Artikkeli

Ilo­na Pii­ro­nen teks­ti,

Kuka hoitaa omaisuutta, jos omat voimat ehtyvät?

Suomalaisten odotettavissa oleva elinikä nousee vuosi vuodelta, ja yhä useampi tarvitsee myöhemmin apua taloudellisten asioiden hoitamisessa. Vaihtoehtoja ovat edunvalvontavaltuutus tai edunvalvonta.

Mi­ten ne ero­a­vat toi­sis­taan? Oman Ajan ju­ris­ti Ilo­na Pii­ro­nen suo­sit­te­lee edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mis­tä hy­vis­sä ajoin, sil­lä se on var­si­nais­ta edun­val­von­taa jous­ta­vam­pi:

1. Jos val­tuu­te­tuk­si on aja­tel­tu lä­heis­tä hen­ki­löä, val­tuu­tus yk­sin­ker­tais­taa mo­nel­la ta­val­la asi­oi­den hoi­ta­mis­ta.

2. Val­tuu­te­tut voi it­se va­li­ta.

3. Val­tuu­tuk­ses­ta ei ole mi­tään hait­taa. Se tu­lee voi­maan vain, jos sitä tar­vi­taan.

4. Val­tuu­tuk­sel­la voi an­taa mää­räyk­siä sii­tä, mi­ten omai­suut­ta hoi­de­taan.

5. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­ses­sa voi mää­rä­tä esi­mer­kik­si, et­tä omai­suut­ta käy­te­tään val­tuut­ta­jan asu­mi­sen ja hoi­don jär­jes­tä­mi­seen yk­si­tyi­ses­sä hoi­to­lai­tok­ses­sa, jos­sa se saat­taa ol­la kun­nal­lis­ta jär­jes­te­lyä kal­liim­paa.

 

Lue Myös