Artikkeli

Riit­ta Es­ko­la

Ha­lut­to­muus

Herättele halusi ja löydä jälleen rakastelun nautinto

Tuntuuko, että suhteessa on tarjolla huonoa seksiä tai onko läheisyys unohtunut? Jokainen on vastuussa omasta mielihyvästään. Seksuaalineuvoja Sirpa Makkonen antaa neuvot kuivahtaneen rakkauselämän elvyttämiseen.

Sek­si hy­vin - kaik­ki hy­vin? Val­ta­o­sa ih­mi­sis­tä har­ras­taa sek­siä nau­tin­non ta­kia. Ilon li­säk­si sek­sis­tä on ter­vey­del­le hyö­tyä, krop­pa py­syy not­ke­a­na, mie­li vir­ke­ä­nä. Su­ku­e­lin­ten li­hak­set saa­vat ter­veel­lis­tä tree­niä. Sy­dän syk­kii kiih­ke­äm­min ja ve­ren­kier­to vil­kas­tuu var­pai­siin as­ti.

Ja mikä iha­na hiki ja te­ke­mi­sen mei­nin­ki! Hy­vän­mie­len­hor­mo­nit hyr­rää­vät, lie­vä ma­sen­nus ja ah­dis­tus hel­pot­ta­vat.

– Pie­ni pään­sär­ky­kin me­nee ohi, muis­tut­taa auk­to­ri­soi­tu sek­su­aa­li­neu­vo­ja Sir­pa Mak­ko­nen.

No joo, mut­ta jos ei hu­vi­ta?

– Nai­sil­le on tär­ke­ää pääs­tä kai­na­loon il­man, et­tä lä­hei­syys joh­taa sek­siin. Jos tot­tuu sii­hen, et­tä mies lä­hes­tyy vain yh­dyn­nän­kiil­to sil­mis­sään, nai­nen voi op­pia tor­ju­maan kaik­kea lä­hei­syyt­tä, sa­noo Sir­pa Mak­ko­nen.

Vii­sas kump­pa­ni vä­lit­tää. Hän flirt­tai­lee, hi­pai­see kump­pa­ni­aan ohi­men­nen, an­taa pu­sun pos­kel­le, sa­noo muu­ta­man nä­tin sa­nan joka päi­vä läpi yh­tei­se­lon. Yleen­sä toi­nen vas­taa sa­mal­la mi­tal­la ja ha­lut­kin py­sy­vät. Jos mies yrit­tää kaik­ken­sa, mut­ta nai­nen vain nak­ke­lee nis­ko­jaan, on it­se­tut­kis­ke­lun paik­ka.

– Pei­lin edes­sä moni asia sel­vi­ää. Olen­ko minä sel­lai­nen kump­pa­ni, jol­lai­sen ha­lu­ai­sin it­sel­le­ni­kin?

Kuka viit­sii ha­lu­ta huo­noa sek­siä?

Jos sek­sie­lä­mä on kui­vah­ta­nut, tur­ha syyt­tää kump­pa­nia. Jo­kai­nen on vas­tuus­sa omas­ta sek­sis­tään ja hy­vin­voin­nis­taan. Kun it­se voi hy­vin, sii­tä riit­tää ja­et­ta­vak­si. Jos sek­sie­lä­mä on tyl­sää, pi­tää et­siä vi­ri­ket­tä, vi­pi­nää ja vä­li­nei­tä.

Sek­sin nau­tin­toa li­sää, kun puh­dis­taa pään­sä ja kes­kit­tyy tä­hän het­keen. Sek­sis­sä it­sek­käät nai­set naut­ti­vat eni­ten. Sek­si-it­sek­kyys tar­koit­taa omaan nau­tin­toon pyr­ki­mis­tä. Yleen­sä käy niin, et­tä nai­sen ta­voi­tel­les­sa omaa mie­li­hy­vään­sä mies­kin naut­tii eni­ten. Hom­ma ei toi­mi toi­sin­päin.

– Jos mies lau­ke­aa hy­vin no­pe­as­ti, nai­nen saa sek­sis­tä vain har­mia, Mak­ko­nen sa­noo.

No­pe­aa lau­ke­a­mis­ta hi­das­ta­vat mm. mie­li­a­la­lääk­keet. Se­ro­to­nii­nin ta­kai­si­no­ton es­tä­jät (SSRI) voi­vat pi­den­tää yh­dyn­tää jopa kym­men­ker­tai­sek­si. Pe­nis­ren­gas ei vii­vy­tä sie­men­syök­syä, mut­ta pi­tää erek­ti­o­ta yl­lä.

Ru­pea re­hel­li­sek­si!

Kump­pa­nin miel­lyt­tä­mi­ses­sä voi men­nä niin­kin pit­käl­le, et­tä näyt­te­lee or­gas­min.

Tees­ken­te­le­mi­nen on var­min tae, et­tä nau­tin­to jää it­sel­tä saa­mat­ta, kos­ka jos kump­pa­ni us­koo si­nun naut­ti­van, hän toi­mii sen mu­kaan. Sitä pait­si nai­sen or­gas­mi ei näy­tä juu­ri mil­tään, el­lei nai­nen ole ope­tel­lut sek­si­fil­meis­tä voih­ki­mis­ta ja vään­te­leh­ti­mis­tä. Sek­su­aa­li­ter­vey­sy­rit­tä­jä Satu Sö­derst­röm näyt­tää yle.aree­na.fi:n vi­de­oil­la ai­don kym­me­nen se­kun­nin or­gas­min­sa ja näy­tel­lyn ver­si­on.

Näyt­te­le­mi­nen saat­taa ol­la myös tapa sel­vi­tä sek­sis­tä vä­him­mäl­lä vai­val­la, jos sek­sin ai­noa tar­koi­tus on tyy­dyt­tää kump­pa­ni. Voi ol­la, et­tä kum­pi­kin näyt­te­lee sek­siä, ei­kä kum­pi­kaan osaa ol­la ai­dos­ti läs­nä.

– Ko­ke­nut ra­kas­ta­ja kyl­lä tun­tee su­ku­e­li­mis­sään, mil­loin nai­nen lau­ke­aa, Sir­pa Mak­ko­nen mai­nit­see.

Sir­pa Mak­ko­nen suo­sit­te­lee nau­tin­to­näy­tel­män lo­pet­ta­mis­ta. Uu­si sek­sie­lä­mä tu­tun kump­pa­nin kans­sa voi al­kaa sii­tä, et­tä ru­pe­aa re­hel­li­sek­si.

Uu­si kump­pa­ni?

Jo­kai­nen suh­de päät­tyy jos­kus. Eroon tai kuo­le­maan. Eron tun­teet, su­rut ja vi­hat on pa­ras ju­tel­la ys­tä­vien tai te­ra­peu­tin kans­sa en­nen uu­teen suh­tee­seen ryh­ty­mis­tä. En­ti­siä sek­si­ta­po­ja­kaan ei kan­nat­ta suin päin ve­rek­seen suh­tee­seen vie­dä.

– Uu­si suh­de on ti­lai­suus päi­vit­tää myös sek­si­ta­pan­sa. Jos on ol­lut es­toi­nen ja pu­hu­ma­ton en­ti­ses­sä suh­tees­sa, mik­sei asi­aa kor­jai­si uu­den kump­pa­nin kans­sa.

Uu­si kump­pa­ni ei tie­dä en­ti­ses­tä sek­sie­lä­mäs­tä­si mi­tään.

– An­na nyt it­sel­le­si uu­si mah­dol­li­suus. Eteen­päin, uu­te­na mi­nä­nä myös sek­sis­sä. Mitä minä olen ai­na ha­lun­nut, mut­ta en kos­kaan saa­nut, Mak­ko­nen kan­nus­taa.

Pit­kis­sä suh­teis­sa sek­si saat­taa toi­mia mai­ni­os­ti pien­ten ar­ki­rii­to­jen so­pi­ja­na.

– So­vin­to­sek­si on iha­naa sil­loin, kun en­sin on huu­det­tu pää pu­nai­se­na, saa­tu ad­re­na­lii­nit ylös ja sit­ten ra­kas­tel­laan, Sir­pa Mak­ko­nen sa­noo.

Mut­ta isoi­hin pa­ri­suh­de­on­gel­miin se ei sovi, ei­kä kei­nok­si pa­e­ta rii­to­ja. Sek­si ei ole val­lan vä­li­ne, ki­ris­tys­kei­no ei­kä kos­to.

– Jos sek­siin liit­tyy yk­si­puo­lis­ta val­taa tai ki­ris­tys­tä, pei­lin edes­sä on hyvä paik­ka miet­tiä, mi­ten saa kier­teen poik­ki, oli­pa sen ai­heut­ta­ja kum­pi hy­vän­sä.

Nau­tin­to li­sään­tyy, kun pys­tyy kään­tä­mään aja­tuk­sen­sa pois omas­ta tai kump­pa­nin kur­juu­des­ta ja kes­kit­tyy yk­sin­ker­tai­ses­ti tä­hän het­keen ja sek­sis­tä naut­ti­mi­seen.

– Sek­su­aa­li­te­ra­pi­as­ta ja pa­ri­te­ra­pi­as­ta löy­tyy apua myös ha­lu­a­mi­seen. Te­ra­pi­at ei­vät kui­ten­kaan ole rat­kai­su­ja, vaan niis­sä saa oh­jei­ta on­gel­mien rat­kai­se­mi­seen, Sir­pa Mak­ko­nen sa­noo.

Asi­an­tun­ti­ja

Auk­to­ri­soi­tu sek­su­aa­li­neu­vo­ja Sir­pa Mak­ko­nen, Hel­lä­kai­paus, Kuo­pio.

LUE MYÖS: Näin he­rät­te­let ha­lu­si - 12 vink­kiä ja le­lua

KIR­JAL­LI­SUUT­TA

Ins­pi­raa­ti­on läh­teek­si

Kris­ta Kas­vi ja Tomi Ros: Mies­seu­ra­lai­nen. Eroot­ti­sia ta­ri­noi­ta nai­sen ha­luis­ta ja mie­hen avuis­ta. Fit­ra 2018.

Mil­lais­ta muil­la on?

Nina Hon­ka­nen: On­nel­li­sek­si – sek­su­aa­li­suus läpi elä­män­kaa­ren, Sil­ta­la 2018

Lue Myös