Artikkeli

Toi­mit­ta­ja Mir­ja­mi Hai­me­lin

Kuva Ee­tu Aha­nen

Kuva Mik­ko Vi­her­vaa­ra

Kuva Vir­pi Leh­ti­nen

Kuva Hen­ri Luo­ma

Kuva Wee­Gee

Joulumarkkinat

5 x Suomen Joulumarkkinat

Teu­ras­ta­mo, Hel­sin­ki

Ro­soi­nen Teu­ras­ta­mon alue on uu­teen käyt­töön otet­tua van­haa Hel­sin­kiä, ja jou­lun al­la se pal­ve­lee tal­vi­mark­ki­noi­den näyt­tä­mö­nä. Lu­vas­sa ma­ku­e­lä­myk­siä ja hy­vän­tuu­lis­ta pi­ha­oh­jel­maa. Noin 50 pie­ny­rit­tä­jää myy ur­baa­nis­sa mil­jöös­sä tuot­tei­taan.

17.12. klo 10–18 JA 18.12. klo 10–17

Teurastamo sijaitsee Helsingin Kalasataman kainalossa. Se tarjoaa rouhean miljöön urbaaneille myyjäisille.

Teurastamo sijaitsee Helsingin Kalasataman kainalossa. Se tarjoaa rouhean miljöön urbaaneille myyjäisille.

Wan­han Ajan Jou­lu­ko­dit, Lo­vii­sa & Malm­gård

Kar­kaa yli­kau­pal­li­sen jou­lun ulot­tu­mat­to­miin Lo­vii­san Wan­han Ajan Jou­lu­ko­tei­hin. Ta­lo­van­huk­sis­sa ais­tit sa­dan vuo­den ta­kais­ta tun­nel­maa, jota ei suu­ris­ta kau­pun­geis­ta löy­dä. Ar­te­saa­nit myy­vät tuot­tei­taan ja lei­pu­rit herk­ku­jaan. Pii­pah­da sa­mal­la lä­hei­sen Malm­går­din jou­lu­mark­ki­noil­la. Pa­ni­mo, puo­ti ja van­ha tal­li te­ke­vät vai­ku­tuk­sen.

Jou­lu­ko­dit 3–4.12. ja 11.–12.12. klo 10–17, Malm­gård 10.–11.12. klo 10–16

Loviisan Wanhan Ajan Joulukodeissa kiire kaikkoaa.

Loviisan Wanhan Ajan Joulukodeissa kiire kaikkoaa.

Tier­na­to­ri, Ou­lu

Ou­lu ot­taa tier­na­poi­kan­sa va­ka­vas­ti ja avaa sen kun­ni­ak­si tois­ta­mi­seen Tier­na­to­rin Ro­tu­aa­rin au­ki­ol­la. Oh­jel­mas­sa jou­lui­sia lau­lu­e­si­tyk­siä, lah­ja­tuot­tei­ta, syö­tä­vää ja kuu­maa glö­giä vi­ral­li­sen tier­na­kau­pun­gin taat­tuun tyy­liin.

2.–22.12.

Joulunpunaiset pikkumökit pystytetään tänäkin vuonna Oulun Tiernatorille.

Joulunpunaiset pikkumökit pystytetään tänäkin vuonna Oulun Tiernatorille.

Van­ha Suur­to­ri, Tur­ku

Tu­run pe­rin­teik­käil­lä jou­lu­mark­ki­noil­la kuu­luu va­el­lel­la kii­reet­tä, si­sä­pi­hoil­le pu­jah­del­len, kä­si­töi­tä hy­pis­tel­len ja Au­ra­jo­en kau­nii­ta ran­to­ja tal­lail­len. Lah­ja-asi­ois­sa voi lä­hes­tyä jou­lu­puk­kia, joka ei näi­tä kek­ke­rei­tä jätä vä­liin. Huo­maa jou­lu­ko­ris­tei­den vaih­to­pis­te!

26.–27.11. ja jou­lu­kuun kol­me­na en­sim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na klo 11−17

Aurajoen ranta täyttyy joulun alla kojuista ja kaupunkilaisista.

Aurajoen ranta täyttyy joulun alla kojuista ja kaupunkilaisista.

Wee­gee, Es­poo

Maa­laa tuik­ku­kip­po tai vä­ker­rä kuu­seen ko­ris­te. Ju­ni­o­rit saa­vat jah­da­ta Le­lu­mu­se­os­ta ka­ran­nei­ta tont­tu­ja tai rat­sas­taa Kirp­pu-po­nil­la. Mo­lem­pi­na päi­vi­nä kel­lo 14 tans­si­ja Min­na Ter­va­mä­ki ja ku­va­tai­tei­li­ja Han­na­lee­na Heis­ka met­säs­tä­vät luo­vuut­ta Kos­ke­tus-esi­tyk­ses­sään.

26.–27.11. klo 11–17

Weegeen joulumarkkinoilla ei tarvitse seistä tumput suorina. Työpajoja ja esityksiä löytyy moneen makuun.

Weegeen joulumarkkinoilla ei tarvitse seistä tumput suorina. Työpajoja ja esityksiä löytyy moneen makuun.

Lue Myös