Artikkeli

Kannattaako vaihtaa pankkia?

Lainan hinta koostuu viitekorosta, pankin perimästä marginaalista ja esimerkiksi lainan nostamiseen liittyvistä muista kuluista.

Kah­teen vii­mek­si mai­nit­tuun voi vai­kut­taa ky­sy­mäl­lä pan­keis­ta tar­jouk­sia. Pan­kit tar­jo­a­vat mak­su­ky­kyi­sil­le asi­ak­kail­le lai­naa en­tis­tä edul­li­sem­min eh­doin.

Lai­na­mar­gi­naa­lit ovat vii­me ai­koi­na hie­man pu­don­neet ja ovat nyt 1,5 pro­sen­tin pin­nas­sa.

Lai­nan ot­ta­mi­nen muu­al­ta kuin omas­ta pan­kis­ta edel­lyt­tää to­den­nä­köi­ses­ti asi­ak­kuu­den vaih­ta­mis­ta: esi­mer­kik­si pank­ki­ti­lit ja kor­tit me­ne­vät sil­loin uu­sik­si. Vai­va kan­nat­taa kui­ten­kin näh­dä, jos lai­na­mar­gi­naa­lis­sa on iso ero.

Mitä muu­ta pi­tää ot­taa huo­mi­oon pan­kin vaih­ta­mi­ses­sa? Lue li­sää Oman Ajan nu­me­ros­ta 1–2/2015.

TEKS­TI MAT­TI RE­MES  KUVA 123RF 

 

Lue Myös