Artikkeli

Fabian Björk

Ilo­na Pii­ro­nen

Juristi neuvoo - Kannattaako avo- vai avioliitto, kun halutaan turvata puolison taloudellinen asema?

Aiemmin tahoillaan naimisissa ollut pariskunta on muuttamassa yhteen. Kannattaisiko heidän mennä naimisiin vai asua avoliitossa, kun tavoitteena on etteivät omaisuudet sekoitu, mutta pidempään elävän taloudellinen asema olisi turvattu.

Tei­ja, 48, ja Ee­ro, 54 ovat seu­rus­tel­leet pit­kään. He asu­vat täl­lä het­kel­lä omis­sa asun­nois­saan, mut­ta nyt he ovat hank­ki­mas­sa en­sim­mäis­tä yh­teis­tä omis­tu­sa­sun­toa.

Kum­mal­la­kin on ai­em­mas­ta avi­o­lii­tos­ta ai­kui­sia lap­sia ja näil­lä on jo omat per­heet. Yh­tei­siä lap­sia heil­lä ei ole.

Kum­mal­la­kin on sääs­tö­jä. Yh­tei­nen asun­to on tar­koi­tus ra­hoit­taa sääs­töil­lä ja osin pank­ki­lai­nal­la. Tei­ja si­joit­taa asun­toon sääs­tö­jä Ee­roa enem­män.

Pa­ris­kun­nan toi­vee­na on se, et­tä en­sik­si kuol­leen jäl­keen toi­sel­le jää tur­vat­tu ta­lou­del­li­nen ase­ma, mut­ta et­tä mo­lem­pien kuol­tua omai­suu­den sääs­tön pe­ri­vät kum­man­kin omat lap­set.

Tei­ja ja Ee­ro toi­vo­vat, et­tä mo­lem­pien per­heet py­syi­si­vät hy­vis­sä vä­leis­sä ei­vät­kä omai­suu­sa­si­at ai­heut­tai­si rii­to­ja su­ku­haa­ro­jen vä­lil­lä mis­sään vai­hees­sa. Toi­vee­na on siis, et­tei­vät hei­dän omai­suu­ten­sa se­koi­tu. Sama toi­ve on myös mah­dol­li­ses­sa ero­ti­lan­tees­sa.

Pa­ris­kun­taa mie­ti­tyt­tää, mitä asun­nol­le ta­pah­tuu jom­man­kum­man heis­tä kuol­tua ja mi­ten he voi­si­vat tur­va­ta pi­tem­pään elä­vän ta­lou­del­li­sen ase­man.

Mitä oi­keus­vai­ku­tuk­sia liit­tyy avi­o­liit­toon ja avo­liit­toon hei­dän ta­pauk­ses­saan? Mitä hei­dän tu­li­si huo­mi­oi­da miet­ties­sään sitä, me­ne­vät­kö he nai­mi­siin vai avo­liit­toon? Kos­ka kum­mal­la­kin on ta­ka­naan jo yk­si avi­o­liit­to, tun­ne­puo­lel­ta heil­le ei ole mer­ki­tys­tä sil­lä, on­ko suh­de vi­ral­lis­tet­tu avi­o­lii­tok­si.

Vas­taus

Ai­em­mat avi­o­lii­tot

Tei­jan ja Ee­ron kan­nat­taa var­mis­taa, et­tä omai­suu­den osi­tuk­set tai erot­te­lut hei­dän ai­kai­sem­pien avi­o­puo­li­soi­den kans­sa on teh­ty. Jos osi­tus tai erot­te­lu on toi­mit­ta­mat­ta, se voi vai­kut­taa myö­hem­min sii­hen, kuin­ka pal­jon va­ro­ja osa­puo­lil­la on.

Jos ai­koi­naan on vain erot­tu il­man kir­jal­lis­ta osi­tus- tai erot­te­lu­so­pi­mus­ta, sel­kein­tä on so­pia kir­jal­li­ses­ti en­tis­ten puo­li­soi­den kans­sa, et­tei kum­mal­la­kaan ole vaa­ti­muk­sia toi­nen toi­si­aan koh­taan.

Avo­liit­to

Avo­lii­tos­sa puo­li­sot asu­vat yh­des­sä, mut­ta ei­vät ole avi­o­lii­tos­sa kes­ke­nään. Avo­lii­ton aloit­ta­mi­nen ja lo­pet­ta­mi­nen ovat pa­ris­kun­nan yk­si­tyi­sa­si­oi­ta ei­kä avo­liit­toa re­kis­te­röi­dä mi­hin­kään. Olen­nai­sia ta­lou­teen liit­ty­viä ero­ja avio- ja avo­lii­ton vä­lil­lä: avo­puo­li­soil­la ei ole toi­nen tois­ten­sa ela­tus­vel­vol­li­suut­ta, avo­puo­li­so ei peri, avo­puo­li­so ei saa les­ke­ne­lä­ket­tä. Avo­puo­li­sot ei­vät voi ot­taa tois­ten­sa su­ku­ni­meä.

Avi­o­liit­to

Avi­o­liit­to ei vai­ku­ta omai­suu­den omis­tuk­seen. Myös ve­lat ovat eril­li­set. Avi­o­puo­li­soil­la on ela­tus­vel­vol­li­suus toi­nen toi­si­aan koh­taan. Il­man avi­oeh­to­so­pi­mus­ta tai muu­ta avio-oi­keut­ta ra­joit­ta­vaa mää­räys­tä, puo­li­soil­le tu­lee avi­o­lii­ton myö­tä avio-oi­keus toi­nen tois­ten­sa omai­suu­teen, mikä käy­tän­nös­sä re­a­li­soi­tuu avi­o­lii­ton päät­ty­es­sä eroon tai kuo­le­maan.

Jos Tei­ja ja Ee­ro sol­mi­vat avi­o­lii­ton, hei­dän kan­nat­taa teh­dä avi­oeh­to­so­pi­mus, jot­ta hei­dän omai­suu­ten­sa ei­vät se­koi­tu.

Tie­to­jen saan­ti­oi­keus

Avi­o­puo­li­sot ovat lais­sa tois­ten­sa lä­hi­o­mai­sia si­ten, et­tä he saa­vat esim. ter­vey­den­ti­laa kos­ke­va tie­to­ja toi­sen sai­ras­tut­tua. Avo­puo­li­soa ei mai­ni­ta lais­sa vas­taa­va­na hen­ki­lö­nä, mut­ta lä­hei­se­nä hä­nel­lä voi ol­la sama ase­ma. Avo­puo­li­son voi ai­na mer­ki­tä lä­hi­o­mai­sek­si.

Les­ken elä­ke

Avi­o­lii­tos­sa lap­set­to­man pa­ris­kun­nan les­kel­lä on oi­keus les­ken eläk­kee­seen, jos les­ki on täyt­tä­nyt
50 vuot­ta puo­li­son kuol­les­sa, hän on sol­mi­nut avi­o­lii­ton al­le 50-vuo­ti­aa­na ja on ol­lut nai­mi­sis­sa vä­hin­tään vii­si vuot­ta. Jos puo­li­so oli täyt­tä­nyt 65 vuot­ta liit­toa sol­mit­ta­es­sa, les­ke­ne­lä­ket­tä ei saa.

Jos pa­ris­kun­ta me­nee nyt nai­mi­siin, Tei­ja voi saa­da les­ke­ne­lä­ket­tä Ee­ron jäl­keen, mut­ta Ee­ro ei Tei­jan jäl­keen.

Yh­tei­sen asun­non hal­lin­ta

Avi­o­lii­ton les­kel­lä on oi­keus pi­tää ja­ka­mat­to­ma­na hal­lin­nas­saan puo­li­soi­den vii­mei­nen yh­tei­nen koti ja koti-ir­tai­mis­to las­ten la­ki­o­sa­vaa­ti­muk­sis­ta huo­li­mat­ta. Yh­tei­nen koti voi men­nä ja­ka­mat­to­muus­suo­jas­ta huo­li­mat­ta myyn­tiin, jos vai­na­jal­la on ul­ko­puo­li­sia vel­ko­ja, ei­kä nii­den mak­su muu­toin hoi­du.

Täl­lais­ta suo­jaa ei ole avo­lii­tos­sa. Tes­ta­men­til­la voi mää­rä­tä avo­puo­li­sol­leen hal­lin­ta­oi­keu­den asun­toon ei­kä sii­tä ai­heu­du pe­rin­tö­ve­ro­ja. Mää­räys on kui­ten­kin te­ho­ton, jos se louk­kaa las­ten vaa­ti­mia la­ki­o­sia.

Pe­rin­tö­ve­rot

Tei­jan ja Ee­ron la­ki­mää­räi­siä pe­ril­li­siä ovat hei­dän rin­ta­pe­ril­li­sen­sä. Vaik­ka he me­ni­si­vät nai­mi­siin, he ei­vät pe­ri­si toi­si­aan il­man tes­ta­ment­ti­mää­räys­tä. Jos he tes­ta­ment­taa­vat toi­sil­leen omai­suut­ta, avi­o­lii­tos­sa les­ki mak­saa pe­rin­tö­ve­roa I-luo­kan mu­kaan ja on oi­keu­tet­tu puo­li­so­vä­hen­nyk­seen. Hei­dän koh­dal­laan avo­les­ki mak­sai­si ve­roa II-luo­kan mu­kaan ei­kä oli­si oi­keu­tet­tu puo­li­so­vä­hen­nyk­seen.

Lo­puk­si

Omai­suu­sa­si­at ja ra­hoi­tus­pa­nok­set kan­nat­taa har­ki­ta ja kir­ja­ta tark­kaan, kos­ka van­hem­man kuol­tua en­sim­mäi­sen avi­o­lii­ton las­ten ja toi­sen avio- tai avo­lii­ton kump­pa­nin vä­lil­le tu­lee hel­pos­ti rii­taa. Pe­rin­tei­ses­ti laki suo­jaa avi­o­puo­li­soi­ta, avo­puo­li­son se jät­tää var­sin tur­vat­to­maan ase­maan, el­lei avo­puo­li­sot tes­ta­men­til­la toi­sin mää­rää.

Lue Myös