Artikkeli

Kiertomatkalla Tunisiassa

Antiikista nykyaikaan

Kier­to­mat­kal­la Tu­ni­si­as­sa voi siir­tyä päi­väs­sä an­tii­kis­ta ny­ky­ai­kaan.  Mui­nai­sen Kart­ha­gon rau­ni­oi­den ku­pees­ta, si­ni­val­koi­ses­ta Sidi Bou Sai­din tai­tei­li­ja­kau­pun­gis­ta al­ka­va ret­ki jat­kuu man­ner­mai­sen Tu­ni­sin yli tu­hat vuot­ta van­han kas­ba­hin ku­jil­le.  Muu­ta­mas­sa tun­nis­sa aje­taan ete­lään, upeil­le val­koi­sil­le hiek­ka­ran­noil­le ja ren­tou­tu­maan tha­las­so-kyl­py­lään. Kun on koot­tu voi­mia pari päi­vää, on ai­ka teh­dä ret­ki El Je­min co­los­seu­miin.

Teks­ti ja Ku­vat Nen­ne Hal­l­man

Lue li­sää Oma Ai­ka -leh­des­tä 9/2014.

Lue Myös