Artikkeli

Joulun taikaa Wienissä

Adventtiaikaan Wienissä on aivan erityistä hehkua joulutorien tuikkiessa valokoristeineen satumaista tunnelmaa. Joulutoreja Wienissä on parisenkymmentä.

Kat­son etee­ni avau­tu­vaa nä­ky­mää ihas­tu­nee­na. Ym­pä­ril­lä on Itä­val­lan pää­kau­pun­gin Wie­nin van­ha­kau­pun­ki, In­ner Stadt. his­to­ri­al­li­si­ne ta­loi­neen. Ra­ken­nus­ten sil­hu­e­tit peh­men­ty­vät il­lan hä­mys­sä taus­tal­le. Ai­van edes­sä­ni tuik­kii us­ko­ma­ton va­lo­me­ri, Raa­ti­huo­neen­to­rin jou­lu­mark­ki­nat ko­ris­te­va­loi­neen.

Wie­nin jou­lu­to­reil­la viet­tä­vät ai­kaan­sa niin pai­kal­li­set kuin tu­ris­tit­kin. Kat­sel­ta­vaa riit­tää. Tar­jol­la on jou­lui­sia herk­ku­ja, lah­ja­ta­va­roi­ta ja jou­lun ajan ko­ris­te-esi­nei­tä.

Christ­kindl­markt am Rat­hausp­latz, Raa­ti­huo­neen­to­rin jou­lu­mark­ki­nat, on Wie­nin suo­si­tuin jou­lu­to­ri. Wei­nachts­dorf am Ma­ria The­re­sien Platz, Ma­ria Te­re­si­an au­ki­on jou­lu­to­ri, si­jait­see lä­hel­lä Raa­ti­huo­neen­to­rin jou­lu­mark­ki­noi­ta, jo­ten nuo kak­si suo­sit­tua jou­lu­to­ria kan­nat­taa kat­sas­taa sa­mal­la ker­taa. Kieh­to­via jou­lu­to­re­ja on Wie­nis­sä kaik­ki­aan pa­ri­kym­men­tä.

Jou­lui­sia os­tok­sia pik­ku­ra­hal­la

Raa­ti­huo­neen­to­rin jou­lu­mark­ki­noi­den suk­laa­puo­din edes­sä moni vii­vyt­tää as­ke­lei­taan, niin mi­nä­kin. Pie­net, ko­ris­teel­li­set ja kä­sin teh­dyt suk­laa­ma­kei­set ovat kau­nii­ta kuin ko­rut, hin­ta eu­ron kap­pa­leel­ta. Pää­dyn kui­ten­kin os­ta­maan sa­dan gram­man pus­sil­li­sen kaa­ka­ot­ryf­fe­lei­tä 2,5 eu­rol­la. Kaa­ka­o­jau­hees­sa pyö­ri­tel­lyt suk­laa­her­kut sot­ke­vat sor­met, mut­ta nau­tin­to kor­vaa pik­ku­har­min.

Seu­raa­val­la herk­ku­ko­jul­la pie­net kou­lu­ty­töt ovat os­ta­mas­sa voi­pa­pe­ri­kää­ree­seen kie­pau­tet­tu­ja van­han ajan nek­ku­ja, hin­ta ne­kuil­le näyt­tää ole­van eu­ron kap­pa­le.

Ko­ju­ja lä­pi­käy­des­sä ilah­tuu, et­tä os­tok­sia voi teh­dä ihan pik­ku­ra­hal­la­kin. Hu­na­ja­kynt­ti­lät hoh­ta­vat au­rin­koi­sen kel­tai­si­na myyn­ti­pöy­däl­lä. Sie­vän, sy­dä­men­muo­toi­sen kynt­ti­län sai­si mu­kaan­sa 3,5 eu­rol­la. Lei­von­nais­ko­jul­la ihas­tun pi­par­kak­ku­sy­dä­meen, jo­hon on so­ke­ri­kuor­rut­teel­la kir­joi­tet­tu rak­kau­den­tun­nus­tus Ich lie­be dich, hin­ta 15 eu­roa.

Glühwei­nia ke­räil­tä­väs­sä vuo­si­mu­kis­sa

Il­ta on ko­lea, mut­ta ei kyl­mä. Jos vi­lun­vä­reet kui­ten­kin yl­lät­tä­vät, pai­kal­lis­ten ta­paan kan­nat­taa py­säh­tyä nau­tis­ke­le­maan jou­lu­to­rin maus­tei­sen heh­ku­vii­nin, glühwei­nin, aro­meis­ta. Jo pel­käs­tään kuu­man juo­ma­mu­kin pi­te­le­mi­nen koh­mei­sis­sa sor­mis­sa tun­tuu hy­väl­tä.

Raa­ti­huo­neen­to­ril­la ku­ten muil­la­kin suu­rim­mis­ta jou­lu­to­reis­ta glühwein tar­joil­laan jou­lu­to­rin ko­ris­teel­li­ses­sa, pos­lii­ni­ses­sa vuo­si­mu­kis­sa. Asia kan­nat­taa pan­na mer­kil­le, sil­lä pel­käs­tään hin­ta­tau­lui­hin mer­ki­tyl­lä 4 eu­rol­la juo­maan­sa ei pää­se naut­ti­maan. Juo­maa os­tet­ta­es­sa myös mu­kis­ta pe­ri­tään muu­ta­man eu­ron pant­ti. Jos ihas­tut mu­kiin, voit pi­tää sen. Jos et, saat pant­ti­ra­han ta­kai­sin pa­laut­ta­es­sa­si mu­kin ko­jul­le.

Raa­ti­huo­neen­to­rin jou­lu­mark­ki­nat (Christ­kindl­markt am Rat­hausp­latz). Avoin­na: 15.11.-24.12.2014. Ma-to ja su klo 10.00-21.30, pe-la 10-22 (jou­lu­aat­to­na kel­lo 17 saak­ka).

Ma­ria Te­re­si­an au­ki­on jou­lu­to­ri (Wei­nachts­dorf am Ma­ria The­re­sien Platz). Avoin­na: 19.11.-26.12.2014. Ma-su klo 11-22 (jou­lu­aat­to­na kel­lo 16 saak­ka, jou­lu­päi­vä­nä ja ta­pa­nin­päi­vä­nä kel­lo 19 saak­ka).

EI­JA AA­TE­LA TEKS­TI

Lue li­sää Oma Ai­ka -leh­des­tä 11-12/2014.

Lue Myös