk­keen eli­nai­ka­ker­toi­mel­la vä­hen­net­ty­nä. Ta­voi­te-elä­kei­äs­sä eläk­kee­seen tu­lee vie­lä lyk­käys­ko­ro­tus niin mo­nel­ta kuu­kau­del­ta kuin eläk­keel­le siir­ry­tään alim­man elä­kei­än jäl­keen.

Alim­man elä­kei­än jäl­keen voi jat­kaa työs­sä ei­kä työ­nan­ta­ja voi elä­kei­än täyt­tä­mi­sen pe­rus­teel­la ir­ti­sa­noa. Va­kuut­ta­mis­vel­vol­li­suu­den yläi­kä­ra­ja on nyt 68 vuot­ta.

Jo­kai­sel­le las­ke­taan syn­ty­mä­vuo­den mu­kaan alin elä­kei­kä ja ta­voi­te-elä­kei­kä. Ne voi tar­kis­taa las­ku­ris­ta www.ty­oe­la­ke.fi

Asi­an­tun­ti­ja­na eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Suvi Ri­to­la Elä­ke­tur­va­kes­kuk­ses­ta.

Lue Myös