Artikkeli

Huippuvalmentaja Henrik Dettmann -”Perustin perheen viisikymppisenä”

Työmatka Tsekkiin muutti koripallovalmentaja Henrik Dettmannin elämän kertaheitolla. Hän tapasi ottelukatsomossa puolisonsa Mirkan.

 

Hen­rik Det­t­mann val­men­si jouk­ku­et­ta itä­sak­sa­lai­ses­sa Weis­sen­fel­sin kau­pun­gis­sa. Siel­tä hän läh­ti val­men­ta­ja­kol­le­gan­sa kans­sa tark­kai­le­maan pe­laa­jia Tsek­kiin. Jos­sa­kin vai­hees­sa mat­kaa tar­vit­tiin ajo-oh­jei­ta.  Val­men­ta­ja­kol­le­ga muis­ti Mir­ka-ni­mi­sen tsek­ki­pe­laa­jan ja soit­ti hä­nel­le. Tämä is­tui ot­te­lus­sa sa­mas­sa kat­so­mos­sa.

 

Mir­ka Jarc­hovská oli Tse­kin maa­jouk­ku­e­pe­laa­ja, joka pe­laa­jau­ral­laan osal­lis­tui Tse­kin maa­jouk­ku­ees­sa nel­jään EM-tur­nauk­seen.  Tul­tu­aan Suo­meen Hen­rik Det­t­man­nin kans­sa hän jat­koi pe­laa­jau­raan­sa vuo­teen 2011 as­ti.  Täl­lä het­kel­lä Mir­ka val­men­taa nuo­ria ko­ri­pal­loi­li­joi­ta Mä­ke­län­rin­teen ur­hei­lu­lu­ki­os­sa.

 

Kun Hen­rik Det­t­mann neu­vot­te­li tam­mi­kuus­sa pes­tis­tä Rans­kaan, Mir­ka on ke­hot­ta­nut hän­tä läh­te­mään.

 

”Mir­ka ym­mär­tää in­to­hi­mon pe­liin. Per­he tu­li­si mu­ka­na Rans­kaan. Ko­ri­pal­los­sa on­nek­si useim­mi­ten löy­tyy jouk­kue ja sen myö­tä yh­tei­sö myös hä­nel­le. Se on ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää”, Hen­rik Det­t­mann ker­too.

 

Det­t­mann ker­too, et­tä per­heen pe­rus­ta­mis­ta vii­si­kymp­pi­se­nä on pi­det­ty roh­ke­a­na. Hän pu­huu kau­niis­ti puo­li­sos­taan ja tyt­tä­ris­tään. 

 

”Mi­nul­la on ai­na ol­lut hir­veä huo­li huo­mi­ses­ta. Lap­set ei­vät ai­na­kaan vä­hen­nä sitä, vaik­ka hei­dän kans­saan asi­at ovat hy­vin.”

 

 

Lue Hen­rik Det­t­man­nin haas­tat­te­lu uu­des­ta Oma Ai­ka –leh­des­tä 3/2016.

 

 

LUE MYÖS: Su­si­jen­gin pää­val­men­ta­ja Hen­rik Det­t­mann: ”Me­nes­ty­äk­seen jouk­kue tar­vit­see ar­vo­ki­sa­ko­ke­mus­ta”

An­na-Lii­sa Hä­mä­läi­nen teks­ti Ar­si Ikä­hei­mo­nen kuva

Lue Myös